Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1997 z dne 21. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1997 z dne 21. 3. 1997

Kazalo

940. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Preska, stran 1386.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 25. seji dne 4. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Preska
I. USTANOVITELJ
1. člen
Občina Medvode je ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Preska (v nadaljevanju: šola).
Sedež ustanovitelja je Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občina Medvode.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime šole je: Osnovna šola Preska.
Sedež šole je: Preška cesta 22, Medvode.
3. člen
Šolo sestavljajo:
– Matična osnovna šola Preska, Preška cesta 22, Medvode;
– Podružnična osnovna šola Sora, Sora 1b;
– Podružnična osnovna šola Topol, Topol 17.
III. PEČAT ŠOLE
4. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ŠOLE
5. člen
Dejavnost šole je:
– M/80. 102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– H/55.51 – storitve menz;
– O/92.623 – druge športne dejavnosti.
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Šola izvaja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom ter opravlja druge dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja, kot so: izvajanje nadstandardnih in drugih programov, druge oblike dela z učenci, organizacija šolskih prireditev, organiziranje prevoza učencev, priprava šolske prehrane in podobno.
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost:
– v Matični osnovni šoli Preska od 1. do 9. razreda,
– v Podružnični osnovni šoli Topol od 1. do 9. razreda,
– v Podružnični osnovni šoli Sora od 1. do 6. razreda obvezne osnovne šole.
V. ŠOLSKI OKOLIŠ
6. člen
Šolski okoliš matične osnovne šole Preska obsega območje:
V naselju Medvode: Barletova ulica, Bečanova ulica, Bergantova cesta, Bernikova ulica, Bizantova cesta, Bogatajeva ulica, Cesta komandanta Staneta h. št.: 1, 2, 3, 5, 7, Cesta ob Sori, Cesta ob železnici, Cesta v Bonovec, Cesta v Žlebe, Dobnikarjeva ulica, Gorenjska cesta h. št.: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 24, Hrastarjeva ulica, Iztokova ulica, Kalanova ulica, Kurirska cesta, Na Čerenu, Preška cesta, Seškova cesta, Škofjeloška cesta, Trilarjeva ulica, Žontarjeva ulica, ter naselja Golo brdo, Seničica, Studenčice, Vaše in Žlebe.
Šolski okoliš podružnične šole Sora obsega območje naselij:
Dol, Goričane, Osolnik, Rakovnik in Sora.
Šolski okoliš podružnične šole Topol obsega območje naselij:
Belo, Brezovica pri Medvodah, Setnica, Tehovec, Topol pri Medvodah in Trnovec.
VI. ORGANI ŠOLE
7. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet šole
8. člen
Organ upravljanja šole je svet šole.
Svet šole odloča o zadevah, ki jih določa zakon, ta odlok ali drug predpis ter o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ.
Svet šole šteje enajst članov:
– tri člane, predstavnike ustanovitelja, imenuje Občinski svet občine Medvode;
– tri člane, predstavnike staršev, izvoli svet staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji;
– pet članov, predstavnikov delavcev šole, izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo tri člane izmed delavcev matične šole in po enega člana izmed delavcev podružničnih šol.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
9. člen
Svet šole razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet šole s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta šole. S sklepom o razpisu volitev se določijo dan volitev, število članov sveta, ki se volijo in imenuje volilna komisija.
Sklep o razpisu se mora javno objaviti v šoli.
Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člane sveta šole.
10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta šole ima najmanj 10% delavcev šole.
Predlogi kandidatov za svet šole, ki se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.
Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole.
12. člen
Za člana sveta šole so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v šoli.
Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva volitev.
13. člen
Svet šole se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika sveta šole in njegovega namestnika. Od tega dneva začne teči mandat sveta šole.
Prvo sejo sveta šole v novi sestavi skliče dotedanji predsednik sveta šole najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta. Prvo sejo sveta šole vodi do izvolitve predsednika sveta najstarejši novoizvoljeni oziroma novoimenovani član sveta šole.
Svet šole predstavlja in zastopa predsednik sveta šole, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika sveta.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu šole
14. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu šole se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev šole.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu šole in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu šole je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev.
15. člen
Dokler ne bo sprejet zakon ali drug predpis, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, se v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, smiselno uporabljajo določbe zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).
2. Ravnatelj
16. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole.
Ravnatelj šole organizira in vodi delo in poslovanje šole, predstavlja in zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj vodi tudi strokovno delo šole in je odgovoren za strokovnost dela šole.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole po postopku, določenim z zakonom.
17. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.
18. člen
Podružnično osnovno šolo vodi vodja podružnice, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo podružnične osnovne šole;
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnične osnovne šole;
– opravlja naloge, določene s sistemizacijo delovnih mest;
– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
19. člen
Strokovni organi šole so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
4. Svet staršev
20. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev.
Svet staršev šole je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
VII. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Premoženje, s katerim upravlja šola in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena, je lastnina ustanovitelja.
Šola lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Šola odgovarja ustanovitelju za upravljanje s premoženjem.
22. člen
Šola pridobiva sredstva za delo iz sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost šole se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ŠOLE V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Šola odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti šole.
Šola je vpisana pri okrožnem sodišču pod registrsko številko 1261/00.
X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ŠOLO
25. člen
Ustanovitelj ima do šole naslednje pravice in obveznosti:
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja;
– spremlja in nadzira namenskost porabe sredstev;
– daje soglasje k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti;
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Šola:
– sprejema program razvoja šole in letni delovni načrt ter enkrat letno poroča o izvajanju le teh;
– sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Medvode;
– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene.
XI. JAVNOST DELA
26. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem in predstavnikom javnosti.
Starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
Javnost obvešča o delu šole ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
27. člen
Šola ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
Šola ima lahko tudi splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet šole, razen splošnih aktov za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme ravnatelj.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Šola mora v skladu z določili tega odloka uskladiti svojo organizacijo in oblikovati organe šole v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
29. člen
Učenci, ki imajo prebivališče izven šolskega okoliša šole, lahko nadaljujejo izobraževanje v šoli do zaključka osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnitve osnovnošolske obveznosti.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– določbe odloka o ustanovitvi zavodov s področja osnovnega šolstva (Uradni list RS, št. 26/92), ki se nanašajo na Osnovno šolo Preska,
– statut Osnovne šole Preska.
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 528/97
Medvode, dne 4. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost