Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

708. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna, stran 1052.

Na podlagi 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 3. in 67. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96) je Občinski svet občine Postojna na 10. seji dne 1. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Postojna (v nadaljevanju: ustanovitelj) s tem odlokom ustanovi javni zavod Notranjski muzej Postojna (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami in obveznostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.
Zavod se vpiše v sodni register.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Notranjski muzej Postojna.
Sedež zavoda je v Postojni, Ljubljanska cesta 10.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Notranjski muzej Postojna deluje na območju občine Postojna. Njegova dejavnost se lahko razširi tudi na območja drugih notranjskih občin.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Zavod bo opravljal naslednje dejavnosti:
– dejavnost posebnega družbenega pomena:
– strokovno zbiranje, hranjenje, obdelava in raziskovanje premičnin etnološke kulturne dediščine Notranjske (poseben oddelek)
– ohranitev in razvoj muzejskega oddelka o krasoslovju
– storitve materialnega varstva arhivskega in registrativnega gradiva
– raziskovalna dejavnost in vodenje raziskovalnih projektov
– vodenje inventarne knjige in vse vrste kartotek zbranega gradiva
– urejanje muzejskih zbirk in objektov muzejske vrednosti v naseljih.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena:
– organiziranje razstav doma in v tujini
– organiziranje tečajev in posvetov s področja delovanja
– izdajateljsko založniška dejavnost
– razvojno tehnološki inženiring
– vodenje investicij.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– direktor
– svet zavoda
– drugi organi v skladu s statutom in zakonom
1. Direktor
7. člen
Zavod vodi direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega direktorja in programskega direktorja.
Direktor vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda ter vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost njegovega dela.
8. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa in po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda.
9. člen
Mandat direktorja traja pet let. Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda.
2. Svet
10. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje šest članov.
Eno tretjino sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, drugo tretjino predstavniki delavcev zavoda, tretjo tretjino pa predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanovitelja imenuje župan Občine Postojna po predhodnem mnenju občinskega sveta. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda. Predstavnika uporabnikov pa imenuje občinski svet.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed predstavnikov delavcev zavoda.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.
11. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela, finančni načrt in zaključni račun ter splošne akte za katere je tako določeno v statutu zavoda. Opravlja tudi nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
Natančneje se pristojnosti sveta določijo s statutom zavoda.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh svojih članov.
3. Strokovni svet
12. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje svet izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata članov in naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZAVODA IN USTANOVITELJA
13. člen
Zavod kot pravni naslednik Notranjskega kompleksnega muzeja Postojna nadaljuje delo z obstoječim premoženjem.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja. Z njim upravlja zavod v skladu s statutom in zakonom.
Sredstva za delo pridobiva zavod iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov ter z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogoji in na način, določen z zakonom in s tem odlokom.
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda po predhodnem soglasju ustanovitelja.
14. člen
Medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda se na podlagi zakona in tega odloka določijo s statutom zavoda in v programih dela zavoda.
VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
15. člen
Zavod ima statut, ki ureja:
– organizacijo zavoda
– organe zavoda
– način odločanja in druga vprašanja, pomembna za poslovanje in izvajanje dejavnosti.
Statut sprejme svet zavoda po predhodnem soglasju Občinskega sveta.
Zavod ima tudi druge splošne akte, določene s statutom in zakonom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Direktor zavoda je dolžan opraviti vse potrebno za uskladitev statuta in imenovanje sveta zavoda.
Statut in akt o sistemizaciji delovnih mest morata biti sprejeta v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
V roku, predvidenem za uskladitev statuta, zavod nadaljuje delo pod pogoji, pod katerimi je vpisan v sodni register.
V istem roku se uporabljajo do sedaj veljavni statut in drugi akti, kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega podjetja (Uradne objave PN, št. 19/90).
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0060/001/96
Postojna, dne 1. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Postojna
Danijel Mislej, dipl. inž. str. l.r.

AAA Zlata odličnost