Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/1998 z dne 30. 10. 1998

Kazalo

3695. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., stran 5717.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93 in 29/94) je Občinski svet občine Kozje dne 15. 10. 1998, Občinski svet občine Podčetrtek dne 7. 10. 1998, Občinski svet občine Rogatec dne 8. 10. 1998, Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah dne 1. 10. 1998 in Občinski svet občine Rogaška Slatina dne 30. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
1. člen
Bivša Občina Šmarje pri Jelšah je z odlokom o organizaciji javnega podjetja z dne 4. 5. 1994 (Uradni list RS, št. 30/94) ustanovila “Obrtno komunalno podjetje “ javno podjetje za komunalne storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, ki po vzpostavitvi lokalne samouprave opravlja komunalne dejavnosti za območje novonastalih občin, zato Občina Kozje, Kozje 37, Kozje, Občina Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek, Občina Rogatec, Rogatec 59, Rogatec, Občina Rogaška Slatina, Izletniška ul. 22, Rogaška Slatina in Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, prevzamejo ustanoviteljske pravice na tem podjetju.
2. člen
Ustanoviteljice se dogovorijo, da je pravno organizacijska oblika javnega podjetja družba z omejeno odgovornostjo.
3. člen
Firma javnega podjetja je: OKP javno podjetje za komunalne storitve, Rogaška Slatina, d.o.o.
Skrajšana firma podjetja je: OKP, Rogaška Slatina, d.o.o.
Sedež podjetja je: Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13.
4. člen
Dejavnost podjetja je:
– E/40.30 oskrba s paro in toplo vodo,
– E/41.00 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– F/45.21 splošna gradbena dela,
– I/64.20 telekomunikacije,
– K/74.40 ekonomska propaganda,
– O/90.00 storitve javne higiene.
5. člen
V okviru dejavnosti iz 4. člena tega odloka, podjetje kot gospodarsko javno službo, za občine ustanoviteljice, opravlja oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda, ravnanje s komunalnimi odpadki, odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
Podjetje v okviru dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, izvaja javna pooblastila, v skladu s področnimi zakoni oziroma predpisi.
6. člen
Dejavnost podjetja se spremeni na predlog skupščine s spremembo tega odloka.
7. člen
Osnovni kapital podjetja je 18,354.000 SIT, ki ga predstavlja bilančna vrednost podjetja po delitveni bilanci med občinami ustanoviteljicami javnega podjetja.
8. člen
Osnovni vložek posamezne občine v osnovnem kapitalu podjetja se določijo z upoštevanjem kriterija števila prebivalcev in količino povprečne porabe vode v letih 1995, 1996 in 1997 tako, da so osnovni vložki kot sledi:
1. Občina Kozje, osnovni vložek 1,505.028 SIT, poslovni delež 8,2% ,
2. Občina Podčetrtek, osnovni vložek 2,698.038 SIT, poslovni delež 14,7%,
3. Občina Rogatec, osnovni vložek 1,560.090 SIT, poslovni delež 8,5%,
4. Občina Rogaška Slatina, osnovni vložek 7,782.096 SIT, poslovni delež 42,4%,
5. Občina Šmarje pri Jelšah, osnovni vložek 4,808.748 SIT, poslovni delež 26,2%.
9. člen
Ustanoviteljice dajejo javnemu podjetju v upravljanje infrastrukturne objekte in naprave s katerimi je podjetje upravljalo na dan sprejema tega odloka.
10. člen
Podjetje je ustanovljeno za nedoločen čas.
11. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki so v njegovi lasti.
12. člen
Podjetje ima vsa poooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljic.
13. člen
Podjetje ima naslednje organe:
– skupščino,
– nadzorni svet,
– svet delavcev,
– direktorja.
14. člen
Člani skupščine so župani občin ustanoviteljic podjetja, kot zastopniki občin ustanoviteljic podjetja.
15. člen
Pri odločanju ima član skupščine na vsakih dopolnjenih 10.000 tolarjev osnovnega vložka en glas.
16. člen
Skupščina:
– s soglasjem ustanoviteljic sprejema statut podjetja,
– sprejema splošne akte podjetja razen tistih, ki so v skladu z zakoni, odloki in sklepi ustanovitelja v pristojnosti ustanovitelja,
– sklepa podjetniško kolektivno pogodbo s sindikati podjetja,
– na predlog nadzornega sveta, odloča o cenah storitev podjetja o katerih v skladu z zakonom ne odloča ustanovitelj,
– odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, katerih vrednost presega 1,000.000 SIT,
– daje predhodno soglasje k poslovnemu poročilu, obračunu in zaključnemu računu,
– kot drugostopenjski organ odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev,
– imenuje in odpokliče člane nadzornega sveta podjetja,
– na predlog nadzornega sveta odloča o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– obravnava predloge sindikatov podjetja, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic delavcev določenih z zakonom,
– odloča o drugih zadevah določenih s tem statutom in zakoni.
17. člen
Sklic in način dela skupščine se določi s statutom podjetja.
18. člen
V nadzornem svetu je sedem članov od tega je pet članov predstavnikov občin ustanoviteljic tako, da je iz območja vsake občine ustanoviteljice en predstavnik in dva člana predstavnikov delavcev.
19. člen
V podjetju deluje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju in s statutom podjetja.
20. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenujejo in razrešujejo občinski sveti občin ustanoviteljic na predlog skupščine podjetja, ki izvede javni razpis in postopek izbire med kandidati.
21. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja:
– določajo posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odločajo o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, v okviru svojih pristojnosti,
– sprejemajo poslovno poročilo, obračune in zaključni račun podjetja,
– imenujejo in razrešujejo direktorja.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
Odločitve iz prvega odstavka tega člena se sprejemajo tako, da se analogno uporablja 15. člen tega odloka.
Spremembe in dopolnitve tega odloka pa sprejemajo občinski sveti občin ustanoviteljic tako, da je odločitev sprejeta, če jo sprejmejo vsi občinski sveti.
22. člen
Morebitno izgubo, ki nastane pri javnih dejavnostih zaradi vpliva države in ustanovitelja na cene in druge pogoje poslovanja pokrivajo ustanovitelji v sorazmerju z vloženim kapitalom v podjetje.
V primeru, če je izguba posledica odločitve posamezne ustanoviteljice jo v tem delu krije ustanoviteljica sama v celoti.
V primeru, če se določena dejavnost podjetja izvaja samo na območju posameznih ustanoviteljic krijejo izgube iz takšne dejavnosti tiste ustanoviteljice na katerih območju se ta dejavnost izvaja.
23. člen
Dobiček podjetja se deli med ustanoviteljice v razmerju z vloženim kapitalom, kolikor ni z zakonom ali statutom določeno drugače.
24. člen
Izstop ali izločitev posameznega družbenika je možna samo na podlagi sodne odločbe.
25. člen
Podjetje je dolžno posredovati občinskim svetom občin ustanoviteljic v soglasje uskladitev statuta podjetja s tem odlokov v roku 90 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
26. člen
V roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka se konstituira skupščina podjetja.
27. člen
Do izteka mandata članom nadzornega sveta opravljajo funkcijo članov dosedanji člani nadzornega sveta.
28. člen
Vršilec dolžnosti direktorja podjetja opravlja svojo funkciijo do imenovanja direktorja.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji javnega podjetja (Uradni list RS, št. 30/94).
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-0007-007/98
Rogaška Slatina, dne 22. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar l. r.