Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997

Kazalo

3747. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava, stran 6894.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 1. člena zakona o spremembah zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 8/96), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92), 1. člena zakona o spremembah zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/96), so občinski sveti Občine Lendava na podlagi 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96), na seji dne 22. 7. 1997, Občine Črenšovci na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95), na seji dne 23. 10. 1997, Občine Turnišče na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list, št. 38/95), na seji dne 18. 7. 1997, Občine Odranci na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list, št. 43/95), na seji dne 22. 10. 1997, Občine Kobilje na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) na seji dne 7. 10. 1997 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Turnišče, Občina Odranci in Občina Kobilje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanovijo javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Lendava (v nadaljnjem besedilu: zavod) za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
2. člen
Imena ustanoviteljev zavoda so:
Občina Lendava s sedežem v Lendavi, Trg Ljudske pravice 5
Občina Črenšovci s sedežem v Črenšovcih,
Občina Turnišče s sedežem v Turnišču,
Občina Kobilje s sedežem v Kobilju,
Občina Odranci s sedežem v Odrancih.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Lendava – Lendvai egészségház.
Sedež zavoda je: Lendava, Kidričeva 34.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Lendava – EH Lendva.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljev. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Lendava je:
– osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92),
– zobozdravstvena dejavnost,
– specialistično ambulantna dejavnost,
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi delavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo.
Dejavnost iz prvega odstavka tega člena je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
85.121 osnovna zdravstvena dejavnost,
85.122 specialistična ambulantna dejavnost,
85.13 zobozdravstvena dejavnost,
85.14 druge zdravstvene dejavnosti,
70.20 dajanje nepremičnin v najem,
74.12 računovodske in knjigovodske dejavnosti.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– en član predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov,
– šest članov predstavnikov ustanoviteljev, ki jih imenujejo občinski sveti. Občinski svet občine Lendava dva člana, ostali pa po enega.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti v skladu s statutom občin.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma.
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti sveta zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov s soglasjem ustanoviteljev,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v statutu,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanoviteljev,
– imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije, komisije II. stopnje, izvršilnih organov in stalnih ali občasnih komisij,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem aktom.
b) Direktor
10. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor.
Direktorja Zdravstvenega doma Lendava imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa in izpolnjuje pogoje določene s statutom v skladu z zakonom.
Mandat direktorja traja 4 leta.
V primeru poteka mandata direktorja zavoda, svet do imenovanja direktorja, oziroma najdlje za obdobje enega leta, imenuje v.d. direktorja.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata direktorja, ni imenovan v.d. direktorja, imenujejo vršilca dolžnosti direktorja v naslednjih osmih dneh soglasno župani občin ustanoviteljev zavoda.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje direktorja.
11. člen
Direktor zdravstvenega doma:
– predstavlja in zastopa zdravstveni dom,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravstvenega doma,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zdravstvenega doma,
– odgovarja za strokovnost dela zdravstvenega doma,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema splošne akte zavoda, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
c) Strokovni svet
12. člen
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
13. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZDRAVSTVENEGA DOMA
14. člen
Premoženje zavoda je last ustanoviteljev. Nepremičnine, s katerimi upravlja zavod, so last občin po teritorialnem principu. Premoženjska bilanca zavoda je priloga ustanovitvenega akta. Zavod upravlja s premoženjem v imenu in na račun ustanoviteljev.
S prostori, ki jih ne uporablja več javni zavod, gospodari ustanovitelj – občina, kjer se nepremičnine nahajajo in jih oddaja v najem za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
Z opremo pa upravlja svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
15. člen
Zdravstveni dom pridobiva sredstva s plačili za opravljene zdravstvene storitve, iz sredstev proračunov ustanoviteljev v okviru dogovorjenega programa, iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zasebnimi zdravstvenimi sodelavci koncesionarji ter iz drugih virov, določenih z zakonom.
16. člen
Ustanovitelji iz občinskega proračuna zagotavljajo sredstva za investicije in druge obveznosti, določene z zakonom in tem odlokom na podlagi sprejetega letnega proračuna v občinah po teritorialnem principu.
17. člen
Zdravstveni dom lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev neposredno ali prek donatorskega sklada, ustanovljenega na ravni ustanoviteljev.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
18. člen
Zdravstveni dom samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki ga ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zavod po predhodnem soglasju ustanoviteljev nameni za razvoj, medicinsko-tehnološke posodobitve in opravljanje dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zdravstveni dom nameni za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrževanje opreme.
Del presežka pa se po predhodnem soglasju ustanoviteljev lahko nameni za stimultivno nagrajevanje delavcev.
19. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krijejo ustanovitelji le, če zdravstveni dom z analizo stanja dokaže, ustanovitelji pa ugotovijo, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zdravstveni dom dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občin ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Primankljaj sredstev krijejo ustanovitelji zavoda upoštevajoč število prebivalcev posamezne občine.
20. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zdravstveni dom.
21. člen
Če zdravstveni dom v medletnem in letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
22. člen
Realizacija prihodkov zdravstvenega doma iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti (lastne realizacije) je prihodek zdravstvenega doma, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodke iz prvega odstavka tega člena zdravstvenega doma se ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zdravstveni dom odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zdravstveni dom je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami.
24. člen
Zdravstveni dom lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki jih določa s tem odlokom in vpisom v sodni register.
25. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravstveni dom direktor neomejeno.
26. člen
Zdravstveni dom se pogodbeno dogovori s koncesionarjem za vzdrževanje obtoječe opreme in obnavljanje stavb in prostorov, ki so jih ustanovitelji oddali v najem ali zakup.
27. člen
Zdravstveni dom je dolžan koncesionarja na njegove stroške vključiti v strokovno izpopolnjevanje, ki ga organizira za svoje zdravnike in zobozdravnike oziroma za druge svoje zdravstvene delavce.
XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA
28. člen
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zdravstvenega doma, ki jih zdravstveni dom prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zdravstvenega doma, določene s tem odlokom ter na podlagi programa dela zdravstvenega doma, h kateremu so dali predhodno soglasje.
XII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZDRAVSTVENEGA DOMA
29. člen
Zdravstveni dom je dolžan ustanoviteljem najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravstvenega doma ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
30. člen
Ustanovitelji so dolžni zdravstvenemu domu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, dogovorjeni z zdravstvenim domom ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zdravstvenega doma zagotavljajo ustanovitelji.
Zdravstveni dom ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
31. člen
Zdravstveni dom mora od ustanoviteljev pridobiti soglasje:
– k določbam statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k spremembi imena in sedeža zavoda,
– k spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– k najetju dolgoročnih kreditov,
– pri razpolaganju z nepremičninami in opremo,
– pri razporejanju presežka prihodkov nad odhodki,
– k statutarnim spremembam.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka, se šteje, da je soglasje izdal.
XIII. PREHODNA DOLOČBA
32. člen
Prebivalci vseh občin, za katere je zdravstveni dom izvajal zdravstveno varstvo do uveljavitve tega odloka, ohranijo enake pravice pri uveljavljanju zdravstvenega varstva.
XIV. KONČNE DOLOČBE
33. člen
Zavod mora uskladiti svoj statut z določbami tega odloka najkasneje v enem mesecu od objave v Uradnem listu Republike Slovenije in ga predložiti v obravnavo ustanoviteljem zavoda za pridobitev soglasja.
34. člen
Zavod prične s postopkom za izvolitev oziroma imenovanje članov sveta neposredno po uveljavitvi tega akta. Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem aktom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava, ki ga je sprejela Skupščina občine Lendava, dne 19. 2. 1993 in je objavljen v Uradnem listu RS, št. 12/93.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0001/97
Lendava, dne 23. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Odranci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost