Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4411. Zakon o varstvu novih sort rastlin (ZVNSR)
4412. Zakon o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (ZZSP98)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4413. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4549. Uredba o spremembi uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja

MINISTRSTVA

4414. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 1999
4415. Odredba o dopolnitvi odredbe o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi
4416. Odredba o določitvi cen pšenice iz državnih blagovnih rezerv
4417. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika
4418. Navodilo za določitev kategorije nastanitvenih obratov na podlagi ocene
4419. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B
4420. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 13. junija 1998 do 9. oktobra 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet

SODNI SVET

4421. Sklep o imenovanju sodnikov na višje sodniško mesto
4422. Sklep o imenovanju sodnikov na položaj svetnika sodišča
4423. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4424. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZKI ZA 4. RAZRED OSNOVNE ŠOLE JESEN, ZIMA, POMLAD, PRED PRAVIM POLETJEM
4425. Sklep o potrditvi učbenika SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA
4426. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Student's book
4427. Sklep o potrditvi učbenika NEW HEADWAY ENGLISH COURSE UPPER-INTERMEDIATE, Workbook
4428. Sklep o potrditvi učbenika DELOVNI ZVEZEK 4 ZA ZGODOVINO
4429. Sklep o potrditvi učbenika UVOD V SOCIOLOGIJO
4430. Sklep o potrditvi učnega sredstva SVET M 1:25,000.000
4431. Sklep o potrditvi učnega sredstva EVROPA M 1:4,500.000
4432. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AZIJA M 1: 6,500.000
4433. Sklep o potrditvi učnega sredstva SEVERNA AZIJA M 1:6,500.000
4434. Sklep o potrditvi učnega sredstva AVSTRALIJA M 1: 5,500.000
4435. Sklep o potrditvi učnega sredstva SEVERNA AMERIKA M 1: 7,000.000
4436. Sklep o potrditvi učnega sredstva JUŽNA AMERIKA M 1:7,000.000
4437. Sklep o potrditvi učnega sredstva AFRIKA M 1: 8,300.000
4438. Sklep o potrditvi učnega sredstva COMPI- COMPUTERMAUS
4439. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO SKUPAJ, 1. zvezek, Uvajanje mladih v raziskovalno preteklost
4440. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO SKUPAJ, 2. zvezek, Bučko odkriva prazgodovino
4441. Sklep o potrditvi učnega sredstva RAZISKUJEMO SKUPAJ, 3. zvezek, Prve civilizacije kot nas zanimajo
4442. Sklep o potrditvi učnega sredstva OSNOVE KLASIČNEGA PLESA
4443. Sklep o potrditvi učnega sredstva Z GIBANJEM TELESA USTVARJAMO PLES
4444. Sklep o potrditvi učbenika: MOTORNO VOZILO
4445. Sklep o potrditvi učnega sredstva: INDUSTRIJSKA ELEKTRONIKA - PROSOJNICE
4446. Sklep o podaljšanju veljavnosti učbenika: PREISKAVA MATERIALA
4447. Sklep o potrditvi učbenika: VAJE IZ TEHNIČNEGA RISANJA 1 IN 2

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4448. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Bistrica ob Sotli

Bled

4449. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 1998
4450. Odlok o turistični taksi v Občini Bled
4451. Sklep o vrednosti točke za odmero taksne obveznosti za leto 1999
4452. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999
4453. Poročilo o izidu volitev župana Občine Bled

Borovnica

4454. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Borovnica za leto 1999
4455. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Borovnica

Brezovica

4456. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Brezovica
4457. Odlok o občinskih cestah

Cankova

4458. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Cankova na volitvah

Celje

4459. Poročilo o izidu volitev za župana Mestne občine Celje v prvem in drugem krogu volitev

Divača

4460. Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah
4461. Odlok o pokopališkem redu
4462. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača od 1. 1. 1999 do 31. 3. 1999

Dobrepolje

4463. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 1999
4464. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge
4465. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
4466. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Cesta, Kompolje, Mala vas, Podgora, Podgorica, Ponikve, Podtabor in Rapljevo

Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

4467. Odlok o razglasitvi kmečkih hiš Polhov Gradec 33 in Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik
4468. Odlok o začasni razglasitvi kmečke hiše Šentjošt nad Horjulom št. 9 »Možinetove hiše« za kulturni spomenik
4469. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Gorišnica

4470. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Gorišnica za leto 1998

Gornji Petrovci

4471. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za župana Občine Gornji Petrovci
4472. Poročilo o volilnih izidih glasovanja za člane Sveta občine Gornji Petrovci na volitvah

Hrpelje-Kozina

4473. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina

Kamnik

4474. Poročilo o izidu volitev župana Občine Kamnik

Kidričevo

4482. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
4483. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Kidričevo na lokalnih volitvah
4484. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Kidričevo

Kobarid

4475. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskega proračuna do sprejetja proračuna za leto 1999
4476. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 1999

Kočevje

4477. Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje
4478. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Zbora odposlancev, Kočevje
4479. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
4480. Poročilo o izidu drugega kroga volitev župana

Komen

4481. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Komen, drugi krog

Križevci pri Ljutomeru

4485. Poročilo o izidu volitev za župana in člane Občinskega sveta občine Križevci pri Ljutomeru

Krško

4486. Poročilo o izidu splošnih volitev župana Občine Krško
4487. Poročilo o izidu splošnih rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Krško

Kungota

4488. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 1999

Laško

4489. Poročilo o ugotovitvi izida drugega kroga glasovanja na volitvah za župana Občine Laško
4490. Poročila o ugotovitvi izidov volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Laško
4491. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta občine Laško

Lendava

4492. Odlok o turistični taksi v Občini Lendava

Lukovica

4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju dela KS Rafolče
4494. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Rafolče o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela KS Rafolče
4495. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Krašnja o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje dela KS Krašnja

Metlika

4496. Poročilo o izidu kroga rednih volitev župana Občine Metlika

Mežica

4497. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 1999

Mirna Peč

4498. Razpis za nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta občine Mirna Peč v 2. volilni enoti

Moravske Toplice

4499. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Krnci - za naselje Krnci
4500. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Tešanovci - za naselji Mlajtinci in Lukačevci

Mozirje

4501. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4502. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1999
4503. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v prvem krogu rednih volitev
4504. Poročilo o izidu volitev župana Občine Mozirje v drugem krogu rednih volitev
4505. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Mozirje
4506. Poročilo o izidu volitev članov Sveta KS Mozirje in Rečica ob Savinji

Murska Sobota

4507. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1998
4508. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-april 1999
4509. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 1999
4510. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v naselju Rakičan v Mestni občini Murska Sobota
4511. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju lokacijskega načrta za plinovodno omrežje v mestu Murska Sobota
4512. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Markišavci

Nazarje

4513. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990 za območje Občine Nazarje

Novo mesto

4514. Odlok o izločitvi dela naselja Potov Vrh in priključitvi k naselju Ratež
4515. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4516. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4517. Poročilo o izidu volitev za župana v Občini Mirna Peč
4518. Poročilo o izidu volitev za člane občinskega sveta v Občini Mirna Peč
4519. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4520. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dolenjske Toplice - 1. krog
4521. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dolenjske Toplice - 2. krog
4522. Poročilo o izidu volitev župana Mestne občine Novo mesto
4523. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žužemberk

Ormož

4524. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo 5. krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Ivanjkovci

Osilnica

4525. Poročilo o izidu rednih volitev župana Občine Osilnica
4526. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta občine Osilnica

Pivka

4527. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Pivka
4528. Poročilo o izidu volitev v Svet vaške skupnosti občine Pivka

Postojna

4529. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Postojna
4530. Poročilo o izidu volitev za člane svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Postojna
4531. Poročilo Občinske volilne komisije občine Postojna o izidu glasovanja volitev za župana Občine Postojna

Radenci

4532. Poročilo občinske volilne komisije o uradnih rezultatih za župana Občine Radenci
4533. Poročilo o uradnih rezultatih volitev za župana Občine Radenci - drugi krog

Rogašovci

4534. Poročilo o izidu lokalnih volitev v 2. krogu volitev župana Občine Rogašovci
4535. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Rogašovci
4536. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti in v svete vaških skupnosti na območju Občine Rogašovci

Sežana

4537. Sklep o prenehanju zemljišča v splošni rabi
4538. Poročilo o izidu volitev župana v Občini Sežana v drugem krogu volitev

Slovenska Bistrica

4539. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica

Šempeter-Vrtojba

4540. Poročilo o izidu 2. kroga volitev za župana v Občini Šempeter-Vrtojba

Škocjan

4541. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Škocjan v letu 1999

Turnišče

4542. Poročilo o izidu volitev župana Občine Turnišče

Velike Lašče

4543. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Velike Lašče
4544. Poročilo o izidu volitev župana Občine Velike Lašče

Vrhnika

4545. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vrhnika v prvem trimesečju leta 1999
4546. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika

Zreče

4547. Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Zreče

Železniki

4548. Izid glasovanja za župana Občine Železniki, za člane občinskega sveta in za člane sveta krajevnih skupnosti v Občini Železniki

POPRAVKI

1. Popravek soglasja k tarifnim postavkam za prodajo električne energije
AAA Zlata odličnost