Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/1997 z dne 27. 11. 1997

Kazalo

3486. Odlok o spremembi odloka o oskrbi z vodo, stran 5697.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št 32/93), odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95), zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, popravek v št. 36/83, 42/85, popravek v št. 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US in 35/97) in na podlagi določil statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 24. seji dne 27. oktobra 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o oskrbi z vodo
1. člen
V odloku o oskrbi z vodo, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 56/97 (v nadaljevanju: odlok), se 39. člen spremeni tako, da glasi:
“Upravljalec javnega vodovoda se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, če:
– prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikov (32. člen, tretji odstavek),
– ne izpolnjuje obveznosti po 33. členu tega odloka,
– ne izpolnjuje obveznosti iz 4., 5. in 6. točke 34. člena tega odloka.
Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo 50.000 tolarjev kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca vodovoda.”
2. člen
40. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje uporabnik, ki je fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe, če:
1.vodovodnega priključka ne priključi na javni vodovod, kot to določa 9. člen,
2. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 37. in 38. členom tega odloka,
3. se priključi na vodovod brez soglasja upravljalca,
4. ne izpolnjuje obveznosti po 1., 2., 3., 6., 9. in 10. točki 35. člena tega odloka.”
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje uporabnik vode, ki je pravna oseba in oseba, ki opravlja samostojno dejavnost.
3. člen
Prvi odstavek 41. člena odloka se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju (16. člen),
2. pri opravljanju del na svojih objektih ne zagotavljajo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane,
3. ne merijo porabljene vode (21. člen) in ne namestijo vodomera, kot to določa 20. člen.”
4. člen
Za 41. členom se doda nov 42. člen, ki glasi:
“Oseba pooblaščena za izvajanje komunalnega nadzora lahko za kršitve iz 39., 40. in 41. člena od kršiteljev takoj na kraju izterja kazen.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-22/97-112
Šentjur pri Celju, dne 28. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost