Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4524. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci, stran 7503.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85, 48/86) in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu z 31. členom statuta Krajevne skupnosti Ivanjkovci je Svet krajevne skupnosti Ivanjkovci na 1. redni seji dne 8. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci
1
Za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci, ki zajema naselja: Cerovec Stanka Vraza, Dobrovščak, Hujbar, Ivanjkovci, Lahonci, Mali Brebrovnik, Mihalovci, Libanja, Pavlovski vrh, Runeč, Stanovno, Strezetina, Veličane, Žerovinci, Žvab.
2
Samoprispevek se bo uporabil za sofinanciranje izgradnje naslednjih komunalnih in drugih objektov in dejavnosti, za katerega je uveden.
Komunalna infrastruktura
--------------------------------------------
                    SIT
2000 Lahonci           9,930.748
2001 Veličane          5,184.056
2001 Pavlovski vrh        7,329.006
2002 Žerovinci          7,383.699
2002 Stanovno          6,867.989
2003 Cerovec Stanka Vraza    2,010.103
2003 Ivanjkovci         8,418.669
2004 Žvab – Runeč        4,818.087
2004 Mali Brebrovnik       6,497.732
--------------------------------------------
Gramoziranje cest: letno je predvideno 1500 m3 gramoza.
Obnova kulturnih spomenikov: predvideno je 5% ali 3,575.000 SIT.
Stroški krajevne samouprave: program zajema tekoče vzdrževanje vežice, igrišča, prostorov za potrebe delovanja KS in delno pokrivanje stroškov zaposlenih v KS.
Dvorana in društva: za opremo dvorane in delovanja društev.
Namen sredstev
-----------------------------------------------------------
                  %        SIT
-----------------------------------------------------------
1. Komunalna dejavnost       82     58,630.000
– za gramoziranje               15,000.000
2. Krajevna samouprava       8     5,720.000
3. Obnova kulturnih spomenikov   5     3,575.000
4. Dvorana in društva        5     3,575.000
-----------------------------------------------------------
5. Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let, in sicer od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2004.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci.
– 2% od neto plače oziroma nadomestila
zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače,
– 1,5% od izplačane pokojnine
– 2% od zavarovalne osnove zavezanca
zavezanci, ki opravljajo samostojno obrtno dejavnost
– 4% od odmerjenega davka
zavezanci, ki plačujejo davek po pavšalnem letnem znesku
– 6% letno od katastrskega dohodka
zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti
– 10.000 SIT krajani, zaposleni v tujini
– 5.000 SIT zavezanci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju krajevne skupnosti, imajo hiše, vinske kleti ali druge objekte
– en delovni dan vsako leto za delo sposobne krajane.
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti in zaposleni, ki še nimajo volilne pravice in niso vpisani v volilni imenik, živijo pa na območju Krajevne skupnosti Ivanjkovci.
Za zbiranje sredstev samoprispevka je odgovoren svet krajevne skupnosti, ki odgovarja za nenamensko uporabo in izvajanje sprejetega programa.
Referendum bo v nedeljo, 10. januarja 1999, od 7. do 19. ure. Izvedla ga bo volilna komisija Krajevne skupnosti Ivanjkovci skladno z določili zakona o volitvah.
Na referendumu bodo krajani glasovali tajno in neposredno z glasovnico naslednje vsebine:
KRAJEVNA SKUPNOST
                    IVANJKOVCI
                 Za referendum, dne 10. 1. 1999
                     GLASUJEM
“ZA”                                      “PROTI”
uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za sofinanciranje programskih nalog v obdobju od 1. 10. 1999 do 30. 9. 2004.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka.
Vse glasovnice bodo overjene s štampiljko Krajevne skupnosti Ivanjkovci.
Sredstva se bodo zbirala na posebnem žiro računu Krajevne skupnosti Ivanjkovci, št. 52410-842-087-82469.
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Ivanjkovci.
Ivanjkovci, dne 8. decembra 1998.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Ivanjkovci
Franc Gorjak l. r.

AAA Zlata odličnost