Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/1998 z dne 28. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/1998 z dne 28. 5. 1998

Kazalo

1797. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti, stran 2940.

Na podlagi 3., 7. in 33. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 1. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84), 3. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 2 in 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 14/97) in 19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na 36. seji dne 4. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebne svečanosti
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja lokalne gospodarske javne službe na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebne svečanosti na območju Občine Radenci (v nadaljnjem besedilu: gospodarske javne službe). Določijo se pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje na podlagi koncesije, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja in nadzor nad izvajanjem.
2. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev pokopališč na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.
3. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje:
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– prva ureditev groba,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– druge pokopališke storitve.
4. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema naslednje dejavnosti:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih in zakupnih pogodb,
– izvajanje pogrebne dežurne službe.
5. člen
Gospodarska javna služba iz 2., 3. in 4. člena se izvaja v skladu z zakonom, tem odlokom, odlokom o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Radenci, tehničnimi pravili pristojnih organov države in kodeksi strokovnih združenj izvajalcev.
6. člen
Izvajanje gospodarske javne službe se v skladu s tem odlokom izvaja na naslednjih pokopališčih:
– v Radencih,
– na Kapeli.
7. člen
Gospodarska javna služba se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka, javnega razpisa ter koncesijske pogodbe.
8. člen
Občina bo predala v upravljanje in vzdrževanje koncesionarju za izvajanje gospodarske javne službe vse objekte in naprave v celoti in z vsemi pritiklinami.
Koncesionar prevzame obveznosti izvajanja gospodarske javne službe v skladu s koncesijsko pogodbo.
Za izvajanje pogrebnih storitev občina ne zagotavlja posebnih objektov in naprav.
9. člen
Koncesionar za izvajanje koncesije plačuje koncedentu, višina plačila se določi s koncesijsko pogodbo.
Koncesija se podeli največ za 10 let.
10. člen
Interesenti za pridobitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da predložijo razvojni program in poslovni načrt,
– da predložijo reference.
11. člen
Uporabniki storitev gospodarske javne službe iz tega odloka morajo uporabljati storitve koncesionarja, ki opravlja gospodarsko javno službo iz 2. in 3. člena tega odloka na določenem pokopališču, plačati uporabo objektov oziroma storitev, če je tako določeno in spoštovati navodila izvajalca oziroma koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in druge predpise.
12. člen
Izvajanje gospodarske javne službe po tem odloku se financira iz naslednjih virov:
– najemnine oziroma zakupnine za grobove,
– prihodki od plačanih storitev koncesionarja.
13. člen
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev koncesionarjev, določenih s tem odlokom, določa občinski svet občine na podlagi utemeljenega predloga koncesionarja.
Najemnine za grobove morajo pokriti stoške rednega vzdrževanja pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter vzdrževanje objektov in naprav, vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive ter morajo pokrivati potrebne stroške izvajanja dejavnosti.
Cene storitev, ki ne sodijo v gospodarsko javno službo določa koncesionar prosto.
14. člen
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Pristojni organ občine ima ob vsakem času pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja, oziroma zahtevati pisno poročilo o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev.
Koncesionar mora obvezno enkrat letno poročati občinskemu svetu o porabi iz te dejavnosti pridobljenih sredstev za posamezno pokopališče.
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije.
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, če je sklenjena za nedoločen čas,
– z razdrtjem.
Odpovedni rok za odpoved pogodbe je največ 6 mesecev, s koncesijsko pogodbo pa lahko stranki določita krajši odpovedni rok in dodatne odpovedne pogoje. Vsaka od pogodbenih strank ima pravico zahtevati razdrtje pogodbe, če druga pogodbena stranka ne spoštuje zakonskih določil, določil tega odloka ali določil pogodbe o koncesiji.
Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionarne gospodarske javne službe v za to določenem roku,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot gospodarska javna služba.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ Občine Radenci.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14206-00001/98
Radenci, dne 6. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost