Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998

Kazalo

310. Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice, stran 441.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter na podlagi drugega odstavka 57. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) so Občinski svet občine Brežice, na seji dne 12. 1. 1998, Občinski svet občine Krško, na seji dne 11. 12. 1997 in Občinski svet občine Sevnica, na seji dne 23. 12. 1997 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice, Občina Krško, s sedežem Cesta krških žrtev 14, Krško in Občina Sevnica, s sedežem Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), ustanavljajo javni zavod, Posavski muzej Brežice (v nadaljnjem besedilu: muzej), za opravljanje dejavnosti na območju občin Brežice, Krško in Sevnica.
Ustanoviteljske pravice, ki se nanašajo na pravice zaposlenih iz delovnih razmerij v skladu z zakonom izvaja župan Občine Brežice, ostale ustanoviteljske pravice pa občinski sveti občin Brežice, Krško in Sevnica.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status muzeja
2. člen
Ime muzeja je Posavski muzej Brežice, p. o.
Sedež muzeja je v Brežicah, Cesta prvih borcev 1.
3. člen
Muzej je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Muzej je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
4. člen
Muzej je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
5. člen
Muzej zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja muzej brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov namestnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor. Namestnik oziroma pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje muzeja v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
6. člen
Za muzej podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo za plačilni promet podpisuje za muzej direktor, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS, za plačilni promet, ki jih določi direktor.
Direktor z odločbo določi delavce muzeja, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za muzej v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
III. DEJAVNOSTI IN NALOGE MUZEJA
7. člen
Dejavnosti muzeja so:
– O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
– O/92.52 dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Muzej opravlja naslednje naloge:
– evidentira, proučuje in dokumentira premične kulturne spomenike in znamenitosti s svojega delovnega področja,
– zbira, ureja in hrani premične spomenike in znamenitosti,
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine na svojem delovnem območju, v Republiki Sloveniji in tujini,
– sodeluje z drugimi zavodi in društvi, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo same pripravljajo zbirke, razstave, in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in jim strokovno pomaga,
– opravlja znanstveno-raziskovalne naloge, predvsem s področja dejavnosti muzeja,
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje in podobno,
– razvija konzervatorske in druge tehnične dejavnosti, tudi restavratorske, ter opravlja varstvena dela na posameznih premičnih spomenikih in znamenitostih,
– pridobiva muzejsko gradivo z zbiranjem, odkrivanjem, izkopavanjem, z odkupi, z volili in darili ter zamenjavo z drugimi strokovnimi organizacijami,
– daje gradivo v uporabo,
– daje ljudem in pravnim osebam pojasnila, nasvete in drugo strokovno pomoč pri spoznavanju in varovanju kulturne dediščine,
– razvija pri ljudeh zavest o pomenu kulturne dediščine in njenega varstva,
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri njihovem delu,
– izdaja in zalaga publikacije, ki izhajajo iz muzejske dejavnosti ali so tej dejavnosti namenjene,
– prodaja muzejske publikacije, razglednice, replike muzejskih predmetov...,
– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in posebne potrebe,
– pošilja ustanovitelju letne programe dela in zaključno poročilo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
– skrbi za zbirke muzejskega značaja v vsaki od občin ustanoviteljic.
8. člen
Muzej opravlja dela in naloge iz prejšnjega člena na področju Posavja.
IV. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi muzeja so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Muzej ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se določi v statutu muzeja.
1. Svet muzeja
10. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev muzeja in zainteresirane javnosti.
Svet muzeja ima devet članov in sicer:
– tri predstavnike ustanoviteljev,
– tri predstavnike delavcev zavoda, katere s tajnim glasovanjem izvolijo delavci muzeja na predlog reprezentativnih sindikatov oziroma zbora delavcev,
– tri predstavnike zainteresirane javnosti, ki jih imenujejo občinski sveti občin Brežice, Krško in Sevnica, in sicer vsak po enega.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti občin Brežice, Krško in Sevnica. Vsak občinski svet imenuje v svet muzeja po enega predstavnika.
Predstavnike zaposlenih v muzeju se izvoli tako, da so v svetu zastopani poleg strokovnih delavcev z enim predstavnikom tudi upravno-administrativni in tehnični delavci muzeja.
Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta muzeja traja 5 let. Za člane sveta muzeja so iste osebe lahko izvoljene oziroma imenovane le dvakrat zaporedoma.
Svet odloča z večino glasov navzočih članov, razen statuta, letnega programa dela in zaključnega računa, katere sprejema z večino glasov vseh svojih članov.
11. člen
Naloge sveta muzeja so:
– sprejema statut muzeja,
– sprejema programe dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v muzeju,
– sprejema pravila, za katere je tako določeno v statutu,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem muzeja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.
12. člen
Svet muzeja najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu muzeja.
2. Uprava
13. člen
Muzej vodi uprava. Upravo predstavlja direktor, ki opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor organizira, vodi in odgovarja za poslovanje muzeja, predstavlja in zastopa muzej, vodi strokovno delo muzeja ter odgovarja za zakonitost dela in strokovnost dela muzeja.
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natančneje določa statut muzeja.
14. člen
Direktorja imenujejo na podlagi javnega razpisa ustanovitelji, po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega sveta muzeja.
15. člen
Mandat direktorja traja 5 let.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovne dobe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora predložiti program dela muzeja.
3. Strokovni svet
16. člen
Strokovni svet sestavljajo strokovni delavci muzeja in zunanji strokovnjaki s področja dela zavoda.
Število članov, sestavo, način imenovanja in pristojnosti se določi skladno z zakonom v statutu muzeja.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO MUZEJA
17. člen
Ustanovitelji in država zagotavljajo pogoje za delo muzeja v skladu z zakonom.
Ustanovitelji zagotavljajo muzeju sredstva in premoženje, s katerim je muzej upravljal do uveljavitve tega odloka.
Muzej samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljev.
18. člen
Muzej pridobiva sredstva za delo:
– iz javnih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljev,
– z opravljanjem lastne dejavnosti,
– iz daril,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom ter odlokom in statutom muzeja.
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja muzeja.
Muzej je dolžan obveščati ustanovitelje o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.
19. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih muzej pridobi s prodajo storitev oziroma proizvodov in z opravili drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme muzej uporabljati za opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti v skladu z letnim planom in soglasjem ustanoviteljev, po predhodnem soglasju ustanoviteljev pa tudi za plače.
Delitev presežkov nad odhodki poteka na podlagi programov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet muzeja.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
20. člen
Muzej je za upravljanje s premoženjem odgovoren ustanoviteljem.
Muzej ne more odtujiti ali spremeniti namembnosti nepremičnin, ki jih ima v upravljanju. Z nepremičnim premoženjem razpolagajo ustanovitelji.
21. člen
Ustanovitelji so odgovorni za obveznosti muzeja do višine sredstev, ki jih z letnim programom namenjajo v proračunu za dejavnost muzeja.
V primeru izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev dejavnosti muzeja, o načinu kritja odločajo ustanovitelji na predlog sveta muzeja.
22. člen
Muzej vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanoviteljem v soglasje.
Muzej je dolžan poročati ustanoviteljem o izvrševanju letnega programa dela in razvoja muzeja.
VII. NADZOR
23. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev ter opravljanje dejavnosti muzeja, izvajajo institucije, določene z zakonom.
24. člen
Porabo javnih sredstev v muzeju nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju muzeja.
VIII. SPLOŠNI AKTI MUZEJA
25. člen
Muzej ima statut, s katerim se podrobneje določijo zlasti:
– organizacija in način poslovanja muzeja,
– pristojnosti organov muzeja,
– druge zadeve v skladu z zakonom in s tem odlokom.
Statut muzeja sprejema svet muzeja v soglasju z ustanovitelji.
26. člen
Muzej ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Statut in splošni akti iz prvega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Muzej mora uskladiti svojo organizacijo in organe muzeja v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
28. člen
Direktorju muzeja preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
29. člen
Direktor muzeja je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da muzej uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet muzeja v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
30. člen
S tem odlokom prenehajo veljati: odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah, št. 022-9/82, ki so jo izdale Skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica dne 21. 10. 1982, odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah, št. 1-022-8/82, ki so jo izdale Skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica dne 25. 10. 1982 in odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah, št. 022-15/82-1, ki so jo izdale Skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica dne 3. 11. 1982.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-1/97-2/7
Brežice, dne 12. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
dr. Slavko Sušin l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franc Bogovič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak l. r.

AAA Zlata odličnost