Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1998 z dne 9. 1. 1998

Kazalo

53. Odlok o pokopališkem redu v Občini Mežica, stran 47.

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopov (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) in na podlagi 7. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) ter 4., 6., in 7. člena odloka o javnih službah v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 39/97) je Občinski svet občine Mežica na 34. seji dne 17. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Mežica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti na pokopališču v Občini Mežica. S tem odlokom so okvirno določene tudi pogrebne svečanosti.
2. člen
Pokopališče v Občini Mežica se imenuje Mirje.
3. člen
Pokopališče na območju Občine Mežica je namenjeno za pokopavanje umrlih ne glede na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na pokopališču Mirje se pokopavajo vsi umrli, razen tistih, ki so pred smrtjo izrazili željo, da želijo biti pokopani na pokopališču v drugem kraju ali če tako želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost v Občini Mežica (v nadaljnjem besedilu: občina) opravlja režijski obrat Občine Mežica.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališče se ureja v skladu z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobovnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1:500 in situacije grobnih polj z vrisanimi in oštevilčenimi grobovi, potmi in zelenicami v merilu 1:125.
Upravljalec pokopališča sprejme pravilnik o pokopališkem redu.
Upravljalec pokopališča vodi:
– ureditveni načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki umrlih oziroma ustrezno računalniško evidenco,
– kartoteko grobov,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za posamezne grobove.
6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom, ograjo ali živo mejo. Na pokopališki zid se ne smejo pritrjevati nagrobne plošče.
Najemnik grobnega prostora mora urediti grob v skladu z načrtom ureditve pokopališča.
Spomeniki, nagrobni okviri in druga znamenja ter na grobu posejane rastline ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino pa lahko segajo spomeniki največ 0,80 m, rastline pa 1,5 m.
7. člen
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, družinski, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
– skupna grobišča,
– kostnica.
Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
8. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,2 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2,2 m,
– za žarni grob je širina 0,8 m in dolžina 0,8 m.
9. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,8 m. Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno pred potekom mirovalne dobe izvršiti še en pokop. V takem primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,1 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,5 m.
Jama za žarni grob mora biti globoka 0,5 m.
10. člen
Obvezna mirovalna doba je petnajst let.
Pred potekom mirovalne dobe se sme odpreti grob samo v primerih, ki so določeni v zakonu in v tem odloku.
11. člen
Če upravljalec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno opozori in mu določi rok za preureditev groba. Če najemnik v določenem času ne uredi groba v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, ga uredi upravljalec na stroške najemnika.
III. NAJEM GROBNIH PROSTOROV
12. člen
Prostori za grobove se dajejo v najem.
Upravljalec pokopališča (najemodajalec) sklene najemno pogodbo z najemnikom grobnega prostora (najemojemalec) v skladu s tem odlokom.
Grobni prostori se dajejo v najem po vrstnem redu in za dobo 15 let.
Najemnik grobnega prostora lahko po preteku mirovalne dobe in najemne pogodbe podaljša najemno pogodbo.
13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najemodajalcu in najemojemalcu,
– podatke o grobnem prostoru,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik nagrobnega prostora ne bi uredil v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti,
– možnost podaljšanja najemne pogodbe,
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
14. člen
Najemnina za prostor se plačuje letno.
Višino najemnine določi s posebnim sklepom občinski svet na predlog upravljalca pokopališča.
Z vplačilom najemnine za grobni prostor je plačano tudi vzdrževanje pokopališča in skupnih naprav.
15. člen
Upravljalec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz pokopališča.
16. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot zapuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v šestih mesecih po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega kljub opozorilom upravljalca pokopališča ne stori, opremo groba odstrani upravljalec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi upravljalec pokopališča.
17. člen
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu najemniku.
Posmrtni ostanki pokopanih v prekopanem grobu se lahko prenesejo v kostnico.
Upravljalec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu.
IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
18. člen
Najemnik grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati pieteto do umrlih,
– redno vzdrževati grobove,
– odlagati odpadke v koše za smeti in zabojnik za smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljalca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Grobove umrlih, ki nimajo svojcev ali drugih zavezancev za urejanje groba, vzdržuje upravljalec pokopališča na stroške občine.
19. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališča ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje, glasno smejanje ter žvižganje,
– stati ali hoditi po grobovih,
– onesnaževanje in poškodovanje pokopališča in mrliške veže ter grobov, predmetov in nasadov,
– odlaganje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob pokopališču ali v mrliški veži,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in skupnih prostorih pokopališča,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
– sajenje rastlin izven okvirja pokopnega mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov v zabojnike ali koše za smeti,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in v mrliško vežo.
20. člen
Za red in vzdrževanje na pokopališču je odgovoren upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobnih prostorov so odgovorni najemniki grobnih prostorov.
Upravljalec pokopališča in najemnik grobnega prostora lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
V. POGREBNE STORITVE
21. člen
Pokopi umrlih so predvidoma vsak dan od 15. ure do 17. ure.
Fizična ali pravna oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop umrlega, mora pokop prijaviti upravljalcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim časom pokopa.
Čas pokopa v soglasju z naročnikom določi upravljalec pokopališča.
22. člen
Mrliška veža je odprta:
– v letnem času od 8. do 20. ure,
– v zimskem času od 9. do 19. ure.
23. člen
Cene pogrebnih storitev določa odbor za komunalno- cestno gospodarstvo pri Občini Mežica na podlagi predloga upravljalca pokopališča in v skladu s tem odlokom.
VI. POGREBNE SVEČANOSTI
24. člen
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba in domačimi krajevnimi običaji ter v skladu s tem odlokom.
25. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na za to posebej določenem prostoru.
26. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare z mrliškega odra in se konča s položitvijo krste ali žare v grob.
V primeru upepelitve pokojnika se lahko pogrebna svečanost opravi kot poslovitev pred upepelitvijo.
27. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.
28. člen
O izvajalcih, načinu izvedbe, ceni in načinu plačila pogrebne svečanosti se dogovorita naročnik pogreba in izvajalec pogrebne svečanosti.
29. člen
Pogrebni sprevod organizira in vodi vodja pogrebne svečanosti, ki ima sklenjeno pogodbo o delu z Občino Mežica.
Praviloma na čelu pogrebnega sprevoda nosi zastavonoša zastavo z žalnim trakom. Za nosilcem državne zastave gredo nosilci drugih zastav in praporov. Za njimi se zvrstijo drugi udeleženci pogrebe po vrstnem redu, ki je običajen za posamezen kraj ali pa ga posebej določi izvajalec pogrebne svečanosti.
VII. IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
30. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom ter na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
31. člen
Pokopališko dejavnost opravlja režijski obrat Občine Mežica.
Izvajanje pokopališke dejavnosti obsega zlasti:
– pripravo in izvajanje ureditve pokopališč, vključno s temeljnimi betonskimi okviri grobov,
– oddajanje grobovnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– skrb za red, čistočo in mir na pokopališču in v pokopaliških objektih,
– izdelavo in izvajanje letnega načrta vzdrževanja in urejanja pokopališča in pokopaliških objektov in naprav,
– izvajanje drugih nalog upravljalca pokopališča, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
32. člen
Izvajanje pogrebne dejavnosti v skladu z 31. členom tega odloka obsega zlasti:
– urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druga dela.
33. člen
Druga oseba lahko mimo režijskega obrata opravlja pogrebno dejavnost le z dovoljenjem režijskega obrata pri Občini Mežica.
34. člen
Viri za financiranje izvajanja pokopališke dejavnosti so:
– najemnine grobnih prostorov,
– najemnina od uporabe prostorov, naprav in inventarja za izvajanje pogrebne dejavnosti,
– namenska sredstva občine,
– drugi viri.
Najemnine grobnih prostorov posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške primernega urejanja in vzdrževanja pokopališča. Najemnine od uporabe prostorov, naprav in inventarja posameznega pokopališča morajo predvidoma pokriti stroške za redno vzdrževanje in obnovo prostorov, naprav in inventarja za pogrebno dejavnost.
Upravljalec pokopališča lahko predlaga občinskemu svetu uvedbo posebnega prispevka za financiranje večjih ureditvenih del in investicij pokopališča. O uvedbi, višini in zavezancih plačila prispevka odloči občinski svet.
34.a člen
Upravljalec pokopališča mora enkrat letno poročati občinskemu svetu o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
35. člen
Z denarno kaznijo od 1.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek občan:
– če uredi grob v nasprotju z določili 6. člena tega odloka,
– če ravna v nasprotju z določili 18. člena tega odloka,
– če stori dejanje iz 19. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe, upravljalci pokopališč in izvajalci pogrebnih dejavnosti.
Občani, ki menijo, da izvajalci pokopališke ali pogrebne dejavnosti ne opravljajo javne službe v skladu z zakonom in določili tega odloka ali določili koncesijske pogodbe, morajo svoje pripombe in predloge posredovati praviloma v pisni obliki svetu uporabnikov javnih dobrin v Občini Mežica.
37. člen
Upravljalec pokopališča mora v šestih mesecih po uvedbi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem redu.
38. člen
Ko začne veljati ta odlok za Občino Mežica preneha veljati odlok o pokopališkem redu Občine Ravne na Koroškem (MUV, št. 13-3/80-1/3, z dne 21. 2. 1980).
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Mežica, dne 17. decembra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mozirje
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost