Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998

Kazalo

334. Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica, stran 480.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 18. 12. 1997 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in v skladu z določbami srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec sprejme zazidalni načrt za bencinski servis Velika Pirešica, ki ga je izdelala Vizura d.o.o. Celje pod številko projekta 120/97-01 in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Sestavni del tega odloka so vsa soglasja, ki so jih k zazidalnemu načrtu iz 1. člena tega odloka podali pristojni organi in organizacije.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Območje urejanja s tem zazidalnim načrtom leži neposredno jugovzhodno od priključka lokalne ceste v Grmovje (L 8233) na magistralno cesto M 10/8 Arja vas–Velenje in meri 0,84 ha. Ureditveno območje se v celoti nahaja v k.o. Velika Pirešica in vključuje naslednje parcele: 749, 748/3 (del), 748/2 (del), 1252/1 (del) in 1242 (del).
Meja ureditvenega območja ZN poteka od severozahodnega vogala pri križišču magistralne ceste M10/8 z lokalno cesto L8233 proti jugu po zahodnem robu parcele 1252/1 (zahodni rob magistralne ceste) v dolžini 170 m, kjer prečka to parcelo in se po njenem vzhodnem robu obrne proti severu do jugozahodnega vogala parcele 748/2, nadaljuje približno 57 m po južnem robu parcele 748/2 proti vzhodu (severni rob obstoječe poljske poti ob gozdu), kjer se obrne proti severu, prečka parceli 748/2 in 748/3 ter se v oddaljenosti okoli 35 m od priključka ceste v Grmovje na magistralno cesto usmeri po južnem robu parcele 1242 (lokalna cesta) proti zahodu do izhodiščne točke opisa na magistralni cesti.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje je namenjeno za izgradnjo bencinskega servisa in vključuje:
– objekt z malo trgovino, blagajno, priročnim skladiščem, pisarno, bifejem in sanitarijami,
– nadstrešnico pred prodajnim objektom s štirimi črpalkami goriva,
– servisno cesto okoli objekta oziroma manipulacijsko ploščad s parkirišči in pretakalno ploščadjo za 4 cisterne po 25 m3 goriva, ki bodo vkopane v zelenico na južnem delu območja,
– uvozni priključek na razširjeno magistralno cesto M10/8 (za levo zavijanje) na jugozahodu ter izvozno–uvozni priključek na lokalno cesto v Grmovje na severovzhodni strani ureditvenega območja,
– urejene zelene površine na celotnem obrobju manipulacijske ploščadi bencinskega servisa, pod pogojem, da se zagotovi kontinuiran prehod v ohranjen gozd na vzhodu, v čim večji meri ohranijo obstoječa drevesa in odprte površine dosadijo z visokoraslo vegetacijo avtohtonih drevesnih vrst.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
5. člen
Za urbanistično oblikovanje območja je obvezno upoštevati:
– določeno namembnost površin,
– lego objekta bencinskega servisa z daljšo stranico vzporedno z magistralno cesto in minimalnim odmikom 25 m od razširjenega vozišča magistralne ceste ter 50 m od lokalne ceste,
– minimalno oddaljenost (8 m) manipulacijske ploščadi bencinskega servisa od magistralne ceste in ureditev zelenice v vmesnem pasu,
– priključni mesti bencinskega servisa na magistralno in lokalno cesto,
– prometne smeri uvozov iz obrobnih cest in izvoza le na lokalno cesto,
– lokacije parkirišč in minimalne širine vozišč 6,5 m na območju bencinskega servisa,
– podolgovati tlorisni gabarit objekta bencinskega servisa maksimalnih dimenzij 8 x 30 m in pritlični višinski gabarit,
– določeno niveleto zunanjega platoja in višinsko koto pritličja objekta.
6. člen
Za krajinsko oblikovanje območja so obvezni naslednji pogoji:
– zagotoviti je potrebno kontinuiran prehod v ohranjen gozd z obvezno zasaditvijo avtohtonih vrst drevja na severovzhodnem obrobju območja v minimalni širini 10 m, kjer mora biti nameščena mrežasta ograja za zaščito gozdnega roba,
– na celotnem južnem in severnem obrobju manipulacijske ploščadi bencinskega servisa je največjih odprtih zelenih površinah v čim večji meri ohraniti obstoječa drevesa ter dosaditi visokoraslo vegetacijo avtohtonih drevesnih vrst: gaber, hrast, lešnik, jelša, rdeči bor tako v obliki drevesnih skupin ali drevoredov ob prometnicah in na parkiriščih.
7. člen
Za arhitekturno oblikovanje objekta bencinskega servisa veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je ravna streha pritličnega objekta bencinskega servisa s smerjo daljše stranice vzporedno z magistralno cesto, nadstrešnica ob zahodni strani objekta ima lahko ravno streho,
– elementi fasad naj bodo bel omet v kombinaciji lesa naravne barve.
8. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v zazidalnem načrtu iz 1. člena tega odloka in so obvezni.
V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA CESTNO OMREŽJE
9. člen
Razširitev vozišča magistralne ceste za levi zavijalni pas se mora izvesti na vzhodni strani ceste in v skladu s pogoji upravljalca. Za enosmerni promet na manipulacijski ploščadi bencinskega servisa je treba upoštevati določeno mesto uvoza na južnem delu območja. Potrebna bo razširitev lokalne ceste proti Grmovju za dvosmeren promet na odseku od dvosmernega priključka pa do križišča z magistralno cesto.
Parkirišča bencinskega servisa so predvidena na severovzhodni in severozahodni strani območja bencinskega servisa.
10. člen
Vodovod
Bencinski servis se bo priključil na obstoječe vodovodno omrežje po izvedeni rekonstrukciji transportnega cevovoda rezervoar Plevno – črpališče Grmovje. Potrebno je načrtovati vgradnjo dnevnega rezervoarja in hidroforno napravo za povečanje tlaka.
11. člen
Odvodnjavanje in čiščenje odplak
Za bencinski servis je potrebno zgraditi ločen sistem kanalizacije. Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati, je potrebno odvajati v površinski odvodnik preko zadostno dimenzioniranih lovilcev olj, ki se opremijo z zasuni. Sanitarne odpadne vode je potrebno voditi ločeno od meteornih v troprekatno vodotesno greznico na občasno izpraznjevanje, ki je predvidena na jugovzhodnem robu območja. Meteorne vode s strešnih površin se odvajajo preko peskolovov v odvodnik.
12. člen
Elektrika in javna razsvetljava
Objekt bo priključen na elektro omrežje skladno s pogoji in predhodnim soglasjem upravljalca.
13. člen
Telefonsko omrežje
Objekt bo priključen na telefonsko omrežje skladno s pogoji in predhodnim soglasjem upravljalca in s pogojem upoštevanja obstoječe in predvidene telefonske mreže.
14. člen
Ogrevanje
Objekt bencinskega servisa se bo ogreval iz lastne kotlarne z lahkim kurilnim oljem.
15. člen
Odpadki
Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov in odpadnih naftnih derivatov bodo nameščeni na določenem mestu ob parkiriščih na manipulacijski ploščadi bencinskega servisa. Odvoz odpadkov bo urejen skladno z občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
16. člen
Ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja zraka
Uvesti je potrebno zaprti sistem pri pretakanju goriva v vkopane cisterne in v avtomobilske rezervoarje, sistem z nivojskim stikalom za avtomatsko blokado pretoka v agregatih za polnjenje avtomobilskih rezervoarjev, ki preprečuje večja razlitja goriva, uporabo absorbcijskih sredstev za posutje večjih količin razlitih goriv ter uporabo takšne vrste kurjave za ogrevanje, ki bo čim manj onesnaževala zrak (predvideno je ogrevanje z lahkim kurilnim oljem).
Ukrepi za varstvo pred hrupom
K zmanjšanju širjenja prekomernega hrupa iz območja ob magistralni cesti, ki je glede na Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom, bo prispevala načrtna gosta drevesna posaditev na celotnem obrobju bencinskega servisa in ob glavnih cestah.
Ukrepi za zaščito voda morajo obsegati
Bencinski servis se mora zgraditi tako, da ne pride do izlitja naftnih derivatov v okolje; izbrana tehnologija na bencinskem servisu mora zagotavljati, da ne bo prišlo do onesnaževanja talnih in površinskih voda (dvojni plašči rezervoarjev za gorivo, kontrolne naprave, protikorozijska zaščita); površine v območju pretakanja goriva, vse kinete in jaški morajo biti zgrajeni iz vodotesnega in olje odpornega betona.
Meteorne vode onesnažene z naftnimi derivati je potrebno odvajati v površinski odvodnik preko zadostno dimenzioniranih lovilcev olj, ki morajo biti opremljeni z zasunom.
Fekalne odplake je potrebno ločeno od meteorne kanalizacije speljati v začasno zadosti dimenzionirano vodotesno triprekatno greznico na občasno izpraznjevanje, po izgradnji kolektorja Velika Pirešica – Arja vas pa je obvezno fekalne odplake priključiti direktno nanj in opustiti graznico.
Ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti
Za zagotavljanje požarne varnosti morajo biti skladišča za nevarne snovi načrtovana v skladu s “Pravilnikom o tem, kako morajo biti grajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi” (Uradni list SRS, št. 3/79) ter upoštevani vsi predpisi o varstvu pred požarom.
K objektu je potrebno omogočiti dovoze urgentnih vozil tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izvedba hidrantnega omrežja.
VII. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
17. člen
Tolerance pri tlorisnem gabaritu objekta bencinskega servisa in nadstrešnice so dopustne le ob upoštevanju določenih gradbenih črt in v okviru +,- 15% opredeljenega maksimalnega tlorisnega gabarita.
Tolerance pri višinskem gabaritu objekta bencinskega servisa, ki je določen z obveznim pritličnim gabaritom, niso dopustne.
Pri izdelavi projekta za izvedbo bencinskega servisa je potrebno upoštevati predhodno pridobljeno geotehnično poročilo.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA
18. člen
Realizacija zazidalnega načrta se mora izvesti v zaključeni etapi vključno z razširitvijo magistralne ceste, predhodno komunalno ureditvijo območja in dokončno ureditvijo zelenih površin.
IX. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Pri izdelavi izvedbe projektov prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih zazidalnega načrta iz 1. člena odloka.
20. člen
Zazidalni načrt je na vpogled na Upravni enoti Žalec – Oddelek za okolje in prostor in Občini Žalec – Oddelek za okolje in prostor in komunalne zadeve.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352000/0002/97
Žalec, dne 18. decembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost