Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1997 z dne 5. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1997 z dne 5. 5. 1997

Kazalo

1475. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana, stran 2028.

Na podlagi 37. in 126. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 17. in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 25. seji dne 20. 3. 1997, sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: sistem varstva MOL).
2. člen
Sistem varstva MOL se organizira kot del enotnega sistema v državi in obsega organiziranje, načrtovanje, izvajanje, vodenje, aktiviranje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč.
II. ORGANIZIRANJE IN DELOVANJE DEJAVNOSTI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
1. Naloge zaščite, reševanja in pomoči
3. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v MOL obsega:
– opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
– prvo pomoč, ki zajema laično samopomoč in vzajemno pomoč,
– prvo medicinsko pomoč ter medicinsko oskrbo;
– začasno nastanitev in oskrbo ogroženega prebivalstva;
– prvo veterinarsko pomoč;
– gašenje in reševanje ob požarih;
– reševanje izpod ruševin in zemeljskih plazov;
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah;
– reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah na rekah in drugih vodnih površinah;
– izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi ali ob uporabi jedrskega, kemijskega ali biološkega orožja;
– reševanje ob vojaških napadih ali drugih oblikah množičnega nasilja;
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
4. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči iz 3. člena tega odloka izvajajo:
– poveljniki civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite;
– poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki;
– enote in službe Civilne zaščite;
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
– društva in druge nevladne organizacije (v nadaljevanju: sile za zaščito, reševanje in pomoč).
2. Organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč
5. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so organizirane kot celota (enotni sistem), ki operativno delujejo na naslednjih območjih operativnih izpostav mestnega štaba za Civilno zaščito MOL (v nadaljevanju: operativne izpostave):
– izpostava I. (Center);
– izpostava II. (Vič-Rudnik);
– izpostava III. (Šiška);
– izpostava IV. (Bežigrad);
– izpostava V. (Moste-Polje).
Topografska karta območij operativnih izpostav je sestavni del tega odloka.
Območja operativnih izpostav iz prvega odstavka tega člena se delijo na območja sektorjev oziroma krajevnih in četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: sektorji).
6. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se za celotno območje MOL imenujejo in organizirajo:
– poveljnik Civilne zaščite MOL, njegov namestnik in mestni štab za Civilno zaščito (v nadaljevanju: MŠ CZ);
– enota za hitre reševalne intervencije;
– javni zavod Gasilska brigada Ljubljana;
– enota gradbene mehanizacije;
– enota reševalnih psov;
– enota za reševanje na vodi;
– služba za podporo.
Za območje operativne izpostave:
– poveljnik Civilne zaščite operativne izpostave, njegov namestnik in štab Civilne zaščite operativne izpostave;
– tehnična reševalna enota;
– enota za RKB zaščito;
– enota za prvo pomoč;
– ekipa za vodenje in oskrbovanje začasnih prebivališč;
– ekipa za postavitev začasnih prebivališč;
– službe za podporo;
– službe za vzdrževanje in uporabo javnih zaklonišč.
Za območje sektorja:
– poveljnik Civilne zaščite sektorja, njegov namestnik in sektorski štab za Civilno zaščito;
– služba za podporo;
– poverjeniki Civilne zaščite in njihovi namestniki.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo, opremljajo in usposabljajo v skladu s predpisanimi merili, ocenami ogroženosti, ugotovitvami Mestnega štaba za Civilno zaščito in sklepi poveljnika CZ MOL ter razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
7. člen
Naloge zaščite, reševanja in pomoči opravljajo tudi gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter društva in druge nevladne organizacije, ki jih določi župan s svojim aktom.
Navedeni iz prvega odstavka tega člena so se dolžni ravnati skladno z določili tega akta.
3. Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
8. člen
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja se opravljajo v sodelovanju z območnim centrom za obveščanje.
Te naloge so zlasti:
– zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo posredovanje organom vodenja in drugim izvajalcem nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– obveščanje, opozarjanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito;
– posredovanje odločitev pristojnih organov o izvajanju ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter napotkov za njihovo izvajanje;
– opravljanje drugih operativno-komunikacijskih nalog na zahtevo župana in poveljnika Civilne zaščite MOL.
4. Zaščitni ukrepi
9. člen
V sistemu varstva se načrtujejo in izvajajo naslednji zaščitni ukrepi:
– zaklanjanje;
– radiološka, kemijska in biološka zaščita;
– evakuacija;
– začasna nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev;
– prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi;
– zaščita kulturne dediščine.
Ukrepi se načrtujejo in izvajajo po določilih zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: zakon) in na njem temelječih predpisov in po določilih odločitev ali odredb pristojnih organov MOL v danih razmerah.
10. člen
Zaščita – zaklanjanje prebivalcev MOL pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se organizira z gradnjo zaklonišč, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov oziroma prilagoditvijo primernih prostorov.
11. člen
Zaklonišča se morajo graditi v vseh strnjenih naseljih z nad 5000 prebivalci v tistih novih objektih, ki jih določa zakon in v objektih določenih v prostorskem planu MOL in v prostorskih izvedbenih aktih.
Zaklonišča se gradijo v MOL na ureditvenem območju naselja Ljubljana. Meja območja je določena v registru prostorskih enot, ki jih vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.
12. člen
Za zaklanjanje ljudi na javnih mestih gradi MOL javna zaklonišča oziroma v ta namen prilagaja primerne objekte.
MOL lahko odobri subvencije za izgradnjo zaklonišč v tistih objektih, kjer bodo lastniki izvajali dejavnost javnega pomena in mora investitor graditi zaklonišče.
13. člen
Zaklonišča se morajo vzdrževati v takšnem stanju, da ustrezajo osnovni namembnosti. Za redno vzdrževanje zaklonišč morajo skrbeti lastniki.
14. člen
Zaklonišča se uporabljajo v miru za dejavnosti – druge namene pod naslednjimi pogoji:
– da so ob nevarnosti pripravljena za osnovno uporabo v 24 urah;
– da se z adaptacijo ne zmanjša njihova zaščitna funkcija;
– da se sredstva od najemnine za zaklonišča uporabijo namensko za vzdrževalna dela;
– da se v najemni pogodbi za oddajo zaklonišča v začasno uporabo določi obveza in odgovornost za vzdrževanje zaklonišča, sredstev in opreme zaklonišča;
V času nevarnosti se zaklonišča uporabljajo po določilih načrta za zaščito in reševanje.
15. člen
Lastniki in uporabniki objektov in naprav na območju MOL, ki v delovnem procesu ali hrambi upravljajo z nevarnimi snovmi, morajo izvajati predpisane ukrepe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, voditi priprave za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči in dogovarjati skupne obveze za zaščito prebivalcev v ocenjenem območju ogroženosti zaradi upravljanja z nevarnimi snovmi.
Za potrebe načrtovanja skupnih ukrepov in reševalnih nalog v sistemu varstva MOL morajo lastniki – upravljalci nevarnih snovi, posebnih odpadkov in tehnološko odpadnih voda pristojnemu organu mestne uprave vsakih šest mesecev posredovati v vednost podatke o povprečnih zalogah nevarnih snovi oziroma zahtevane podatke.
16. člen
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, pomembni za zmanjševanje nevarnosti ali posledic naravnih nesreč, se načrtujejo v prostorskih planih MOL in v prostorskih izvedbenih aktih. Usklajenost prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov z načrti zaščite in reševanja MOL zagotavlja mestna uprava.
17. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih zakona in usmeritvah organov MOL ter Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana.
5. Financiranje sistema varstva MOL
18. člen
Sistem varstva MOL se financira iz:
– proračuna MOL;
– združenih sredstev lokalnih skupnosti za financiranje dogovorjenih skupnih nalog;
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij za sofinanciranje priprav MOL;
– namenskih sredstev požarnega sklada;
– prostovoljnih prispevkov;
– mednarodne pomoči;
– drugi viri.
6. Upravljanje in vodenje sistema varstva MOL
19. člen
Mestni svet:
– določa organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme mestni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na predlog župana;
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za odpravljanje posledic nesreč;
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
20. člen
Župan:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za izdelavo osnutkov programa in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja;
– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči;
– določa izvajalce javne gasilske službe;
– imenuje odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada;
– določa programske aktivnosti in naloge sistema varstva MOL upravnim organom in službam MOL;
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe vodenja Civilne zaščite;
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči;
– sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in pomoči;
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z zakonom;
– podeljuje priznanja Civilne zaščite MOL;
– mestnemu svetu podaja oceno o pripravljenosti sistema varstva MOL;
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.
21. člen
Poveljnik civilne zaščite MOL:
– vodi delo Mestnega štaba za Civilno zaščito (v nadaljevanju: MŠ CZ) ter štabne strokovne službe;
– določa dokumente načrtov zaščite in reševanja, ki jih izdelujejo operativne izpostave in sektorski štabi za Civilno zaščito;
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite, reševanja in pomoči, v lasti MOL;
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil zaščite, reševanja in pomoči;
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov opremljanja sil zaščite, reševanja in pomoči;
– koordinira dejavnosti organov vodenja in služb vključenih v sistem varstva MOL;
– sodeluje pri pripravi programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravo sistema varstva MOL, predlaga županu organizacijo in delovanje organov, javnih služb in sil zaščite, reševanja in pomoči ter daje mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče;
– predlaga imenovanje članov MŠ CZ, operativnih izpostav in sektorskih štabov za Civilno zaščito;
– javno predstavi načrte zaščite in reševanja;
– izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja župan.
7. Naloge mestne uprave
22. člen
Mestna uprava opravlja zlasti naslednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izdela predlog mestnega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom;
– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne podlage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči;
– izdeluje načrte zaščite in reševanja MOL;
– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter zmanjševanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– predlaga pristojnemu organu za imenovanje predstavnike ustanovitelja v organ upravljanja javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana.
23. člen
Z mestnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki mora temeljiti na nacionalnem programu se določijo cilji, politika in strategija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL za petletno obdobje.
Program sestavljajo:
– ugotovitve iz ocen ogroženosti;
– temeljni cilji, naloge varstva in način uresničevanja;
– pregled preventivnih ukrepov in odgovornih izvajalcev;
– usmeritve za organiziranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– usmeritve za usposabljanje sil;
– programske naloge varstva pred požarom in varstva v prometu z nevarnimi snovmi;
– analiza pričakovanih finančnih obvez in možnosti.
Naloge iz mestnega programa se razčlenijo v letnem načrtu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
8. Naloge javnih služb MOL
24. člen
Javne službe MOL so dolžne v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti:
– preučevati in spremljati nevarnosti nastanka in možnih posledic, ki jih lahko povzročijo naravne ali druge nesreče na področju njihove dejavnosti, kakor je opredeljena v njihovih ustanovitvenih aktih;
– uveljavljati zaščitne ukrepe za preprečitev nevarnosti in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč na področju njihove dejavnosti;
– izvajati priprave za hitro in učinkovito reševanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na področju njihove dejavnosti;
– izdelovati dokumente o izvajanju aktiviranja in o ukrepanju ob posameznih nesrečah ter pregled sil in sredstev za izvajanje reševanja, pomoči in zaščitnih ukrepov;
– zagotavljati stalno dosegljivost in pripravljenost za aktiviranje;
– usklajevati izvedbo zaščitnih ukrepov in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč s poveljnikom Civilne zaščite MOL ter pri izvajanju zaščitnih ukrepov in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč upoštevati odločitve poveljnika Civilne zaščite MOL;
– usklajevati svoje priprave in dokumente z oddelkom za zaščito in reševanje Mestne uprave MOL.
9. Nadzor
25. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat MOL.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Župan v 30 dneh od uveljavitve tega odloka izda akt za realizacijo 7. člena tega odloka.
27. člen
Organizacijo sistema varstva MOL je potrebno uskladiti s tem odlokom v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odlok o ukrepih, organizaciji in delovanju Civilne zaščite v mestu Ljubljana (Uradni list SRS, št. 24/87), odlok o organizaciji in delovanju Civilne zaščite v občini Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 7/87), odlok o organizaciji in delovanju Civilne zaščite v občini Ljubljana Bežigrad (Uradni list SRS, št. 9/87), odlok o organizaciji in delovanju Civilne zaščite v občini Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 1/87), odlok o organizaciji in delovanju Civilne zaščite v občini Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 22/87), ter odlok o zakloniščih na območju ljubljanskih občin – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/90).
29. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8–2/97
Ljubljana, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.