Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1996 z dne 27. 9. 1996

Kazalo

3126. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A), stran 4534.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. septembra 1996.
Št. 001-22-91/96
Ljubljana, dne 26. septembra 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-A)
1. člen
V zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
“14. člen
(opredelitev)
(1) Javni prevoz v prostem cestnem prometu je prevoz, pri katerem se skupina vnaprej določenih oseb prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo med prevoznikom in naročnikom, in ne sme vsebovati elementov linijskega cestnega prometa iz 9. člena tega zakona.
(2) Izjemoma se z elementi linijskega cestnega prometa lahko opravlja prevoz šoloobveznih otrok med domom in šolo, za kar mora biti prav tako sklenjena pisna pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza.
(3) Z elementi linijskega cestnega prometa se izjemoma lahko opravljajo tudi prevozi potnikov v prostem cestnem prometu z območij, kjer se ne opravlja linijski cestni promet, s tem da mora biti tudi v teh primerih sklenjena pisna pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza.
(4) Pogoji, ki so dogovorjeni s pisno pogodbo, so: seznam potnikov, relacija, cena prevoza ter mesto vstopa in izstopa potnikov, ki so na seznamu.
(5) Med opravljanjem prevoza mora biti pogodba v vozilu. “.
2. člen
V 54. členu se 1. točka prvega odstavka dopolni tako, da se glasi:
“1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 7., 14., 20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva izreče ustni ukrep ali prepoved, izda odločbo o tem ukrepu ali prepovedi najkasneje v roku osem dni od dneva ustne odločitve tistemu, na katerega se odločba nanaša. “.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ima inšpektor pravico pregledati listine in dokumentacijo, ki mu omogočajo ugotovitev, ali se prevoz opravlja skladno z določbami tega zakona. “.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz 1. točke prvega odstavka tega člena ne zadrži njene izvršitve. “.
3. člen
V 56. členu se v prvem odstavku doda nova 3. točka, ki se glasi:
“3. če opravlja javni prevoz v prostem cestnem prometu brez predhodne pisne pogodbe ali v nasprotju z njo ali če v času opravljanja prevoza v vozilu nima te pogodbe (14. člen). “.
Dosedanje 3. do 5. točka postanejo 4. do 6. točka.
Doda se nova 7. točka, ki se glasi:
“7. če ne ravna po izrečenem ali izdanem ukrepu ali prepovedi inšpektorja (54. člen). “.
4. člen
V 58. členu se 5. točka prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“5. če brez ustreznih listin ali dovoljenja opravlja mednarodni prosti prevoz oseb (26. člen in 27. člen);”.
5. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“60. člen
(obveznost uskladitve)
(1) Prevozniki, ki do uveljavitve tega zakona in do uveljavitve podzakonskih aktov, izdanih na njegovi podlagi, že opravljajo prevoze oseb in stvari, morajo pridobiti licence iz prvega odstavka 4. člena tega zakona do 31. 12. 1997.
(2) Direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za prevoze, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenosti iz 5. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona do 31. 12. 1997.
(3) Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo dela voznika, lahko še naprej opravljajo istovrstna dela, tudi če ne izpolnjujejo pogoja iz 3. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, če so opravljale delo voznika od 13. 12. 1983 dalje. “.
6. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/92-2/7
Ljubljana, dne 18. septembra 1996.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost