Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/1998 z dne 18. 12. 1998

Kazalo

4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju dela KS Rafolče, stran 7478.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96), 13. člena sklepa o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 68/98) ter izida glasovanja na referendumu dne 8. 11. 1998 in poročila Volilne komisije KS Rafolče, je Svet krajevne skupnosti Rafolče dne 18. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju dela KS Rafolče
1. člen
Na podlagi referendumske odločitve krajanov dela KS Rafolče z dne 8. 11. 1998, se na območju dela KS Rafolče (naselje Rafolče in zgornji del naselja Vrhovlje – hišne št. 13, 16, 17, 18, 20, 21) uvede samoprispevek v denarju za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
2. člen
Sredstva v višini 7,800.000 SIT, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila v celoti za financiranje izgradnje kanalizacije v naselju Rafolče in zgornjem delu naselja Vrhovlje.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno prebivališče na območju dela KS Rafolče, za katerega je bil razpisan referendum (naselje Rafolče in zgornjem dela naselja Vrhovlje), in sicer:
– zaposleni krajani po stopnji 2% od mesečne bruto plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšane za davke in prispevke;
– upokojenci po stopnji 2% od vseh mesečnih pokojnin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
– lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 2% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin;
– lastniki nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim bivališčem drugje 150 DEM letno v tolarski protivrednosti.
4. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohodka, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti se priznajo enake olajšave, ki jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje socialno stanje.
Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka priznava Svet KS Rafolče.
5. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin odtegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijske dejavnosti iz četrte alinee 3. člena tega sklepa pa Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Domžale.
Samoprispevek izplačevalci nakazujejo na račun št. 50120-842-068-0082432, odprt pri LB Banki Domžale, d.d., z imenom “Samoprispevek Krajevne skupnosti Rafolče”.
Lastnikom nepremičnin (vikendov in hiš) s stalnim bivališčem drugje, bo samoprispevek odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Domžale.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka izplačevalec dostavi svetu krajevne skupnosti seznam zaposlenih oziroma upokojencev in drugih zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
6. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih iz krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno na zboru krajanov ali na krajevno običajen način.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rafolče, dne 18. novembra 1998.
Predsednik
Sveta KS Rafolče
Andrej Iglič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti