Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997

Kazalo

3489. Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom, stran 5701.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/97) je Občinski svet občine Štore na seji dne 20. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom
1. člen
S tem aktom se opredelijo dejavnosti, območje, pogoji, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za oskrbo z zemeljskim plinom.
2. člen
Predmet koncesije je upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije na območju Občine Štore, ki ga zgradi koncesionar v skladu z načrtom razvoja omrežja za distribucijo zemeljskega plina, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo prebivalstva z zemeljskem plinom ter upravljanje omrežja za distribucijo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) da je slovenska pravna oseba;
b) da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanje z omrežjem za distribucijo zemeljskega plina za potrebe prebivalstva in industrije;
c) da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja in njihovih pomembnejših sestavnih delov, z oceno vrednosti naprave, potreben čas za izgradnjo, finančni plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z omrežjem;
d) da pripravi in predloži analizo programa prodaje plina;
e) da ima potrebne reference za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge;
f) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo in njegovim upravljanjem;
g) da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali za realizacijo oskrbe prebivalstva z zemeljskem plinom in upravljanje omrežja za distribucijo.
4. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja javna pooblastila:
1. izključno pravico upravljanja zgrajenega omrežja za distribucijo zemeljskega plina za čas trajanja koncesijske pogodbe:
2. izključno pravico prodaje zemeljskega plina na območju občine;
3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina, vključno s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne za distribucijo;
4. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina;
5. pravico določati način in pogoje za plačilo uporabljenega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika;
6. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila;
7. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavitev priključka, v skladu s sprejetimi pogoji o priključitvi in dobavi plina, ki ga potrdi koncedent.
5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške oskrbi prebivalstvo z zemeljskim plinom
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega plina
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distribucijo plina
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.
6. člen
Koncesionar je edini distributer zemeljskega plina na območju Občine Štore za potrebe prebivalstva in industrije pod naslednjimi pogoji:
a) spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti,
b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa zakon oziroma akt lokalne skupnosti,
c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem aktom,
d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji,
e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno stanje.
7. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe. Doba trajanja koncesije se šteje od 1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska mreža pričela delovati in traja 29 let. Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri sklepanju pogodbe o koncesiji prednost.
Koncesionar je dolžan pričeti z deli za oskrbo prebivalstva z zemeljskim plinom takoj, ko je podpisana pogodba in so izdana vsa potrebna dovoljenja ter se zagotovi:
a) izvedba cevovodov za dovod plina s strani PETROLA DO ZEMELJSKEGA PLINA;
b) podpis pogodbe za dobavo zemeljskega plina med koncedentom, koncesionarjem in podjetjem PETROL DO ZEMELJSKI PLIN.
Koncesionar se obvezuje izgotoviti v roku šest mesecev 20% del, predvidenih s pogodbo, v roku 24 mesecev pa vsa dela, računano od dneva pričetka del.
8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe
– z odvzemom koncesije
– z odkupom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji navedenimi v pogodbi ne podaljšata. Koncesijska pogodba lahko preneha tudi z razdrtjem.
10. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku
– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za več kot tri dni
– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija
– v primeru stečaja koncesionarija.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju vložena še neamortizirana sredstva.
11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil.
Pogoji odkupa se določajo s koncesijo pogodbe.
12. člen
Koncesionar zagotavlja za oskrbo prebivalstva z zemeljskim plinom sredstva za izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina iz naslednjih virov:
– lastnih virov
– bančnih kreditov
– sredstev državnega ekološkega sklada
– drugih virov.
13. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v izgradno omrežja za distribucijo zemeljskega plina in upravljanje plinovodskega omrežja iz sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo zemeljskega plina. Način in višina se podrobno določi s koncesijsko pogodbo s tem, da cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja, investicijske stroške, dobiček in dajatve.
14. člen
Prodajno ceno plina potrjuje Občinski svet občine Štore in se izraža v SIT.
Cena ne bo smela presegati cen plinskega olja glede na kalorično vrednost obeh goriv, računano v enakih standardih glede na kalorično vrednost obeh goriv.
Ta pogoj je koncesionar dolžan upoštevati, če same tarife dopuščajo gospodarsko, finančno in upravljalsko ravnotežje.
15. člen
Izbiro koncesionarija opravi na podlagi tega akta in pridobljenih ponudb iz javnega natečaja Občinski svet občine Štore (koncedent), ki določi podpisnika pogodbe o koncesiji. Občinski svet občine Štore določi o izbiri koncesionarja s sklepom.
16. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije opravlja Občinski svet občine Štore pristojen za gospodarstvo; strokovnost izvajanja pa nadzoruje pristojni inšpekcijski upravni organ.
Posebno vlogo ima odbor sestavljen iz predstavnikov uporabnikov zemeljskega plina. Odbor daje pripombe in predloge v zvezi z delom koncesionarja pristojnemu upravnemu organu zadolženemu za nadzor.
Sestavo odbora, njegovo delovno področje ter pristojnosti in pravice določi akt o njegovi ustavnosti. S tem aktom se določi tudi organ, ki opravlja za odbor administrativno-strokovna opravila.
17. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo pravila, ki urejajo odgovornost podjetij.
18. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta in koncesijske pogodbe.
19. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, pridejo v last koncedenta ob prenehanju koncesijske pogodbe oziroma z odkupom kolikor ne pride do predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe. Način in pogoji odkupa se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent bo v primeru predčasnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagotovil koncesionarju ustrezno garancijo za plačilo še neamortizirane vrednosti objektov in naprav, ki ostajajo v lasti koncedenta.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na drugega koncesionarja samo s privolitvijo koncedenta.
22. člen
Koncesionar je dolžan, v okviru objektivnih možnosti, opravljati koncesijo tudi ob nepredvidenih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe v nepredvidljivih okoliščinah.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
Kot višjo silo pa je v odnosih med koncedentom in koncesionarjem šteti predvsem katastrofe in havarije, ki jih ni bilo mogoče preprečiti s skrbnim načrtovanjem.
23. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
24. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljenja koncesije, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe v režijo ali na drug način, določen v koncesijski pogodbi.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost