Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2869. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, stran 4024.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS št. 18/94) in določil statuta Občine Vrhnika kot izdajateljice in statuta Občine Borovnica, ter statuta Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in statuta Občine Brezovica kot soizdajateljic je bil na Občinskem svetu občine Vrhnika, 14/3-1996, na Občinskem svetu občine Borovnica, dne 15. 4. 1996 na Občinskem svetu občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec dne 28. 5. 1996 in na Občinskem svetu občine Brezovica, dne 18. 4. 1996 sprejet
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica, Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Občine Brezovica kot informativno glasilo omenjenih štirih občin.
2. člen
(ime)
Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec in Brezovica.
3. člen
(ustanovitelj in izdajatelj)
Ustanoviteljica glasila je Občina Vrhnika.
Izdajateljica glasila je Občina Vrhnika (sedež Tržaška cesta 1. Vrhnika) in soizdajateljice Občina Borovnica (sedež Paplerjeva 22, Borovnica), Dobrova-Horjul-Polhov Gradec (sedež Dobrova...) in Občina Brezovica (sedež Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani).
4. člen
(izhajanje)
Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v vseh štirih občinah.
5. člen
(naslov uredništva)
Naslov uredništva glasila je: Naš časopis, Tržaška 1, Vrhnika.
6. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
7. člen
(namen in naloge)
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v vseh štirih občinah ter o hotenjih in interesih prebivalcev teh občin.
Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v vseh štirih občinah. Objavlja objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v štirih občinah, obenem pa je tudi javna demokratična tribuna prebivalcev teh občin.
8. člen
(programska zasnova)
Programsko zasnovo glasila sprejmejo občinski sveti na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določijo namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Občinski sveti v glasilu objavijo programsko zasnovo.
9. člen
(komisija za izdajanje glasila)
Občinski sveti kot soizdajatelji imajo skupno komisijo za izdajanje glasila (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki je imenovana za štiriletno mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija je sestavljena iz predstavnikov vseh občin soizdajateljic glasila, pri čemer vsak občinski svet vanjo imenuje dva predstavnika, Občinski svet občine Vrhnika pa tri.
Občinski svet lahko iz upravičenih razlogov na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje lahko odpokliče člana komisije pred iztekom mandata, lahko tudi na predlog najmanj tretjine članov občinskega sveta.
Naloge komisije so:
– obravnava programske zasnove glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja in predloge sodelavcev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– opozarja na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju programske zasnove glasila, obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– obravnava in predlaga vse spremembe, ki določajo frekvenco izhajanja in razširjenost glasila,
– pisno obvešča občinske svete (najmanj enkrat letno) o uresničevanju programske zasnove in materialnih vprašanj glasila.
10. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika glasila imenuje Občinski svet občine Vrhnika v soglasju z občinskimi sveti drugih treh občin na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta. Odgovorni urednik je lahko pri glasilu tudi samo v pogodbenem odnosu.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj tri leta izkušenj na uredniških delovnih mestih.
Občinski sveti na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali tretjine članov občinskega sveta lahko odgovornega urednika razrešijo, če deluje v nasprotju z zakonom, sprejeto programsko zasnovo ali zoper uredniško politiko glasila.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– angažira sodelavce in sodeluje pri izbiranju urednikov za posamezne občine,
– naroča, pripravlja in ureja besedila in sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, vključno s koordinacijo z izvajalci tiskarskih storitev,
– skrbi za smotrno organizacijo dela, usklajuje delo z vsemi občinskimi upravami,
– predlaga občinskim svetom sprejem cenika avtorskih honorarjev in cenika oglasnega prostora ter drugih sporočil,
– oblikuje predloge za nagrajevanje sodelavcev časopisa in za pridobivanje drugih prihodkov časopisa,
– enkrat letno pred novim proračunskim letom pisno poroča komisiji o uresničevanju uredniške politike in o gmotnem stanju časopisa.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike.
11. člen
(tehnična in organizacijska opravila)
Posamezna tehnična in organizacijska opravila (pisarna in uprava glasila, računovodske storitve) opravlja občinska uprava občine ustanoviteljice ali soizdajateljice, vendar se posamezna tehnična in organizacijska opravila lahko na podlagi razpisa prenesejo tudi na zunanjega izvajalca.
12. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja in soizdajateljev,
– prihodki od propagandnih in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo na podlagi zagotovljenih sredstev.
13. člen
(poraba sredstev)
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja propagandnih sporočil,
– stroške razpečevanja,
– materialne stroške uredištva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
14. člen
(volilna kampanja)
Med volilno kampanjo ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora brezplačno nameniti predstavitvi kandidatov in kandidatnih list. Prostor se nameni brezplačno tudi ob razpisu volitev v državni zbor in državni svet, vendar vsebinsko povezano s predstavitvijo državnih strank in list na lokalne razmere in politiko.
Ravnanje ob razpisu volitev se ravna po zakonu o volilni kampanji, komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem občinskim svetom v presojo predloži tudi poseben pravilnik.
15. člen
(prehodna določba)
Občinski sveti v mesecu dni po sprejetju tega odloka imenujejo predstavnike v komisijo.
16. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.
Predsednik
Občinskega sveta občine Borovnica
Anton Kržič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta občine
Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
Anton Gerjolj l. r.
Predsednik
Občinskega sveta občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.