Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1997 z dne 23. 5. 1997

Kazalo

1643. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO-A), stran 2568.

Na podlagi 124. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 in 28/96) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (OdUNKO-A)
1. člen
V odloku o ustanovitvi in nalogah komisij in odborov Državnega zbora (Uradni list RS, št. 5/97), se v 2. členu na koncu prvega odstavka dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
“– Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb,
– Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu,
– Komisija za politiko enakih možnosti.”
Na koncu drugega odstavka 2. člena se doda nova alinea, ki se glasi:
“– Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ.”
2. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b in 7.c členi, ki se glasijo:
“7.a člen
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb:
– nadzira in ima vpogled v delo varnostno-informativne službe pri vladi in varnostnega organa v ministrstvu za obrambo, še posebej z vidika spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in državljana; z vidika zakonitosti posebej skrbi za vprašanja utemeljenosti metod in sredstev, ki jih pri opravljanju svojih nalog in v okviru njihovih pristojnosti uporabljajo varnostno-informativna služba pri vladi, varnostni organ v ministrstvu za obrambo in kriminalistična služba v ministrstvu za notranje zadeve;
– v skladu s sklepom Državnega zbora opravlja nadzor nad zakonitostjo dela služb, ki se s podobnimi pooblastili ustanovijo pri drugih organih;
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje teh služb;
– poroča Državnemu zboru o nadzorstvu nad zakonitostjo dela služb in mu po potrebi predlaga, da sprejme ustrezna stališča in ukrepe.
7.b člen
Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96);
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– poroča Državnemu zboru o pomembnih zadevah s tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev;
– obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in drugih aktov v zvezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z odborom za mednarodne odnose pri obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence v zamejstvu in po svetu;
– razpravlja o pobudah in predlogih, ki jih v skladu s poslovnikom Državnega zbora pošiljajo Državnemu zboru organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu;
– sodeluje z drugimi državnimi organi na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu.
7.c člen
Komisija za politiko enakih možnosti:
– obravnava zakone in druge akte ter problematiko, ki zadeva položaj žensk in moških ter spremlja njihovo uresničevanje;
– spremlja, proučuje in obravnava vprašanja v zvezi s položajem, enakopravnim vključevanjem in uresničevanjem pravic žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela;
– spremlja uresničevanje mednarodnih dokumentov, ki se neposredno nanašajo na položaj žensk in moških in pogoje za ukinitev vseh oblik diskriminacije med spoloma;
– daje Državnemu zboru in delovnim telesom, posameznim ministrstvom in drugim organom in organizacijam predloge za vzpostavitev enakih možnosti žensk in moških za vstopanje v področja dela, izobraževanja in politike.”
3. člen
Zadnja alinea 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– obravnava zunanjepolitično problematiko, ki zadeva Slovence v zamejstvu in po svetu.”
4. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
“18.a člen
Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ:
– nadzoruje izvajanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za zaposlovanje Slovenije z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti izkazovanja njihovih finančnih izkazov;
– spremlja izvajanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo in nadzoruje namenska sredstva iz državnega proračuna;
– nadzoruje izvajanje finančnih načrtov in pravilnosti izkazovanja finančnih izkazov skladov ustanovljenih z zakoni ter javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
– obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na nadziranje izvajanja državnega proračuna in drugih javnih financ ter na organiziranje delovanja organov, ki ta nadzor opravljajo.”
5. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-02/92-28/60
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost