Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1997 z dne 30. 5. 1997

Kazalo

1779. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, stran 2809.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet občine Lendava na 20. seji dne 22. 5. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1. člen
(uvodne določbe)
Dopolnijo in spremenijo se prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, objavljene v Uradnem listu RS, št. 11/95, ki so bile sprejete za območje nove Občine Lendava na osnovi predhodno sprejetih planskih dokumentov za bivšo Občino Lendava in sicer: dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92).
2. člen
Dopolnitve in spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se nanašajo na predviden poseg izgradnje zahodne obvoznice mesta Lendava in Dolge vasi, v sestavinah, ki niso bile obdelane ali pa so bile zastavljene drugače v spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov iz člena 1, ko je v tistih iz leta 1992 v dodatnem besedilu točke 7.22 navedena obvoznica mesta Lendava, kot magistralna cesta od Dolnjega Lakoša do mednarodnega mejnega prehoda v Dolgi vasi.
3. člen
Besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se spremeni oziroma dopolni:
– poglavje VII. razvoj v prostoru dolgoročnega plana – v točki 7.2.1: “Urbanistična zasnova mesta Lendava se v potrebnih sestavinah prilagodi na novo izbrani trasi zahodne obvoznice Lendave in Dolge vasi.”
– poglavje 11.3.2. srednjeročnega družbenega plana se dopolni: “Izdela se lokacijski načrt za zahodno obvoznico mesta Lendava in Dolge vasi.”
4. člen
Kartografski del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, se spremeni za območja, ki jih tangira obvoznica in sicer:
Tematske karte v merilu 1: 25000:
– zasnova primarne rabe prostora,
– zasnova prometnega omrežja,
– usmeritve za načine urejanja s prostorsko izvedbenimi akti,
– zasnova vodnogospodarskih ureditev,
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
– zasnova energetskega omrežja.
Kartografska dokumentacija v merilu 1: 5000 (namembnost) – listi Turnišče 49,50 in Ljutomer 9,10.
5. člen
Za predvideno zahodno obvoznice mesta Lendava in Dolge vasi je kot podrobna razdelava družbenega plana pripravljena Programska zasnova.
5.1 Območje
Obvoznica (telo ceste z nasipi, useki, odvodnimi jarki, dovoznimi potmi, priključki, mostovi, podvozi, viadukti) ter spremljajoče ureditve (premestitve in regulacije potokov, deviacije cest, prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav, ureditve obcestnega prostora in ukrepov za preprečitev prekomernih vplivov na okolje) zavzema parcele in dele parcel (po katastrskih občinah):
k.o. Dolga vas:
5469, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326/1, 1326/2, 1327, 1328, 1329, 925, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345/1, 1345/2, 5467, 1540/1, 1540/2, 1542, 1541, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351/2, 1353, 1354, 1355, 5450, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1394, 1395, 1393, 1391, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 5454, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 5466, 866, 867, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 5508, 5461, 2078, 2077, 2076, 2075/2, 2075/1, 2074/2, 2074/1, 2073, 2071, 2070, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063/2, 2062, 2061, 2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 1445, 5511, 386, 387, 364, 340, 5512, 313, 5462, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295, 294, 2201, 2200, 2199, 2198, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/1, 2249/2, 2250, 2251, 2252, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2294, 2293, 2292, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2285, 5463, 2425, 2424, 2423, 2422/2, 2422/1, 5449, 5522, 2323, 5523, 5514, 5515, 5527.
k.o. Lendava
6602/1, 121, 6605, 148/4, 148/3, 148/1, 148/2, 6603, 6736, 6726, 6738, 6739, 148/6, 148/5, 6606, 6608, 4258, 6729, 6604, 6744, 6752, 6746, 707/2, 707/1, 710, 711, 712, 713/1, 713/2, 707/5, 714, 715, 716, 6648/1, 730, 731/2, 720, 719, 718/2, 717.
Območje, ki bo namenjeno izgradnji in funkcioniranju obvoznice jo grafično opredeljeno z obodno parcelacijo zemljišč.
5.2 Značilnosti in namen posega
Zahodna cestna obvoznica Lendave in Dolge vasi predstavlja pomemben člen v reševanju prometnega omrežja v skrajnem severovzhodnem delu Slovenije (lendavsko vozlišče). Po kategorizaciji predstavlja ta cesta prestavitev magistralne ceste M 12-1 (Mednarodni mejni prehod Petišovci – Mednarodni mejni prehod Dolga vas), ki poteka sedaj kot glavna prometnica sredi mesta Lendava in Dolge vasi, zahodno in severno od obeh naselij – od križišča obeh magistralnih cest (tudi M 10-1 Lendava – M. Sobota) pri Dolnjem Lakošu do ponovne vklopitve na M 12-1 na koncu Dolge vasi (v začetku njene razširitve za čakalni pas tovornjakov pred MMP Dolga vas). Dolžina od priključka do priključka je 6,166 km (končna faza), dolžina urejanja pa je skupaj 6,8 km ter ureditev priključkov na severu (M12-1), v sredini (R-357) ter na jugu (M 10-1 in vpadnica v mesto). Poleg tega, da bo že takoj prevzela ves tranzitni promet, ki sedaj od MMP Dolga vas po M 12-1 na cesto M 10-1 in dalje na zahod (M. Sobota – Maribor) poteka skozi obe naselji, pa bo ob obvoznico priključena navezovalna cesta od bodoče avtoceste Maribor – madžarsko/slovenska meja pri Radmožancih. Dokler ne bo določena stična točka na meji in preko nje zgrajena avtocesta od Radmožanec na Madžarsko (predvidoma južno od Genterovec), bo po izgraditvi avtoceste od Maribora do Radmožanec ta navezovalna cesta prevzela in speljala na severni del obravnavane obvoznice ter preko nje na rekonstruiran MMP Dolga vas ves mednarodni in tranzitni promet. Na jugu obvoznica navezuje sedanji M 10-1 (M. Sobota) in M 12-1 (Mursko Središče) ter za sedaj posredno, slej ko prej po neposredno (obvozno) cestno povezavo R-357 za MP Pince.
Obvoznica, ki poteka na ravninskem območju bo imela sledeča tehnična izhodišča in elemente:
– računska hitrost – 80 km/h,
– glede na gostoto prometa – 3. razred,
– pri horizontalnih in vertikalnih elementih se upošteva, da je koridor možno uporabiti za eventualni potek avtoceste proti MP Pince (če ne bi bilo upoštevano stališče Slovenije za stično točko pri Genterovcih),
– uporabljen minimalni horizontalni element na obvoznico – 400 m (dovoljen – 250 m, za AC – 750 m),
– uporabljen max. vzdolžni sklon – 3,5%,
(dovoljen za obv. – 7,0%, za AC – 5,0%),
– normalni prečni profil (širine):
– vozni pasovi 2 x 3,25 m = 6,50 m,
– robni pasovi 2 x 0,30 m = 0,60 m,
– bankine 2 x 1,20 m = 2,40 m,
Skupaj NPP = 9,50 m.
Cesta bo potekala na nasipu, razen delno na severnem delu – pri prečkanju trase opuščene železnice (predviden podvoz) in pred priključkom na obstoječo cesto M 12-1 pri Dolgi vasi zaradi reliefnih prilik – kjer so predvideni useki.
Neposredno ob obvoznici ni predvidenih novih objektov ali dejavnosti, razen tistih, ki so v dosedanjih planskih dokumentih že bile predvidene (razširitev ureditvenega območja naselja na južnem koncu obvoznice – zahodno od železniške postaje).
Zaradi specifičnih pogojev pred MMP Dolga vas za izstopajoča tovorna vozila je možno, poleg že izgrajenega odstavnega pasu na obstoječi cesti M 12-1 v dolžini 700 m pred mejnim prehodom (od km 0 + 300 do km 1 + 000), le pod izrednimi vzporednimi prometnimi režimi, uporabiti en vozni pas za čakajoča tovorna vozila še na odseku od km 1 + 600 do km 2 + 300 (med traso opuščene železniške proge in križišča z R-357, po kateri bi v tem primeru stekel ostali promet po stari cesti).
5.3 Zasnova infrastrukture
– Cestno omrežje in poti, železnica
Obvoznica bo poleg potrebnih funkcionalnih navezav na obstoječo magistralno in regionalno cestno omrežje, povzročila tudi vrsto prekinitev lokalnih in poljskih poti, ki jih bo potrebno nadomestiti, deviirati ali kako drugače funkcionalno preurediti tako, da bodo kot dosedaj zagotavljale dostop do vsake parcele.
Trasa obvoznice prečka bodoči koridor predvidene železniške povezave Lendave z Beltinci oziroma M. Soboto, ki bo potekal predvidoma (ni še definirano v nobeni prostorski dokumentaciji) ob desnem bregu Ledave. Zato je v končni fazi, ko bo šla v gradnjo železnica, potrebno obvoznico dvigniti na viadukt (izvennivojsko prečkanje). V lokacijskih pogojih za obvoznico bo za predvideno ponovno železniško povezavo Lendave z Redicsem (Madžarska) upoštevana opuščena trasa železnice (izvennivojsko prečkanje v podvozu oziroma začasno v useku na severnem delu obvoznice).
– Podzemeljski komunalni telekomunikacijski in energetski vodi,
Zaradi gradnje obvoznice je potrebno ustrezno zavarovati in prestaviti:
– krajevni in medkrajevni ter optični mednarodni telefonski kabel, ki prečkajo traso ob magistralni cesti pri severnem priključku, ob regionalni cesti pri križanju obvoznice z njo ter v južnem delu trase (Lendava–Lakoš),
– vodovod, ki prečka traso vzporedno in južno od potoka Črnec (črpališče Lakoš–Lendava) vzporedno z regionalno cesto v križišču z obvoznico (Lendava–Mostje) ter vzporedno z magistralno cesto v severnem priključevanju obvoznice na njo,
– plinovod – razvodno oskrbno omrežje Lendava–Lakoš v južnem križišču z magistralno cesto.
– Zračni elektroprenosni in telefonski vodi
Trasa obvoznice pogojuje ustrezne prilagoditve (višine) in prestavitve zračnih vodov:
– dva 20 kV daljnovoda (Dolga vas, Dobrovnik), ki potekata vzporedno s koridorjem obvoznice in traso večkrat prečkata pod neugodnim kotom, ter dva priključna 20 kV daljnovoda iz njiju (za vodovodno črpališče in zadrževalnik Radmožanci),
– telefonski medkrajevni vod iz Lakoša za Lendavo in iz Mostja za Lendavo.
5.4 Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Glede na prostor, po katerem poteka je pri urbanističnem, arhitektonskem in krajinskem oblikovanju obvoznice potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– brežine nasipa obvoznice in starega ter novo trasiranega Kobiljskega potoka ob njej naj se izvedejo v blagem naklonu (max. 1:2) ter ustrezno ozelenijo (zatravitev, grmovnice),
– objekti in oprema ceste naj se izvedejo standardno, razen večjih (viadukt), ki se obdelajo po posebnih načrtih,
– izgradnja obvoznice naj poseže le z najnujnejšim koridorjem v okolje, robovi pa se naj takoj sanirajo v skladu z okolno vegetacijo in rabo zemljišč.
5.5 Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Glede na izbran potek obvoznice, se ne pričakuje bistvenih škodljivih vplivov na bivalno in delovno okolje, razen eventualno na severnem in južnem priključku ceste M 12-1 (hrup, emisije). Vsekakor pa bo obvoznica imela blagodejni vpliv na mesto Lendava in Dolgo vas, ker bo tranzitni, predvsem tovorni promet preseljen iz obeh naselij. S tem se v naseljih bistveno zmanjša hrup, emisije in tresljaji od težkega motornega prometa.
5.6 Faznost
Obvoznica se izvede v celotni trasi v eni etapi – kot funkcionalna celota.
Po izgraditvi bo glede na rok izgradnje železnice Lendava–Beltinci potrebno v 2. fazi zgraditi izvennivojsko prečkanje le-te z nadvozom oziroma viaduktom, prav tako pa bo potrebno nad izgrajenim usekom v 1. fazi, v 2. fazi, če bo ponovno stekla železniška proga Lendava–Redics zgraditi most – nadvoz za progo.
Potrebno je zagotoviti tehnično-prostorske možnosti za naknadno usposobitev t. i. “srednjega priključka” za mesto Lendava severno od predvidenega viadukta.
5.7 Grafični del programske zasnove za obvoznico sestavlja naslednja kartografska dokumentacija:
– Namenska raba površin s predvidenimi
 ureditvami:                       M 1:5000
– prometa
– komunalne in energetske infrastrukture
– vodnega gospodarstva
 ter usmeritvami za
– krajinsko, urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– varovanje in izboljšanje okolja
– Območja obdelave                    M 1:2500
6. člen
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija sta stalno na vpogled občanom na sedežu Občine Lendava in Upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in prostor, ki opravlja upravne naloge za Občino Lendava v zvezi z urejanjem prostora.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost