Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1997 z dne 13. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1997 z dne 13. 2. 1997

Kazalo

433. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "Ferralit" Žalec, stran 648.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95 in 16/96) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 19. decembra 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “Ferralit” Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Ferralit” Žalec, ki jih je izdelal Razvojni center-Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje pod št. projekta 01/96 v oktobru1996 in so sestavni del tega odloka.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Ferralit” Žalec se nanašajo na:
a) Spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove ureditvenega območja južno od obstoječih objektov Ferralita med Cesto Žalskega tabora in Cesto v Vrbje.
b) Spremembo meje ureditvenega območja zazidalnega načrta tako, da se na jugu priključi del parcele št. 1938/1 k.o. Žalec.
Površina celotnega ureditvenega območja zazidalnega načrta, ki je bil sprejet z odlokom (Uradni list SRS, št. 9/81 in Uradni list RS, št. 1/92) se poveča od 5,20 ha na 5,38 ha, torej za 1800 m2.
3. člen
Za ureditveno območje zazidalnega načrta “Ferralit” Žalec, ki ga ne obravnava ta odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “Ferralit” Žalec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN) – 4. člen tega odloka, veljajo določila odloka o zazidalnem načrtu industrijskega območja Ferralit Žalec (Uradni list SRS, št. 9/81) in odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta “Ferralit” Žalec (Uradni list RS, št. 1/92).
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN leži v skrajnem jugovzhodnem delu naselja Žalec, južno od obstoječih objektov Ferralita med Cesto Žalskega tabora in Cesto v Vrbje in vključuje naslednja zemljišča parc. št. 1292/4, 1293/1, 1293/2, 1293/3, 1293/6, 1293/8, 1295/1, 1295/2, 1295/3, 1295/4, 1295/7, 1302/1-del, 1238/2 in 1938/1, vse k.o. Žalec.
Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN je 1,95 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
5. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN je namenjeno proizvodni, proizvodno-servisni skladiščni in poslovno-stanovanjski dejavnosti.
Območje proizvodno-skladiščnih dejavnosti (A):
– predvidena je gradnja petih objektov od katerih bodo v severnem delu trije proizvodni objekti v južnem delu skladiščni objekt in poslovno-trgovski objekt,
– ob Cesti Žalskega tabora je predvideno parkirišče za osebna vozila, zunanje manipulacijske površine pa na severu ob meji z območjem Ferralita.
Območje proizvodno-servisnih skladiščnih dejavnosti (B):
– predvidena je gradnja treh objektov za proizvodno-servisno in skladiščno dejavnost,
– manipulacijske in parkirne površine so predvidene v južnem delu funkcionalnih zemljišč ob dovozni cesti.
Območje poslovno-stanovanjskih dejavnosti (C):
– predvidena je gradnja štirih poslovno-stanovanjskih objektov
– za obstoječi stanovanjski objekt je dovoljena sprememba namembnosti v poslovno-stanovanjski objekt in gradnja prizidka v mejah gradbenih linij, določenih v grafičnih prilogah
– manipulacijske in parkirne površine so predvidene v okviru funkcionalnih zemljišč posameznih objektov v glavnem ob internih dovoznih cestah.
Možna je sprememba predvidenih dejavnosti v objektih, vendar le v primeru, da nova dejavnost ne bo prekomerno obremenjevala okolja, kar mora investitor dokazati z oceno vplivov na okolje, ki jo izdela za to dejavnost registrirana organizacija.
Gosta zasaditev z drevjem v funkciji tampona je predvidena ob vzhodni, severni in zahodni meji ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN, kakor tudi ob meji funkcionalnega zemljišča obstoječe stanovanjske hiše, ob dovoznih cestah pa je predvidena dvoredna zasaditev z drevjem.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Za urbanistično oblikovanje območja veljajo naslednji pogoji:
– delitev ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN na tri prostorsko in funkcionalno zaključene celote (območja A, B in C),
– pravokotni tlorisni gabarit predvidenih objektov z daljšo stranico v smeri vzhod–zahod,
– zagotovitev parkirnih in manipulacijskih površin v okviru ureditvenega območja,
– krožna zasnova servisnih cest s priključkom na glavno dovozno cesto (Cesto Žalskega tabora).
7. člen
Za arhitektonsko oblikovanje objektov veljajo naslednji pogoji:
--------------------------------------------------------------------------------
1. Poslovno-trgovski objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         42 × 6 m
– etažnost                   pritličje+1 etaža
– streha                    dvokapnica v naklonu 30°
– fasade                    atraktivno oblikovanje
                        predvsem južne fasade
2. Skladišče
– maksimalni tlorisni gabarit         42 × 12m
– etažnost                   pritličje
– streha                    dvokapnica v minimalnem
                        naklonu
– fasade                    prilagojene funkciji
                        objekta, obvezna
                        popestritev z razporeditvijo
                        odprtin ali
                        kombinacijami barv
3. Proizvodna hala – ključavničarstvo
– maksimalni tlorisni gabarit         45 × 12 m
– etažnost                   pritličje
– streha, fasade                kot pri objektu 2
4. Proizvodna hala – kleparstvo
– maksimalni tlorisni gabarit         42 × 12 m
– etažnost                   pritličje
– streha, fasade                kot pri objektu 2
5. Proizvodna hala – mini bloki
– maksimalni tlorisni gabarit         39 × 12 m
– etažnost                   pritličje
– streha, fasade                kot pri objektu 2
6. Proizvodno-servisni(skladiščni) objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         45 × 15 m
– etažnost                   pritličje ali pritličje +
                        izkoriščeno podstrešje
– streha, fasade                kot pri objektu 2
7. Proizvodno-servisni (skladiščni) objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         30 × 15.00m
– etažnost                   pritličje ali pritličje +
     izkoriščeno podstrešje
– streha, fasade                kot pri objektu 2
8. Proizvodno-servisni (skladiščni) objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         30 × 30 m
– etažnost                   pritličje ali pritličje +
                        izkoriščeno podstrešje
– streha, fasade                kot pri objektu 2
9. Poslovno-stanovanjski objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         35 × 15 m
– etažnost                   pritličje+1 etaža ali
                        pritličje+ izkoriščeno
                        podstrešje
– streha                    dvokapnica v naklonu 30°
– fasade                    prilagojene funkciji objekta
10. Poslovno-stanovanjski
– maksimalni tlorisni gabarit         25 × 12 m
– vsi pogoji enaki kot pri objektu 9
11. Poslovno-stanovanjski objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         30 × 15 m
– etažnost, streha               kot pri objektu 9
– fasade                    atraktivno oblikovanje,
                        predvsem južne fasade
12. Poslovno-stanovanjski objekt
– maksimalni tlorisni gabarit         20 × 12 m
– ostali pogoji enaki kot pri objektu 9
Sprememba namembnosti obstoječe stanovanjske hiše v poslovno-stanovanjski objekt
Prizidek
– maksimalni tlorisni gabarit         15 × 10 m
– etažnost                   pritličje+izkoriščeno
                        podstrešje
– streha, fasade                vsklajene z obstoječim
                        objektom
--------------------------------------------------------------------------------
Maksimalna svetla višina proizvodnih objektov je 8 m. Predvidena je klasična ali montažna izvedba objektov.
8. člen
Elementi za zakoličbo objektov so opredeljeni v spremembah in dopolnitvah ZN iz 1. člena tega odloka in so obvezni.
V grafičnih prilogah so določeni maksimalni možni tlorisni gabariti objektov, ki upoštevajo odmike med objekti in objekti ter prometnicami. Odmiki objektov od prometnic so obvezujoči.
Tolerance pri tlorisnih gabaritih: na podlagi predhodne prostorske preveritve so možne spremembe gabarita v skladu s potrebami tehnoloških postopkov posameznih investitorjev.
Višinski gabariti: so določeni okvirno s številom etaž, natančneje bodo določeni v idejnih zasnovah objektov.
Tolerance pri funkcionalnih zemljiščih: funkcionalna zemljišča je možno združevati ali deliti na manjše funkcionalne enote.
Tolerance pri ureditvi parkirnih površin: v grafičnih prilogah prikazana ureditev parkirnih površin se lahko spremeni skladno s potrebami posameznih investitorjev na osnovi projekta zunanje ureditve.
V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
Promet
9. člen
Za cestno omrežje in ostale utrjene površine veljajo naslednji pogoji:
– glavna napajalna cesta območja sprememb in dopolnitev ZN je Cesta Žalskega tabora, na kateri sta predvidena dva priključka ceste A,
– notranja servisna cesta A omogoča krožni dvosmerni promet, široka je 5 m z obojestransko bankino širine 0,50 m in asfaltirana,
– parkirni prostori za osebna vozila so predvideni na funkcionalnih zemljiščih posameznih objektov,
– vse ceste, manipulacijske in parkirne površine se odvodnjavajo s prečnimi skloni v predvidene požiralnike z rešetko oziroma v požiralnika z vtokom pod robnikom in dalje v kanalizacijo,
– onesnažene vode z olji in naftnimi derivati so speljane v kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranega oljnega lovilca,
– posebno pozornost je posvetiti odvodu vod s planuma spodnjega ustroja,
– pred izgradnjo cestnega omrežja je izdelati projekte za izvedbo, za posamezne objekte pa projekt zunanje ureditve,
– ob Cesti Žalskega tabora je ob funkcionalnih zemljiščih objektov predviden hodnik za pešce ali kolesarska steza širine 1,60 m.
Vodovodno omrežje
10. člen
Za vodovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– hidrantno omrežje je načrtovano kot krožni vod in je vezano na obstoječi vodovod v ulici Žalskega Tabora, ki ga bo potrebno rekonstruirati v skladu s soglasjem upravljalca,
– za zagotovitev požarne varnosti je poleg nadzemnih hidrantov znotraj ureditvenega območja možno postaviti tudi hidrant na obstoječem vodu ob Cesti Žalskega tabora,
– trase obstoječega vodovoda in predvidenega hidrantnega omrežja so razvidne iz grafičnih prilog sprememb in dopolnitev ZN,
– pred izgradnjo predvidenega hidrantnega omrežja je izdelati projekte za izvedbo.
Kanalizacijsko omrežje
11. člen
Za kanalizacijsko omrežje veljajo naslednji pogoji:
– predviden je mešan sistem kanalizacije z odvodom odpadnih vod na čistilno napravo v Kasazah,
– vse odpadne vode v priključnem jašku na javno kanalizacijo morajo ustrezati poslovniku o odvajanju in čiščenju odpadnih voda (preprečitev škode na čistilni napravi),
– obstoječo kanalizacijo je po potrebi očistiti in rekonstruirati,
– zbirni kanal “A” je potrebno izvesti v predpisanem minimalnem odmiku od obstoječega plinovoda (priključek za “Ferralit”),
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je izdelati projekte za izvedbo.
Plinovodno omrežje
12. člen
Za plinovodno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je priključitev novih objektov na mestno plinovodno omrežje, ki bo potekalo v Cesti Žalskega tabora (dve priključni mesti) oziroma na obstoječo kotlarno Ferralita, ki jo bo potrebno preurediti na uporabo zemeljskega plina,
– pred izgradnjo plinovodnega omrežja je potrebno izdelati projekte za izvedbo.
Električno omrežje
13. člen
Za električno omrežje veljajo naslednji pogoji:
– objekti se bodo oskrbovali z električno energijo iz obstoječih transformatorskih in razdelilnih postaj na območju Ferralita, ki jih napaja obstoječi daljnovod 20 kV ali po potrebi iz nove transformatorske postaje,
– razširitev nizkonapetostnega omrežja je razvidna iz grafične priloge sprememb in dopolnitev ZN,
– upoštevati je predpisani zaščitni koridor obstoječih in predvidenih kablov 20 kV (2 × 3 m od osi trase).
Telefonsko omrežje
14. člen
Objekti sprememb in dopolnitev ZN bodo priključeni na obstoječe telefonsko omrežje, ki poteka ob Cesti v Vrbje, skladno s pogoji upravljalca.
Odpadki
15. člen
Odpadki se bodo zbirali ločeno (organski odpadki, papir, kovine, steklo) na določenih prostorih ob prometnici oziroma ob uvozih v posamezna območja. Organski odpadki se bodo odvažali na komunalno deponijo, ostali pa v predelavo. Morebitni posebni odpadki se bodo zbirali v skladu z veljavno zakonodajo in odvažali na deponije posebnih odpadkov.
VI. POGOJI ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Zrak
16. člen
Predvidena proizvodna, servisna in skladiščna dejavnost ne sme prekomerno onesnaževati zraka. Objekti bodo za potrebe tehnologije in ogrevanja priključeni na zemeljski plin. V območju je možno razvijati nove dejavnosti le na način, ki omogoča uspešno preprečevanje onesnaževanja zraka, kar mora biti opredeljeno v oceni vplivov na okolje v okviru projektne dokumentacije za posamezne objekte pred izdajo lokacijskega ali enotnega dovoljenja za gradnjo.
Hrup
17. člen
V skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) je obravnavano območje sprememb in dopolnitev ZN opredeljeno v III. stopnjo varstva pred hrupom, za katero veljajo mejne dnevne ravni 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. S protihrupnimi zaščitami med manipulacijskimi površinami in stanovanjskimi objekti ter ustrezno protihrupno zaščito objektov je potrebno zagotoviti, da hrup ne bo presegal zakonsko dovoljenih mejnih ravni.
Vode
18. člen
Sanitarne vode bodo odvajane v javno kanalizacijsko omrežje. Vse tehnološke odpadne vode je potrebno pred izpustom v javno kanalizacijo predhodno očistiti do stopnje, ki jo določa veljavna zakonodaja. V tehnološkem procesu je potrebno izbrati takšne tehnične rešitve, ki omogočajo racionalno porabo vode.
Požarna varnost
19. člen
Pri izvedbi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati pogoje s področja varstva pred požari. Do vseh objektov je omogočiti dovoz interventnih vozil po glavni in internih dovoznih cestah, ki morajo biti utrjene in zgrajene tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti in zagotovitev predpisanih odmikov med objekti.
Zelene površine
20. člen
Koncept zasaditve v spremembah in dopolnitvah ZN je osnova za podrobnejšo obdelavo v projektu zunanje ureditve.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA ZN
21. člen
V prvi etapi je obvezna izgradnja osnovne prometne komunalne in energetske infrastrukture. Nadaljnja etapna gradnja je odvisna od potreb in finančnih možnosti posameznih investitorjev.
Do pričetka gradenj ostaja namembnost površin nespremenjena s tem, da se lahko izvajajo posegi, ki omogočajo normalno uporabo zemljišč in načrtovano realizacijo predvidenih posegov skladno s spremembami in dopolnitvami ZN.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
22. člen
Za komunalno opremo zemljišč je odgovoren investitor objekta v območju zazidave.
Predvideno zemljo, ki bo odstranjena pred gradnjo objektov in izvedbo prometnih površin, je uporabiti za ureditev zelenic, viške pa je deponirati na določenih lokacijah skladno z občinskim odlokom o ravnanju s plodno zemljo (Uradni list SRS, št. 8/88).
IX. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Pri izdelavi izvedbenih projektov prometnega, komunalnega in energetskega omrežja je upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izhodiščih sprememb in dopolnitev ZN iz 1. člena tega odloka.
24. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled pri Upravni enoti Žalec – Oddelek za okolje in prostor in Občini Žalec.
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka upravljajo pristojne inšpekcijske službe.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-007/96-08
Žalec, dne 19. decembra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost