Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1997 z dne 18. 12. 1997

Kazalo

3766. Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, stran 6927.

Na podlagi 21. člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in 74/95) in šestega odstavka 88. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94 in 44/97) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo organizacija, postopki in merila za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo nabornikov, vojakov na služenju vojaškega roka in vojaških obveznikov v rezervni sestavi (v nadaljnjem besedilu: vojaški obvezniki) ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo.
2. člen
Zdravstveno sposobnost vojaških obveznikov za vojaško službo po tem pravilniku ugotavljajo pooblaščeni zdravstveni zavodi, pooblaščeni zdravniki in pooblaščeni psihologi.
Register pooblaščenih zavodov, zdravnikov in psihologov iz prejšnjega odstavka hranita Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za obrambo.
3. člen
Zdravstvene preglede oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo, izvaja Zdravstveni center Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in po dogovoru tudi drugi specialisti medicine dela, prometa in športa.
4. člen
Vse osebe, ki se v postopkih ocenjevanja zdravstvene sposobnosti za vojaško službo seznanijo s podatki o zdravstvenem stanju oseb, ki opravljajo vojaško službo, morajo te podatke, skladno s predpisi, varovati kot poklicno skrivnost.
II. OCENJEVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOJAŠKIH OBVEZNIKOV ZA VOJAŠKO SLUŽBO
1. Obseg in vsebina zdravstvenega pregleda
5. člen
Zdravstvena sposobnost vojaških obveznikov za vojaško službo se ugotavlja na podlagi osnovnega zdravstvenega pregleda po predpisanem standardu in v primeru indikacij na dodatnih specialističnih in psiholoških pregledih in preiskavah, z upoštevanjem seznama bolezni, stanj in poškodb, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1).
Za določene vojaško evidenčne dolžnosti se poleg s standardom predpisanega zdravstvenega pregleda, opravijo še drugi predpisani pregledi in preiskave.
6. člen
Osnovni zdravstveni pregled iz prejšnjega člena po standardu obsega:
1. Identifikacijo.
2. Anamnezo:
– družinsko,
– osebno.
3. Klinični pregled:
– splošni status (telesna višina, kožna guba nadlahti –tricepsova, telesna teža, krvni tlak, pulz);
– lokalni status z usmerjenim pregledom organov in organskih sistemov oziroma njihovih funkcij (koža, limfne žleze, glava, oči, ušesa, nos, ustna votlina in žrelo, vrat, prsni koš, pljuča, srce, trebuh, sečila in spolovila, hrbtenica, udi, orientacijski nevrološki pregled).
4. Osnovne laboratorijske preiskave krvi in urina:
– sedimentacija v mm/h,
– število levkocitov v 10(na 9)/l,
– število eritrocitov v 10(na 12)/l,
– količina hemoglobina v g/l,
– krvni sladkor v mmol/l,
– urokomb 9.
5. Preiskave vida (ostrina vida na blizu in daleč, forija, binokularni vid, barvni vid, nočni vid).
6. Preiskava sluha (tonska pražna avdiometrija).
7. Preiskave pljučne funkcije (vitalna kapaciteta, forsiran ekspiratorni volumen v prvi sekundi, Tiffneaujev indeks).
8. Elektrokardiogram.
9. Motorični testi.
10. Psihološki pregled.
7. člen
Pri zdravstvenih pregledih za ugotavljanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo se uporablja obstoječa zdravstvena dokumentacija, če ni starejša od šestih mesecev.
Za primere, ko gre za kronična in dokončna zdravstvena stanja ali pa je razlog za oceno sposobnosti nedvoumen, je zdravstvena dokumentacija lahko tudi starejša od šestih mesecev.
2. Postopki za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti
8. člen
Na podlagi opravljenega osnovnega zdravstvenega pregleda in morebitnih drugih pregledov in preiskav po indikacijah, poda zdravnik, pooblaščen za opravljanje zdravstvenih pregledov, predlog ocene zdravstvene sposobnosti vojaškega obveznika za vojaško službo. Predlog ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo mora vsebovati eno od možnih ocen zdravstvene sposobnosti za vojaško službo v skladu z zakonom. Ob ugotovljeni bolezni ali poškodbi se navede tudi točko in podtočko iz seznama bolezni, stanj in poškodb ter šifro mednarodne klasifikacije bolezni.
Predlog ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo delno sposoben, začasno nesposoben ali nesposoben za vojaško službo, mora biti utemeljen s specialističnimi izvidi, kot je določeno v pojasnilu seznama bolezni, stanj in poškodb.
Naborna komisija na podlagi predloga ocene zdravstvene sposobnosti iz prejšnjega odstavka oceni zdravstveno sposobnost vojaškega obveznika za vojaško službo in mu v skladu z zakonom določi rod oziroma službo in vojaško evidenčno dolžnost.
9. člen
Pri odločanju o zdravstveni sposobnosti vojaških obveznikov za vojaško službo in določanju roda oziroma službe in vojaško evidenčne dolžnosti se upošteva ugotovljena stanja in funkcionalne sposobnosti organskih sistemov organov in čutil ter druge ugotovitve zdravstvenih pregledov in preiskav.
Ugotovljena stanja in funkcionalne sposobnosti organskih sistemov, organov in čutil se ocenjuje z:
– oceno 5, kadar je stanje organskih sistemov, organov in čutil anamnestično in objektivno brez kakršnihkoli znakov motenj ali z zanemarljivimi znaki motenj;
– oceno 4, če so stanja organskih sistemov, organov in čutil anamnestično in objektivno z minimalnimi znaki motenj;
– oceno 3, če so stanja organskih sistemov, organov in čutil anamnestično in objektivno z znaki lažjih in zmernih motenj funkcij;
– oceno 2, če so stanja organskih sistemov, organov in čutil anamnestično in objektivno z znaki motenj funkcij pri katerih se pričakuje izboljšanje v času od enega do štirih let in
– oceno 1, če so stanja organskih sistemov, organov in čutil anamnestično in objektivno z znaki težkih in najtežjih motenj funkcij.
Psihološka ocena se določa na podlagi testnih norm za triažni psihološki pregled nabornikov.
10. člen
Kot sposoben se oceni vojaški obveznik, ki ima ugotovljena stanja in funkcionalne sposobnosti organskih sistemov, organov in čutil ocenjene z oceno 5 ali 4. Oceni zdravstvene sposobnosti za vojaško službo sposoben se doda točko iz seznama bolezni, stanj in poškodb, če gre za ugotovljeno zdravstveno stanje z minimalnimi znaki motenj funkcij, ki nimajo vpliva na oceno sposobnosti za vojaško službo.
Kot delno sposoben se oceni vojaški obveznik, ki ima eno ali več ugotovljenih stanj in funkcionalnih sposobnosti organskih sistemov, organov in čutil ocenjenih z oceno 3. V tem primeru se vojaškega obveznika oprosti določenih aktivnosti v skladu s tem pravilnikom.
Kot začasno nesposoben se oceni vojaški obveznik, pri katerem se ugotovijo bolezni, stanja ali poškodbe, ki niso trajne narave in pri katerih se lahko pričakuje izboljšanje, ocenjenih z oceno 2. Začasna nesposobnost se lahko določi za obdobje od enega do štirih let, skladno z merili seznama bolezni, stanj in poškodb.
Kot nesposoben se oceni vojaški obveznik, ki ima eno od stanj in funkcionalnih sposobnosti organskih sistemov, organov in čutil ocenjenih z oceno 1, gre pa za patologijo, pri kateri se ne pričakuje izboljšanja. Kot nesposoben se oceni tudi vojaški obveznik, ki je ocenjen kot delno sposoben zaradi znakov lažjih in zmernih motenj funkcij več organskih sistemov, organov in čutil in dobi tri ali več skupin omejitev za opravljanje vojaške dolžnosti.
11. člen
Pri oceni zdravstvene sposobnosti delno sposoben za vojaško službo se določi tudi ena od naslednjih omejitev:
a) – zaradi zmanjšane splošne fizične sposobnosti se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti in dela, ki zahtevajo splošno fizično moč in vzdržljivost mišičnega sistema (dvigovanje in nošenje bremen, ki presegajo četrtino njegove telesne teže in podobno);
– zaradi zmanjšane fizične sposobnosti zgornje okončine se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti in dela, ki zahtevajo fizično moč, vzdržljivost in popolno gibljivost zgornjih okončin (aktivnosti, kjer so zgornje okončine izrazito obremenjene: dvigovanje in nošenje bremen, ki presegajo četrtino njegove telesne teže, plezanje po vrvi, sklece in podobno);
– zaradi zmanjšane fizične aktivnosti hrbtenice ali spodnje okončine se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti in dela, ki zahtevajo fizično moč, vzdržljivost in popolno gibljivost hrbtenice ali spodnjih okončin (aktivnosti, kjer so hrbtenica ali spodnje okončine zrazito obremenjene: pohod s popolno bojno opremo daljši kot 5 km, dvigovanje in nošenje bremen, ki presegajo četrtino njegove telesne teže, dolgotrajna hoja po neravnem terenu, izvajanje skokov in podobno);
b) zaradi zmanjšane funkcije vida se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti, ki zahtevajo dober vid (straža, patrola v mraku in po dežju, delo z optičnimi namerilnimi napravami in podobno), vendar pa je vojaški obveznik sposoben za stražarsko dolžnost, če ima s korekcijo ostrino vida 1,0 ter dober nočni in binokularni vid;
c) zaradi zmanjšane funkcije sluha se vojaškega obveznika oprosti aktivnosti in ne razporeja na dolžnosti, ki zahtevajo dober sluh ter na dolžnosti, kjer je izpostavljen močnemu hrupu, oziroma se ga ustrezno zaščiti z antifoni;
d) vojaške obveznike, pri katerih se ugotovi bolezensko stanje, ki se lahko poslabša ob izpostavljenosti neugodnim meteorološkim razmeram in je kot tako opredeljeno v seznamu bolezni, stanj in poškodb, se ne razporeja na dolžnosti, ki se opravljajo v izrazito neugodnih razmerah (deževno, vetrovno, hladno vreme);
e) zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti se vojaškega obveznika ne razporeja na dolžnosti, kjer se zahtevajo večje umske obremenitve, samostojno odločanje in iznajdljivost;
f) zaradi drugih zmanjšanih funkcij oziroma sposobnosti se vojaškega obveznika ne razporeja na dolžnosti, na katerih ne bi bil uspešen zaradi zmanjšanih sposobnosti.
Vojaškega obveznika zdravnik naborne komisije seznani z vsebino omejitev ocene sposobnosti za vojaško službo.
12. člen
Izvidi zdravstvenih pregledov, predlog ocene in ocena zdravstvene sposobnosti vojaškega obveznika za vojaško službo se vpišejo v medicinsko-psihološko dokumentacijo in evidence, karton zdravstvenega pregleda (EVO 142/1), izvid specialističnega pregleda (EVO 142/2), seznam pregledanih nabornikov (EVO 142/3), poročilo o zdravstveni sposobnosti nabornikov za vojaško službo (EVO 143), testno baterijo za triažni psihološki pregled nabornikov (NA), ki jo sestavljajo test sposobnosti (NA-S), osebnostni vprašalnik (NA-O) in anamnestični vprašalnik (NA-M), poročilo o psiholoških pregledih (EVO 147), odločbo o oceni zdravstvene sposobnosti za vojaško službo (vpis v vojaško knjižico), protokol naborne komisije (EVO 107), obrazec stalne naborne komisije (EVO 144) in protokol ocene sposobnosti vojakov na služenju vojaškega roka (EVO 107/1).
Obliko in vsebino dokumentov iz prejšnjega odstavka določi organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za vojaške zadeve, v skladu s predpisi o vojaški evidenci.
Zdravstveni karton, izvid specialističnega pregleda, testna baterija za triažni psihološki pregled in druga medicinska dokumentacija se hranijo v skladu s predpisom o načinu opravljanja zdravstvenih pregledov nabornikov.
Zdravstveno dokumentacijo vojakov na služenju vojaškega roka po zaključku služenja vojaškega roka hrani organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za zdravstvo. Na pisno zahtevo osebnega zdravnika vojaškega obveznika se osebnemu zdravniku pošlje kopija zdravstvene dokumentacije.
Osebni zdravnik vojaškega obveznika predloži potrebno zdravstveno dokumentacijo pooblaščenemu zdravniku, če jo potrebuje za oceno sposobnosti za vojaško službo.
3. Sprememba zdravstvenega stanja
13. člen
Če pride pri vojaškemu obvezniku do spremembe zdravstvenega stanja, ki lahko vpliva na oceno zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, se postopek za oceno zdravstvene sposobnosti na podlagi predložene ustrezne zdravstvene dokumentacije, ponovi.
Postopek ponovne ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo iz prejšnjega odstavka se začne:
– pri naborniku ter vojaškemu obvezniku v rezervni sestavi na njegovo lastno prošnjo ali na predlog pristojne uprave za obrambo Ministrstva za obrambo, ki vojaškega obveznika vodi v vojaški evidenci, po predhodnem mnenju pooblaščenega zdravnika naborne komisije;
– pri vojaku med služenjem vojaškega roka na predlog zdravnika vojaške ambulante ali pooblaščenega specialista.
Spremembo zdravstvenega stanja vojakov med služenjem vojaškega roka praviloma ocenjuje stalna naborna komisija.
14. člen
Zdravstveni pregledi vojaških obveznikov zaradi spremembe ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, se opravljajo po obsegu in vsebini samo za bolezen ali poškodbo, zaradi katere se je postopek začel.
Pri ocenjevanju vojaških obveznikov rezervne sestave se glede na starost upoštevajo regresivne spremembe.
15. člen
Stalna naborna komisija ocenjuje zdravstveno sposobnost vojaških obveznikov za vojaško službo po predhodni najavi, na podlagi dokumentacije, ki se jo predloži organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve. Predložena dokumentacija mora vsebovati vojaško knjižico ter zdravstveno dokumentacijo (zdravstveni karton nabornika, zdravstveni karton vojaka s potrebnimi specialističnimi izvidi) s predlogom ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, ki jo poda pooblaščeni zdravnik. Stalna naborna komisija ocenjuje zdravstveno sposobnost za vojaško službo praviloma v prisotnosti vojaškega obveznika.
16. člen
Zaradi prehodnih bolezni in poškodb vojaških obveznikov, ki ne vplivajo na spremembo ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, pristojna uprava za obrambo Ministrstva za obrambo, na podlagi mnenja nabornega zdravnika, naborniku lahko odloži napotitev na služenje vojaškega roka do sedem dni.
17. člen
Vojak je lahko med služenjem vojaškega roka zaradi zdravstvenih razlogov odsoten od usposabljanja, ne glede na vrsto bolezni ali poškodbe, v posamezni fazi usposabljanja največ dvajset odstotkov delovnih dni, vendar skupno, v vseh fazah usposabljanja, največ štiriindvajset delovnih dni. V odsotnost se štejejo le tisti delovni dnevi, ko je vojak odsoten od usposabljanja.
Za odsotnost iz zdravstvenih razlogov se šteje hospitalno zdravljenje, stacionarno zdravljenje v vojašnici in domača nega. Odsotnost odobri zdravnik vojaške ambulante. Če se na začetku zdravljenja predvideva, da bo zdravljenje trajalo več kot je dovoljeno število dni za posamezno fazo ali skupno, se takega vojaka praviloma napoti na ponovno oceno zdravstvene sposobnosti za vojaško službo v skladu s 13. členom tega pravilnika.
18. člen
Vojaku med služenjem vojaškega roka, ki se med prostim izhodom poškoduje ali zboli in mu zdravstveno stanje ne dovoljuje prevoza v vojašnico, ali pa zdravnik vojaške ambulante vojašnice, kjer služi vojaški rok, ni dosegljiv, lahko odsotnost od usposabljanja, na podlagi ustrezne zdravstvene dokumentacije odobri drug zdravnik vojaške ambulante ali zdravnik, pooblaščen za opravljanje zdravstvenih pregledov nabornikov, vendar ne več kot je določeno v prejšnjem členu tega pravilnika. Odsotnost od usposabljanja se odobri za čas, dokler vojaku zdravstveno stanje ne dovoljuje vrnitve v vojašnico. Vojak je dolžan v roku dvanajstih ur obvestiti enoto in ambulanto vojašnice, kjer služi vojaški rok, o času in vzroku svoje odsotnosti.
19. člen
Vojaškemu obvezniku v rezervni sestavi lahko izda potrdilo o nesposobnosti za udeležbo na vojaški vaji zaradi zdravstvenih razlogov le pooblaščeni zdravnik iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika. Za pooblaščenega zdravnika se lahko določi tudi zdravnik organizacijske enote Ministrstva za obrambo, pristojne za zdravstvo. Kot kriteriji za odločanje o nesposobnosti za udeležbo na vojaški vaji se smiselno uporabljajo kriteriji za odsotnost z dela, pri čemer se upošteva tudi dolžnost, ki jo vojaški obveznik opravlja v Slovenski vojski. Pooblaščeni zdravnik lahko pri ugotavljanju zdravstvenega stanja vojaškega obveznika uporabi zdravstveno dokumentacijo osebnega zdravnika.
Če pri vojaškem obvezniku v rezervni sestavi pride do bolezni ali poškodbe med vojaško vajo, predlaga odpust vojaškega obveznika z vaje poveljniku na vaji prisotni zdravnik ali pooblaščeni zdravnik.
20. člen
Ministrstvo za obrambo lahko za vojaškega obveznika odredi revizijo ocene zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.
III. UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOJAŠKO SLUŽBO OSEB, KI POKLICNO OPRAVLJAJO VOJAŠKO
SLUŽBO
21. člen
Oseba, ki poklicno opravlja vojaško službo, mora izpolnjevati splošne in posebne zdravstvene pogoje.
Šteje se, da oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje splošne zdravstvene pogoje, če je telesno in duševno zdrava, brez težjih kroničnih obolenj in stanj, nima težjih govornih napak, praviloma ni manjša od 160 cm, njena telesna teža praviloma ne odstopa 30 odstotkov od idealne telesne teže, izračunane po Lorenzu, in ima povprečne intelektualne sposobnosti.
22. člen
Zdravstveni pogoji za osebe iz prejšnjega člena, se ugotavljajo na osnovnem zdravstvenem pregledu, ki je enak osnovnemu zdravstvenemu pregledu iz 6. člena tega pravilnika, pri čemer se pri osnovnih laboratorijskih preiskavah krvi in urina opravijo še biokemične preiskave krvi, serološke preiskave na protitelesa proti virusu HIV, testiranje urina na prisotnost drog ter glede na zahteve delovnega mesta oziroma formacijske dolžnosti in zdravstvenega stanja zobovja in ustne votline, lahko tudi zobozdravstveni pregled.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Do izdelave analize in zdravstvenih ocen delovnih mest oziroma formacijskih dolžnosti, se pri ugotavljanju izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev smiselno upošteva seznam bolezni, stanj in poškodb, po katerem se ocenjuje zdravstveno sposobnost vojaških obveznikov za vojaško službo. Pri ugotavljanju izpolnjevanja telesnih in duševnih zahtev za poklicno opravljanje vojaške službe se upoštevajo regresivne spremembe, glede na starost osebe, ki poklicno opravlja vojaško službo.
24. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo in Ministrstvo za zdravstvo v skladu s predpisi.
25. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo (Uradni list RS, št. 61/92) in pravilnik o posebnih zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati osebe, zaposlene v Teritorialni obrambi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/91).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-36/97
Ljubljana, dne 8. decembra 1997.
Minister
za obrambo Republike Slovenije
Tit Turnšek l. r.
Priloga 1

               SEZNAM

    bolezni, stanj in poškodb po katerih se ocenjuje
      zdravstvena sposobnost za vojaško službo

     POJASNILO K SEZNAMU BOLEZNI, STANJ IN POŠKODB

1) Točke bolezni, stanj in poškodb, ki so označene z zvezdico (*), so posebej
pojasnjene. Pojasnila veljajo za ocenjevanje sposobnosti vojaških obveznikov
za vojaško službo ter oseb, ki poklicno opravljajo vojaško službo.

2) Šifre bolezni, stanj in poškodb po MKB-10 (10 revizija), 1995.

3) Naziv bolezni, stanj in poškodb.

4) Ocena sposobnosti za vojaško službo.


------------------------------------------------------------------------------
Točka   MKB-10    Naziv bolezni           Ocena sposobnosti
                             za vojaško službo
------------------------------------------------------------------------------
1     2      3                 4
------------------------------------------------------------------------------
     A00-A99   I. INFEKCIJSKE IN PARAZITSKE
             BOLEZNI
------------------------------------------------------------------------------
     A 15.0    Tuberkuloza pljuč
            Aktivna:             začasno nesposoben
            1. Novo odkrita
            -------------------------------------------------------
            2. Kronična, recidivirajoča    nesposoben
            -------------------------------------------------------
1*           Inaktivna:
            3. Brez okvare ali z okvaro
             pljučne frakcije lažje
             stopnje            sposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Z okvaro pljučne frakcije
             srednje stopnje        delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            5. Z okvaro pljučne frakcije
             težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Druge respiratorne tuberkuloze
2     A 15.5    1. Tuberkuloza sluznice nosu,
             žrela in grla         začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
     A 15.6    2. Tuberkuloza plevritis     začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     A 17     Tuberkuloza živčevja
            1. Aktivna            začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
3*           Inaktivna
            2. Brez posledic         sposoben
            -------------------------------------------------------
            3. S trajnimi posledicami     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     A 18     Tuberkuloza kosti in sklepov
            1. Evolutivna oblika bolezni,
             ne glede na lokalizacijo    začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Inaktivna oblika.
            Dolge kosti in sklepi       delno sposoben (a)
            2. Brez funkcionalnih motenj
            -------------------------------------------------------
4*           3. S funkcionalnimi motnjami
             ali s težjimi deformacijami  nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Kratke kosti
            4. Brez funkcionalnih motenj   sposoben
            -------------------------------------------------------
            5. S funkcionalnimi motnjami   nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Hrbteničnih vretenc      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 1.1. Začasna nesposobnost se šteje od začetka aktivne faze bolezni.

Ad 1.3., 1.4. in 1.5. Z izrazom inaktivna tuberkuloza je mišljena ozdravljena
tuberkuloza, če je preteklo od prenehanja zdravljenja eno leto. V to skupino
spada tudi primarno inaktivna tuberkuloza, nezdravljena tuberkuloza, če se z
vsemi razpoložljivimi diagnostičnimi postopki dokaže inaktivnost lezij.

Okvara funkcije pljuč se dokazuje s spirometrijo. Relevantne so izmerjene
vrednosti glede na vrednost v tabeli in vrednost plinov v arterijski krvi v
mirovanju in pod obremenitvijo.

Okvara funkcije pljuč lažje stopnje: VK=80%-65% in/ali če znaša vrednost
ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK
(vrednost iz tabele) 89%-70%.

Okvara funkcije pljuč srednje stopnje: VK=64%-50% in/ali če znaša vrednost
ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK
(vrednost iz tabele) 69%-50%.

Okvara funkcije pljuč težje stopnje: VK manjša od 50% in/ali če znaša vrednost
ustvarjenega odstotka FEV1/VK, deljena s teoretično vrednostjo FEV1/VK
(vrednost iz tabele), manj kot 50%. Izvid patoloških vrednosti plinov v
arterijski krvi pri mirovanju ali pod obremenitvijo; patološke vrednosti so:
PAO2 pod 9,3 kPa (70 mmHg), SaO2 pod 94% in PaCO2 nad 6 kPa (45 mmHg).

Ad 3.2. Ocena "sposoben" se poda, če so od popolne ozdravitve minila tri leta.

Ad 4.2. Ocena "delno sposoben (a)" se poda, če so od umiritve bolezni minila 4
leta.

Ad 4.3., 4.5., 4.6. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi
ortopedskega izvida.


------------------------------------------------------------------------------
     A18.1    Tuberkuloza genitourinarnega
            sistema
5*           1.Aktivna             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2.Inaktivna            sposoben
------------------------------------------------------------------------------
6     A18.3    Tuberkoloza črevesa, peritoneja
            in mezenterijskih bezgavk     začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Tuberkoloza drugih organov
     A18.2,    Tuberkolozna periferna
            limfadenopatija          začasno nesposoben
            1.Aktivna
            -------------------------------------------------------
            2.Inaktivna            sposoben
            -------------------------------------------------------
     A18.4    Tuberkuloza kože in podkožnega
            tkiva
            3.Aktivna             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
7*           4.Inaktivna            sposoben
            -------------------------------------------------------
     A18.5    Očesna tuberkuloza
            5.Aktivna             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6.Inaktivna, brez motenj vida   sposoben
            -------------------------------------------------------
     A18.8    7.Tuberkuloza osrčnika in
             drugih opredeljenih organov
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
8     A19     Miliarna tuberkuloza       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     B90.9    Posledice tuberkuloze
            respiratornega trakta
9*           1.Brez okvare ali z okvaro
             pljučne funkcije lažje     sposoben
             stopnje
            -------------------------------------------------------
            2.Z okvaro pljučne funkcije
             srednje stopnje         delno sposoben(a)
            -------------------------------------------------------
            3.Z okvaro pljučne funkcije
             težje stopnje          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Sifilis
            -------------------------------------------------------
      A50     Prirojeni sifilis         nesposoben
            -------------------------------------------------------
10*    A51     Zgodnji sifilis          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
      A52     Pozni sifilis           nesposoben
            -------------------------------------------------------
     A53.0    Latentni sifilis         začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
11    A54.0    Gonoreja             sposoben
------------------------------------------------------------------------------
     A69.2    Lymska borelioza
12*          1.Akutna oblika          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2.Kronična oblika         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Virusni hepatitis
13*    B15-B17   1.Akutni             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
      B18    2.Kronični            nesposoben
            -------------------------------------------------------
14*    B20-B24,   Infekcija z virusom HIV
      Z21                     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 5. Diagnoza tuberkuloze genitourinarnega sistema mora biti potrjena z
izvidom tuberkuloznega bacila v urinu ali s histolškim izvidom odstranjenega
obolelega organa.

Ad 7.2., 7.4., 7.6. Če so od aktivne tuberkuloze minila 3 leta, se šteje, da
je tuberkuloza inaktivna. Ocena pri tuberkulozi kože se poda na osnovi izvida
dermatologa.

Ad 9. Glej pojasnilo Ad 1.3., 1.4., 1.5.

Ad 10. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
dermatovenerologa.

Ad 12. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
infektologa.

Ad 13.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja in
rekonvalescence, če se z analizami izključi trajna prizadetost jetrne
funkcije.

Ad 13.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
infektologa.

Ad 14. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi pozitivnega testa
na virus HIV.


------------------------------------------------------------------------------
     B35-B49   Mikoze
            Mikoze kože            sposoben
            1.Lažje oblike
            -------------------------------------------------------
            2.Težje oblike          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
15*          3.Mikoze pljuč          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Ostale mikoze
            5.Lažje oblike          sposoben
            -------------------------------------------------------
            6.Težje oblike          začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
16*    B50-B64   Protozojske bolezni        začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     B65-B83   Helmintioze
      B67    Ehinokokoza            nesposoben
            Ciste jeter:
            1.Neoperirane
            -------------------------------------------------------
            Operirane
            2.Brez okvarjene jetrne
             funkcije            delno sposoben(a)
            -------------------------------------------------------
            3.Z okvarjeno jetrno funkcijo   nesposoben
            -------------------------------------------------------
17*          Ciste pljuč:
            4. Neoperirane          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Operirane
            5.Brez okvar ali z lažjo okvaro
             pljučne funkcije        sposoben
            -------------------------------------------------------
            6.Z okvaro pljučne funkcije
             srednje stopnje         delno sposoben(a)
            -------------------------------------------------------
            7.Z okvaro pljučne funkcije
             težje stopnje          nesposoben
            -------------------------------------------------------
            8.Recidivirajoče pljučne ciste  nesposoben
            -------------------------------------------------------
            9.Ostale helmintioze       sposoben
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
18*     Z22    Kliconosec            začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 15. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
infektologa in/ali dermatologa.

Ad 16. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
infektologa.

Ad 17.5., 17.6., 17.7. Glej pojasnilo Ad 1.

Ad 17.9. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi ustreznega
specialističnega izvida.

Ad 18. Kliconoštvo se nanaša na povzročitelje bolezni, katerih prijava je
obvezna po zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS 69/95): trebušni
tifus, druge salmonele, šigele, kampilobakter, jersinija, lamblija. Začasna
nesposobnost za vojaško službo se določa za obdobje kliconoštva. Kolikor je
oseba trajni kliconosec, se poda ocena "nesposoben".


------------------------------------------------------------------------------
     C00-D48   II. NEOPLAZME
------------------------------------------------------------------------------
19*    C00-C75   Maligne neoplazme ne glede na   nesposoben
            lokalizacijo
------------------------------------------------------------------------------
20*    D00-D09   Neoplazme in situ         začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
21*     D10    Benigne neoplazme ust in
            farniksa

            1. Ki ne povzročajo        sposoben
             subjektivnih, estetskih in   začasno nesposoben
             funkcionalnih motenj ali pa
             so le-te izražene v manjši
             meri ter se lahko operativno
             odstranijo brez posledic
            -------------------------------------------------------
            2. Ki povzročajo večje
             subjektivne, estetske in
             funkcionalne motnje, z
             operacijo pa nastanejo večji
             defekti            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D11-D13   Benigne neoplazme velikih žlez
            slinvak in prebavil
22*           
            1. Ki neznatno motijo funkcijo  sposoben
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Ki znatno motijo funkcijo in
             se ne morejo operativno
             odstraniti           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D 14-D15   Benigne neoplazme srednjega
            ušesa, dihal in intratorakalnih
            organov              sposoben

            1. Neoperirane          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
23*          Operirane

            2. Brez ali z okvaro pljučne
             funkcije lažje stopnje     sposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Z okvaro pljučne funkcije
             srednje stopnje        delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            4. Z okvaro pljučne funkcije
             težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D16-D17,   Benigne neoplazme kosti,
     D19-D21   hrustanca in mehkih tkiv

24*          1. Ki so omenjene in ne
             recidivirajo ter ne
             povzročajo funkcionalnih    sposoben
             motenj             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Ki so infiltrativne,
             recidivirajo ter povzročajo
             funkcionalno motnjo      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D18,     Hemangiomi, limfangiomi,
25*    D22-D23   melanocitni nevusi ter benigne
            neoplazme kože

            1. Lipomi, fibromi, nevusi in   sposoben
             omejeni angiomi        začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Obsežni anigiomi in nevusi   delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Obsežni angiomi in nevusi,
             vulnerabilni, na
             izpostavljenih mestih     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 19. Ocena sposobnosti za vojaško službo se daje na osnovi izvida
specialista ustrezne stroke, ki mora vsebovati histološko verifikacijo
tumorja.

Ad 20. Začasna nesposobnost za vojaško službo se določa za 4 leta.

Ad 21.1., 22.1., 23.1, 24.1., 25.1 Ocena "začasno nesposoben" se poda v
primeru, ko je s strani specialista indiciran operativni poseg in se vojaški
obveznik z njim strinja. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko operativni
poseg ni indiciran ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na
operativni poseg.

Ad 23.2., 23.3., 23.4. Glej pojasnilo Ad 1.3., 1.4., 1.5.

Ad 25.2., 25.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
dermatologa.


------------------------------------------------------------------------------
     D24-D28   Benigne neoplazme dojke in
            ženskih spolnih organov      sposobna

            1. Dojke             začasno nesposobna
            -------------------------------------------------------
26*          Ženski spolni organi

            2. Brez ali z lažjim       sposobna
             funkcionalnimi motnjami    začasno nesposobna
            -------------------------------------------------------
            3. S težjim funkcionalnimi  
             motnjami            nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
27*    D 29     Benigne neoplazme moških     sposoben
            spolnih organov          začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D30     Benigne neoplazme sečnih organov

28*          1. Ki neznatno motijo funkcijo  
             in se lahko operativno     sposoben
             odstranijo           začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Ki znatno motijo funkcijo in
             se ne morejo operativno
             odstraniti           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D31     Benigne neoplazme očesa in
            adneksov

            1. Ki ne motijo vida       sposoben
            -------------------------------------------------------
29*          2. Ki motijo vidne funkcije in
             jih je možno operativno    delno sposoben (b)
             odstraniti           začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Ki motijo vidne funkcije in
             jih ni možno operativno
             odstraniti           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D32-D33   Benigne neoplazme mening,
            možganov in drugih delov
            centralnega živčevja       sposoben

            1. Operirane, brez funkcionalnih
             motenj
            -------------------------------------------------------
30*          2. Operirane s funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Inoperabilne, ki ne
             povzročajo funkcionalnih
             motenj             delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            4. Inoperabilne s funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D34-D35   Benigne neoplazme enodkrinih
            žlez

31*          1. Operirane, brez funkcionalnih
             motenj             sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Neoperirane in operirane s   začasno nesposoben
             funkcionalnimi motnjami    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
32    D37-D48   Neoplazme negotovega ali
            neznanega značaja         začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 26.1., 26.2., 27., 28.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko
je s strani specialista indiciran operativni poseg in se vojaški obveznik z
njim strinja. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko operativni poseg ni
indiciran ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 29.2 Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je s strani
specialista indiciran operativni poseg in se vojaški obveznik z njim strinja.
Ocena "delno sposoben (b)" se poda v primeru, ko operativni poseg ni indiciran
ali v primeru, ko vojaški obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 30. Ocena sposobnosti za vojaško službo je odvisna od velikosti, narave,
lokalizacije in funkcionalnih motenj. Ocena se poda na osnovi izvida nevrologa
ali nevrokirurga.

Ad 31.2. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je s strani
specialista indiciran operativni poseg.


------------------------------------------------------------------------------
     D50-D89      III. BOLEZNI KRVI IN
              KRVOTVORNIH ORGANOV TER
              NEKATERE BOLEZNI PRI
              KATERIH JE UDELEŽEN IMUNSKI
              ODZIV
------------------------------------------------------------------------------
     D50-D64   Anemije

            1. Prehranske anemije       delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
33*          Hemolitične anemije

            2. Prirojene           začasno sposoben (a)
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Pridobljene          začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Aplastične           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D 65-D69   Motnje koagulacije krvi, purpura
     
            1. Podedovane motnje koagulacije nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Purpura in druge krvavitve

34*          2. Alergijska purpura       začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Akutna idiopatična
             trombocitopenična purpura   začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Kronična idiopatična
             trombocitopenična purpura   delno sposoben (a)
------------------------------------------------------------------------------
     D70-D77   Nepravilnosti levkocitov ter
            druge bolezni krvi in
35           krvotvornih organov        delno sposoben (a)
      
            1. Kronične nevtropenije
            -------------------------------------------------------
            2. Splenektomija         sposoben
------------------------------------------------------------------------------
     D86     Sarkoidoza

36           1. Aktivna, novoodkrita,
             lokalizirana v bezgavkah
             in/ali pljučih         začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Kronična, recidivirajoča,
             izvenpljučne lokalizacije   nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Stanje po ozdravljeni
             sarkoidozi           sposoben
------------------------------------------------------------------------------
37    D80-D84, D89 Nekatere motnje pri katerih je
            udeležen imunski odziv      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
      
Ad. 33.1. Prehranske anemije vključujejo anemije zaradi pomanjkanja železa,
vitamina B12, folatov ter druge opredeljene prehranske anemije. Ocena "začasno
nesposoben" se poda v primeru novo odkrite anemije, ocena "delno sposoben (a)"
ter "nesposoben" pa glede na rezultate zdravljenja. Obvezen je izvid
hematologa.

Ad 33.2., 33.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
hematologa.

Ad 34.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe hematološke dokumentacije.

Ad 36.2. Kronične recidivirajoče oblike so tiste, ki trajajo več kot 2 leti, v
tem času pa spremembe ne izginejo, recidivirajo po prekinitvi kortikosteroidne
terapije ali pa imajo pljučne spremembe od začetka značaj fibroznih lezij.

Ad 36.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
pulmologa. Z ozdravljeno sarkoidozo je mišljeno, da so po zdravljenju izginili
vsi klinični in radiološki znaki bolezni.


------------------------------------------------------------------------------
     E00-E90   IV. ENDOKRINE, PREHRANSKE IN
              PRESNOVNE BOLEZNI
------------------------------------------------------------------------------

     E 00-E 07  Bolezni ščitnice

            Navadna golša:

            1. Ki je ne spremljajo mehanične
             motnje krvotoka in dihanja   sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Ki jo spremljajo zmerne
             mehanične motnje krvotoka in
             dihanja ter se lahko
38            operativno odstrani      začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Ki zaradi svoje velikosti
             moti nošenje vojaške obleke
             ali jo spremlja trajna motnja
             srčne in respiratorne
             funkcije            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Motnje funkcije ščitnice:

            4. Hipertiroza, hipotiroza    nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Akutno vnetje ščitnice     začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Avtoimunsko vnetje ščitnice  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Motnje v presnovi glukoze

39*    R 73     1. Motena toleranca za glukozo  delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
     E 10-E 14  2. Sladkorna bolezen       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
40    E15-E27   Bolezni drugih endokrinih žlez  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     E28-E29   Disfunkcija spolni žlez

41           1. Blagi ali nepopolno izraženi
             hipogonadizem         sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Izraženi hipogonadizem     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     E66     Debelost             sposoben

42*          5. Lažje stopnje         delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     E70-E77   Presnovne motnje

43*          1. Motnje v metabolizmu  
             aminokislin, laktoze in druge
             težje motnje presnove     nesposoben
            -------------------------------------------------------
     E79     2. Hiperurikemija brez znakov
             artitisa            sposoben
            -------------------------------------------------------
     E80.0-E80.2 3. Motnje v metabolizmu
             porfirina           nesposoben
            -------------------------------------------------------
     E80.4-E80.7 Hiperbilirubinemije

44*          1. Nekonjugirane         sposoben
                             delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Konjugirane          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 39.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda pri novoodkriti moteni toleranci
za glukozo, praviloma za obdobje do dveh let. V primeru, da po tem obdobju
obstaja motena toleranca brez drugih anamnestičnih, kliničnih in
laboratorijskih znakov sladkorne bolezni, se poda ocena "delno sposoben (a)".

Ad 42. Kriteriji za oceno stopnje debelosti so povprečni rezultati motoričnih
testov (SDM, DT, VZG),% ITT ter debelina kožne gube.

Ad 42.1. Z oceno "sposoben" ocenimo nabornike, pri katerih je % ITT enak ali
večji od 30%, povprečni rezultati motoričnih testov so 4 in več, kožna guba je
manjša od 20 mm. Nabornik je osteomuskularne konstitucije.

Z oceno "delno sposoben" ocenimo nabornike, katerih % ITT je večji kot 30%,
povprečna ocena motoričnih testov je 3 ali več, kožna guba je okoli 20 mm.

Z oceno "začasno nesposoben" ocenimo nabornike, katerih % ITT je večji kot
30%, povprečna ocena motoričnih testov je manj kot 3, kožna guba je več kot 20
mm, nabornik izraža pripravljenost, da shujša. Začasna nesposobnost se določa
za dobo do 3 let.

Ad 42.2. Po tej točki ocenjujemo nabornike katerih % ITT je večji od 30%,
povprečni rezultati motoričnih testov so manjši kot 3, kožna guba je debelejša
kot 20 mm, izražene so cirkulatorne in respiratorne motnje. Po tej točki
praviloma ne ocenjujemo nabornikov ob prvem nabornem pregledu, razen v
primerih, ko z gotovostjo ni mogoče pričakovati izboljšanja oziroma izgube
telesne teže.

Ad 43. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe
medicinske dokumentacije in/ali izvida specialista.

Ad 44.1. Vojaški obvezniki s perzistentno funkcionalno nekonjugirano
hiperbilirubinemijo do 51,3 mikromola/liter, brez znakov funkcionalne okvare,
se ocenijo kot sposobni za vojaško službo. Vojaški obvezniki z raznimi
oblikami perzistentnih funkcionalnih nekonjugiranih hiperbilirubinemij nad
51,3 mikromola/liter se ocenijo kot začasno nesposobni za najmanj dve leti. Če
ta obstaja tudi po dveh letih, je ocena odvisna od kliničnih preiskav -
vojaški obveznik se oceni kot "delno sposoben (a)" (če je nivo bilirubina do
102,6 mikromola/liter) ali "nesposoben" (če nivo bilirubina presega 102,6
mikromola/liter)

Ad 44.2. Vključena sta Dubin-Johnsonov in Rotorjev sindrom.


------------------------------------------------------------------------------
45    E84     Cistična fibroza (mukoviscidoza) nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
46    E85     Amiloidoza            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad. 45., 46. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe
medicinske dokumentacije.


------------------------------------------------------------------------------
     F00-F09   V. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE
------------------------------------------------------------------------------
47*    F00-F09   Organske duševne motnje      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     F10-F19   Duševne in vedenjske motnje
            zaradi uživanja psihoaktivnih
            snovi
            -------------------------------------------------------
            Motnje zaradi uživanja alkohola

     F10.1    1. Škodljivo uživanje       začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
48*    F10.2    2. Sindrom odvisnosti       nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Motnje zaradi uživanja drog in
     F11.1-F19.1 drugih psihoaktivnih snovi    začasno nesposoben

            3. Škodljivo uživanje       nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F11.2-F19.2 4. Sindrom odvisnosti       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
49*    F20-F39   Shizofrenija, shizotipske in
            blodnjave ter razpoloženjske
            motnje              nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     F40-F48   Nevrotske, stresne in
            somatoformne motnje

            1. Nevroze jedra (fobične,
             histerične,
             obsesivnokumpluzivne in
             druge)             nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F43.0    2. Akutna stresna reakcija    sposoben
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F43.1    3. Posttravmatska stresna     sposoben
             motnja             začasno nesposoben
50*                           nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F43.2    4. Prilagoditvena motnja     sposoben
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F45     5. Somatoformne motnje      sposoben
                             delno sposoben (f)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
51    F50.0-F50.3 Anorexia nervosa, bulimia
            nervosa              nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
52    F50.4-F59  Vedenjski sindromi, povezani s
            fiziološkimi motnjami in     sposoben
            telesnimi dejavniki        začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     F60-F69   Motnje osebnosti in vedenja
            v odrasli dobi

53*    F60.0-F60.2, 1. Specifične osebnosti motnje  sposoben
     F60.4-F60.9   (paranoidna, shizoidna,    začasno nesposoben
             disocialna in druge)      nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F60.3    2. Čustveno neuravnovešena    začasno nesposoben
             osebnostna motenost      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 47. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihiatra.

Ad 48.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
psihologa in psihiatra. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko ni
znakov psihične in fizične zasvojenosti, ocena "nesposoben" pa v primeru, ko
so prisotni znaki psihične in fizične zasvojenosti. Podatke pridobimo od UO,
Centra za socialno delo, zdravstvenih ustanov, poročila poveljujočega
starešine ter analize urina na prisotnost psihoaktivnih snovi.

Ad 49. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe
medicinske dokumentacije in izvida psihiatra.

Ad 50.1., 50.2., 50.3., 50.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na
osnovi obstoječe medicinske in druge dokumentacije, izvida psihologa in
psihiatra.

Ad 50.5. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
specialista ustrezne stroke, psihologa in psihiatra.

Ad 53. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa
in po potrebi psihiatra.


------------------------------------------------------------------------------
     F61     3. Mešane in druge osebnostne   sposoben
             motnje             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
53*    F62     4. Trajne osebnostne spremembe  nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F63-F69   5. Druge motnje osebnosti     sposoben
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
54*          Homoseksualnost          sposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     F70-F79   Duševna manjrazvitost

55*          1. Podpovprečna inteligentnost
             (IQ 80-90)           delno sposoben(e) 
            -------------------------------------------------------
            2. Duševna manjrazvitost
             (IQ pod 79)          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
56*    F90-F94   Vedenjske in čustvene motnje   sposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Posebni simptomi

     F95     1. Tiki              sposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
57*    F98.0-F98.1 2. Enureza, enakopreza      začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
     F98.5    3. Jecljanje           sposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 53. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa
in po potrebi psihiatra.

Ad 54. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, ko se oceni, da je vojaški
obveznik moteč za vojaški kolektiv.

Ad 55.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
psihologa.

Ad 55.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe dokumentacije.

Ad 56. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida psihologa
ter po potrebi psihiatra.

Ad 57.1. Ocena "sposoben" se daje v primeru preprostih motoričnih in glasovnih
tikov (npr. mežikanje, grimasiranje, hrkanje, pokašljevanje). Ocena
"nesposoben" se poda v primeru kompleksnih motoričnih in/ali glasovnih tikov.

Ad 57.3. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, če je motnja tako izrazita, da
bistveno in opazno moti fluentnost govora.


------------------------------------------------------------------------------
     G00-G99   VI. BOZELNI ŽIVČEVJA
------------------------------------------------------------------------------
     G00-G09   Vnetne bolezni centralnega
            živčevja

58*          1. Akutna oblika         začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Lažje trajne posledice     delno sposoben(a)
            -------------------------------------------------------
            3. Težje trajne posledice     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     G10-G37   Sistemske atrofije, ki primarno
            prizadenejo centralno živčevje

59*          1. Definitivno stanje z manjšimi sposoben
             funkcionalnimi motnjami    delno sposoben (a, f)
            -------------------------------------------------------
            2. Težje trajne funkcionalne  
             motnje             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
60*    G40     Epilepsija            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     G50-G59   Okvare živcev, živčnih korenin
            in pletežev

61*          1. Brez ali z lažjimi       sposoben
             funkcionalnimi motnjami    delno sposoben(a)
            -------------------------------------------------------
            2. S težjimi funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     G60-G64   Polinevropatije in druge bolezni delno sposoben (a, f)
62*          perifernega živčevja       začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
63    G70-G73   Bolezni živčnomišičnega stika
            in mišic             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
64*    G80-G83   Cerebralna parazliza in drugi
            paralizni sindromi        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 58.1. Začasna nesposobnost se določa za dobo do 2 leti.

Ad 58.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
nevrologa.

Ad 59. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na podlagi obstoječe
medicinske dokumentacije, kliničnega pregleda ter izvida nevrologa.

Ad 60. Vštete so generalizirana nekonvulzivna, generalizirana konvulzivna,
status epileptikus in parcialna epilepsija.

Ugotavljajo se z bolnišnično-kliničnimi preiskavami z obveznim EEG pregledom.
Primeri, ki so bili že bolnišnično obravnavani in imajo ustrezno medicinsko
dokumentacijo, se štejejo kot ugotovljeni. Primeri otroških epilepsij se
štejejo kot ozdravljeni, če po 12. letu starosti niso imeli napadov in pod
pogojem, da v tem času niso prejemali antiepileptične terapije. Ocena se poda
na osnovi izvida nevrologa.

En sam opazovan epileptični napad in pozitiven EEG izvid (specifični
epileptični potencial) zadostujeta za potrditev diagnoze epilepsije.

Če epileptični napad ni bil opazovan ali če so podatki o napadu nezanesljivi,
EEG izvid pa je spremenjen, sta potrebna opazovanje in 24-urni EEG.

Ad 61. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida nevrologa.

Ad 62. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je pričakovati
izboljšanje stanja. Dokončna ocena se poda na osnovi izvida nevrologa.

Ad 64. Ocena sposobnosti se poda na osnovi obstoječe medicinske dokumentacije.


------------------------------------------------------------------------------
     H00-H59   VII. BOLEZNI OČESA IN ADNEKSOV
------------------------------------------------------------------------------
65*    H00-H01,   Vnetje in okvare vek, solzil in  sposoben
     H04-H05   očnice              delno sposoben (b)
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H02.0-H02.1 Entropij, ektropij

66*          1. Na enem očesu         sposoben
                             delno sposoben (d)
            -------------------------------------------------------
            2. Na obeh očesih         delno sposoben (d)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
67*    H02.2    Lagoftalmus            delno sposoben (d)
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H02.4    Ptoza veke

68*          1. Ki pri horizontalnem položaju 
             zrkla delno prekriva zenico  delno sposoben (b)
             na enem ali obeh očesih    nesposoben  
            -------------------------------------------------------
            2. Trajna in popolna spuščenost
             zgornje veke          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H02.5    Druge okvare, ki vplivajo na
            delovanje veke

            Če malo moti funkcijo očesa    sposoben

            1. Na enem očesu
            -------------------------------------------------------
69*          2. Na obeh očesih         delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
            3. Izraziteje motena funkcija
             enega očesa (ostrina vida,   delno sposoben (b)
             vidno polje)          nesposoben 
------------------------------------------------------------------------------
70*    H10.1    Akutni atopični konjunktivitis  sposoben
                             delno sposoben (f)
------------------------------------------------------------------------------
     H10, H15,  Vnetne bolezni očesnih struktur  sposoben  
71    H16, H20,                   delno sposoben (b)
     H30, H46,
------------------------------------------------------------------------------
72    H18.6    Keratokonus            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
73    H27.0-H27.1 Afakija, dislokacija leče     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
74    H33     Odstopi in raztrganine mrežnice  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
75    H35.5    Hereditarna distrofija mrežnice  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H40-H42   Glavkom

76*          1. Primarni            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Sekundarni           začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
77*    H49-H50   Škiljenje             sposoben
                             delno sposoben (b)
------------------------------------------------------------------------------
     H51     Okvare binokularnega gibanja

78*          1. Brez diplopij         sposoben
                             delno sposoben (b)
------------------------------------------------------------------------------

Ad 65. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru akutnega vnetja, ki
povzroča večje motnje vida. Ocena "delno sposoben (b)" se poda v primeru
kroničnega vnetja.

Ad 66.2. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, kadar ni možna operativna
korekcija.

Ad 67. Pri oceni sposobnosti za vojaško službo je potrebno upoštevati samo
tiste motnje, ki lahko povzročijo okvaro zrkla.

Ad 67., 68.1., 69. Pri ocenjevanju sposobnosti za vojaško službo po teh točkah
je potrebno upoštevati merila točke 81 in 84.

Ad 70. Ocena "delno sposoben (f)" se nanaša na težje primere. Vojaškega
obveznika se napoti na služenje v času, ko je najmanjša možna koncentracija
alergena.

Ad 76.2. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je glavkom posledica
bolezni ali stanja, ki je v fazi zdravljenja.

Ad 77. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista z
navedeno ostrino vida.

Ad 78.1. Ocena "delno sposoben (b)" se poda za vojaške obveznike, ki imajo
dvojne slike v področju, ki se nahaja izven 20 kotnih stopinj glede na
fiksacijsko točko.


------------------------------------------------------------------------------
78*    H51     2. Z diplopijami         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H52     Okvare refrakcije in akomodacije

            1. Kratkovidnost enega ali obeh
             očes nad dve dioptriji ali
             daljnovidnost enega ali obeh
             očes nad tri dioptrije     delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
            2. Navadni kratkovidni
             astigmatizem enega ali obeh
             očes z refrakcijo enega
             meridiana nad dioptiji ali
             navadni daljnovidni
             astigmatizem enega ali obeh
             očes z refrakcijo enega
             meridiana nad tri dioptrije
             ali mešani astigmatizem enega
             ali obeh očes nad dve
             dioptriji           delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
79*          3. Sestavljeni kratkovidni
             astigmatizem enega ali obeh
             očes z refrakcijo enega
             meridiana nad dve dioptriji
             ali sestavljeni daljnovidni
             astigmatizem enega ali obeh
             očes z refrakcijo enega
             meridiana nad dioptrije    delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
            4. Kratkovidnost ali
             daljnovidnost nad sedem
             dioptrij na obeh očesih    nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Sestavljeni kratkovidni ali
             daljnovidni astigmatizem
             obeh očes z razliko v
             refrakciji med obema
             meridianoma nad štiri in
             pol dioptrije         nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Sestavljeni daljnovidni ali
             kratkovidni astigmatizem obeh
             očes z refrakcijo enega
             meridiana nad sedem dioptrij  nesposoben
            -------------------------------------------------------
            7. Navaden ali mešani
             astigmatizem obeh očes nad
             štiri in pol dioptrije     nesposoben
            -------------------------------------------------------
            8. Kratkovidnost in kratkovidni
             astigmatizem obeh očes s
             težkimi in progresivnimi
             spremembami na očesnem ozadju nesposoben
            -------------------------------------------------------
            9. Anizometropija, večja od    delno sposoben (b)
             šest dioptrij         nesposoben 
------------------------------------------------------------------------------
80    H53.3    Motnje globinskega vida      delno sposoben (b)
------------------------------------------------------------------------------
     H53.4    Izpadi v vidnem polju

81*          1. Na enem očesu         delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
            2. Na obeh očesih         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H53.5    Izpadi v razlikovanju barv

82           1. Akromatospija         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            2. Druge motnje barvnega vida   delno sposoben (b)
------------------------------------------------------------------------------

Ad 78.2. Ocena "nesposoben" se poda pri vojaških obveznikih z dokončno
paralizo (parezo) mišice z diplopijo, ne glede na področje, kjer so dvojne
slike. Ocena "začasno nesposoben" se poda pri vojaških obveznikih, pri katerih
je bolezen v evoluciji.

Ad 79.1. do 79.7. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
okulista.

Ad 79.8. S težkimi in progresivnimi spremembami so mišljeni izlivi krvi v
horioretino, obsežne rarefikacije pigmentnega epitela, atrofija horioretine
močnejše stopnje, zadnji stafilom, izrazita zoženost in zdolženost krvnih žil
retine, močno izražena cistoidna degeneracija mrežnice, močno izražena
razredčenost steklastega telesa z gosto motnostjo ipd.

Ad 81. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida okulista.
Primeri s centralnim skotomom se ocenjujejo glede na ostrino vida po točki 84.
Za večje trajne defekte v vidnem polju so mišljene hemianopsije ter večji
paracentralni absolutni skotomi, katerih najmanjši premer je večji od 30
stopinj, z večjimi perifernimi izpadi in depresijami, katerih najmanjši premer
je večji od 40 stopinj.


------------------------------------------------------------------------------
     H53.6    Nočna slepota

83*          1. Lažje stopnje         delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
            2. Težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H54     Slepota in slabovidnost

            1. Ostrina vida enega očesa
             manjša od 0.50, drugega očesa
             pa večja kot 0.70       delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
84*          2. Ostrina vida obeh očes
             manjša od 0.70         delno sposoben (b)
            -------------------------------------------------------
            3. Ostrina vida obeh očes
             manjša od 0.40         nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Popolna slepota ali
             zmanjšanje ostrine vida
             enega očesa pod 0.10 ne
             glede na ostrino vida
             drugega očesa         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
85    H55     Nistagmus in drugi nepravilni   delno sposoben (b)
            očesni gibi            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
86*    S05     Poškodbe očesa in orbite     začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 83.1. Po tej točki ocenjujemo tiste vojaške obveznike, ki pri testiranju
nočnega vida dosežejo mejne ali subnormalne vrednosti ob ustrezni korekciji
vida, kolikor je ta potrebna.

Ad 83.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
okulista.

Ad 84. Navedene ostrine vida se nanašajo na vrednosti, dosežene s
korekcijskimi stekli.

Ad 86. Po tej točki ocenjujemo težje poškodbe očesa in orbite, katerih
posledice ni možno oceniti po drugih točkah.


------------------------------------------------------------------------------
     H60-H95   VIII. BOLEZNI UŠESA IN MASTOIDA
------------------------------------------------------------------------------
87*    H65-H75   Bolezni srednjega ušesa in    delno sposoben (d)
            mastoida             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
88*    H80-H83   Bolezni notranjega ušesa     delno sposoben (f)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     H90-H91   Prevodne, zaznavne in druge
            okvare sluha

            1. Na enem ušesu povprečna
             izguba sluha do 50 dB, na
             drugem sluh normalen      sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Na enem ušesu povprečna
             izguba sluha večja od 50 dB,
             na drugem sluh normalen    delno sposoben ( c )
            -------------------------------------------------------
            3. Na obeh ušesih povprečna
89*            izguba sluha do 50 dB     delno sposoben ( c )
            -------------------------------------------------------
            4. Na enem ušesu povprečna
             izguba sluha večja od 50 dB,  delno sposoben ( c )
             na drugem do 50 dB       nesposoben   
            -------------------------------------------------------
            5. Na obeh ušesih povprečna
             izguba sluha večja od 50 dB  nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Možnost recesivno ali
             dominantno dedne slušne
             prizadetosti pri sicer
             zdravem sluhu         delno sposoben ( c )
------------------------------------------------------------------------------
90    Q17     Prirojene malformacije ušesa

            1. Ki povzročajo manjši estetski 
             defekt             sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Ki povzročajo velik estetski
             defekt z deformacijami obraza nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
  
Ad 87. Vojaškim obveznikom s kroničnim vnetjem srednjega ušesa se poda ocena
"delno sposoben (d)" (ne glede na stanje sluha) zaradi škodljivega delovanja
meteoroloških razmer. Če je istočasno poškodovan sluh, se poda ocena po točki
89.

Ad 88. Ocena sposobnosti za vojaško službo pri motnji vestibularne funkcije se
daje samo na osnovi izvida otorinolaringologa. V akutni fazi bolezni se ob
spontanem nistagmusu in izrazitih vrtoglavicah poda ocena "začasno nesposoben"
za obdobje do enega leta. Če ob vestibularni motnji obstaja tudi večja izguba
sluha, se poda ocena po točki 89.

Ad 89. Preiskavo sluha izvajamo s tonsko pražno avdiometrijo (ADG). Povprečna
izguba sluha predstavlja aritmetično sredino izgube sluha pri frekvencah 500,
1000 in 2000 Hz, izračuna pa se tako, da se dobljene vrednosti za reprodukcijo
sluha v dB pri 500, 1000 in 2000 Hz za zračno krivuljo avdiograma seštejejo in
delijo s tri.

Ad 89.4. Praviloma se poda ocena "nesposoben". Ocena "delno sposoben" se poda,
če je povprečna izguba sluha na ušesu z boljšim sluhom manjša kot 30 dB, na
ušesu s slabšim sluhom pa ni večja kot 60 dB, poškodba sluha pa je
konduktivnega tipa (prevodna okvara sluha).


------------------------------------------------------------------------------
     I00 - I99  IX. BOLEZNI OBTOČIL
------------------------------------------------------------------------------
91*    I00-I02   Akutna revmatična vročica     začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
92*    I05-I09   Kronične revmatične bolezni
            srca               nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     I10-I15   Hipertenzivne bolezni

93*          1. Primarna arterijska      sposoben
             hipertenzija          delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Sekundarna hipertenzija    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
94*    I20-I25   Ishemične bolezni srca      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
95*    I26-I28   Pljučno srce in bolezni
            pljučnega krvnega obtoka     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     I30-I32   Perikarditis netuberkulozne
            narave   

96           1. Brez ali z lažjimi
             posledicami, brez znakov    delno sposoben (a)
             konstriktivnega sindroma    začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Z znaki konstriktivnega
             sindroma            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
97    I33     Akutni in subakutni nerevmatični
            endokarditis           začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
98*    I34-I39   Nerevmatične bolezni srčnih
            zaklopk

            1. Prolaps kuspisa brez
             kliničnih manifestacij     delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. Stenoza in/ali insuficienca
             ter druge nerevmatične
             prizadetosti srčnih zaklopk  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
99*  I40-I41, I-51.4 Miokarditis

            1. Akutni             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Kronični            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
100*   I42-I43   Kardiomiopatije

            1. Lažje oblike, brez znakov
             srčne insuficience       delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. Težje oblike          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     I44-!49   Motnje prevajanja in motnje
            srčnega ritma

     I49.4    1. Supraventrikularne
     I45.1      ekstrasistole (do 6/min.),
             podaljšanje PQ intervala do
             0,24 s ob frekvenci pod
             70/min., nepopoln desnokračni
             blok (QRS do 0,12 s), atipičen
             desnokračni blok        sposoben   
            -------------------------------------------------------
     I45.6    2. WPW sindrom brez napadov
101*   I45.1      tahikardije, popolni
     I44.0      desnokračni blok, AV blok
             I. stopnje           delno sposoben (a)
------------------------------------------------------------------------------

Ad 91. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
kardiologa.

Ad 92. Vključene so pridobljene napake srčnih zaklopk in drugih endokardialnih
struktur. Diagnoza mora biti postavljena s strani kardiologa in natančno
opredeljevati vrsto napake. Kolikor obstaja medicinska dokumentacija v tem
smislu, ni potreben ponovni kardiološki pregled.

Ad 93.1. Zgornja mejna vrednost normalnega tlaka je 140/90.

Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko je ob pregledu ugotovljen višji krvni
tlak od normalnega, pri ponovnih meritvah (vsaj 1-tedenski profil RR) pa so
vrednosti tlaka normalne.

Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko je ob pregledu ugotovljen
zvišan krvni tlak, pri ponovnih meritvah (vsaj 1-tedenski profil RR) pa so
vrednosti tlaka mejno zvišane (od 140/90 do 160/95). Ocena se poda tudi v
primeru, ko so vrednosti tlaka po zaključenem diagnostičnem postopku do 160/95
ob terapiji ali brez.

Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko so vrednosti tlaka
(ugotovljene s profilom RR) mejno zvišane (od 140/90 do 160/95) ali visoke
(nad 160/95) in obstaja pozitivna družinska anamneza ter anamnestični podatki,
ki bi lahko bili v zvezi s porasti RR. Začasna nesposobnost se določa
praviloma za dobo 1 leta (čas diagnostičnega postopka), po tem obdobju se poda
končna ocena.

Ocena "nesposoben"se poda v primeru, ko so vrednosti tlaka nad 160/95 ob
terapiji ali so prisotni znaki hipertenzivne bolezni na očesnem ozadju in/ali
srcu in/ali ledvicah. Ocena se poda na osnovi izvida kardiologa.

Ad 93.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se po tej točki poda v primerih,
ko je hipertenzija vodilni simptom primarno okvarjenega organskega sistema.

Ad 94. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida kardiologa
z verificiranimi EKG spremembami v smislu ishemije, lezije ali nekroze
miokarda.

Ad 95., 98., 99., 100., 101.2., 101.3. Ocena sposobnosti za vojaško službo se
poda na osnovi izvida kardiologa.


------------------------------------------------------------------------------
     I44.7    3. Levokračni blok,
101*   I45.6      WPW sindrom z napadi
             tahikardije,          nesposoben
    I44.1-I44.2    AV blok II. in III. stopnje,
     I47       paroksizmalna tahikardija,
             absolutna aritmija, maligne
             motnje ritma
            -------------------------------------------------------
     I49.9    4. Neopredeljene motnje
             srčnega ritma         začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
102*   I51.0-I51.3 Slabo opisane srčne bolezni in
     I51.5-I51.9 stanje              nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
103*          Vse operirane srčne napake    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     I60-I69   Cerebrovaskularne bolezni

104*          1. Brez ali s trajnimi
             nevrološkimi posledicami
             lažje stopnje         delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. S trajnimi nevrološkimi
             posledicami težje stopnje   nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     I71-I72   Anevrizme in disekcija aorte

105*          1. Anevrizma aorte in disekcija,
             anevrizme večjih perifernih
             žil, anevrizme manjših
             perifernih žil z motnjami
             cirkulacije brez možnosti
             operativne odstranitve     nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Anevrizme perifernih krvnih
             žil, ki ne motijo cirkulacije
             ali po uspešni operativni
             odstranitvi          delno sposoben (a)
------------------------------------------------------------------------------
    I73, I74, I77 Periferne žilne bolezni

            1. Z zmernimi cirkulacijskimi
             motnjami            delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
106*          2. S težjimi cirkulacijskimi
             motnjami, Buergerjeva bolezen nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Raynaudov sindrom       delno sposoben (a, d)
------------------------------------------------------------------------------
     I80-I82   Vnetja in tromboze ven      sposoben
107*                           delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     I83     Varice ven spodnjih udov

108*          1. Močno izraženi vozliči na
             venah goleni in/ali v
             poteku vene safene magne,
             stanje po stripping operaciji delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. Varice ven spodnjih udov z
             izraženimi trofičnimi
             spremembami kože in/ali
             ulkusom            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 101.4. Ocena "začasno nesposoben" se določa za čas diagnostičnega postopka
(praviloma eno leto).

Ad 102. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda po tej točki za tista
obolenja in stanja, ki so kot taka opredeljena s strani kardiologa po
zaključenem diagnostičnem postopku.

Ad 103. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi obstoječe
kardiološke ali kardiokirurške dokumentacije.

Ad 104. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
nevrologa.

Ad 105. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
specialista ustrezne stroke.

Ad 106.1, 106.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
žilnega kirurga.

Ad 106.3. Ocena "delno sposoben (a, d)" se poda v primeru lažje idiopatske
oblike, ocena "nesposoben" pa v primeru težje oblike. V obeh primerih se ocena
sposobnosti za vojaško službo poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 107. Ocena "sposoben" se poda praviloma pri vnetju povrhnjih ven.

Ad 108.1. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi kliničnega
izvida oziroma medicinske dokumentacije o operativnem posegu.

Ad 108.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
dermatologa in/ali žilnega kirurga.


------------------------------------------------------------------------------
     I84     Hermoidi

109          1. Ki se lahko pozdravijo brez
             posledic ali z lažjo
             insuficienco analagne
             sfinktra            sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Po neuspelih operativnih
             posegih, z insuficienco
             analnega sfinktra       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
110*   I85     Varice požiralnika        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
111    I86.1    Varikokela, primarna       sposoben
------------------------------------------------------------------------------
112*   I89.0    Elefantiaza in drugi kronični   začasno nesposoben
            edemi udov            nesposoben 
------------------------------------------------------------------------------
113*   Q20-Q28   Prirojene malformacije obtočil  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 110. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
ezofagoskopije.

Ad 112. Mišljeni so edemi udov zaradi vnetnih sprememb ven, brez sekundarnih
varic ter edemi zaradi limfne staze. Ocena sposobnosti se poda na osnovi
kliničnega izvida in izvida dermatologa.

Ad 113. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe medicinske dokumentacije.


------------------------------------------------------------------------------
     J00-J99   X. BOLEZNI DIHAL
------------------------------------------------------------------------------
     J00-J22   Akutne infekcije dihal

114*   J01, J03,  1. Ponavljajoči aktutni infekti
     J04, J06    zgornjih dihal (sinuzitis,  
             tonzilitis, laringitis, na
             več mestih)          delno sposoben (a, d)
            -------------------------------------------------------
      J20    2. Ponavljajoči akutni bronhitis delno sposoben (a, d)
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
     J12-J18   3. Težje oblike vnetja pljuč s
             komplikacijami         začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Kronične vnete bolezni nosne
            sluznice

     J31.0    1. Kronični atrofični rinitis   sposoben
            -------------------------------------------------------
115*   J31.0    2. Ozena in sklerom        delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
     J30.1-J30.4 3. Alergični rinitis, polinoza  delno sposoben (f)
------------------------------------------------------------------------------
116    J32     Kronični sinuzitis        delno sposoben (d)
------------------------------------------------------------------------------
117*   J33     Nosna polipoza, ki otežuje    delno sposoben (a, d)
            dihanje              nesposoben    
------------------------------------------------------------------------------
     J41-J44   Kronične bolezni spodnjih dihal

            Kronični bronhitis        sposoben

            1. Brez okvare pljučne funkcije
            -------------------------------------------------------
118*          2. Z okvaro pljučne funkcije
             lažje ali srednje stopnje   delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Z okvaro pljučne funkcije
             težje stopnje         nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Emifizem pljuč

            4. Obstrukcijski ali enostranski nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     J45     Astma

119*          1. Lažje oblike          delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Težje oblike          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     J47     Bronhiektazije

120*          1. Lažje oblike          delno sposoben (d)
            -------------------------------------------------------
            2. Težje oblike          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     J60-J70   Bolezni pljuč zaradi delovanja
            zunanjih dejavnikov

121*          1. Pnevmokonioze         nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Bolezni, povzročene z
             organskim prahom        začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
    
Ad 114.1. Mišljene so infekcije, ki se javljajo večkrat letno in so
dokumentirane v zdravstveni kartoteki ter zdravljene z medikamentozno
terapijo.

Ad 114.2. Mišljene so infekcije spodnjih dihalnih poti, za katere je iz
anamnestičnih podatkov in zdravstvene dokumentacije razvidno, da se javljajo
večkrat letno, so spremljane z obstrukcijo, vendar niso opredeljene kot
kronični bronhitis ali astma. Ocena "delno sposoben (a,d)" se poda praviloma
pri vojakih, ocena "začasno nesposoben" pa praviloma pri nabornikih.

Ad 114.3. Mišljene so zlasti pljučnice s podaljšanim potekom zdravljenja ali
komplikacijami v smislu izliva, abscesa idr.

Ad 115.2. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ORL.

Ad 115.3. Ocena "delno sposoben (f)" se nanaša na napotitev v ustreznem letnem
času oziroma na razporeditev na dolžnosti, kjer ni kontakta z alergenom ali je
ta zmanjšan na najnižjo možno mero.

Ad 117. Ocena sposobnosti se poda na osnovi izvida ORL.

Ad 118.1., 118.2., 118.3. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.

Ad 119.1. Ocena "delno sposoben (a)" se daje v primerih, ko obstajajo
anamnestični podatki o občasnem dušenju brez ustrezno potrjene diagnoze s
strani pulmologa ali pediatra v preteklosti in z normalnim ali mejnim izvidom
bronhialne reaktivnosti, normalnim profilom PEF, brez terapije. Po tej točki
ocenjujemo diagnoze kot so Asthma bronchiale i.o., susp. in podobno. Ocena
"začasno nesposoben" se daje v primerih, ko obstajajo anamnestični podatki o
občasnem dušenju, ni pa v zadnjih dveh letih medicinsko dokumentiranih
astmatičnih napadov in/ali terapije. S pulmološko obdelavo je dokazana manjša
stopnja bronhialne reaktivnosti in normalen profil PEF. Začasna nesposobnost
se oceni za največ tri leta, po tem obdobju je potrebna definitivna ocena
sposobnosti (delno sposoben (a) ali nesposoben), ki se poda na osnovi mnenja
pulmologa.

Ad 119.2 Mišljena je astma s ponavljajočimi napadi dušenja, ki so medicinsko
dokumentirani, na bronhodilatatorni terapiji, predpisani s strani pulmologa. V
medicinski dokumentaciji morajo obstajati izvidi pulmologa z ustrezno
potrditvijo diagnoze. Praviloma dodatna diagnostična obdelava pri pulmologu ni
potrebna. S to točko lahko izključno pulmolog oceni tiste primere, ki ne
izpolnjujejo vseh kriterijev v prvem odstavku, se pa s pregledom in
preiskavami ugotovi izrazita bronhialna reaktivnost in značilen profil PEF.

Ad 120.1. Z lažjimi oblikami so mišljene cilindrične ali varikozne
bronhiektazije, ki zajemajo področje do enega režnja, brez sekundarne
infekcije in recidivirajoče pljučnice, z normalno pljučno funkcijo.

Ad 120.2. S težjimi oblikami so mišljene vrečaste ali cistične oblike, ne
glede na razprostranjenost ter cilindrične ali varikozne oblike, ki zajemajo
več kot en reženj; bronhiektazije s trajno sekundarno infekcijo,
recidivirajočimi pljučnicami ali težjimi motnjami pljučne funkcije (glej Ad
1.5).

Ad 121. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
pulmologa.


------------------------------------------------------------------------------
122    J80-J84   Bolezni dihal, ki prizadenejo
            predvsem intersticij
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
123    J93     Pnevmotoraks

            1. Spontani, novonastali     začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Spontani recidivni       delno sposoben (a, d)
------------------------------------------------------------------------------
            Posledice kroničnih vnetij
            pljuč in polpljučnice

124*          1. Z normalno pljučno funkcijo  sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Z okvarjeno pljučno funkcijo
             lažje ali srednje stopnje   delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Z okvarjeno pljučno funkcijo
             težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     J98.6    Relaksacija diafragme

125*          1. Lažje stopnje, brez ali z
             lažjo okvaro pljučne funkcije sposoben
------------------------------------------------------------------------------
            2. Srednje stopnje, s srednjo
             težko okvaro pljučne funkcije delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Težje stopnje, s težjo okvaro
             pljučne funkcije        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     T91.4    Posledice poškodb pljuč in
            popljučnice

126*          1. Brez ali z okvaro pljučne
             funkcije lažje stopnje     sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Z okvaro pljučne funkcije
             srednje stopnje        delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Z okvaro pljučne funkcije
             težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Stanje po lobektomiji,
            segmentekomiji ali parcialnih
127*          resekcijah pljuč zaradi obolenj  sposoben
            netuberkulozne in nemaligne    delno sposoben (a)
            narave              nesposoben  
------------------------------------------------------------------------------
128          Stanje po pulmektomiji      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q31     Prirojene in druge nepravilnosti
            grla

129          1. Ki ne otežkočajo normalnega
             dihanja, otežkočajo pa govor
             (disfonije) in jih ni mogoče
             pozdraviti           delno sposoben (f)
            -------------------------------------------------------
            2. Ki otežkočajo dihanje po
             naravni poti in govor     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q32-Q34   Prirojene napake dihalnih
            organov 

            1. Lažje oblike, neoperirane   začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
130*          2. Operirane           sposoben
                             delno sposoben (a)
------------------------------------------------------------------------------

Ad 124., 125., 126., 127., 130.2. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.


------------------------------------------------------------------------------
     Q30, T90.2  Prirojene ali pridobljene
            motnje nosu

            1. Zmerni estetski defekt
             (izražena rinolordoza ali
             rinoskolioza), brez
             funkcionalnih motenj      sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Velik estetski defekt
131*           (popolno manjkanje nosu)    nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Z minimalnimi dihalnimi
             motnjami            delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            4. Z zmernimi dihalnimi
             motnjami            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. S težkimi dihalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q75.9,    Prirojene ali pridobljene
132*   T90.2    nepravilnosti obnosnih votlin   sposoben
            ter stanja po poškodbi in     delno sposoben (d)
            operaciji le-teh         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 131.3., 131.4., 131.5., 132. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na
osnovi izvida ORL.


------------------------------------------------------------------------------
     K00-K93   XI. BOLEZNI PREBAVIL
------------------------------------------------------------------------------
133*   K00.0    Anodontija            sposoben
------------------------------------------------------------------------------
134*   K05     Bolezni parodoncija        sposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K06-K14,   Prirojene ali pridobljene
     Q35-Q38   napake ustne votline, jezika,
            čeljusti, čeljustnih sklepov
            in žlez slinavk          sposoben

     T90.8    1. Lažje stopnje, brez
             funkcionalnih motenj
            -------------------------------------------------------
135*          2. Težje stopnje, s
             funkcionalnimi motnjami    nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Rinolalija pri prirojenih   sposoben
             razcepih nega         nesposoben    
            -------------------------------------------------------
            4. Fistule neba po        sposoben
             rekonstrukciji razcepa     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K20-K23   Prirojene ali pridobljene
      Q39     napake ter posledice poškodb,
            bolezni in operacije požiralnika sposoben

            1. Brez funkcionalnih motenj
            -------------------------------------------------------
136          2. Z lažjimi funkcionalnimi
             motnjami (divertikli,     delno sposoben (a)
             kardiospazmi idr.)       začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. S težjimi funkcionalnimi
             motnjami (stenoze,
             zarastline idr.)        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K25-K26   Želodčni in duodenalni ulkus

            Želodčni ulkus          začasno nesposoben

            1. Sveža oblika, prvič odkriti
            -------------------------------------------------------
            2. Kronični brez komplikacij   delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Kronični s komplikacijami,
137*           stanje po operaciji želodca  nesposoben
             (Billroth I, II,
             gastoenteroanastomoza)
            -------------------------------------------------------
            Duodenalni ulkus

            4. Sveža oblika, prvič odkriti  začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Kronični, brez funkcionalnih
             motenj             delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            6. Kronični s komplikacijami
             (penetracija, hemoragija,
             stenoza)            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K29-K30   Gastritis, duodenitis,
            dispepsija

            1. Brez motenj splošnega stanja  sposoben
            -------------------------------------------------------
138*          2. Z lažjimi in zmernimi     delno sposoben (a)
             motnjami splošnega stanja   začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. S težjimi motnjami splošnega
             stanja             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
139*   K31     Ostale težje kronične bolezni
            želodca ali dvanajstnika     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 133. Pri popolni anodontiji se poda ocena "sposoben" ter predpiše in izdela
proteza.

Ad 134. Vključena je majavost zob lažje in težje stopnje.

Ad 135.3. Ocena "nesposoben" se poda pri rinolaliji težje stopnje.

Ad 135.4. Ocena "nesposoben" se poda v primeru fistule neba pri prirojenih
razcepih z motnjami pri prehrani.

Ad 137. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
ezofagogastroduodenoskopije.

Ad 138. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
gastroenterologa.

Ad 139. Mišljene so zlasti stenoze in strikture. Ocena sposobnosti za vojaško
službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.


------------------------------------------------------------------------------
     K40-K46   Hernije

            1. Ki se lahko operativno     sposoben
             pozdravijo           začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Ki se ne morajo operativno   delno sposoben (a)
140*           pozdraviti, recidivi hernij  nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Diafragmalne, obturatorne,
             ishiadične, perinealne
             hernije            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Hiatus hernije         delno sposoben (a)
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K50-K52   Neinfekcijski enteritis in
            kolitis

            1. Crohnova bolezen, ulcerozni
             kolitis            nesposoben
            -------------------------------------------------------
141*          2. Alergijski in dietetični
             gastroenteritis in kolitis   delno sposoben (f)
            -------------------------------------------------------
            3. Druge težje kronične oblike
             enteritisa in kolitisa     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
142*   K55-K58   Kronične bolezni in stanja
            črevesja s težjimi motnjami
            funkcije             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K60-K62, Q42, Bolezni rektuma in anusa 

     Q43.5-Q43.7  Ki se lahko pozdravijo brez
            posledic             začasno nesposoben

            1. Analne fistule in fisure,
             perianalani absces
            -------------------------------------------------------
            Ki se ne morajo pozdraviti
            brez posledic

            2. Prolaps rektuma        nesposoben
            -------------------------------------------------------
143*          3. Pelvirektalne fistule     delno sposoben (a)
                             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Recidivne analne fistule
             z insuficienco sfinktra    nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Kongenitalne malformacije in
             druga stanja s težjimi
             funkcionalnimi motnjami    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K66     Peritonealne adhezije

144          1. Brez motenj prehodnosti
             črevesa            sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Kronični adhezivni
             peritonitis z motnjami
             prehodnosti črevesa      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K70-K77   Bolezni jeter

            1. Akutne             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
145*          2. Kronične, brez ali z
             manjšo okvaro jetrne funkcije delna sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Kronične, s težjo okvaro
             jetrne funkcije        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 140.1., 140.2. Vključene so ingvinalne, skrotalne, kruralne, epigastrične,
umbilikalne ventralne in lumbalne hernije.

Ad 140.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda pri vojaških obveznikih, ki imajo
predviden operativni poseg. Ocena "sposoben" se poda v primeru, če vojaški
obveznik ne pristane na operativni poseg.

Ad 140.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
gastroenterologa, ki mora vključevati izvid ezofagogastroskopije. Ocena
"nesposoben" se poda v primeru večje hiatalne hernije z znaki težkega
refluksnega ezofagitisa.

Ad 141. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe gastroenterološke dokumentacije.

Ad 143.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja, po
uspešnem zdravljenju se poda ocena "sposoben", po neuspešnem zdravljenju pa
ocena po točki 143.4.

Ad 142. Vštete so žilne okvare črevesja, ileusi in druge obstrukcije,
divertikli, iritabilni kolon, posledice operacij. Ocena sposobnosti za vojaško
službo se poda na osnovi izvida gastroenterologa.

Ad 145. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
gastroenterologa.


------------------------------------------------------------------------------
     K80-K83   Okvare žolčnika in bilarnega
            traka   

            1. Holelitiaza          sposoben
            -------------------------------------------------------
146          2. Kronični holecistitis     delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Druge bolezni žolčnika in   delno sposoben (a)
             bilarnega trakta        začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
147*   K86     Kronične bolezni pankreasa
            (kronični pankreatitis,
            litiaza idr.)           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Fistule trebušne stene

148*          1. Brez poškodbe organov     delno sposoben (a)
             ali kosti           začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Kot posledica poškodb     začasno nesposoben
             organov ali kosti       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     K90-K91,   Ostale bolezni in stanja
     Q40-Q45   prebavil ter posledice
            operacije le-teh         sposoben

            1. Brez funkcionalnih motenj
            -------------------------------------------------------
149*          2. Z lažjimi funkcionalnimi
             motnjami            delno sposoben (f)
            -------------------------------------------------------
            3. S težjimi funkcionalnimi    začasno nesposoben
             motnjami (celiakija)      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 147. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe gastroenterološke dokumentacije.

Ad 148.1. Po tej točki se ocenjujejo fistule v trebušni steni, ki so posledica
zaostalega kirurškega materiala po operativnem posegu (npr. suturae relictae).

Ad 148.2. Mišljene so fistule, ki komunicirajo s trebušnimi organi.

Ad 149.3. Pri celijakiji se daje ocena "nesposoben".


------------------------------------------------------------------------------
     L00-L99   XII. BOLEZNI KOŽE IN PODKOŽJA
------------------------------------------------------------------------------
150*   100-108   Infekcije kože in podkožja    sposoben
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     L10-L14   Bulozne dermatoze

151*          1. Pemfigus in druge težje
             oblike             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Lažje oblike          sposoben
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     L20-L30, L50 Dermatitisi in urtikarija

152*          1. Alergijski dermatitisi in
             alergijska urtikarija     delno sposoben (f)
            -------------------------------------------------------
            2. Nealergijski dermatitisi in  sposoben
             nealergijska utrikarija    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     L40-L45   Papulosk vamozne dermatoze

153          1. Manjše razširjenosti      sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Generalizirane oblike     nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Artropatska psoriaza      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     L55-L59,   Fizične poškodbe kože

     T33-T35   Poškodbe zaradi mraza       sposoben

            1. Posledice ozeblin lažje
             stopnje, brez funkcionalnih
             motenj
            -------------------------------------------------------
            2. Posledice ozeblin težje
             stopnje oziroma kronične
             oblike brez funkcionalnih   sposoben
             motenj             delno sposoben (a, d)
            -------------------------------------------------------
            3. Posledice ozeblin težje
             stopnje oziroma kronične
             oblike, s funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
            -------------------------------------------------------
154*          Fotodermatoze

            4. Blage oblike, brez
             funkcionalnih motenj      sposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Težje, kronične oblike,
             s funkcionalnimi motnjami   nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Pozne posledice termičnih
             poškodb, s funkcionalnimi
             motnjami            delno sposoben (f)
            -------------------------------------------------------
            Posledice rentgenskega sevanja

            7. Majhne površine brez
             funkcionalnih motenj      sposoben
            -------------------------------------------------------
            8. S funkcionalnimi motnjami   nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
155    L80-L81   Vitiligo in druge motnje
            pigmentacije           sposoben
------------------------------------------------------------------------------
     L90-L91   Brazgotine ter hipertrofične
            in atrofične spremembe kože    sposoben

            1. Brez funkcionalnih motenj
            -------------------------------------------------------
156          2. S funkcionalnimi motnjami,
             vulnerabilne, ki se lahko
             operativno korigirajo     začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. S funkcionalnimi motnjami,
             vulnerabilne, ki se ne
             morejo operativno korigirati  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 150. Ocena "začasno nesposoben" se poda na osnovi izvida dermatologa.

Ad 151. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
dermatologa.

Ad 152.1. Obvezen je izvid alergijskega testiranja.

Ad 154. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda glede na vrsto poškodbe in
obstoječo funkcionalno motnjo na osnovi izvida dermatologa in kirurga.


------------------------------------------------------------------------------
     L93     Diskoidni lupus eritematozus

157*          1. Manjše razširjenosti      delno sposoben (d)
            -------------------------------------------------------
            2. Večje razširjenosti      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     L94     Druge lokalizirane spremembe
            vezivnega tkiva          sposoben

158          1. Brez funkcionalnih motenj
            -------------------------------------------------------
            2. S funkcionalnimi motnjami   začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q80-Q84   Prirojene malformacije kože

159*          1. Lažje oblike          sposoben
                             delno sposoben (a, f)
            -------------------------------------------------------
            2. Težje oblike          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
160          Ostale kronične in neozdravljive delno sposoben (a, d)
            bolezni kože           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 157. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
dermatologa.

Ad 159. Po tej točki ocenjujemo vse genodermatoze (ihtioza, palmatoplantarna
keratodermija, folikularna keratoza in druge). Prirojeno plešavost ocenjujemo
kot "sposoben".


------------------------------------------------------------------------------
     M00-M99   XIII. BOLEZNI MIŠIČNO SKELETNEGA
               SISTEMA IN VEZIVNEGA TKIVA
------------------------------------------------------------------------------
     M00-M03   Infekcijske artropatije

            1. Akutne oblike         začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
161*          2. Kronične oblike brez 
             večjih funkcionalnih
             motenj sklepov         delno sposoben (a, d)
            -------------------------------------------------------
            3. Kronične oblike z večjimi
             funkcionalnimi motnjami
             sklepov            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M05-M14   Vnete poliartropatije

            1. Revmatoidni artritis      nesposoben
            -------------------------------------------------------
162*          2. Juvenilni artritis pri
             odraslih            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Protin (primarni) in s
             kristali povzročene      delno sposoben (a)
             artropatije          nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Neopredeljeni artritisi    začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M15-M19   Artroze

163*          1. Primarne ali sekundarne    delno sposoben (a)
             artoze velikih sklepov     nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Primarne ali sekundarne
             artoze malih sklepov      delno sposoben (a)
------------------------------------------------------------------------------
     M24.5 M24.6 Ankiloza in kontraktura sklepov

            1. Velikih sklepov (rame,
             komolca, kolka, kolena,
             gležnja)            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Kontraktura vseh prstov
             na eni roki          nesposoben
            -------------------------------------------------------
164*          3. Težja kontraktura palca
             in kazalca na dominantni roki nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Težja kontraktura palca in
             kazalca na nedominantni
             roki ter težje kontrakture
             ostalih prstov na dominantni  delno sposoben (a)
             ali nedominantni roki     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Omejena gibljivost sklepov
            zgornjih okončin

            Ramena              sposoben

            1. Elevacija do 150 stopinj    
            -------------------------------------------------------
165          2. Abdukcija manj kot 90 stopinj nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Komolca

            3. Fleksija od 45 stopinj -
             130 stopinj          delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            4. Fleksija manj kot 100 stopinj nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 161. Po tej točki ocenjujemo neposredne okužbe sklepov z mikrobi (npr.
gnojni artritis, artritisi pri infekcijskih boleznih), reaktivne artropatije
(npr. Reiterjeva bolezen) in poinfekcijske artropatije (npr. pomeningokokni
artritis).

Ad 162. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
revmatologa.

Ad 162.3. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru, ko ni večjih
funkcionalnih motenj sklepov.

Ad 163. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda.

Ad 163.1. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primerih, ko ni funkcionalnih
motenj sklepov in izrazitih sprememb na RTG, ocena "nesposoben" pa v primeru
večjih funkcionalnih motenj sklepov in/ali izrazitih sprememb na RTG.

Ad 164.4. Ocena "nesposoben" se poda v primeru, če je kontraktura v fiziološko
neugodnem položaju.


------------------------------------------------------------------------------
            Omejena gibljivost sklepov
            spodnjih okončin

            Kolka               nesposoben

            1. Fleksija manj kot 90 stopinj
            -------------------------------------------------------
166          Kolena

            2. Fleksija manj kot 90 stopinj  nesposoben
            -------------------------------------------------------
            Gležnja

            3. Nesposobnost dorzalne ali
             plantarne fleksije nad
             10 stopinj           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
167*          Omejena gibljivost čeljustnega
            sklepa težje stopnje       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M23.2    Motnje kolena zaradi
     M23.3    prizadetosti meniskusa

     S83.2    1. Neoperirana lezija meniskusa  delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
168*          2. Operativno odstranjen
             meniskus brez funkcionalnih
             motenj             delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Operativno odstranjen
             meniskus s funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M23.6    Poškodbe kolenskih vezi

169*   S83.4-S83.7 1. Izolirane, brez
             funkcionalnih motenj      delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. Prizadetost več vezi
             (stranske, križne)       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
170*   M22.4    Hondromalacija in druge
            okvare pogačice, ki
            povzročajo večje
            funkcionalne motnje        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M22.0    Ponavljajoči se izpahi in
171*   M22.1    nepopolni izpahi velikih
            sklepov              sposoben

     M24.4    1. Ozdravljivi          začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Neozdravljivi         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M24.3    Prirojeni, paralitični in
172  Q65.0-Q65,6   zastareli poškodbeni izpahi
     Q68.2    in nepopolni izpahi velikih
     Q74.1    sklepov              nesposoben
     T92.3
     T93.3
------------------------------------------------------------------------------
     M23.4    Prosto telo v velikih sklepih

173*   M24.0    1. Brez funkcionalnih motenj   delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. S funkcionalnimi motnjami   nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 167. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
maksilofacialnega kirurga.

Ad 168.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja. Kolikor
operativna terapija ni indicirana ali vojaški obveznik nanjo ne pristane, se
poda ocena "delno sposoben (a)".

Ad. 169. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
ortopeda.

Ad 170. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda,
ki mora vključevati ustrezno rentgensko slikanje kolena oziroma artroskopsko
verifikacijo okvare

Ad 171. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje zdravljenja. Ocena
"sposoben" se poda po zaključeni terapiji, ko ne obstajajo funkcionalne motnje
sklepa in v primerih, ko vojaški obveznik ne pristane na predlagano operativno
terapijo.

Ad 171.2. V to točko sodijo izpahi in nepopolni izpahi po operativni terapiji
z večjimi funkcionalnimi motnjami.

Ad 173.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje do zaključene
operativne terapije, kolikor je ta indicirana. Ocena "delno sposoben (a)" se
poda po uspešni operativni terapiji ali v primeru, ko vojaški obveznik nanjo
ne pristane ali le-ta ni indicirana.


------------------------------------------------------------------------------
     M24.2,    Ohlapnost vezi velikih sklepov

174    M23.5    1. Ki se lahko korigira      začasno nesposoben
     M23.8
            -------------------------------------------------------
            2. Ki se ne more korigirati    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M21.0    Varus ali valgus deformacija
            kolen

175    M21.1    1. Do 10 stopinj         sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Nad 10 stopinj         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M21.4    Prirojene ali pridobljene
     M20.1    deformacije ene ali obeh nog   sposoben

     M21.5    1. Ploska noga          delno sposoben (a)
    Q66.0-Q66.9
            -------------------------------------------------------
176*          2. Prirojena rigidna ploska
             noga              nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Hallux valgus         sposoben
                             delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            4. Druge deformacije noge,
             ki nekoliko otežujejo hojo  
                             delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            5. Druge deformacije noge, ki
             zelo otežujejo hojo ali
             nošnjo vojaške obutve     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M20.5    Deformacija prstov na stopalu

177    M20.6    1. Prsti prehajajo eden preko
     Q66.9      drugega (do dva prsta)     delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. Prsti prehajajo eden preko
             drugega (trije in več
             prstov)
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
178    Z89.4-Z89.7 Prirojena ali pridobljena
     Q72.0-Q72.3 odsotnost spodnjega uda v
            celoti ali njegovih bistvenih
            delov (golen, stopalo)      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Z89.4    Prirojena ali pridobljena
     Q72.3    odsotnost prstov stopala     delno sposoben (a)

            1. Manjkanje palca enega
             ali obeh stopal
            -------------------------------------------------------
            2. Manjkanje enega do treh
             prstov na enem ali obeh
             stopalih brez vaskularnih
179            poškodb in trofičnih sprememb delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Manjkanje enega do treh
             prstov na enem ali obeh
             stopalih z vaskularno
             poškodbo in trofičnimi
             spremembami          nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Manjkanje več kot treh
             prstov na eni nogi       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M21.7    Prirojeno ali pridobljeno
180    Q72.9    skrajšanje spodnjih udov     
            (brez drugih funkcionalnih 
            motenj)              sposoben
     
            1. Do 2 cm
            -------------------------------------------------------
            2. Nad 2 cm            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 176.1. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko obstaja spuščenost stopalnega
loka brez izrazitega povečanja obremenitvenih površin stopala. Ocena "delno
sposoben (a)" se poda v primeru, ko poleg spuščenega stopalnega loka obstaja
izrazito povečanje obremenitvenih površin stopala.

Ad 176.3. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko deformacija ne otežuje nošnjo
vojaške obutve.


------------------------------------------------------------------------------
     M20.0    Prirojene ali pridobljene  
181    M21.0-    deformacije ene ali obeh rok   delno sposoben (a)
     M21.3   
     M21.5    1. Z lažjo funkcionalno motnjo
     Q68.1
            -------------------------------------------------------
            2. S težjo funkcionalno motnjo  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
182    Q71.0-Q71.3 Prirojena ali pridobljena
     Z89.0-Z89.3 odsotnost zgornjega uda v
            celoti ali njegovih bistvenih
            delov               nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Z89.0    Prirojena ali pridobljena
     Q71.3    odsotnost prstov roke       delna sposoben (a)

            1. Popolno manjkanje palca
             na eni roki
            -------------------------------------------------------
            2. Obojestransko manjkanje
             palca             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Manjkanje enega členka
             palca na katerikoli roki,
             palec na drugi pa popolnoma
183*           manjka             nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Manjkanje palca in kazalca
             na eni roki          nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Manjkanje treh in več
             prstov na eni roki       nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Manjkanje nohtnih členkov
             na enem ali več prtih
                             sposoben
            -------------------------------------------------------
            7. Manjkanje dveh členkov na         
             kazalcu ali enega na palcu
                             delno sposoben (a)
------------------------------------------------------------------------------
     M21.7    Prirojene ali pridobljene
184    Q71.9    skrajšanje zgornjega uda
            (brez drugih funkcionalnih
            motenj)              sposoben

            1. Skrajšanje do 10 cm
            -------------------------------------------------------
            2. Skrajšanje nad 10 cm      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q69     Polidaktilija

            Prstov roke            sposoben

            1. Brez motenj funkcije roke
            -------------------------------------------------------
185          Prstov stopala

            2. Brez motenj pri hoji      sposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Z motnjami pri hoji      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q70     Sindaktilija

186*          1. Delna zraščenost prstov,
             če sta druga in tretja     delno sposoben (a)
             falanga prosti         začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Popolna zraščenost treh
             ali več prstov         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
187    M30-M36   Sistemske vezivnotkivne bolezni  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
 
Ad 183.7. Kolikor je členek afunkcionalen, se obravnava, kot da ne obstaja.

Ad 186.1. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje do zaključenega
zdravljenja.


------------------------------------------------------------------------------
     M40-M41   Prirojene ali pridobljene
    M43.0-M43.1  deformirajoče bolezni hrbta    sposoben
    M96.2-M95.5
    Q76.3-Q76.4  1. Skolioze, kifoze, lordoze
             lažje stopnje         začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
188*          2. Skolioze, kifoze, lordoze
             težje stopnje         nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Spondiloliza in
             spondilolisteza brez
             nevroloških sprememb z
             drsenjem vretenca do 1/4    delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            4. Spondiloliza in
             spondilolisteza z
             nevrološkimi spremembami
             ali z drsenjem vretenca
             nad 1/4            nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Prirojeni ali pridobljeni   delno sposoben (a)
             tortikolis lažje stopnje    začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Prirojeni ali pridobljeni
             tortikolis težje stopnje    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
189    M45-M49   Ankilozirajoči spondilitis in
            druge težje oblike spondilopatij nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M50-M51   Okvare medvretenčne ploščice z
190*          nevrološkimi motnjami in RTG   delno sposoben (a)
            ugotovljenimi spremembami     začasno nesposoben

            1. Lažje stopnje
            -------------------------------------------------------
            2. Težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q05, Q076  Spina bifida

191          1. Okulta brez enureze      sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Okulta z enurezo ali
             meningokelo          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
192*   M53-M54   Dorzalgije            delno sposoben (a)
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M60-M79   Motnje mehkega tkiva

            1. Z lažjimi funkcionalnimi
             motnjami            delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
193*          2. S težjimi motnjami funkcije
             sklepov ali delov telesa    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     
Ad 188.1. V lažji stopnji se ocenjujejo:

- skolioze I. stopnje: minimalne deviacije hrbtenice z nefiksacijsko krivuljo,
ki se lahko popravi z aktivno korekturo, zmerna torzija prsnega koša, ki se
opazi šele ob priklonu telesa;

- skolioze II. stopnje: jasno nakazane deformacije hrbtenice v obliki črke
"S", ki se z aktivno korekturo ne morejo popolnoma popraviti, pasivna
korekcija pa je popolnoma izvedljiva; jasno nakazana torzija prsnega koša je
opazna že pri vzravnani drži, lopatica na izbočeni strani prsnega koša pa je
nekoliko dvignjena;

- kifoze, ki so nastale kot posledica prirojenih anomalij (delno pomanjkanje
telesa hrbteničnega vretenca, obstoj t.i. dorzalnega hrbteničnega vretenca,
displazija intervertebralnega diskusa - Schmorlova hernija, sinostoza ali
kostni blok enega za več vretenc); po preležanih sistemskih boleznih skeleta,
ki niso povzročile težjih deformacij (preležani rahitis, vertebra plana,
osteoporoza, juvenilne ali adolescentne displazije tipa Scheuermann); slabe
drže telesa pri hoji ali sedenju v klopi ali na delovnem mestu.

Ad 188.2. V težji stopnji se ocenjujejo:

- skolioze III. stopnje: jasno izražene deformacije hrbtenice v obliki črke
"S" ali "C"; jasno nakazana torzija prsnega koša z asimetrijo lopatice (na
zaostali strani prsnega koša se jasno vidi njegova konkavnost, ki je usmerjena
proti konkavnosti deformacije hrbtenice); pri priklonu je opazna jasna torzija
hrbtenice ali asimetrija prsnega koša;

- skolioze IV. stopnje: težke deformacije hrbtenice z zelo vidno deformacijo
in asimetrijo prsnega koša; nesorazmerje v višini zgornje in spodnje polovice
telesa (daje vtis, da prsni koš sedi na medenici); izražena togost vzdolžne
hrbtne muskulature;

- kifoze, ki so nastale kot posledica preležanih sistemskih bolezni skeleta
(hondrodistrofija, enhondralne disostoze, periostalne in endostalne motnje
osifikacije, endokrine motnje - predvsem tiroidne žleze), po primarnih
miopatijah (distrophia musculorum progressiva, kongenitalna miotonija ali
psevdoparalitična miastenija gravis po vnetnih boleznih, poškodbah ali
tumorjih hrbtenice);

- lordoze (sekundarne), pogojene s kongenitalnimi displazijami (prirojeni
izpah kolka, progresivna mišična distrofija) ali pridobljene zaradi
specifičnih bolezni, poškodb ali tumorjev.

Ad 188.3., 188.4. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
ortopeda in/ali nevrologa.

Ad 188.5. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je možna operativna
korekcija. Po uspešni operativni terapiji ali v primeru, ko le-ta ni
indicirana, se daje ocena "delno sposoben (a)".

Ad 188.6. Za težjo stopnjo so mišljeni tisti primeri, pri katerih obstaja
izrazita asimetrija obraza, močno skrajšanje muskulature in izražena
deformacija vratnega dela hrbtenice.

Ad 190. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida ortopeda,
ki mora vključevati EMG preiskavo. Ocena "začasno nesposoben" se poda za
obdobje terapevtske obravnave.

Ad 192. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje diagnostičnega postopka
in/ali terapevtske obravnave.

Ad 193. Vključene so mišične, sinovijske, kitne ter druge motnje mehkega
tkiva.


------------------------------------------------------------------------------
     M80-M85   Motnje gostote in zgradbe kosti
194*   M87-M89   ter druge osteopatije       delno sposoben (a)

            1. Psevdoartroze malih kosti
             brez degenerativnih sprememb 
            -------------------------------------------------------
            2. Psevdoartroze dolgih kosti   nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Osteoporoza, osteomalacija,
             patološki zlomi in druge
             težje osteopatije       nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M86     Osteomielitis

195*          1. Akutni             začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Kronični, recidivni      nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
196    M91-M94   Težje oblike hondropatij     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     M95.4    Prirojene ali pridobljene
197*   Q67.9    deformacije prsnega koša     sposoben

            1. Lažje stopnje
            -------------------------------------------------------
            2. Srednje stopnje        delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Prirojena ali pridobljena
            deformacija mišičnoskeletnega
198          sistema in vezivnega tkiva    nesposoben  
            težje stopnje, ki znatno
            otežuje funkcijo posameznih
            organov ali delov teles  
------------------------------------------------------------------------------

Ad 194.1. Vštete so navikularna kost, lunatna kost, metakarpalne in
metatarzalne kosti, fibula, klavikula. Pri psevdoartrozi navikularne kosti z
večjimi funkcionalnimi motnjami se daje ocena po točki 181.2.

Ad 195. Izvzeti so osteomielitični procesi na falangah prstov.

Ad 197. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi objektivnega
statusa prsnega koša in okvare pljučne funkcije. Glej Ad 1.3., 1.4., 1.5.


------------------------------------------------------------------------------
     N00-N99   XIV. BOLEZNI SEČIL IN SPLOVIL
------------------------------------------------------------------------------
     N00-N08   Bolezni, stanja in prirojene
     N10-N19   malformacije ledvic        začasno nesposoben
     N25-N29
     Q60-Q61   1. Akutni glomerulonefritis
      Q63
            -------------------------------------------------------
            2. Akutni pielonefritis      začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Vsa kronična neaktivna
             stanja ene ledvice z normalno delno sposoben (a, d)
             funkcijo druge ledvice     nesposoben  
            -------------------------------------------------------
199*          4. Kronične bolezni obeh
             ledvic brez insuficience
                             delno sposoben (a, d)
            -------------------------------------------------------
            5. Kronične bolezni obeh
             ledvic z insuficienco     nesposoben
            -------------------------------------------------------
            6. Afunkcija, operativna
             odstranitev ali manjkanje
             ene ledvice z normalno
             funkcijo druge ledvice     nesposoben
            -------------------------------------------------------
            7. Policistične ledvice      nesposoben
            -------------------------------------------------------
            8. Podkvasta ledvica z
             moteno funkcijo        nesposoben
            -------------------------------------------------------
            9. Ektopija ledvice (iliačna,
             pelvična, križna)       delno sposoben (a, d)
------------------------------------------------------------------------------
     N20-N23   Urolitiaza

            1. Stanje po urolitiazi brez
             okvare ledvične funkcije
             ali infekcije         sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Urolitiaza brez okvare
             ledvične funkcije ali     sposoben
200*           infekcije           začasno nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Urolitiaza ali stanje po
             urolitiazi z okvarjeno
             ledvično funkcijo       nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Koraliformna kalkuloza
             obeh ledvic          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     N30-N37   Bolezni ali stanja sečnega
     Q54, Q64   mehurja in sečnice

            1. Kronično vnetje sečnega
             mehurja ali sečnice      delno sposoben (a, d)
            -------------------------------------------------------
            2. Bolezni sečnega mehurja ali
             sečnice, ki jih spremlja
             enureza ali težje motnje
201*           uriniranja           nesposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Ekstrofija sečnega mehurja   nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Penopubična epispadija in
             glandularna epispadija z
             inkontinenco          nesposoben
            -------------------------------------------------------
            5. Stenoza uretre, ki zahteva
             bužiranje           nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     N41.1    Kronični prostatitis

202*          1. Brez gnojne sekrecije in
             večjih funkcioanalnih motenj  sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Z gnojno sekrecijo ali
             težjimi funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad. 199. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida urologa
in/ali nefrologa.

Ad 199.1., 199.2. Po ozdravitvi brez posledic se poda ocena "sposoben".

Ad 200.2. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko so v medicinski
dokumentaciji registrirani napadi ledvičnih kolik ali uroinfektov v zadnjih
dveh letih. Ocena "sposoben" se poda v primeru, ko v medicinski dokumentaciji
ni registriranih napadov ledvičnih kolik ali uroinfektov v zadnjih dveh letih.

Ad 201., 202. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
urologa.


------------------------------------------------------------------------------
     N43     Hidrokela in spermatokela

203          1. Neoperirana hidrokela     delno sposoben (a)
            -------------------------------------------------------
            2. Spermatokela          sposoben
------------------------------------------------------------------------------
204*   N62     Ginekomastija           sposoben
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     Q53, Q55   Prirojene malformacije
            moških splovil

            1. Nespuščeno modo,
             enostransko ali
             obojestansko, brez
             znakov hipogonadizma      sposoben
            -------------------------------------------------------
205          2. Odsotnost enega moda,
             brez znakov hipogonadizma   sposoben
            -------------------------------------------------------
            3. Odsostnost, aplazija ali
             atrofija obeh mod z znaki
             hipogonadizma         nesposoben
            -------------------------------------------------------
            4. Prirojena odsotnost penisa   nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
206    Q56     Hermafroditizem          nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     N70-N77   Vnetne bolezni ženskih
            medeničnih organov

            1. Akutna vnetja         sposobna
                             začasno nesposobna
            -------------------------------------------------------
207*          2. Kronična vnetja brez
             funkcionalnih motenj ali
             z lažjimi funkcionalnimi    sposobna
             motnjami            delno sposobna (a)
            -------------------------------------------------------
            3. Kronična vnetja s težjimi
             funkcionalnimi motnjami
                             nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
208*   N80     Endometrioza           nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
209    N81     Prolaps ženskih spolnih organov  nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
     N91-N94   Motnje menstruacije in      sposobna
210*          nenormalne krvavitve iz      delno sposobna (f)
            maternice in nožnice       začasno nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
211    N90.9    Razcep perineja s funkcionalno
            poškodbo sfinktra, ki se ne
            more kirurško pozdraviti     nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
     N99     Posledica operacije maternice,
212*          jajcevodov ali jajčnikov z    delno sposobna (a)
            lažjimi funkcionalnimi
            motnjami ali brez njih    
------------------------------------------------------------------------------

Ad 204. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje, ko vojaški obveznik
prejema specifično terapijo. V primerih, ko terapija ni potrebna, se poda
ocena "sposoben".

Ad 207., 208., 210., 212. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na
osnovi izvida ginekologa.


------------------------------------------------------------------------------
214    O00-O99   XV. NOSEČNOST, POROD IN POPORODNO
              OBDOBJE            začasno nesposobna
------------------------------------------------------------------------------
215*   Q00-Q99   XVI. PRIROJENE MALFORMACIJE,
              DEFORMACIJE IN KROMOSOMSKE
              NEPRAVILNOSTI        nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     R00-R99   XVII. SIMPTOMI, ZNAKI, STANJA,
               NENORMALNI KLINIČNI IN
               LABORATORIJSKI IZVIDI, KI
               NISO UVRŠČENI DRUGJE
------------------------------------------------------------------------------
     R01     Srčni šumi

216*          1. Funkcionalni          sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. Neopredeljeni         začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     R16.1    Splenomegalija

217          1. Po preležanih parazitskih
             boleznih brez spremembe
             periferne krvi         sposoben
            -------------------------------------------------------
            2. S spremembami periferne krvi  nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
218*   R31     Neopredeljena hematurija     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
219*   R32     Popolna inkontinenca urina    nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
220    R50     Vročina nejasnega izvora     začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
221    R59.9    Neopredeljene povečane
            bezgavke             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     R62.8-R62.9 Splošna telesna nerazvitost    delno sposoben (a)
222*                           začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
223*   R80     Izolirana proteinurija      sposoben
                             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
224    R91     Nejasne sence na pljučih     začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
225*   Z47.0    Vstavljen osteosintetski     delno sposoben (a)
            material             začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
226    Z54     Okrevanje po težjih akutnih
            boleznih, težjih poškodbah
            ter po operativnem zdravljenju  začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
            Diagnostični postopek zaradi
            suma na obolenje, ki bi lahko
227*          vpliva na sposobnost vojaškega  začasno nesposoben
            obveznika za vojaško službo
------------------------------------------------------------------------------
228*          Predvideno zdravljenje bolezni
            in stanj, ki sama po sebi ne
            pogojujejo nesposobnosti     začasno nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
229*          Znatno zmanjšanje
            psihofizične sposobnosti     nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
230*   T78.2-T78.4 Težje alergijske reakcije     delno sposoben (f)
                             začasno nesposoben
                             nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 215. Po tej točki podamo oceno za tiste prirojene malformacije, deformacije
in kromosomske nepravilnosti težje stopnje, ki niso navedene v predhodnih
poglavjih. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda praviloma na osnovi
obstoječe medicinske dokumentacije.

Ad 216. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na osnovi izvida
kardiologa.

Ad 216.2. Začasna nesposobnost se določa za čas trajanja diagnostične
obdelave.

Ad 218. Začasna nesposobnost se določa za obdobje diagnostične obdelave,
vendar največ za dve leti.

Ad 219. Mišljena je inkontinenca, ki ni omejena na dnevno in nočno
nekontrolirano močenje ampak je stalna in se lahko diagnosticira z inspekcijo
spolnih organov, ko urin stalno kaplja iz uretre.

Ad. 222. Kot merila za splošno telesno nerazvitost se upoštevajo: nesorazmerna
višina in telesna teža, stanje fizične kondicije, splošni videz, nerazvitost
sekundarnih spolnih znakov ipd.

Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru, ko je telesna teža manjša za več
kot 20% od idealne telesne teže. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v primeru,
ko je telesna teža manjša od idealne telesne teže za 10-20%, telesna višina pa
je od 145-154 cm. Ocena "delno sposoben (a)" ali "začasno nesposoben" se poda
pri mlajših vojaških obveznikih, če se pričakuje izboljšanje ugotovljenega
stanja. Ocena "nesposoben" se poda pri starejših vojaških obveznikih, katerih
razvitost je vidno pod predpisanimi normami.

Ad 223. Ocena "začasno nesposoben" se poda v primeru novoodkrite izolirane
proteinurije za obdobje diagnostične obdelave. Pri ortostatski proteinuriji se
poda ocena "sposoben".

Ad 225. Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje do predvidene
odstranitve osteosintetskega materiala. Ocena "delno sposoben (a)" se poda v
primeru, ko vojaški obveznik ne želi odstranitve osteosintetskega materiala.

Ad 227. Mišljena so tista obolenja in stanja, kjer v drugih točkah pravilnika
ni predvidena začasna nesposobnost.

Ad 228. Po tej točki se ocenjuje vojaške obveznike, ki so naročeni na
operativno terapijo ali kakšno drugo dalj časa trajajočo terapevtsko
obravnavo.

Ad 229. Po tej točki ocenjujemo tiste vojaške obveznike, katerih delna
sposobnost je opredeljena s tremi in več različnimi skupinami omejitev.

Ad 230. Vštete so hude alergijske reakcije po piku žuželk in nejasnega vzroka.
Ocena "začasno nesposoben" se poda za obdobje diagnostičnega postopka in/ali
zdravljenja (hiposenzibilizacija). Ocena "delno sposoben (f)" se poda po
zaključenem diagnostičnem postopku in/ali zdravljenju (hiposenzibilizaciji),
vojaškega obveznika se napoti na služenje vojaškega roka v obdobju, ko je
verjetnost kontakta z alergenom znižana na najmanjšo možno mero. Ocena
"nesposoben" se poda v primeru posebno hudih alergijskih reakcij, ko
hiposenzibilizacija ni možna ali ni bila uspešna. Ocena se poda na osnovi
izvida alergologa.


------------------------------------------------------------------------------
     T90-T93   XVIII. KASNE POSLEDICE PO POŠKODBAH
------------------------------------------------------------------------------
     T90     Kasne posledice po poškodbah
            glave

231*          1. Lažje stopnje         sposoben
                             delno sposoben()
            -------------------------------------------------------
            2. Težje stopnje         nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     T91     Kasne posledice po poškodbah
            vratu in trupa

232*          1. Z lažjimi funkcionalnimi    sposoben
             motnjami            delno sposoben()
------------------------------------------------------------------------------
     T92     Kasne posledice po poškodbah
            zgornjega uda

            1. Brez funkcionalnih motenj   sposoben
            -------------------------------------------------------
233*          2. Z lažjimi funkcionalnimi    sposoben
             motnjami            delno sposoben()
            -------------------------------------------------------
            3. S težjimi funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------
     T93     Kasne posledice po poškodbah
            spodnjega uda

            1. Brez funkcionalnih motenj   sposoben
            -------------------------------------------------------
234*          2. Z lažjimi funkcionalnimi    sposoben
             motnjami            delno sposoben()
            -------------------------------------------------------
            3. S težjimi funkcionalnimi
             motnjami            nesposoben
------------------------------------------------------------------------------

Ad 231., 232., 233., 234. Ocena sposobnosti za vojaško službo se poda na
osnovi izvida specialista ustrezne stroke. Vrsta omejitve pri oceni "delno
sposoben ()" se določi v skladu z 11. členom tega pravilnika glede na
omejitve, ki jih pogojuje posamezna posledica. Po teh točkah se ocenjujejo
tiste posledice poškodb, ki niso opredeljene v predhodnih poglavjih tega
pravilnika.

AAA Zlata odličnost