Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/1996 z dne 22. 11. 1996

Kazalo

3657. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede, stran 5522.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister, pristojen za šolstvo in šport v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrom, pristojnim za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede
1. člen
Naziv pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95) se spremeni tako, da se glasi:
“PRAVILNIK O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH V VRTCIH IN ŠOLAH V PLAČILNE RAZREDE”.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopek napredovanja zaposlenih v vrtcih, šolah, domovih za učence, dijaških domovih, zavodih za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in organizacijah za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: zaposleni) v višji plačilni razred.”.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena se na koncu besedila pred piko doda besedilo “in kolektivno pogodbo”.
4. člen
V 4. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
“Strokovni delavci, ki nimajo naziva, podeljenega v skladu s pravilnikom o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 27/96 in 38/96) oziroma pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95), lahko napredujejo v skladu s tem pravilnikom največ za tri plačilne razrede.”.
5. člen
V 5. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri ugotavljanju napredovalnega obdobja se strokovnim delavcem kot eno leto dobe zaposlitve upošteva dvanajst mesecev zaposlitve v vrtcu ali šoli, ne glede na trajanje delovnega časa zaposlenega. V to dobo se strokovnim delavcem na enak način všteva tudi čas opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v socialno-varstvenih zavodih za usposabljanje otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Strokovnim delavcem, ki so morali za nastop dela v vzgoji in izobraževanju izpolnjevati z zakonom predpisan pogoj o pridobljenih ustreznih delovnih izkušnjah in so ta pogoj izpolnili, se v napredovalno obdobje všteje tudi ta delovna doba, vendar ne več, kot je bilo potrebno za izpolnitev pogojev.”.
Četrti odstavek tega člena se spremeni tako, da se za besedo “prvega” dodata novi besedi “in drugega”.
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek tega člena postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedama “delovno mesto,” doda besedilo, ki se glasi: “niti se niso uveljavljala pri napredovanju v naziv,”.
V zadnji alinei tega člena se številka “29” nadomesti s številko “20”.
7. člen
V 11. členu se pred piko na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
“– vsako leto poučevanja treh ali več 
predmetov na predmetni stopnji, če je zaposleni 
ustrezno strokovno usposobljen za poučevanje 
vseh predmetov                      40 točk
– članstvo strokovnega delavca v šolski 
maturitetni komisiji                 10–40 točk
– članstvo strokovnega delavca v šolski 
predmetni komisiji, izpitnem odboru ali izpitni 
komisiji v zavodu                  5–30 točk”.
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kriteriji iz pogoja ustvarjalnosti predstavljajo oblike predlaganja ali izboljšanja obstoječih metod dela, strokovno uveljavljanje stališč in predstavitev področja v javnosti, aktivnosti, ki prispevajo k ugledu vzgojno-zobraževalnega zavoda, v katerem je oseba zaposlena, kot tudi razvoj stroke, vendar pa opravljanje takih nalog ni določeno v opisu delovnega mesta zaposlenega:
– vodenje seminarja ali strokovnega posveta 
znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda                  20 točk
– vodenje seminarja ali strokovnega posveta 
izven vzgojno-izobraževalnega zavoda s širšo udeležbo           30 točk
– aktivna udeležba (z referatom) na posvetu ali seminarju – domačem    20 točk
– aktivna udeležba (z referatom) na posvetu ali seminarju – mednarodnem  40 točk
– članstvo v izpitnih komisijah                      40 točk
– objavljen strokovni članek ali razprava                 20 točk
– strokovna knjiga, pri čemer se strokovnemu delavcu ne upoštevajo
 priročniki, delovni zvezki in učni pripomočki, potrjeni 
v skladu s predpisi                           150 točk
– prevod ali recenzija strokovnega članka ali knjige, pri čemer 
se strokovnemu delavcu ne  upošteva recenzij v postopku potrjevanja
 učbenika, priročnika ali delovnega zvezka               20–40 točk
– samoiniciativno in kvalitetno opravljanje dodatnih nalog poleg
 nalog s svojega delovnega področja                    20 točk
– prispevek k boljšemu delu vzgojno- izobraževalnega zavoda ali
 k njegovemu ugledu v javnosti                      20 točk
– pomemben prispevek k učinkovitejšemu izvajanju nalog, k boljši 
organizaciji dela in k zmanjšanju stroškov poslovanja 
vzgojno- izobraževalnega zavoda                      20 točk
– sodelovanje v izobraževalnem sistemu vzgojno-izobraževalnega zavoda   30 točk
– priprava strokovnega gradiva, učila ali učnega pripomočka, ki ga 
je potrdil ustrezni strokovni organ pristojnega zavoda, za interno
 uporabo, v vrtcu pa tudi didaktične igre               10–60 točk
– enoletno vodenje krožka, v vrtcu pa tudi 
dodatne interesne delavnice (sekcije, društva)              10 točk.
Kadar gre za napredovanje zaposlenega strokovnega delavca, se uporabljajo določbe prejšnjega odstavka razen določb iz prve do šeste ter dvanajste alinee.”.
9. člen
V zadnjem odstavku 15. člena se številka “12.” nadomesti s številko “13.”.
10. člen
V 17. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Dokazila se lahko v postopku napredovanja v plačilne razrede upoštevajo le enkrat, dokazila, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev iz 10., 11. in 13. člena tega pravilnika, pa se ne smejo upoštevati v postopkih napredovanja v nazive.”.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Strokovni delavec je pri prvi razporeditvi v skladu z določili zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakon) ter tega pravilnika uvrščen v plačilni razred na podlagi:
– števila let dejanske delovne dobe oziroma dobe zaposlitve, kot sta opredeljeni v 5. členu tega pravilnika, in
– ocene ravnatelja o izpolnjevanju pogojev za napredovanje (v nadaljnjem besedilu: pisna ocena).
Določitev plačilnega razreda se opravi na obrazcu št. 2, ki je sestavni del pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95).
12. člen
Pri prvi razporeditvi strokovnih delavcev se uporabljajo 25., 26., 27., 29., 32., 32.a in 33. člen pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95).
13. člen
Prva razporeditev strokovnih delavcev, ki do uveljavitve tega pravilnika niso imeli možnosti napredovati v plačilne razrede, se opravi do 15. marca 1997, plača v skladu z izdano odločbo pa jim pripada od 1. marca 1997 dalje.
Pri prvi razporeditvi strokovnih delavcev iz prejšnjega odstavka se upošteva doba iz prve alinee prvega odstavka 11. člena tega pravilnika, dopolnjena do 1. marca 1997.
14. člen
Strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje (tretja točka prvega odstavka 26. člena – pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede – Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95), se uvrsti v plačilni razred, ki bi ga lahko dosegel, če bi glede na število let dejanske delovne dobe napredoval vsaka tri leta.
Ne glede na število let delovne dobe zaposleni strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za napredovanje, pri prvi razporeditvi ne more biti uvrščen za več kot dva plačilna razreda višje od plačilnega razreda, v katerega je uvrščen količnik delovnega mesta.
15. člen
Strokovni delavec, ki izpolnjuje pogoje za izjemno napredovanje (četrta točka prvega odstavka 26. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede – Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95), se uvrsti za en plačilni razred višje od plačilnega razreda, ki bi ga lahko dosegel v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena tega pravilnika, vendar ne v višji plačilni razred, kot ga je možno z napredovanjem doseči v skladu z zakonom. Na ta način ne more napredovati več kot 15% zaposlenih strokovnih delavcev v javnem zavodu.
16. člen
Ne glede na omejitev števila plačilnih razredov za napredovanje, določeno v drugem odstavku 14. člena tega pravilnika, je lahko za 3, 4 ali 5 plačilnih razredov višje od plačilnega razreda, v katerega je uvrščen količnik delovnega mesta, uvrščen strokovni delavec, ki bi po prvem odstavku 14. člena tega pravilnika napredoval za več kot 2 plačilna razreda, če:
– po oceni ravnatelja uspešno opravlja naloge, ki so bistvenega pomena za delovanje javnega zavoda. Na ta način ne more napredovati več kot 5% strokovnih delavcev v javnem zavodu;
– bi glede na uvrstitev na podlagi 14. člena tega pravilnika prejel nižjo plačo, kot je znašala njegova povprečna plača za poln delovni čas v obdobju zadnjih treh mesecev pred uveljavitvijo tega pravilnika.
17. člen
Ne glede na določbo prve alineje 2. člena pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94 in 49/95) lahko pri prvi razporeditvi v skladu z določili zakona in tega pravilnika napreduje strokovni delavec, ki je razporejen na delovno mesto, za katerega nima ustrezne izobrazbe, določene z zakonom in vzgojno-izobraževalnim programom, če ima na dan uveljavitve tega pravilnika najmanj 20 let delovne dobe, od tega najmanj 10 let na delovnih mestih iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
Strokovni delavec, ki nima delovne dobe, določene v prejšnjem odstavku, lahko napreduje pogojno, če z delodajalcem sklene pogodbo o izobraževanju, s katero se zaveže, da bo v času, določenem z vzgojno-izobraževalnim programom, pridobil ustrezno izobrazbo.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 131-6/96
Ljubljana, dne 11. novembra 1996.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport
Soglašam
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Soglašam
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti