Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 7. 8. 1998

Kazalo

2598. Odlok o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, stran 4127.

Na podlagi prvega odstavka 52. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate
1. člen
S tem odlokom se določa način zagotavljanja premoženja Republike Slovenije, ki se v skladu z zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) – (v nadaljnjem besedilu: ZZLPPO) nameni pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, naloge Slovenske razvojne družbe in Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pri postopkih predaje ter roke za predajo tega premoženja.
2. člen
Vrednost premoženja Republike Slovenije, ki se nameni pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate se določi v skladu z 2. členom zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 59/96) – (v nadaljnjem besedilu: ZZSPID) tako, da se od vrednosti lastniških certifikatov, ki jih pooblaščene investicijske družbe zberejo do 31.8.1998, in ki še niso bili zamenjani za premoženje v postopku lastninskega preoblikovanja in privatizacije, odšteje vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 in 1/96) – (v nadaljnjem besedilu: ZLPP) namenjene za razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate.
Ugotovitveni sklep o vrednosti premoženja iz prvega odstavka tega člena izda minister za ekonomske odnose in razvoj do 15. 9. 1998.
3. člen
Od vrednosti iz 2. člena tega odloka se odšteje vrednost premoženja, ki je namenjeno pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, ki je bilo do dneva izdaje sklepa iz drugega odstavka 2. člena tega odloka, ali bo naknadno v skladu z ZLPP do 1. 12. 1998 prenešeno na Slovensko razvojno družbo, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SRD) z namenom, da se preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate.
Ugotovitveni sklep o vrednosti premoženja in prvega odstavka tega odloka izda minister za ekonomske odnose in razvoj najpozneje do 15. 9. 1998.
4. člen
Od vrednosti premoženja, dobljenega ob upoštevanju določil 2. in 3. člena tega odloka, se odšteje vrednost premoženja, ki je namenjeno pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate po posebnih zakonih, zlasti po:
– zakonu o privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni list RS, št. 13/98),
– zakonu o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97),
– ZZLPPO, kolikor to premoženje ni zajeto v drugih določilih tega odloka.
O vrednosti premoženja iz prvega odstavka tega člena, ki bo prenešeno na SRD ali na drugo pravno osebo z namenom predaje pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate do 1. 12. 1998, izda minister za ekonomske odnose in razvoj poseben ugotovitveni sklep najkasneje do 15. 12. 1998.
5. člen
Razlika v vrednosti med premoženjem iz 3. in 4. člena in vrednostjo premoženja iz 2. člena tega odloka se pokrije z državnim premoženem s posebnega seznama, ki je priloga A tega odloka in njegov njegov sestavni del, in s premoženjem iz 9. člena tega odloka.
Na seznam iz prvega odstavka tega člena je po vrsti in količini vpisano državno premoženje, ki se lahko preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate pod pogoji in po postopku predpisanim s tem odlokom.
6. člen
Predajo državnega premoženja pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate opravi SRD v dveh rokih in to najkasneje do 15. 11. 1998 in 29. 1. 1999.
7. člen
Vrednotenje premoženja iz priloge A tega odloka zagotovi Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) v skladu z določili ZZSPID. Naloge, ki jih mora agencija pri tem opraviti, se podrobno določijo z dodatkom k programu dela agencije za leto 1998.
8. člen
Količino premoženja iz priloge A, ki ga SRD v imenu in za račun Republike Slovenije preda pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate, določi vlada na predlog pristojnega ministra tako, da omogoči predajo premoženja v rokih iz 6. člena tega odloka.
9. člen
Poleg premoženja iz 5. člena tega odloka, se za predajo pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate prek SRD lahko nameni še do 30% aktive Slovenskega odškodninskega sklada, d.d., Ljubljana in Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana. Prenos tega premoženja na SRD z namenom predaje pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate se uredi s posebno menjalno pogodbo, ki jo skleneta Vlada Republike Slovenije in oba sklada. Z menjalno pogodbo zagotovi vlada skladoma po vrednosti ustrezno nadomestno premoženje.
Vlada lahko kot nadomestno premoženje prenese na Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana in Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana premoženje iz priloge A tega odloka poleg tega pa tudi do 10% delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Maribor.
Poleg tega se za predajo pooblaščenim investicijskim družbam za lastniške certifikate lahko nameni tudi do 12% kapitalskih naložb SRD. V tem primeru se kapital SRD ustrezno zmanjša.
10. člen
Stroški ocenjevanja premoženja se na podlagi sprejetega dodatka programa dela Agencije financirajo iz proračunske postavke 4748 “agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo”. Kritje stroškov, ki pri izvajanju zakonskih obveznosti nastanejo pri SRD, pa se uredi s pogodbo, ki jo skleneta SRD in Vlada Republike Slovenije, najpozneje do sprejema akta iz 8. člena tega odloka.
Kolikor je zamenjava premoženja za lastniške certifikate pooblaščenih investicijskih družb del privatizacije v smislu ZZLPPO, se stroški iz prvega odstavka tega člena pokrijejo v breme kupnine za privatizirano premoženje.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 301-03/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
                            Priloga A

               SEZNAM

      premoženja Republike Slovenije, ki se lahko
    nameni prodaji pooblaščenim investicijskim družbam
          za lastniške certifikate

-----------------------------------------------------------------
Naziv premoženja           Najvišja dovoljena količina
-----------------------------------------------------------------
Koncerna elektrogospodarstva
in premogovništva RS                     10%

Slovenske železarne, d.d., Ljubljana             10%

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana              10%

Slovenske železnice Ljubljana, d.d.              24%

Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor                24%

Splošna plovba, Portorož                   80%

Nafta Lendava, d.o.o., Lendava                100%

Slovenska investicijska banka,
d.d., Ljubljana                        48%

Delnice gospodarskih družb,
nastalih s preoblikovanjem
javnih zavodov                        100%

Podjetje za urejanje hudournikov,
p.o. Ljubljana                       37,5%

Aerodrom Ljubljana, p.o.,
Zgornji Brnik                         9%

SGP "POM-GRAD", d.o.o.,
Murska Sobota                        100%

Novoteks Tkanina, d.d.,
Novo mesto                          100%

Bombažna predilnica in tkalnica
Tržič, d.o.o., Tržič                     100%

Toko-Line, d.d., Domžale                   100%

Sora, industrija pohištva, d.o.o.,
Medvode                           100%

SVEA - lesna industrija, d.d.,
Zagorje ob Savi                       100%

GEA COLLEGE, d.d., Ljubljana                 100%

Gratex Laško                         100%

Kmetijski kombinat Ptuj, p.o.,
Ptuj                             100%

Zdravilišče Radenska Radenci
(terjatev)                          100%

Tovarna dušika Ruše, d.o.o., Ruše              100%

STG Rudar Senovo                       100%

M & P Trbovlje                        100%

Slovenijavino, p.o., Ljubljana                100%
-----------------------------------------------------------------

Odstotki pri zgoraj navedenih podjetjih se nanašajo na delež, ki
ga ima Republika Slovenija v posameznih pravnih osebah po
zaključku lastninjenja oziroma po izpolnitvi obveznosti po
posebnih zakonih.

Po prenosu delnic spodaj naštetih podjetij pooblaščenim
investicijskim družbam, mora v državni lasti pri vsakem podjetju
ostati vsaj 26% kapitala, razen če Vlada RS za posamični primer
ne določi nižjega deleža.

Vodnogospodarsko podjetje SOČA, Nova Gorica.

Vodnogospodarsko podjetje Kranj, p.o., Kranj Vodnogospodarsko
podjetje Hidrotehnik Ljubljana, p.o.,Ljubljana.

Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, p.o., Ptuj.

Vodnogospodarsko podjetje, p.o., Novo mesto.

Vodnogospodarsko podjetje Mura Murska Sobota, p.o., Murska
Sobota.

Hidro Koper, p.o., Koper.

Cestno podjetje Koper p.o., Koper.

Cestno podjetje Kranj, p.o., Kranj.

Cestno podjetje Ljubljana, p.o., Ljubljana.

Cestno podjetje Novo mesto, d.d., Novo mesto.

Cestno podjetje Nova Gorica, p.o., Nova Gorica.

Cestno podjetje Maribor, Družba za gradnjo in vzdrževanje cest,
d.d., Maribor.

Cestno podjetje Murska Sobota, d.d., Murska Sobota.

Cestno podjetje Ptuj, p.o., Ptuj.

Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje (PVVC).


AAA Zlata odličnost