Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998

Kazalo

3606. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krašnja, stran 5582.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97 in 10/98) in 8. člena statuta Krajevne skupnosti Krašnja (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/97) je Svet krajevne skupnosti Krašnja na seji dne 7. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Krašnja
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Krašnja.
2. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabila za financiranje izgradnje večnamenske stavbe in mrliške vežice.
Program uporabe sredstev samoprispevka je bil usklajen na zboru krajanov v KS Krašnja dne 1. 7. 1998.
3. člen
Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 225,000.000 SIT. S samoprispevkom bo v petih letih zbranih 12,000.000 SIT. Razlika sredstev med celotno vrednostjo investicije in zbranimi sredstvi samoprispevka bo zagotovljena iz proračuna Občine Lukovica in drugih sredstev.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003.
5. člen
Referendum bo v nedeljo, 22. 11. 1998, od 7. do 19. ure.
Volišča določi volilna komisija krajevne skupnosti, ki tudi izvede referendum.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani z volilno pravico in s stalnim bivališčem na območju KS Krašnja, za katerega je razpisan referendum.
7. člen
Krajevni samoprispevek so zavezani plačevati:
– zaposleni krajani po stopnji 1,5% od mesečne bruto plače oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah o delu;
– upokojenci po stopnji 1,5% od vseh mesečnih pokojnin, ki so osnova za davek osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
– lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 1,5% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohodka, v skladu z 12. členom zakona o samoprispevku. Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti, se priznajo enake olajšave, ki jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.
Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svoje socialno stanje.
Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka priznava Svet KS Krašnja.
9. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev, zbranih in krajevnega samoprispevka po referendumskem programu, ki ga je sprejel zbor krajanov, odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno na zboru krajanov ali na krajevno običajen način.
10. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin odtegujejo izplačevalci ob izplačilu, zavezancem iz kmetijske dejavnosti iz četrte alinee 7. člena tega sklepa pa Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana – izpostava Domžale.
11. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določa volišča, imenuje volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi volilne rezultate in izdela zaključeno poročilo in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA
                             GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, dne 22. 11. 1998, za dobo pet let, to je od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2003, za območje Krajevne skupnosti Krašnja, za izgradnjo večnamenske stavbe in mrliške vežice ter v skladu s sklepom o razpisu referenduma
GLASUJEM
                     ZA         PROTI
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkroži besedo “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinja.
13. člen
Svet krajevne skupnosti Krašnja sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovala večina volivcev, ki so glasovali na referendumu.
14. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Krašnja, dne 7. oktobra 1998.
Predsednik
Sveta KS Krašnja
Franc Novak l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina