Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997

Kazalo

3488. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju kabelskega informacijskega sistema v Občini Štore, stran 5699.

Na podlagi 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 30/94) in v skladu s 7. in 32. členom zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je Občinski svet občine Štore na zadnji seji dne 20. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju kabelskega informacijskega sistema v Občini Štore
1. člen
S tem odlokom se določa lokalna javna infrastruktura, vsebina in organizacijska in prostorska zasnova izvajanja gospodarske javne službe na področju kabelskega informacijskega sistema. Določajo se pogoji in postopek za predajo javne službe v izvajanje, pravice in obveznosti uporabnikov storitev, viri financiranja, nadzor nad izvajanjem in drugo, kar je za normalno izvajanje te javne službe potrebno.
2. člen
Kabelski informacijski sistem zajema izgradnjo objektov in naprav za sprejem, prenos in posredovanje informacij ter podatkov, pomembnih ali zanimivih za uporabnike na ravni lokalne skupnosti v obliki zapisa, zvoka, slike ali signala.
3. člen
Z vzpostavitvijo kabelsko informacijskega sistema (KIS) kot gospodarske javne službe, bo Občina Štore vzpostavila organiziran, dolgoročno zasnovan, enovit, tehnično in tehnološko sposoben in kvaliteten sistem zbiranja in prenosa informacij ter signalov, za katere obstaja javni interes. Hkrati pa bo zagotovila:
– urejen arhitektonski videz objektov (umik nepotrebnih anten);
– zmanjšala potreben obseg in stroške vzdrževanih del;
– pocenila izvedbo večjega števila RA in TV programov;
– zmanjšala radiofrekvenčne motnje in
– omogočila izvedbo dodatnih funkcij sistema (prenos povratnih informacij, internet itd.).
4. člen
Javna infrastruktura, ki omogoča izvajanje te gospodarske javne službe, so objekti in naprave za sprejem, prenos, ojačevanje signalov in kontrolo.
Primarna in sekundarna javna infrastruktura je lastnina investitorja omrežja. Terciarno omrežje oziroma priključki pa so last uporabnikov te javne službe.
5. člen
Na celotnem teritoriju Občine Štore se zagotavlja le en kabelsko informacijski sistem kot izbira lokalna gospodarska javna služba.
Komunalno informacijski sistem na območju Občine Štore lahko izvaja le en izvajalec skladno s tem odlokom.
6. člen
Kabelski informacijski sistem sestavljajo naslednje dejavnosti:
– izgradnja, upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav KIS;
– sprejem in distribucija RA in TV programov;
– zbiranje, usmerjanje in prenos drugih informacij ter podatkov in
– prenos povratnih informacij.
7. člen
Temeljne tehnično tehnološke karakteristike KIS so:
– izključno podzemni razvodi v globini 0,8 m;
– zvezda razvod;
– frekvenčno področje 5–550 (606) Mhz z možnostjo prenosa sosednjih kanalov in
– možnost prenosa povratnih informacij (5–25 Mhz) ter prostostoječe omarice razvoda.
Vsi objekti morajo biti zgrajeni strokovno in v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za kabelsko razdelilne sisteme, priporočilih IEC in CCITT.
Navedene karakteristike predstavljajo minimalni standard za vzpostavitev in delovanje sistema in morajo biti zagotovljene ob vzpostavitvi ter v celotnem obdobju delovanja KIS.
Za terciarno kabelsko omrežje oziroma priključke, veljajo le tehnični in tehnološki standardi, določeni s tem odlokom ter pozitivno zakonodajo, ki ju mora uporabnik spoštovati pri izgradnji in pri vzdrževanju.
8. člen
Izvajanje te gospodarske javne službe se zagotavlja s podeljevanjem koncesije na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
9. člen
Koncesija se podeli za dobo 30 let. V tem obdobju je koncesionar dolžan zgraditi omrežje javne infrastrukture skladno z dolgoročnim načrtom razvoja te gospodarske javne službe, ki ga skupno in enakopravno sprejemata koncesionar in koncedent.
Po preteku koncesije pridobi koncedent v last celoten KIS. Vrednost sistema se določi na podlagi cenitve soglasno določenega izvedenca.
10. člen
Prenos se opravi na podlagi podelitve koncesije brez javnega razpisa na osnovi dejstva, da je Občinski svet občine Štore pooblastil koncesionarja za izgradnjo sistema, ki ga je tudi zgradil, zainteresiranosti obeh strank in dosedanjega solidnega ter kvalitetnega opravljanja nalog, ki so predmet koncesije.
11. člen
Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije med koncedentom in koncesionarjem, se uredijo s koncesijsko pogodbo, ki jo podpiše župan Občine Štore.
Sestavni del koncesijske pogodbe je program izgradnje KIS.
Koncesijska pogodba mora vsebovati vse z zakonom in tem odlokom zahtevane pogoje in mora biti sklenjena v pisni obliki.
12. člen
Koncesijsko razmerje preneha na način, ki ga določa zakon.
Odkup in prevzem koncesije sta možna v obsegu, na način in pod pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. O odkupu in prevzemu koncesije odloča Občinski svet občine Štore na predlog župana.
O odvzemu koncesije odloča Občinski svet občine Štore. O ugovoru zoper odločbe odloča župan Občine Štore.
13. člen
Občina Štore ima kot koncedent naslednje posebne pravice:
– pravico soglasja k določitvi višine prispevka za priključitev na KIS in
– pravico soglasja na vse posege v spremembo in dograditev tega informacijskega sistema.
Posebne pravice Občine Štore, ki so določene s tem členom, ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali z drugim pravnim dejanjem.
Vsaka taka odločba je nična.
14. člen
Uporabniki storitev KIS imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico priključitve na sistem, potem, ko bo na podlagi medsebojne pogodbe za izgradnjo in vzdrževanje KIS, plačan prispevek in ko je priključek tehnično prevzet;
– pravico uporabe vseh možnosti, ki jih nudi sistem, če so redno plačevali stroške uporabe;
– pravico sodelovati v organih, ki odločajo o programski zasnovi sistema;
– pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet uporabnikov gospodarskih javnih služb itd.)
– pravico svobodne izključitve iz KIS;
– obvezno plačila storitev sistema;
– obvezno spoštovanja navodil koncesionarja in druge prisilne predpise, ki urejajo področja KIS in
– obvezno zagotovitve prostega dostopa do celotnega informacijskega omrežja in naprav na njem, če je to potrebno zaradi tehničnih razlogov in vzdrževalnih del.
Izvajalec KIS s splošnimi pogoji določi podrobnosti razmerij med naročnikom in izvajalcem. K splošnim pogojem daje soglasje župan Občine Štore.
15. člen
Cene storitev oziroma naročnine za uporabo sistema se lahko spremenijo le v soglasju Občine Štore na podlagi utemeljenega predloga koncesionarija.
Cene sestavljajo postavke, ki zagotavljajo enostavno reprodukcijo na objektih in napravah ter izvajanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka.
Cena naročnine je enotna za celotno območje Občine Štore in je odvisna od obsega storitev in dejavnosti, ki jih naročnik koristi.
Cene storitev, ki ne sodijo v dejavnosti 6. člena tega odloka, določa koncesionar prosto.
16. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka in vseh drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področja KIS, izvaja pristojna inšpekcija.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Štore, dne 20. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.

AAA Zlata odličnost