Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1997 z dne 14. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1997 z dne 14. 3. 1997

Kazalo

852. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu, stran 1281.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu
1. člen
V pravilniku o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu (Uradni list RS, št. 41/94) se na koncu drugega odstavka 9. člena pravilnika namesto pike postavi vejica in doda besedilo:
“in porodniškega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka, odsotnosti zaradi poklicne bolezni in zaradi poškodb pri delu.”
2. člen
Za dosedanjim 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
Če je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v isti ali nižji tarifni skupini v istem ali drugem zdravstvenem zavodu, obdrži število plačilnih razredov, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem mestu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko zaposlenemu, ki je razporejen na drugo delovno mesto, zniža število plačilnih razredov za napredovanje, če pristojni organ ugotovi, da mu število plačilnih razredov na prejšnjem delovnem mestu ni bilo določeno v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
V primerih, ko je zaposleni razporejen na drugo delovno mesto v skladu s 23. členom zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) ne more obdržati števila plačilnih razredov za napredovanje v skladu s prvim odstavkom tega člena.
3. člen
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
“Če je zaposleni pri prvi razporeditvi napredoval v nižji plačilni razred, kot bi ga dosegel, če bi se pri napredovanju upoštevala tudi delovna doba iz 1. člena tega pravilnika, se ga v roku 30 dni od veljavnosti tega pravilnika razporedi v ustrezen, višji plačilni razred.
Zaposlenim, ki se razporedijo v višji plačilni razred na način iz prejšnjega odstavka tega člena, se upošteva delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil z dnem uveljavitve pravilnika o napredovanju delavcev, zaposlenih v zdravstvu.”
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Ljubljana, dne 21. februarja 1997.
dr. Božidar Voljč l. r.
Minister
za zdravstvo
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost