Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1998 z dne 23. 10. 1998

Kazalo

3583. Odlok o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto – BT 3/1, stran 5546.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na izredni seji dne 17. 9. 1998 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto – BT 3/1
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za Štajersko cesto med severno mestno obvoznico in Linhartovo cesto – BT 3/1. Lokacijski načrt je izdelal LUZ, d.d. Ljubljana pod št. 4764 v avgustu 1998.
2. člen
Strokovne osnove za izdelavo lokacijskega načrta sestoje iz: idejnega projekta novogradnje in rekonstrukcije ceste, ki ga je izdelal LUZ d.d., Ljubljana z zunanjimi sodelavci v maju 1997 in idejnih rešitev komunalnih vodov in naprav, ki so jih izdelali: Vodovod-Kanalizacija, Javna razsvetljava, Energetika, Telekom in Elektro Ljubljana ter študij presoje vplivov na okolje, ki jih je izdelal LUZ d.d. Ljubljana z zunanjimi sodelavci.
V primeru nejasnosti, ki bi izvirale iz lokacijskega načrta, je treba pri pripravi projektov za gradbeno dovoljenje smiselno upoštevati strokovne osnove iz prejšnjega odstavka tega člena.
Strokovne osnove iz prvega odstavka tega člena so na vpogled na MOL-MU, oddelku za urbanizem in okolje.
3. člen
Sestavni deli odloka so:
– Soglasja pristojnih organov in organizacij
– Grafične priloge:
1. Izsek iz dolgoročnega plana             M 1:5000
2. Katastrski načrt                   M 1:1000
3. Topografski načrt                  M 1:1000
4. Parcelacijski načrt območja urejanja         M 1:1000
5. Zakoličbeni načrt cestnega sveta           M 1:1000
6. Ureditvena situacija z načrtom rušitev        M 1:1000
7. Prometno tehnična situacija             M 1:1000
8. Vzdolžna profila                 M 1:1000/100
9. Normalni profili                    M 1:50
10. Zbirni načrt komunalnih vodov            M 1:1000
II. OPIS MEJE UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje predstavljajo trije odseki:
– južni odsek med Linhartovo in Kranjčevo ulico,
– srednji odsek med Kranjčevo ulico in uvozom v bodoči športni center,
– severni odsek med uvozom v bodoči športni center in severno mestno obvozno cesto
in priključki:
– odsek Koželjeve ceste med Štajersko in Tomačevsko cesto,
– podaljšek Baragove ceste med Vojkovo in Štajersko cesto in
– odsek Tomačevske ceste med Koželjevo in krožiščem pred Žalami.
Predvideni poseg vključuje naslednje parcele oziroma dele parcel:
a) prizadete parcele zaradi gradnje Štajerske vpadnice
k. o. Stožice
parcelne številke: 1031/1, 1031/2,1031/3, 1032/1, 1032/2, 1033/1, 1033/2, 1038, 1039/1, 1039/2, 1043/1, 1043/2, 1044/1, 1044/2, 1045/1, 1045/2, 1045/3, 1046/1, 1046/2, 1047/1, 1047/2, 1048/1, 1048/2, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/3, 1051/1, 1051/2, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054/1, 1054/2, 1055/1, 1055/2, 1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1058/1, 1058/2, 1059, 1060/1, 1060/2, 1063/1, 1063/2, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1072/4, 1074/1, 1074/2, 1273/3, 1815/2, 1815/3, 1815/7
k. o. Brinje I
parcelne številke: 470/1, 470/6, 470/7, 470/12, 470/13, 470/14, 470/15, 470/16, 470/17, 470/18, 470/19, 471/1, 471/5, 471/6, 487/1, 487/2, 488, 489/2, 490/1, 491/1, 491/2, 492/1, 493, 494/1, 494/4, 494/5, 494/6, 494/7, 494/8, 494/9, 537/1, 537/2, 541/2, 542/2, 542/3, 542/4, 543/2, 544/1, 544/2, 545/1, 545/2, 546/1, 546/2, 547/1, 547/2, 548/1, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/2, 563/2, 567/1, 567/2, 568/1, 568/2, 573/1, 573/2, 574/1, 574/2, 581/1, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 587/3, 589/1, 589/2, 589/3, 589/4, 589/5, 589/6, 590/1, 590/2, 594/1, 595, 596/1, 596/2, 602/4, 602/5, 605/3, 606/2, 606/6, 606/7, 682/7, 829/11, 830/1, 830/2, 835/2, 835/3, 835/6, 836/1
k. o. Bežigrad
parcelne številke: 1333/1, 1333/2, 1333/3, 1333/4, 1333/5, 1334/1, 1334/2, 1335/1, 1335/2, 1336/1, 1336/3, 1337/1, 1337/3, 1337/4, 1337/5, 1338/1, 1339/1, 1339/2, 1339/3, 1340/1, 1340/2, 1342/1, 1342/2, 1343/1, 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1344/6, 1344/9, 1344/10, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/9, 1347/3, 1347/4, 1353/4, 1354/1, 1355/1, 1356/1, 1367/1, 2234/2
Površina ureditvenega območja Štajerske, podaljška Baragove in dela Koželjeve ceste znaša 113067 m2.
III. FUNKCIJE OBMOČJA, POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
5. člen
Območje znotraj opisanih meja je namenjeno rekonstrukciji oziroma širitvi in ozelenitvi Štajerske ceste med Linhartovo in Kranjčevo ulico in novogradnji Štajerske ceste med Kranjčevo ulico in severno mestno obvozno cesto.
Območje je namenjeno novogradnji podaljška Baragove ceste, priključku v bodoči športni center, ureditvi križanja POTi s Štajersko cesto, rekonstrukciji priključka Tomačevske ceste na Štajersko cesto (del Koželjeve ulice) in rekonstrukciji južnega dela Tomačevske ceste.
Območje je namenjeno zgraditvi kolesarskih stez, pločnikov za pešce, ureditvi drevoredov in izgradnji omrežja komunalnih vodov.
Območje je namenjeno tudi prostoru za nadomestno gradnjo rušenih objektov in prostoru za nadomestno vrtnarijo.
6. člen
Štajerska cesta se v območju med Linhartovo in Kranjčevo ulico razširi na vzhodno stran obstoječe prometnice in poteka vzporedno z njo.
Odsek med Kranjčevo cesto in severno mestno obvozno cesto se izvede v loku.
Podaljšek Baragove ceste se izvede v premi v isti osi kot jo ima obstoječa Baragova cesta.
Priključka Baragove in Tomačevske ceste s Štajersko se izvedeta s krožnima križiščema.
7. člen
Štajerska cesta prečka s tremi ločenimi mostnimi konstrukcijami širin 8,50 metrov za motorni promet in 5 metra za kolesarja in pešca, nov podhod POT-i. Podhod je izveden v naklonu 5% na obstoječi trasi pod novo cesto. Na severno stran ima zaradi oblikovanja nekoliko položnejše brežine. Širine POT-i so v podhodu identične sedanjim, s tem da se izvede nov drevored le na severni stranici. Mostna konstrukcija ima razpon 15 metrov in je na sredini podprta.
8. člen
Štajerska cesta se v odseku med uvozom v športni center in severno obvozno cesto spušča v naklonu.
V odseku mimo obstoječega gozdiča je vkopana, v nadaljevanju pa je deloma v nasipu, deloma pa se teren gramozne jame ob njej poravna oziroma nasipa.
9. člen
Normalni profil nove Štajerske ceste ima naslednje elemente:
1. med Linhartovo in Kranjčevo ulico
– vozišče                       4 x 3,25 m
– sredinska zelenica                   5,00 m
– kolesarska steza in hodnik za pešce         2 x 4,00 m
– stranska zelenica z drevoredom           2 x 2,00 m
– zunanji drevored z zelenico
----------------------------------------------------------------
skupaj                          30,00 m
2. med Kranjčevo ulico in uvozom v športni center
– vozišče                       4 x 3,25 m
– sredinska zelenica                   5,00 m
– kolesarska steza na zahodu               2,50 m
– hodnik za pešce na zahodu                2,00 m
– stranski zelenici – drevoreda na zahodu       2 x 2,00 m
– stranska zelenica na vzhodu               2,00 m
– hodnik za pešce na vzhodu                1,50 m
– poljska pot na vzhodu s kolesarsko stezo        3,50 m
– bankina na vzhodu                    1,00 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          34,50 m
3. med izvozom v športni center in severno obvozno mestno cesto:
– vozišče                       4 x 3,25 m
– sredinska zelenica                   5,00 m
– brežina na zahodni stranici
(z bankino na zahodu)                2,00–8,00 m
– bankina na vzhodu                    1,00 m
– kolesarska steza                    2,50 m
– hodnik za pešce                     2,00 m
– vmesna zelenica                     2,00 m
– segmentni jarek ob vkopni brežini            1,50 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                        29–35,00 m
Normalni profil podaljška Baragove ceste ima naslednje elemente:
– vozišče                       2 x 3,5 m
– hodnik za pešce s kolesarsko stezo         2 x 4,40 m
– stranska zelenica z drevoredom           2 x 2,00 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          19,80 m
Normalni profil priključka Tomačevske ceste (odsek Koželjeve) ima naslednje elemente:
– vozišče                       2 x 3,50 m
– hodnik za pešce                   2 x 2,00 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          11,00 m
Normalni profil Tomačevske ceste med Kranjčevo ulico in krožiščem pred Žalami ima naslednje elemente:
– tlakovana površina za kolesarje in pešce        5,00 m
– zatravljen prostor za obojestranski
drevored                        2x1,50 m
----------------------------------------------------------------
skupaj                          8,00 m
Vse novonačrtovane ceste razen priključka Tomačevske ceste (odsek Koželjeve c.) in južnega odseka Tomačevske ceste so izvedene v asfaltni utrditvi in imajo strešni prečni nagib usmerjen proti zunanjemu robu vozišča.
Odsek Koželjeve ulice je izpeljan preko utrjene tlakovane površine namenjene tudi parkiranju, pešcu in kolesarju. Površina namenjena mešanemu prometu je ustrezno označena s talnimi oznakami in urbano opremo. Južni odsek Tomačevske ceste z utrjeno tlakovano površino je namenjen kolesarju in pešcu.
Nova Štajerska cesta ima med izvozom v športni center in severno obvozno mestno cesto urejen dodatni vozni pas širine 3,25 m in dolžine 25 m, namenjen zavijanju desno v športni center. Širina dodatnega voznega pasu se pridobi z zoževanjem sredinske zelenice.
Nova Štajerska cesta ima med Kranjčevo ulico in uvozom v športni center urejen dodatni vozni pas, širine 3,25 m in dolžine 25 m, namenjen zavijanju v levo v športni center. Širina dodatnega voznega pasu se pridobi z zoževanjem sredinske zelenice.
V križišču se sredinska zelenica prekine.
10. člen
Štajerska cesta zajema območja krožnih križišč z:
– Baragovo cesto,
– Kranjčevo cesto in priključkom Tomačevske ceste (odsek Koželjeve ulice).
Novonačrtovana krožna križišča imajo notranji premer 20 m in dva vozna pasova širine 5 m.
Vozišče je na območju krožnih križišč nagnjeno navzven.
Štajerska cesta zajema območja križišč desno-desno z:
– uvozom v bodoči športni center in
– uvozom na parkirišče rahabilitacijskega centra Soča.
Priključek Tomačevske ceste (odsek Koželjeve) na Štajersko cesto zajema križišče desno-desno za uvoz do obstoječih individualnih objektov na severni strani in do poljske poti, ki je speljana vzporedno s Štajersko cesto.
Priključek ima tudi uvoz do novih parkirišč in do obstoječih parkirišč na Žalah.
11. člen
Uvozi na gradbene parcele oziroma na dovozne poti se izvedejo preko poglobljenih robnikov. Robnik mora biti poglobljen v dolžini najmanj 4 m.
Preko poglobljenih robnikov so izvedeni tudi priključki poljskih poti v krožno križišče Štajerske in Baragove ceste.
12. člen
Za varno odvijanje kolesarskega in peš prometa bosta vzdolž Štajerske ceste zgrajena kolesarska steza in hodnik za pešce.
V odseku Štajerske ceste med Linhartovo in Kranjčevo cesto se na zahodni strani pustita obstoječa hodnik za pešce in kolesarska steza.
Na vzhodni strani se izvede hodnik za pešce in kolesarsko stezo na enotni površini širine 4 m.
Na vzhodni strani Štajerske ceste se med krožnim križiščem s Kranjčevo in krožnim križiščem z podaljškom Baragove izvede peš hodnik širine 1,50 m in kolesarska steza širine 2 m. V prvi polovici poteka kolesarska steza po deviaciji poljske poti širine 3,50 m nakar preide v samostojno kolesarsko stezo širine 2 m, ki je od vozišča ločena z zelenico širine 2 m.
V odseku med Kranjčevo cesto in uvozom v športni center se na zahodni strani v širini 2,50 m izvede dvosmerna kolesarska steza in v širini 2 m hodnik za pešce.
V odseku severno od uvoza v športni center se na zahodni stranici izvede dvosmerna kolesarska steza širine 2,50 m in hodnik za pešce širine 2 m.
Prehodi za pešce in kolesarje so označeni na prometni karti v vseh obravnavanih polnih križiščih.
13. člen
Za varen dovoz do kmetijskih površin se vzdolž Štajerske ceste na njeni vzhodni strani spelje poljska pot širine 3,50 metrov, ki nadomesti obstoječe prekinjene povezave.
14. člen
Na Koželjevi ulici (priključek Tomačevske ceste na Štajersko) oziroma na utrjeni tlakovani površini med Štajersko in Tomačevsko cesto se izvede avtobusno postajališče za mestni in primestni avtobusni promet z izogibališčem širine 3 metrov.
Na Štajerski cesti so predvidena avtobusna postajališča za mestni in primestni avtobusni promet:
– v križišču s Kranjčevo ulico je postajališče na vzhodni strani postavljeno severno, na zahodni strani pa južno od križišča,
– v križišču z Baragovo ulico je postajališče na vzhodni strani postavljeno severno od mostne konstrukcije, ki prečka POT, na zahodni strani pa južno od križišča nad severno avtocestno obvoznico na zahodni strani.
15. člen
Poljske poti prečkajo Štajersko cesto v krožnem križišču z Baragovo ulico.
Poljske poti se priključujejo na Štajersko cesto preko poglobljenih robnikov.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR
16. člen
Za površino s Koželjevo cesto (povezava Štajerske in Tomačevske ceste), podaljšanim žalskim drevoredom, parkirišči in avtobusnimi postajališči ter površinami za pešce in kolesarje se izdela poseben načrt talne ureditve in urbane opreme v okviru projekta za gradbeno dovoljenje, ki bo logično nadaljeval ureditve žalske zvezde.
17. člen
Novogradnja in rekonstrukcija Štajerske ceste bo vplivala na funkcionalna zemljišča objektov ob cesti in zahtevala rušitev dveh objektov s pripadajočimi gospodarskimi objekti in objekti vrtnarije Ravnikar.
Rušena bosta objekta: Koželjeva ulica 18 in 20 ter objekti vrtnarije Ravnikar.
18. člen
Z novim priključkom Tomačevske ceste preko Koželjeve ulice na Štajersko cesto postane obstoječi priključek nepotreben in se ga ukine. Tomačevsko cesto se južno od križišča s Koželjevo ulico vse do rondoja pred Žalami nameni pešcu in kolesarju. Zavoj Koželjeve ulice proti Štajerski cesti se odstrani in nameni zelenici.
19. člen
Vzdolž zahodne stranice Štajerske ceste se zasadi dvojni drevored večjih dimenzij v pasu stranskih zelenic širine dveh metrov. Med Linhartovo in Kranjčevo ulico se zasadi dvojni drevored večjih dimenzij, ravno tako v pasu zelenic širine dveh metrov tudi na vzhodni stranici Štajerske ceste. Drevesa se zasadijo na razdalji od 8 do 10-ih metrov. Drevored se v območju krožnih križišč zaokroži kot je prikazano v grafični prilogi (ureditvena situacija M 1:1000). Drevored se prekinja le v območju križišč desno-desno. Izbor drevesnih vrst in način sajenja mora upoštevati ukrepe za zaščito podtalnice.
Vzdolž Baragove ceste se zasadi dvojni drevored večjih dimenzij v pasu zelenic. Drevesa se zasadijo na razdalji 8–10-ih metrov.
Vzdolž Koželjeve ceste (območje priključka Tomačevske ceste na Štajersko cesto) se na južni strani v podaljšku Žalskega tangencialnega drevoreda zasadi drevored večjih dimenzij, ki bo zamejeval popločeno površino s cesto od parkovne površine na južni strani.
Ureditve odseka POT-i v podhodu se izvedejo po posebnem načrtu. Podhod se na južni bolj strmi brežini ozeleni z grmovnicami, na severni položnejši brežini pa z drevoredom. Brežine pod mostom se utrdi z večjimi, neobdelanimi kamni z vmesnimi pasovi grmovnic.
Na mestu prečkanja POTi se izvede stopnišče in klančina.
Za vse zasaditve je treba v okviru projekta za gradbeno dovoljenje izdelati zasaditveni načrt.
20. člen
Trojna mostna konstrukcija dolžine 15 metrov se opira na okrogle stebre na sredini gredaste konstrukcije.
Stebri so ob severni strani POT-i, ki se pod mostom nasloni na južno bolj strmo brežino.
21. člen
Za objekte, ki so v 90-metrskem pasu ob Štajerski cesti, je treba predvideti protihrupne ukrepe.
V bodočem športnem centru je treba površine namenjene gledalcem zaščititi pred hrupom.
Z meritvami je treba preveriti, če je potrebna dodatna pasivna zaščita prostorov rehabilitacijskega centra Soča.
Kolikor bi se program Spominskega parka gramozna jama razširil na nivo okoliškega terena, je potrebna protihrupna zaščita z nasipom ob Štajerski cesti.
22. člen
Prometne in manipulacijske površine morajo biti urejene skladno z odlokom o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88).
Cesta ne sme v ničemer poslabšati obstoječega stanja kvalitete podtalnice, kar je treba doseči z ustreznimi gradbeno tehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja. Vse vozne površine morajo biti nepropustno utrjene. Odvodnjavanje cestišča mora biti v absolutno vodotesen kanalizacijski sistem. Vodotesnost le-tega je potrebno potrditi s tlačnim preizkusom. Neprepustnost kanalizacijskih sistemov mora biti testirana enkrat letno.
Meteorno vodo z vozišč ob nižji strani ceste je potrebno prestreči oziroma preprečiti prelitje v teren z dvignjenim betonskim robnikom. Okolica cestišča mora biti varovana z ustrezno zaščitno plastjo (npr. glinenim slojem, folijo), vključno z vmesnim pasom.
Varovanje mora upoštevati tudi možnost prevrnitve cisterne na nivo okoliškega terena, zato je potrebno predvideti ustrezne varovalne ukrepe za zajem nevarnih snovi. Cestišče je potrebno opremiti z dobro vidnimi opozorilnimi tablami z osnovnimi napotki za ravnanje ob nezgodnem izlitju nevarnih snovi. Potrebno bo urediti prometni režim, dopustno hitrost in pa smer tranzitnega prometa z nevarnimi snovmi. Potrebno je izdelati načrt ukrepov ob morebitnem incidentu.
Pri izvajanju gradbenih in pripravljalnih del bo moral izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da se pri izkopu, pa tudi kasneje preprečuje morebitna izlitja nevarnih snovi v podtalje, oziroma, da se v takšnem nezgodnem primeru zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. V projektu mora biti obdelan ta aspekt s posebnimi pisnimi navodili.
Kolikor bodo izvajalci med pripravo terena naleteli na opuščene gramoznice zasute z odpadki, je potrebna posebna pazljivost pri odstranjevanju takšnih materialov. Podobno velja za rušenje obrtnih objektov, greznic, gnojničnih jam, odstranjevanje individualnih skladišč kurilnega olja ter za posege, ki bodo posegali v infrastrukturno omrežje.
Glede na 17. člen odloka o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88) mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo (sedaj Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije) ali so v projektih za izvedbo posega upoštevani pogoji iz ocene vpliva na vodni vir.
V. KOMUNALNO UREJANJE
23. člen
Vodovod
Na vzhodni strani Štajerske ceste med severno obvozno cesto in Kranjčevo ulico je treba rezervirati traso za primarni vodovod, ki bo povezoval vodarno Hrastje s centrom Ljubljane.
Ob novi Baragovi ulici ter ob Štajerski vpadnici med Baragovo ulico in Kranjčevo ulico se v površini namenjeni za pešce predvidi traso sekundarnega vodovoda, za napajanje predvidene pozidave.
Med podaljškom Baragove ulice in severne obvozne ceste se položi zaščitno cev za vodovod proti novemu športnemu centru.
Na mostni konstrukciji preko PST je potrebno predvideti prostor za obešanje vodovoda.
Obstoječi vodovod na predvidenem križišču Kranjčeve ulice, zgrajen iz PVC materiala, se zamenja s cevmi iz nodularne litine samo na območju gradnje krožnega križišča Štajerska cesta – Kranjčeva ulica.
Obstoječi vodovod JE DN 500 mm je treba na odseku med krožnim križiščem na Linhartovi cesti in krožnim križiščem na Kranjčevi ulici med gradnjo primerno varovati.
Vodovod PE HD d 40 mm (6/5") v rondoju Kranjčeve ulice se mora prevezati na vodovod ustreznih dimenzij (min. DN 100), ki ga je treba zgraditi po Koželjevi ulici do Tomačevske ceste. Ta vodovod bo služil za prevezavo ostalih priključkov in požarno varnost.
24. člen
Kanalizacija
V podaljšku Baragove ulice ter naprej do krožišča s Kranjčevo ulico je treba zgraditi mešan kanal za odvod padavinske in odpadne vode. Kanal je treba priključiti v križišču Štajerske ceste s Kranjčevo ulico na obstoječ zbiralnik A8 dimenzije DN 1800 m.
V novi kanal mešanega sistema se mora odvodnjavati podaljšek Baragove ulice in južni del Štajerske ceste.
Za odvodnjavanje severnega dela Štajerske ceste je treba zgraditi kanal za odvod padavinske vode in ga priključiti v padavinsko kanalizacijo severne obvozne ceste.
Za odvod presežne vode v mešanem kanalu se mora v križišču Štajerske ceste in Baragove ulice zgraditi razbremenilnik, ki se ga razbremenjuje na predvideni padavinski kanal po Štajerski cesti.
Vsa kanalizacija se mora zgraditi v vodotesni izvedbi, ki se jo dokaže s preizkusom vodotesnosti.
Pri izdelavi nadaljnje tehnične dokumentacije in načrtovanju faznosti izgradnje je potrebno upoštevati lokacijske osnove za kanalizacijo “Vodovod in kanalizacija območja Štajerske vpadnice: od rondoja na severni obvoznici do rondoja na Linhartovi cesti”, št. proj. 2569 K, september 1997, izdelani pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
Gradnjo cestišč in kanalizacijskega omrežja je potrebno izvajati v skladu z določili odloka o varstvu virov pitne vode (Uradni list SRS, št. 13/88) ter smernicami za gradbenotehnične ukrepe pri cestah na območjih, kjer se pridobiva pitna voda (RiSwag) – gradnja v 2. in 3. varstvenem pasu centralnega sisteme vodnih virov.
25. člen
Električno omrežje
Severno od križišča Baragove ulice in Štajerske ceste se mora obstoječe kable, ki potekajo iz RTP Bežigrad v smeri Žal, preložiti v kabelsko kanalizacijo.
Ob Baragovi ulici in ob celotni Štajerski cesti, je treba položiti novo kabelsko kanalizacijo za povezavo med RTP Bežigrad in Žale ter povezavo proti severu.
V območju, kjer so predvideni objekti za rušenje je treba obstoječe omrežje preurediti.
26. člen
Plin
Od Vojkove ceste do Linhartove ceste je treba v podaljšku Baragove ulice in ob Štajerski cesti rezervirati traso napajalnega plinovoda, ki bo oskrboval predvideno pozidavo med Vojkovo ulico in Štajersko cesto.
27. člen
Vročevod
Ob zahodnem robu Štajerske ceste, od Linhartove ceste do Baragove ulice je treba zagotoviti rezervat za izgradnjo vročevoda.
28. člen
Telekomunikacijski vodi
Ob podaljšku Baragove ulice in ob Štajerski vpadnici med Baragovo ulico in Linhartovo cesto je treba zagotoviti prostor za položitev kabelske telekomunikacijske kanalizacije.
Po delu Kranjčeve ulice in priključku Tomačevske ceste je predvidena nova kabelska povezava.
V območju krožnega križišča z Linhartovo cesto je treba del obstoječe kabelske kanalizacije zaščititi.
V območju, kjer so predvideni objekti za rušenje je treba obstoječe telekomunikacijsko omrežje preurediti.
29. člen
Javna razsvetljava
Vse prometne površine in površine namenjene pešcem je treba opremiti z javno razsvetljavo.
Javna razsvetljava mora biti izvedena s tipskimi elementi.
Razsvetljava mora ustrezati tehničnim normativom za projektiranje in opremo mestnih površin.
Traso javne razsvetljave se spelje na zahodni strani Štajerske ceste in na severni strani podaljška Baragove ulice.
VI. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
30. člen
Z novogradnjo Štajerske ceste je treba namestiti tudi vso potrebno prometno in ostalo opremo. Hitrost bo določena s prometnimi znaki.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA
31. člen
Investitorji in izvajalci tega lokacijskega načrta morajo poleg zahtev in drugih določb tega odloka:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale z novogradnjo ceste,
– organizirati promet v času rekonstrukcije južnega odseka ceste med Kranjčevo in Linhartovo cesto tako, da bo možno varno izvajanje del in da bodo zastoji v prometu zaradi rekonstrukcije čim manjši,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
– upoštevati pogoje LRZVNKD.
VIII. TOLERANCE
32. člen
Tolerance gabaritov in namembnosti objektov, ki jih z lokacijskim dovoljenjem lahko dopusti upravni organ, so urejene z obodno parcelacijo, ki je sestavni del lokacijskega načrta.
Kolikor spremembe posegajo po zemljiščih izven obodne parcelacije, določene z lokacijskim načrtom, je treba izdelati strokovno gradivo in ga upoštevati v postopku pridobivanja lokacijskega dovoljenja.
Z odstopanji morajo soglašati vsi, ki bi jih sprememba kakorkoli prizadela.
IX. NADZOR
33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
X. KONČNE DOLOČBE
34. člen
S tem odlokom se razveljavi Ureditveni načrt BM 5 – Žale v območju, ki zadeva parcele 596/1 in 596/2 – del.
35. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad,
– Krajevnih skupnostih Ivan Kavčič-Nande, Savsko naselje in Tomačevo-Jarše.
36. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-23/97
Ljubljana, dne 17. septembra 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost