Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1998 z dne 6. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1998 z dne 6. 8. 1998

Kazalo

2509. Statut Krajevne skupnosti Dolina, stran 3993.

Na podlagi 70. člena statuta Občine Puconci, (Uradni list RS, št. 34/95, 4/97, 68/97, 87/97) je Svet krajevne skupnosti Dolina, na 1. seji dne 6. 5. 1998 sprejel
S T A T U T
Krajevne skupnosti Dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Krajevna skupnost Dolina je kot ožji del občine samoupravna skupnost občanov, organiziranih na območju vasi Dolina v Občini Puconci.
V skladu z zakonom, statutom Občine Puconci in tem statutom zadovoljujejo občani v krajevni skupnosti določene skupne potrebe ter izvajajo naloge, ki jih je krajevni skupnosti poverila občina.
2. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba.
Krajevna skupnost razpolaga s sredstvi, ki so njena last, sredstvi, ki so jih v krajevni skupnosti združili občani, sredstvi dodeljenimi iz občinskega proračuna za izvajanje dogovorjenih nalog ter sredstvi ustvarjenimi z lastno dejavnostjo.
3. člen
Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu s sredstvi s katerimi razpolaga. Pri razpolaganju s temi sredstvi nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
4. člen
Krajevna skupnost lahko ima svoj krajevni praznik. Krajevna skupnost podeljuje svojim zaslužnim občanom priznanja in plakete.
Svet krajevne skupnosti s sklepom določi krajevni praznik ter priznanja in plakete krajevne skupnosti.
Sedež krajevne skupnosti je: Dolina 22 a, 9201 Puconci.
Krajevna skupnost ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis Občina Puconci, v notranjem krogu pa napis Krajevna skupnost Dolina.
5. člen
Krajevna skupnost v okviru pooblastil določenih v statutu občine samostojno ureja in opravlja svoje naloge in opravlja naloge, ki jih nanjo prenese občina.
6. člen
Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb se lahko krajevne skupnosti na območju občine povezujejo med seboj v različne oblike interesnega združevanja in sodelovanja.
Krajevna skupnost sodeluje tudi z drugimi KS in lahko v ta namen tudi združuje sredstva za opravljanje skupnih zadev.
II. NALOGE KRAJEVNE SKUPNOSTI
7. člen
Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge, ki jih določa statut občine in ta statut.
V krajevni skupnosti se za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje naloge:
– obravnavajo vsa vprašanja pomembna za delo in življenje krajevne skupnosti ter oblikujejo stališča, pobude in vprašanja v zvezi s tem;
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti ter dajejo k tem vprašanjem mnenja, stališča in pobude;
– dajejo soglasja oziroma mnenja k posameznim odločitvam občinskega sveta, če tako določa zakon ali statut občine;
– sprejema statut krajevne skupnosti in druge splošne akte KS;
– obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun KS;
– odloča o porabi sredstev krajevne skupnosti;
– razpiše referendum o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti;
– razpiše referendum o samoprispevku občanov in odloča o uvedbi samoprispevka;
– dajejo pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
– sklicuje zbore občanov za obravnavo določenih skupnih vprašanj;
– upravlja in razpolaga s svojim premoženjem in sredstvi,
– sprejema program razvoja KS,
– upravlja in vzdržuje komunalne objekte KS,
– opravlja druge naloge, ki so v pristojnosti KS.
III. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
Organ odločanja o vseh zadevah v okviru nalog krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti šteje pet članov.
9. člen
Kot stalni organ, ki ga imenuje svet KS je v krajevni skupnosti nadzorni odbor.
Za uresničevanje posameznih nalog lahko svet krajevne skupnosti imenuje delovna telesa – komisije.
1. Volitve sveta krajevne skupnosti
10. člen
Za volitve sveta KS se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
11. člen
Svet KS šteje pet članov, ki ga izvolijo volilci s stalnim prebivališčem in na podlagi enake volilne pravice s tajnim glasovanjem.
12. člen
V skladu z zakonom, statutom občine in tem statutom so volitve sveta KS redne (opravijo se vsako četrto leto), predčasne (opravijo se, če se svet KS razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe) in nadomestne.
13. člen
Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše (v predpisanih rokih in na predpisan način) župan občine, izvaja pa jih občinska volilna komisija.
14. člen
Kandidate za člane sveta KS določijo politične stranke in volilci na zborih občanov, ali skupina volilcev v skladu z zakonom s podpisi.
15. člen
Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri občinski volilni komisiji najpozneje 45 dni pred dnevom glasovanja.
16. člen
Izid glasovanja na volišču ugotavljajo volilni odbori. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, odloča o izvolitvi med njima žreb.
2. Pristojnosti sveta krajevne skupnosti
17. člen
Svet krajevne skupnosti ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema poslovnik o delu sveta in druge akte krajevne skupnosti,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun KS,
– razpisuje referendum o posameznih vprašanjih iz občinske pristojnosti, ki neposredno prizadevajo interese občanov KS,
– razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka in odloča o uvedbi samoprispevka,
– obravnava vprašanja, ki so pomembna za delo KS ter oblikuje stališča do teh vprašanj,
– v primerih, ko je tako določeno s statutom občine daje mnenje občinskemu svetu, če ta odloča o zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev krajevne skupnosti,
– imenuje komisije, odbore in druga delovna telesa sveta KS,
– voli predsednika, podpredsednika in tajnika sve- ta KS,
– voli nadzorni odbor KS,
– voli volilno komisijo za izvedbo referendumov,
– sprejema posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganjem s sredstvi KS,
– odloča o drugih vprašanjih iz pristojnosti KS.
3. Konstituiranje sveta in mandat članov sveta KS
18. člen
Svet KS se konstituira na svoji prvi seji po izvolitvi tako, da izmed sebe izvoli predsednika, podpredsednika in tajnika sveta KS.
19. člen
Prvo sejo sveta KS skliče dotedanji predsednik sveta KS najkasneje 20 dni po izvolitvi. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije. Svet KS na prvi seji obravnava poročilo volilne komisije in verificira mandate članov sveta KS. Do izvolitve predsednika sveta KS prvo sejo vodi najstarejši član sveta KS.
20. člen
Podpredsednika in tajnika sveta KS izvoli svet KS na predlog predsednika. Podpredsednik in tajnik sveta KS se volita za mandatno dobo, kot jo ima svet KS izmed članov sveta KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
Predsednik sveta KS je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov, če za predlog glasuje več kot polovica članov sveta KS.
21. člen
Predsedniku in članom sveta KS preneha mandat s pretekom časa za katerega so bili izvoljeni.
22. člen
Predsednik in člani sveta KS lahko pred potekom mandata odstopijo. Odstopna izjava mora biti podana v pisni obliki predsedniku ali podpredsedniku sveta KS.
Predsednik sveta KS ali podpredsednik je dolžan v roku 15 dni sklicati sejo sveta KS, ki o odstopu sprejme ugotovitveni sklep in ga posreduje predsedniku volilne komisije.
4. Pravice in dolžnosti članov sveta KS
23. člen
Člani sveta KS imajo pravice in dolžnosti določene z zakonom, statutom občine, tem statutom in drugimi akti KS.
24. člen
Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in uresničevati sprejete odločitve sveta KS.
25. člen
Člani sveta KS imajo pravico dajati pobude predsedniku sveta KS, delovnim telesom sveta KS in zahtevati odgovore na svoja vprašanja in pobude.
26. člen
Član sveta lahko zahteva, da se posamezno vprašanje oziroma pobuda uvrsti na dnevni red seje in se o njem izvede razprava.
27. člen
Kadar svet KS obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti lahko člani sveta dajejo pobude in vprašanja, ki se nanašajo na delo občinskega sveta, občinske uprave in župana.
Ta vprašanja in pobude mora predsednik sveta KS takoj po seji sveta KS posredovati pristojnim organom občine in zahtevati odgovor nanje.
Če pristojni organi ne odgovorijo na vprašanje ali pobudo v roku določenem v statutu občine oziroma poslovniku občinskega sveta lahko predsednik sveta KS skliče zbor občanov KS in na njem obravnava vprašanje oziroma pobudo.
28. člen
Posamezni član sveta KS lahko zahteva sklic zbora občanov za obravnavo kakšnega vprašanja, ki ga obravnava svet KS. O takšni pobudi odloči svet KS z večino glasov vseh članov sveta KS.
5. Predsednik in podpredsednik sveta KS
29. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti:
– zastopa in predstavlja KS,
– sklicuje in vodi seje sveta KS,
– skrbi, da so pravočasno pripravljeni materiali za obravnavo in odločanje na seji sveta KS ter za nemoteno delo sveta KS,
– podpisuje akte in sklepe, ki jih sprejema svet KS,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinskim svetom, občinsko upravo in županom,
– sklicuje zbore občanov v KS,
– sklepa pogodbe in druge pravne posle v skladu s programom razvoja ter finančnim načrtom KS,
– opravlja druge naloge.
30. člen
Podpredsednik sveta KS pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti in v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.
31. člen
Če nastopijo razlogi zaradi katerih predsednik sveta KS ne more opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika podpredsednik sveta KS. Če tudi podpredsednik sveta KS ne more opravljati nalog predsednika prevzame naloge predsednika tajnik sveta KS, ki hkrati tudi vodi administrativno evidenco sveta KS.
6. Seje sveta KS
32. člen
Svet KS veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta KS. Svet KS sprejema odločitve z večino navzočih članov, če s tem statutom za posamezne odločitve ni drugače določeno.
33. člen
Glasovanje na seji sveta je javno.
Tajno se na seji sveta glasuje le takrat, kadar tako odloči s sklepom večina članov sveta KS.
34. člen
Svet KS se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta KS na lastno pobudo, predsednik pa mora sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani sveta, nadzorni odbor, občinski svet ali župan in sicer v 15 dneh od vložitve zahtevka sklica.
Vabilo za sejo sveta KS se lahko pošlje tudi županu občine. V dogovoru z županom občine se lahko skliče seja sveta KS, kadar je potrebno, da so na seji prisotni župan ali drugi predstavniki občine.
35. člen
Seje sveta KS so javne.
7. Delovna telesa sveta KS
36. člen
Za obravnavo posameznih vprašanj, za pripravo predlogov gradiv za razjasnitev določenih spornih vprašanj in za opravljanje drugih nalog in proučevanje posameznih vprašanj lahko imenuje svet KS komisije kot svoja delovna telesa.
V sklepu o imenovanju komisije se določi njena sestava in naloge. V vsako komisijo se imenuje en član sveta, ki tudi vodi delo komisije.
8. Strokovna opravila za potrebe KS
37. člen
Strokovno tehnične naloge za potrebe sveta KS in njegovih delovnih teles ter za izvajanje drugih nalog KS lahko opravlja občinska uprava v skladu s statutom občine. Svet KS lahko sklene tudi drugače.
9. Zapisniki sej sveta KS
38. člen
O delu na seji sveta se piše skrajšani zapisnik. Skrajšani zapisnik obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o predlogih o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljalcev, navedbo na seji sprejetih sklepov in izidov glasovanja o posameznih zadevah.
Za pripravo zapisnika je zadolžen tajnik.
Skrajšani zapisnik potrdi svet KS na prvi prihodnji seji, podpišeta pa ga predsednik sveta in tajnik KS oziroma zapisnikar.
10. Nadzorni odbor
39. člen
Nadzorni odbor KS sestavljajo predsednik in dva člana.
Nadzorni odbor izvoli svet KS izmed občanov. Predsednik in člana nadzornega odbora ne morejo biti člani sveta KS.
40. člen
Nadzorni odbor:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premože- njem KS,
– nadzoruje zakonitost, namenskost in smotrnost porabe sredstev KS,
– nadzoruje finančno poslovanje KS.
41. člen
Nadzorni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik.
Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno obravnava finančno poslovanje KS in o svojih ugotovitvah poroča svetu KS in pristojnemu organu občine. Nadzorni odbor obvezno obravnava zaključni račun KS.
Nadzorni odbor sprejema sklepe in stališča z večino glasov prisotnih članov.
11. Premoženje in financiranje krajevne skupnosti
42. člen
Premoženje krajevne skupnosti sestavljajo premične in nepremične stvari v lasti KS, denarna sredstva in pravice.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja odloča svet KS z 2/3 večino glasov vseh članov sveta KS.
43. člen
Krajevna skupnost pridobiva prihodke iz lastnih virov in občinskega proračuna za določene namene.
44. člen
Lastni viri prihodkov KS so:
– sredstva zbrana s samoprispevki občanov,
– sredstva, ki jih občani združujejo v KS za določene namene,
– dotacije, darila, volila,
– sredstva ustvarjena z dejavnostjo KS,
– sredstva iz občinskega proračuna.
45. člen
Prihodki in izdatki za posamezne namene se razporedijo s finančnim načrtom KS.
46. člen
Sredstva KS se smejo uporabiti le za namene določene s finančnim načrtom. Za izvrševanje finančnega načrta je odgovoren predsednik sveta KS.
47. člen
Finančni načrt KS sprejme svet KS.
Po preteku leta za katerega je bil sprejet finančni načrt KS sprejme svet KS zaključni račun za preteklo leto. V zaključnem računu se izkažejo doseženi prihodki in doseženi odhodki.
48. člen
Finančno poslovanje KS in knjigovodska evidenca za KS se vodi v skladu z zakonskimi predpisi, določili statuta občine, tega statuta in odločitvami sveta KS. Arhiv KS hrani Občina Puconci, svet KS lahko odloči drugače.
IV. AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI
49. člen
Svet krajevne skupnosti sprejema naslednje akte:
– statut KS,
– poslovnik o delu sveta KS,
– finančni načrt,
– zaključni račun,
– pravilnike,
– sklepe.
50. člen
Statut KS je temeljni akt KS, ki določa organizacijo in delovanje KS, oblikovanje in pristojnosti organov KS, sodelovanje občanov pri sprejemanju odločitev in druga vprašanja pomembna za delo KS.
Statut KS sprejme svet KS z dvetretjinsko večino glasov vseh članov sveta KS.
51. člen
S poslovnikom določa svet KS organizacijo in delo sveta KS ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta KS.
52. člen
S finančnim načrtom se razporejajo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene porabe KS.
53. člen
Z zaključnim računom se izkazuje predvideni in doseženi prihodki ter predvideni in doseženi odhodki sredstev KS.
54. člen
S pravilnikom KS ureja notranjo organizacijo in način finančnomaterialnega in knjigovodskega poslovanja. S pravilnikom se lahko urejajo priznanja in nagrade KS ter druga vprašanja, če je to določeno s statutom občine.
55. člen
S sklepom svet KS razpiše in uvede samoprispevek na osnovi predhodno izvedenega referenduma.
S sklepi svet KS ustanavlja delovna telesa, določa njihovo delovno področje ter voli in imenuje člane delovnih teles.
S sklepom svet odloča tudi o postopkih, vprašanjih in odloča o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti.
V. NEPOSREDNE OBLIKE ODLOČANJA OBČANOV
56. člen
Neposredni obliki odločanja občanov v KS sta zbor občanov in referendum.
57. člen
Zbor občanov sestavljajo polnoletni občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS.
Zbor občanov za celotno območje KS skliče predsednik sveta KS na lastno pobudo, na zahtevo sveta KS, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 5% volilcev v KS.
58. člen
Občani na zboru občanov:
– razpravljajo o problematiki v KS,
– razpravljajo o delu sveta KS,
– dajejo mnenja in predloge glede usmeritve posameznih vprašanj v KS,
– razpravljajo o delu organov občine in oblikujejo svoja stališča do teh vprašanj,
– obravnavajo druga vprašanja pomembna za življenje in delo v KS.
59. člen
Zbor občanov vodi tričlansko delovno predsedstvo (predsednik in dva člana), ki se izvoli na začetku zbora.
O delu zbora občanov se piše skrajšani zapisnik, ki ga potrdita dva overitelja zapisnika, zapisnikar in predsednik delovnega predsedstva.
60. člen
Svet KS lahko pred odločanjem razpiše referendum.
Svet mora razpisati referendum o sklepu s katerim se določa samoprispevek občanov. Svet mora razpisati referendum tudi, če tako zahteva najmanj 10% volilcev v KS.
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo volilno pravico. Odločitev je na referendumu sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Krajevna skupnost objavlja akte na krajevno običajen način.
62. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
63. člen
Občinski svet občine Puconci je dal soglasje k temu statutu dne 4. 6. 1998.
Predsednik
Sveta KS Dolina
Vlado Kuhar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti