Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1996 z dne 25. 10. 1996

Kazalo

3436. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Juršinci, stran 5103.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Juršinci (Uradni list RS, št. 12/95) 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 4., 11. in 12. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Juršinci (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/96) in 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) je Občinski svet občine Juršinci sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Juršinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odpadki), njihovo zbiranje, transport in odlaganje (v nadaljnjem besedilu: ravnanje), subjekti ravnanja z odpadki ter ukrepi za preprečevanje odlaganja odpadkov na divjih odlagališčih na območju Občine Juršinci.
2. člen
Ravnanje z odpadki po tem odloku je organizirano tako, da se le-ti ločeno zbirajo na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja suho-mokro, in sicer sekundarne surovine (papir, steklo, kovine), biološki odpadki (suhi organski odpadki – ostanki hrane, volneni ostanki, razrezana lesna masa, pokošena trava, listje...). Ostanki ločenega zbiranja se odlagajo na odlagališču komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: odlagališče) Brstje na območju Mestne občine Ptuj.
Podrobnejši način ločenega zbiranja odpadkov je določen v pravilniku o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci.
Posebni odpadki iz industrije, obrti in storitev niso predmet ravnanja z odpadki po tem odloku.
3. člen
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Juršinci,
– izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (v nadaljnjem besedilu: izvajalci),
– pravne in fizične osebe, pri katerih nastajajo odpadki in s tem povzročajo obremenitev okolja (v nadaljnjem besedilu: povzročitelji).
– Mestna občina Ptuj, v kateri se odlagajo odpadki z območja Občine Juršinci.
4. člen
Ravnanje z odpadki, določeno s tem odlokom velja za celotno območje Občine Juršinci.
V skladu s prvim odstavkom tega člena morajo biti vsi lastniki, uporabniki oziroma upravljalci stanovanjskih hiš, stavb in poslovnih prostorov, pri katerih nastajajo komunalni odpadki, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.
Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov (kesoni, vreče...). Če so navedena zbirna in odjemna mesta začasnega značaja, se opustijo takoj, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bila določena.
5. člen
Ravnanje z odpadki po tem odloku izvaja eden ali več izvajalcev, ki jih določi Občina Juršinci za: ločeno zbiranje, transport odpadkov in odlaganje ostanka odpadkov na odlagališču Brstje.
6. člen
Pooblaščeni izvajalci ali izvajalec izvajajo dejavnost ravnanja z odpadki skladno s predpisi, ki urejajo to področje, s tem odlokom ter drugimi predpisi, ki jih s tem v zvezi sprejme pristojni organ Občine Juršinci skladno s svojim statutom.
II. VRSTE ODPADKOV
7. člen
Predmet ravnanja po tem odloku so naslednji komunalni odpadki: gospodinjski in njim podobni odpadki (sekundarne surovine, biološki odpadki in ostanek odpadkov iz prvega odstavka 2. člena tega odloka), ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni rabi ki so pretežno trdi in po svoji sestavini heterogeni.
Zaradi razpršenosti virov njihovega nastanka in količine na viru pa se ravnanje z njimi zagotavlja na lokalni ravni.
Med navedene odpadke ne spadajo nestabilizirane greznične usedline in usedline oljnih lovilcev ter drugih čistilnih naprav, gradbeni odpadki in interni material, kakor tudi ne odpadki iz industrije, obrti in storitev ter posebni odpadki, opredeljeni v pravilniku o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86).
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
Povzročitelji so dolžni odlagati odpadke v tipizirane posode na ustrezno urejenem prostoru za posode, ki mora biti dostopen za izvajalca. Posode za odpadke so last izvajalca za zbiranje in transport odpadkov. Tipizirane posode po namenu, velikost in barvi ter njihovo število določi skladno s tehnologijo transporta oziroma strukturo ali vrsto odpadkov izvajalec v predpisu iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
9. člen
Odjemna mesta za posode z odpadki morajo usrezati higiensko-tehničnim in požarno-varstvenim pogojem in ne smejo ovirati ter ogrožati prometa na javnih prometnih površinah.
Vzdrževati jih morajo povzročitelji ter izvajalci zbiranja in transporta odpadkov v skladu s tem odlokom in predpisom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
Stalna odjemna mesta se določijo v upravnem postopku z obveznim soglasjem izvajalca zbiranja in transporta odpadkov glede lokacije odjemnega mesta, vrste in števila odjemnih posod.
V primerih, kjer je bilo dovoljenje povzročiteljem izdano pred uveljavitvijo tega odloka, določita stalno odjemno mesto izvajalec in povzročitelj skupno. Povzročitelji se lahko skupaj z izvajalcem dogovorijo za lokacijo občasnih skupnih odjemnih mest.
10. člen
Izven posod za odpadke na odjemnih mestih in izven območja odlagališča Brstje je prepovedano odlagati odpadke.
Če povzročitelji ravnajo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, izvajalec odstrani odpadke na stroške povzročitelja.
V primeru občasnih večjih količin odpadkov se povzročitelj in izvajalec dogovorijo o namestitvi dodatnih posod za odpadke.
11. člen
V tipizirane posode za odpadke je prepovedano odlagati:
– odpadni gradbeni material,
– kosovne odpadke (pohištvo, bela tehnika, kolesa),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
– odpadke v tekočem stanju
– tleče, lahkovnetljive, eksplozivne snovi.
– posebne odpadke ter druge nevarne snovi,
– neohlajene ogorke,
– poginule živali in kože.
12. člen
Prepovedano je brskanje po posodah za odpadke in razmetavanje odpadkov na odjemnih mestih.
13. člen
Povzročitelji so dolžni omogočiti stalni dostop do odjemnih mest ter vzdrževati čistočo na odjemnih mestih in dovoznih poteh do odjemnih mest.
Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do posod za odpadke (očistiti sneg, posipati).
14. člen
Izvajalec za zbiranje in transport odpadkov je dolžan posode za odpadke po potrebi ali na zahtevo povzročitelja, komunalnega nadzornika, oziroma pristojnega inšpektorja očistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi ali rabljenimi. Čiščenje posod ureja pravilnik iz drugega odstavka 2. člena.
15. člen
Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, gostinska podjetja, zasebni gostinci ter prodajalci sadja in zeljenjave so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke ostanke v biološko razgradljive plastične vrečke, le-te pa v posode za biološke odpadke.
Pristojni inšpektor lahko zahteva tak način odlaganja tudi v primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje za okolico (smrad).
16. člen
Organizatorji vseh javnih prireditev morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za ločeno zbiranje odpadkov. Po končani prireditvi morajo poskrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpelje na odlagališče pooblaščeni izvajalec za ravnanje z odpadki najkasneje v 12 urah po zaključku prireditve.
17. člen
Posode za odpadke nabavi, namešča in obnavlja izvajalec za zbiranje in transport odpadkov skladno s pravilnikom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.
IV. TRANSPORT ODPADKOV
18. člen
Izvajalec je dolžan posode z odpadki, v katerih se zbira biološka frakcija, odvažati v zimskem času najmanj dvakrat mesečno, v letnem času pa najmanj enkrat tedensko.
Posode z odpadki, v katerih se zbirajo sekundarne surovine in ostanki ločenega zbiranja pa dvakrat mesečno.
V primeru izpada odvoza odpadkov zaradi višje sile (sneg, prekop dovoza ali druga ovira) je izvajalec dolžan opraviti odvoz najkasneje v 5 dneh po prenehanju vzroka izpada odvoza odpadkov, izjemoma najkasneje ob naslednjem rednem odvozu z uporabo dodatne vreče za odpadke.
19. člen
Izvajalec sme odvažati odpadke samo s posebej urejenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
20. člen
Za odvažanje kosovnih odpadkov organizira izvajalec najmanj enkrat letno posebno akcijo odvoza iz posebnih odjemnih mest.
O izvedbi akcije iz prvega odstavka tega člena obvesti izvajalec vse povzročitelje na krajevno običajen način.
V času med dvema posebnima akcijama povzročitelji zbirajo odpadke, ki so predmet odvoza po tem členu, doma in jih hranijo na ustreznih mestih ter na ustrezen način.
21. člen
Odpadke iz prvega odstavka 7. člena tega odloka odvaža izvajalec po potrebi s posebej za to prirejenimi vozili po naročilu povzročiteljev.
22. člen
Manjše količine odpadkov iz prvega odstavka 7. člena tega odloka lahko dovažajo na odlagališče povzročitelji sami, morajo pa za te vrste odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo varno prevažanje v cestnem prometu.
V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo povzročitelji odložiti odpadke po navodilu upravljalca odlagališča in plačati stroške odlaganja.
23. člen
Odpadke iz javnih površin je dolžan odstraniti izvajalec po nalogu komunalnega nadzornika oziroma pristojnega inšpektorja. Stroške odstranitve plača povzročitelj. Če pa tega ni možno ugotoviti, jih izvajalcu povrne Občina Juršinci, ki ima v primeru naknadne ugotovitve povzročitelja pravico in dolžnost od le-tega izterjati nastale stroške.
Za ugotavljanje povzročiteljev odlaganja in odmetavanja odpadkov na javnih površinah izven namenskih posod so pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzorniki.
V. ODLAGANJE ODPADKOV
24. člen
Izvajalci in povzročitelji po tem odloku morajo odpadke odlagati na za to dejavnost določeno odlagaliđšče odpadkov – v Brstju na območju Mestne občine Ptuj, kolikor za posamezne vrste odpadkov ni s posebnimi predpisi predvideno drugo odlagališče.
25. člen
Na odlagališče Brstje je dovoljeno odlagati in na njem zbirati samo odpadke, ki jih določa 7. člen tega odloka.
Posebnih odpadkov ni dovoljeno odlagati na odlagališču Brstje.
26. člen
Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec odlagališča.
27. člen
Povzročitelji in izvajalci lahko odpadke pripeljejo na odlagališče le v obratovalnem času odlagališča in jih lahko odložijo le na mestu, ki ga določi upravljalec odlagališča.
Prepovedano je odlagati odpadke izven območja odlagališča Brstje in izven obratovalnega časa odlagališča.
Kdor odloži odpadke izven območja odlagališča, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti in pripeljati na odlagališče pod pogoji in na način, ki ga predpišejo pristojne inšpekcijske službe.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA GOSPODARJENJA Z ODPADKI
28. člen
Cene za ravnanje z odpadki se določajo skladno z veljavnimi predpisi, s ceniki izvajalcev ter so jo dolžni plačevati vsi povzročitelji, za katere je organizirano ravnanje z odpadki po tem odloku.
29. člen
Občina Juršinci opredeli način obračuna ravnanja z odpadki (zbiranja, transporta, odlaganja ostankov odpadkov) v pravilniku o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci.
30. člen
Obveznost plačila za ravnanje z odpadki nastane za povzročitelje z dnem, ko začnejo izvajalci opravljati storitve na njihovem območju, ali ko se povzročitelji vselijo v stanovanje ali hišo ali prično uporabljati poslovne prostore.
VII. NADZOR
31. člen
Nadzor nad izvrševanjem določil tega odloka in na njegovi podlagi izdanih predpisov vrši Občina Juršinci in pristojne inšpekcijske službe.
Če Občina Juršinci ne ustanovi svoje nadzorne službe lahko za opravljanje nadzora pooblasti nadzorno službo Mestne občine Ptuj za gospodarjenje s komunalnimi odpadki.
32. člen
Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru neupoštevanja določil tega odloka so dolžni storilce nepravilnosti prijaviti pristojni nadzorni in inšpekcijski službi.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 do 160.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– ne čisti in vzdržuje posod za odpadke skladno s 14. členom
– ne prazni posod za odpadke skladno z 18. členom
– odvaža odpadke z neprimernimi vozili v nasprotju z 19. členom
– ravna v nasprotju z 21. členom
– ravna v nasprotju s 23. členom
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec, če:
– odlaga odpadke v nasprotju s 24. in 25. členom.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena.
34. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 40.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:
– ravna v nasprotju z 2. členom
– ravna v nasprotju s 4. členom
– ne odlaga odpadkov v posode za odpadke, odlaga odpadke izven posod za odpadke ali zunaj območja odlagališča Brstje (8. in 9. člen)
– ravna v nasprotju z 11. členom, razen točke 6
– ravna v nasprotju z določili 9. in 13. člena
– ravna v nasprotju z 12. členom
– ravna v nasprotju s 16. členom
– odvaža odpadke v nasprotju z določili 22. člena
– odlaga odpadke na odlagališču izven obratovalnega časa ali izven mesta, ki ga določi upravljalec odlagališča (drugi odstavek 27. člena).
Z denarno kaznijo od 20.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje posameznik, če kot povzročitelj:
– ravna v nasprotju s šesto točko 11. člena.
Z denarno kaznijo od 40.000 do 200.000 se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja proizvodno ali storitveno dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena ter ravna v nasprotju s 15. členom.
Z denarno kaznijo od 100.000 do 360.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki opravlja proizvodno ali storitveno dejavnost, če kot povzročitelj ravna v nasprotju s šesto točko 11. člena in 25. členom odloka.
Z denarno kaznijo 10.000 do 60.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne oseba, če kot povzročitelj stori prekršek iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.
IX. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ob uveljavitvi tega odloka za območje Občine Juršinci, preneha veljati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Ptuj (Uradni vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 6/91 in št. 26/94).
36. člen
Občina Juršinci mora v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti naslednje predpise: pravilnik o zbiranju, transportu in odlaganju komunalnih odpadkov v Občini Juršinci, pravilnik o cenah in povračilih za zbiranje, transport in odlaganje komunalnih odpadkov v Občini Juršinci.
37. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-78/96
Juršinci, dne 3. oktobra 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti