Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1998 z dne 9. 10. 1998

Kazalo

3415. Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij, stran 5282.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97 in 10/98), 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97), 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95 in 35/95), 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 26/95) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) so Občinski svet občine Kočevje na 40. redni seji dne 22. 9. 1998, Občinski svet občine Osilnica na 35. redni seji dne 9. 9. 1998, Občinski svet občine Dobrepolje na 47. redni seji dne 23. 9. 1998 in Občinski svet občine Loški Potok na 25. redni seji dne 10. 9. 1998 sprejeli
S P O R A Z U M
o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij
1. člen
S tem sporazumom dogovorijo nove občine način ureditve medsebojnih premoženjskopravnih razmerij ter določijo kriterije za delitev premoženja prejšnje Občine Kočevje na dan 31. 12. 1994.
Temeljni kriteriji oziroma podlaga za ureditev medsebojnih premoženjskih razmerij in za delitev posameznih vrst premoženja, ki predstavljajo neposredno podlago za prenos premoženja na posamezno občino so:
I. Za delitev nepremičnin in posameznih vrst premičnin:
a) kriterij lega stvari (kje se stvar nahaja)
Po tem kriteriju pridobi občina na katere območju leži posamezna nepremičnina oziroma premičnina, na teh stvareh vse pravice oziroma prevzame vse obveznosti, ki jih je na posamezni stvari imela bivša občina.
II. Za delitev sredstev in pravic ter obveznosti:
a) kriterij število prebivalstva
Kriterij za delitev premoženja je odstotek prebivalstva posamezne občine v skupnem številu prebivalstva prejšnje Občine Kočevje, in sicer:
1. Občina Kočevje                     91,81%
2. Občina Osilnica                     2,09%
3. Občina Dobrepolje                    3,31%
4. Občina Loški Potok                   2,79%.
2. člen
Iz premoženja bivše Občine Kočevje se izloči obveznost do ASBH Republike Slovenije (ITAS) in terjatev bivše Občine Kočevje do Itas v stečaju.
3. člen
Za ureditev medsebojnih premoženjskopravnih vprašanj oziroma za razdelitev posameznih vrst ostalega premoženja se uporabijo naslednji kriteriji oziroma kombinacija kriterijev:
1. Za stavbna zemljišča se uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri ležijo.
2. Za kmetijska in gozdna zemljišča in javno dobro se uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri ležijo.
3. Za stanovanja se uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
4. Za poslovne prostore se uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
5. Za objekte osnovnih šol, vrtcev, glasbene šole, športne objekte, kulturne objekte, zdravstvene objekte se uporabi kriterij delitve po legi in torej pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
6. Za komunalno infrastrukturo se uporabi kriterij delitve po legi in pripadajo tisti občini, v kateri se nahajajo.
7. Za cestno infrastrukturo se uporabi kriterij po legi in pripada tisti občini, v kateri se nahaja.
8. A) Osnovna sredstva bivšega upravnega organa pripadajo občini v katere prostorih se nahajajo oziroma katere dejavnosti služijo.
B) Za razdelitev kupnine osnovnih sredstev, ki so bila prodana v letu 1995 in 1996, se uporabi kriterij števila prebivalstva.
9. Umetniška dela pripadajo občini, v katere prostorih se nahajajo.
10. A) Javna podjetja
1. Ustanoviteljske pravice in pravice podjetja Hydrovod – Komunalno podjetje Kočevje–Ribnica, p.o., se v delu, ki pripada nekdanji Občini Kočevje uredijo z odlokom o ustanovitvi javnega podjetja in ustrezno pogodbo. Upravljalska upravičenja pripadajo Občini Kočevje in Občini Loški Potok. Upravljalski delež Občine Kočevje je 97,21% in upravljalski delež Občine Loški Potok je 2,79%.
2. Občina Kočevje izvršuje pravice ustanovitelja in upravljalske pravice javnega podjetja Komunala d.o.o. Kočevje, ki opravlja dejavnost javne službe iz njene pristojnosti v skladu z zakonom in drugimi akti.
B) Javni zavodi
1. Osnovne šole
a) Ustanovitelj posamezne osnovne šole je občina, na območju katere je sedež te šole.
b) Občina Kočevje je ustanovitelj OŠ Fara, občani Občine Osilnica pa imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje, vse ostale pravice in dolžnosti med njima se opredelijo v skladu z odlokom o ustanovitvi oziroma z ustrezno pogodbo.
2. Vzgojno-varstveni zavodi
V vrtcih ima izključne ustanoviteljske pravice tista občina na območju katere se vrtec nahaja.
3. Glasbena šola
Občina Kočevje je ustanovitelj glasbene šole, občani ostalih občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje. Vse ostale pravice in dolžnosti posameznih občin se opredelijo v odloku o ustanovitvi oziroma ustrezni pogodbi.
4. Knjižnica
Občina Kočevje je ustanovitelj knjižnice, občani ostalih občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje. Vse ostale pravice in dolžnosti posameznih občin se opredelijo v odloku o ustanovitvi oziroma ustrezni pogodbi.
5. Zdravstveni dom
Občina Kočevje je ustanovitelj javnega zavoda zdravstveni dom, občani ostalih občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje. Pravice in dolžnosti se opredelijo v odloku oziroma ustrezni pogodbi.
6. Lekarna
Občina Kočevje je ustanovitelj lekarne, občani ostalih občin imajo zagotovljene enake pravice kakor občani Občine Kočevje. Pravice in dolžnosti se opredelijo v odloku o ustanovitvi oziroma v ustrezni pogodbi.
11. Denarna sredstva, kratkoročne terjatve, kratkoročne obveznosti vseh žiro računov bivše občine se delijo po kriteriju števila prebivalstva.
12. Naložbe v vrednostne papirje se delijo po kriteriju števila prebivalstva.
13. Kupnine od prodanih stanovanj se delijo po kriteriju števila prebivalstva.
14. Dolgoročne terjatve se delijo po kriteriju števila prebivalstva.
15. Dolgoročne obveznosti pripadajo občinam po kriteriju uporabljenem za delitev skupine, v katero sodi premoženje, na katero se nanaša obveznost.
4. člen
V primeru, da se po sprejetju sporazuma o delitvi premoženja odkrije kakršnokoli dodatno premoženje, terjatve in obveznosti,ki so bile pridobljene pred 31. 12. 1994 in so pripadale prejšnji občini Kočevje, postane last tiste občine v kateri se nahaja oziroma se uporabi kriterij skupine, v katero sodi to premoženje.
5 . člen
Dokončno ureditev medsebojnih premoženjskopravnih razmerij in razdelitve premoženja v skladu s tem sporazumom opravijo župani občin. Župani imajo pravico dogovora o načinu poravnave medsebojnih obveznosti in izmenjavo premoženjskih deležev.
6. člen
Pravice posamezne občine na premoženju prejšnje skupne občine Kočevje so v skladu z načinom razdelitve iz 2. člena tega sporazuma. Občina Kočevje ima v skladu z načinom razdelitve iz 2. člena tega sporazuma naslednje denarne obveznosti do drugih občin:
– do Občine Osilnica             11,280.979,54 SIT,
– do Občine Loški Potok            15,804.580,23 SIT,
– do Občine Dobrepolje            21,264.211,16 SIT.
V denarnih sredstvih so zajete tudi revalorizacijske obresti od 1. 1. 1995 dalje in sicer za Občino Osilnica v višini 2,073.024,80 SIT, za Občino Dobrepolje 4,070.636,20 SIT in za Občino Loški Potok 2,731.965,70 SIT.
Del sredstev je bil izplačan že v decembru 1995 (Občini Osilnica 1,314.225 SIT, Občini Dobrepolje 2,882.338 SIT in Občini Loški Potok 2,878.944 SIT), ostanek sredstev nakaže Občina Kočevje takoj po sprejetju sklepa na vseh občinskih svetih (Občini Osilnica 7,893.729,74 SIT, Občini Loški Potok 10,190.276,53 SIT in Občini Dobrepolje 14,311.236,96 SIT).
Obresti nakaže Občina Kočevje v januarju 1999.
Delitev denarnih sredstev je dokončna.
7. člen
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja v zvezi z nepremičninami iz 2. člena tega sklepa (točke od 1 do 7) predlagajo v lastnem imenu in na svoje stroške novonastale občine, ob strokovni pomoči Občine Kočevje.
8. člen
Ta sklep začne veljati ko ga sprejmejo vsi štirje občinski sveti. Objavi se v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 22. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
Št. 001-405/98
Osilnica, dne 9. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Osilnica
Mladen Žagar l. r.
Št. 401-2/96
Dobrepolje, dne 23. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dobrepolje
Brane Brodnik, dipl. inž. l. r.
Št. 068-13/95
Loški Potok, dne 10. septembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost