Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2838. Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava-Selo, stran 3969.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, in 71/93) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije in prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Ajdovščina sprejme lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Vipava–Selo (v nadaljevanju: lokacijski načrt). Lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje–Prostor, d.o.o. Ljubljana, pod številko projekta 350-04-05/90 v aprilu 1996.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na območje hitre ceste ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Teksti obsegajo:
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– podatke o infrastrukturnih objektih in napravah,
– seznam objektov predvidenih za odkup in odstranitev,
– opis prostorskih rešitev,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja,
– seznam parcel v ureditvenem območju lokacijskega načrta s podatki o lastništvu,
– tehnične elemente za zakoličenje,
– soglasja organov in organizacij,
– poročilo o vplivih na okolje.
Grafični del obsega:
– pregledna karta; M-1:25000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije; M-1:250000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ajdovščina;
M-1:5000,
– pregledni situacijski načrt; M-1:5000,
– ureditvena situacija; M-1:1000,
zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev; M-1:1000,
– načrt gradbenih parcel; M-1:2880 ter 1:1000,
– tehnični elementi za zakoličbo; M-1:1000,
– pregledni vzdolžni prerez; M-1:5000/500,
– karakteristične prečne profile; M-1:50,
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
K.o. Budanje
*239, 1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1203, 1205, 1206, 1284/1, 1284/2, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339, 1340, 1341, 1352, 1353, 1355, 1356/2, 1363/1, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370/1, 1370/2, 1373/1, 1375, 1378/1, 1380, 1381, 1382, 1387, 1388, 1389, 1393, 1394/1, 1395/1, 1395/3, 1395/4, 1395/12, 1397/1, 1398/1, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1408, 1409, 1410, 1411, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1438, 1444/1, 1479, 1543/2, 1659, 1660, 1671, 1672, 1675, 1683, 1686, 1689, 1690, 1697, 1706, 1708, 1711, 2460, 2464/1, 2464/3, 2465, 2477/1, 2489, 2492, 2494, 2498;
K.o. Šturje
881/1, 884, 885, 889, 943, 946, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950, 1387/5, 1405/1, 1405/3, 1406/1, 1647/1, 1647/3, 1663/2;
1918/1, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962/1, 1962/2, 1962/3, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2072, 2073
K.o. Ajdovščina
1284/1, 1284/2, 1285/1, 1285/2, 1286/1, 1286/2, 1288/1, 1288/3, 1288/4, 1289/1, 1296/4, 1296/5, 1296/6, 1311/2, 1360/1, 1360/2, 1360/3 1361, 1363/2, 1363/3, 1367, 1368, 1370/2, 1371/2, 1371/3, 1376/1, 1376/2, 1377/2, 1380/2, 1381, 1382/2, 1383/1, 1386/1, 1387, 1388, 1389, 1393/1, 1395, 1397, 1400, 1404/3, 1492/1, 1506, 1507, 1509, 1511/1, 1515, 1516, 1518, 1519, 1520, 1521/1, 1522/1, 1523, 1524/1, 1525, 1526/1, 1527, 1528/1, 1529/1, 1529/2, 1530/1, 1530/2, 1531, 1532, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1576, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1600, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1668, 1670/1, 1691/1, 1718, 1720/1, 1737/1, 1737/2, 1741, 1742, 1743, 1745, 1747/1, 1759, 1750, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1762, 1763, 1771, 1772, 1781, 1782, 1783
K.o. Ustje
649, 650, 1428/2, 1490/1, 1610, 1611
K.o. Vipavski križ
*80/2, *144, *151, *399, *429, 995, 997, 999, 1000, 1002, 1004, 1022/1, 1024, 1026, 1032, 1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15, 1070/20, 1070/21, 1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/26, 1070/27, 1070/28, 1070/29, 1070/31, 1070/32, 1070/33, 1070/34, 1070/35, 1070/37, 1070/50, 1070/51, 1070/52, 1070/53, 1070/70, 1070/71, 1070/72, 1070/73, 1070/74, 1070/75, 1070/78, 1070/82, 1070/83, 1070/84, 1070/85, 1070/99, 1070/102, 1070/103, 1070/105, 1070/130, 1070/131, 1070/132, 1070/133, 1070/141, 1070/152, 1070/157, 1070/173, 1070/174, 1070/175, 1070/177, 1070/178, 1070/180, 1070/181, 1070/185, 1070/186, 1070/187, 1070/188, 1070/210, 1070/211, 1070/212, 1070/213, 1070/217, 1070/218, 1070/219, 1070/220, 1070/279, 1070/280, 1070/281, 1070/284, 1070/285, 1070/286, 1070/287, 1070/298, 1070/310, 1070/348, 1070/352, 1070/353, 1070/355, 1070/369, 1070/372, 1070/373, 1070/374, 1070/375, 1070/376, 1070/377, 1070/379, 1070/380, 1070/398, 1070/399, 1070/504, 1070/507, 1070/509, 1070/531, 1070/532, 1070/533, 1070/535, 1070/536, 1070/540, 1070/543, 1070/574, 1070/575, 1070/576, 1070/594, 1070/595, 1070/597, 1070/600, 1070/645, 1100, 1106, 1109/5, 1165/1, 1165/2, 1165/3, 1165/6, 1171/2, 1175, 1176, 1177/1, 1177/2, 1179/1, 1181/1, 1183/1, 1183/2, 1184/1, 1184/2, 1185/4, 1185/5, 1185/6, 1185/7, 1185/8, 1191, 1196/1, 1197, 1198, 1200, 1205/3, 1206/1, 1206/3, 1206/6, 1206/8, 1206/11, 1207/1, 1207/3, 1209/1, 1209/6, 1209/7, 1210/3, 1210/4, 1210/8, 1210/11, 1211/2, 1213/8, 1215/1, 1215/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219, 1220, 1226/1, 1227/1, 1227/2, 1228, 1230, 1232, 1233, 1242, 1243, 1244, 1245, 1247/1, 1248/1, 1248/3, 1249/2, 1262/3, 1264, 1265, 1266, 1286/1, 1286/2, 1286/3, 1288, 1293/1, 1294, 1296, 1476/1, 1482/1, 1482/3, 1482/5, 1482/10, 1482/11, 1483/16, 1483/17, 1483/24, 1483/25, 1483/26, 1483/27, 1483/28, 1483/30, 1483/36, 1484/9, 1485/7, 1485/8, 1498, 1499/1, 1502, 1503, 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/9, 1506/10, 1506/11, 1508/1, 1511, 1515, 1518/1, 1520, 1811/7, 1811/9, 1811/10, 1811/26, 1811/31, 1811/32, 1811/33, 1811/34, 1812/3, 1812/9, 1812/11, 1812/15, 1812/17, 1812/19, 1812/31, 1812/32, 1812/34, 1812/36, 1812/37, 1812/47, 1816/1, 1819/1, 1819/3, 1819/4, 1819/23, 1819/28, 1819/33, 1823, 1827/1, 1829, 1832/1, 1847, 2774, 2775/8, 2779/3, 2781, 2783/1, 2784, 2785/2, 2787/1, 2787/4, 2787/5, 2787/7, 2787/9, 2788/2, 2800/4, 2811/4, 2812/2, 2815, 2817/2, 2818/1, 2818/2, 2825, 2831, 2832, 2836, 2837, 2847, 2849, 2850, 2851/1, 2853, 2854, 2873;
K.o. Skrilje
334, 335, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 350, 354/2, 355/1, 355/2, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363/1, 363/2, 364/1, 364/2, 391, 392, 394/1, 394/2, 396, 415/1, 415/3, 416/1, 416/2, 416/3, 416/4, 424, 425, 426, 427, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437/2, 437/3, 438/2, 440, 441, 478, 499, 500, 501, 505, 507/1, 507/2, 509/1, 514, 517, 519, 521, 523, 526, 527/1, 527/2, 528, 529, 532, 543, 545/1, 545/2, 545/3, 546, 549, 550, 586, 588, 592/2, 594, 595/1, 595/2, 596, 597, 600, 601, 602, 605, 606, 608/2, 608/3, 613, 642, 644, 645, 647/1, 648/3, 648/6, 648/8, 648/9, 1243, 1246/3, 1247/1, 1247/2, 1249, 1259/1, 1260/2, 1261, 1264;
K.o. Dobravlje
33, 88, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102/1, 102/3, 1481, 1742/2, 1755/1, 1756/1, 1756/2, 1785, 1786;
K.o. Kamnje
1062/1, 1064/1, 1064/3, 1064/4, 1065, 1066/1, 1092, 1095, 1098/2, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1099/4, 1099/5, 1099/6, 1099/8, 1100/1, 1100/2, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1101/1, 1101/2, 1101/5, 1102/2, 1104, 1124/1, 1125/1, 1125/2, 1125/3, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130/1, 1130/2, 1131/1, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136, 1137, 1140/1, 1141, 1142/1, 1146, 1147, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1152, 1155, 1156, 1198, 1199, 1200, 1201, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1210/1, 1210/2, 1213, 1230, 1231, 1232, 1235/1, 1235/2, 1237, 1238, 1240, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1268/1, 1268/2, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/9, 1268/10, 1268/11, 1268/12, 1268/13, 1268/14, 1269/1, 1270, 1271, 1272, 1286, 2105/2, 2105/3, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2105/7, 2106/4, 2106/5, 2106/6, 2165/1, 2167/1, 2169, 2170/1, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2177/1, 2177/3, 2177/4, 2177/5, 2179, 2180/1, 2180/2, 2181/1, 2181/2, 2182/1, 2182/2, 2183, 2185, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2187/4, 2187/5, 2187/6, 2187/7, 2187/11, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2345, 2346, 2350, 2351, 2354, 2356/2;
K.o. Vrtovin
281, 282, 283, 284, 287/1, 287/2, 287/4, 291/2, 293, 300, 311/2, 311/3, 313, 316/1, 316/2, 318, 320, 321, 323, 324, 346/1, 346/3, 358, 361, 362, 366, 368, 369, 372, 374/1, 375, 376, 463/1, 463/13, 569, 570, 571, 572/1, 572/3, 572/4, 572/5, 575/1, 576/1, 576/2, 581/1, 583, 584/1, 585/1, 585/3, 586/2, 591, 592, 593/1, 593/2, 594/1, 596, 599, 601, 602, 604/1, 604/2, 606/1, 606/2, 607, 608, 609/1, 611, 2177/1, 2178, 2179/1, 2182/2, 2183/1, 2183/2;
K.o. Gojače
443/1, 444, 494/1, 1505;
K.o. Selo
677/1, 677/2, 682/2, 683/1, 723/140, 723/141, 723/143, 723/144, 723/145, 723/146, 723/147, 723/148, 723/149, 723/150, 723/435, 1343;
Prestavitve, novogradnje in ureditve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja hitre ceste se izvedejo na naslednjih parcelah:
Vodovod
– k.o. Vipavski Križ
1247/1;
– k.o. Skrilje
595/1, 600;
– k.o. Kamnje
1066/1, 1101/1, 1101/2;
– k.o. Vrtovin
*71/8, 262/1, 262/2, 284, 287/1, 287/2;
Kanalizacija
– k.o. Ajdovščina
1387, 1393/1, 1609, 1610, 1611, 1612, , 1752, 1771
Telekomunikacijski vodi
– k.o. Budanje
1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1205, 1284, 1325, 1327, 1328, 1329, 1332, 1334, 2464/1, 2477/1;
– k.o. Šturje
881/1, 884, 885, 889, 943, 946, 949/1, 949/2, 949/3, 949/4, 950, 1069, 1074, 1075, 1647/1, 1648/1, 1918;
– k.o. Ajdovščina
1511/1, 1520, 1521/1, 1522/1, 1523, 1616, 1617, 1618, 1619, 1655;
– k.o. Vipavski Križ
1070/37, 1070/52, 1070/53, 1070/82, 1070/83, 1070/156, 1070/157, 1070/375;
– k.o. Skrilje
509/1;
– k.o. Kamnje
2169, 2170/1, 2171, 2176, 2356/1;
– k.o. Vrtovin
311/3, 313, 362, 372, 374/1, 375, 376, 463/1, 570, 572/1, 572/3, 572/4, 572/5, 576/2, 581/1, 584/1, 585/1, 585/3, 586/2, 596, 2179/1, 2182/2;
Vodi električnega omrežja
Visoka napetost
– k.o. Budanje
1284, 1327, 1328, 1329;
– k.o. Šturje
850, 852, 854/2, 854/3;
– k.o. Ajdovščina
1511/1, 1512/1, 1514, 1515, 1516, 1518, 1520, 1611, 1617, 1619, 1741 1746, 1747/1, 1760, 1764, 1770, 1771
– k.o. Ustje
649, 650, 1428/2, 1490/1, 1610, 1611
– k.o. Vipavski Križ
1485/7, 1485/8, 1517, 1518/1, 1812/19, 1812/34, 1812/47;
– k.o. Dobravlje
33, 88, 94, 95, 98, 102/1, 1742/2, 1755/1;
– k.o. Kamnje
1131/1, 1133/1, 1134, 1135/2, 1142/1, 1146, 1147, 1150/3, 1150/7, 1150/15, 1150/16, 1150/17, 1199, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1268/11, 1271, 2343/2, 2350, 2354;
– k.o. Gojače
444;
– k.o. Selo
677/1, 677/2, 723/137, 723/138, 723/145, 723/146, 723/147, 723/148, 1328/4;
Nizka napetost
– k.o. Ajdovščina
1746, 1747/1, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758
– k.o. Vipavski Križ
1061/11, 1061/12, 1061/13, 1061/14, 1061/15, 1061/16, 1066, 1210/6, 1816/1, 1823, 2788/1, 2833, 2851/2;
– k.o. Vrtovin
*71/5, 262/1, 262/2, 263/1, 287/1, 287/2;
Javna razsvetljava
– k.o. Ajdovščina
1492/1, 1506, 1511/1, 1720/1;
protiveterni vegetacijski pasovi
– k.o. Budanje
1167, 1170, 1174, 1175, 1176/2, 1176/3, 1177, 1182, 1185, 1193, 1194, 1197, 1201, 1332, 1370/2, 1395/3, 1395/12, 1409, 1410, 1411, 1444/1, 1444/2, 1659, 1699/1, 2460, 2477/1, 2496;
– k.o. Šturje
881/1, 943, 946, 949/2, 950, 1663/2, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993
– k.o. Ajdovščina
1393/2, 1397, 1400, 1404/3, 1417, 1515, 1529/1, 1530/1, 1531, 1532, 1644, 1646/1, 1647, 1648, 1650, 1655, 1656, 1657, 1743, 1744/2, 1745; 1746, 1747/1, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1771, 1772,
– k.o. Vipavski Križ
1247/1, 1508/1, 1511;
– k.o. Kamnje
1150/6, 1150/7, 1199, 1200, 1201, 2354;
reliefno preoblikovanje brežin:
– k.o. Vipavski Križ
1070/138, 1070/173, 1070/174, 1070/175, 1070/177, 1070/178, 1070/220, 1070/372, 1070/398, 1070/533, 1070/535, 1070/536, 1070/540, 1070/594, 1070/645, 1812/34, 1812/37, 1812/47;
– k.o. Skrilje
545/1, 546, 549, 550, 596;
– k.o. Kamnje
1062/1, 1064/3, 1065, 1268/11, 1268/12, 2177/1, 2179, 2180/1, 2181/1, 2181/2, 2183, 2185, 2187/1;
– k.o. Vrtovin
346/1, 358, 362;
– k.o. Selo
723/143;
sanacije melioracijskih sistemov:
– k.o. Budanje
1327, 1328, 1329, 1334, 1335, 1339, 1373/1, 1375, 1398/1, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1408, 1410, 1444/1, 1659, 1660, 1671, 1672, 1675, 1689, 1690, 1697, 1706, 1708, 1711, 2494, 2496, 2497;
– k.o. Šturje
885, 889, 1647/1, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 2072, 2073;
– k.o. Vipavski Križ
1070/22, 1070/23, 1070/24, 1070/26, 1070/27, 1070/28, 1070/29, 1070/379, 1227/1, 1227/2, 1228, 1230, 1244, 1245, 1247/1, 1250/2, 1265, 1283, 1285, 1286/3, 1287/1;
– k.o. Kamnje
1207, 1208, 1230, 1231, 1232, 1235/1, 1237, 1238, 1256, 1257, 1258, 1259, 1286;
– k.o. Vrtovin
346/1, 346/3, 353, 354, 356, 358, 606/1, 607, 608;
trajni nasadi:
– k.o. Vipavski Križ
1265, 1812/8, 1812/32, 1812/34, 1812/37, 1819/28, 1832/1;
– k.o. Skrilje
355/1, 355/2, 527/2, 546;
– k.o. Kamnje
1129, 1147, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/16, 1264, 1265, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/8, 1269/1, 1270, 2177/1, 2181/1, 2181/2, 2187/4, 2187/5;
– k.o. Vrtovin
287/1, 287/4, 585/1, 586/2, 592, 593/1, 594/1, 601;
rekultivacija zemljišč:
-k.o. Vipavski Križ
2787/4;
– k.o.Dobravlje
1756/1;
– k.o. Kamnje
2343.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe hitre ceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (deviacije cest in poti, nadvoze, podvoze, mostove, propuste, priključke),
– območje vodnogospodarskih ureditev (regulacije vodotokov, nasipi),
– območje rekonstrukcije melioracijskih sistemov,
– območja rekultivacije zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje reliefnega preoblikovanja brežin,
– območja protiveternih vegetacijskih pasov,
– območja trajnih nasadov.
IV. PROMETNOTEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
5. člen
Trasa hitre ceste je zasnovana kot izvennivojska štiripasovna cesta z vmesnim ločilnim pasom brez odstavnih pasov. Predvidene so odstavne niše.
6. člen
Vertikalni in horizontalni elementi odseka hitre ceste Vipava–Selo so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 100 km/h, minimalnim horizontalnim radijem 450 m, minimalnim vertikalnim radijem 9500 m, maksimalnim vzdolžnim sklonom do 2,5 procenta in maksimalnim prečnim sklonom 7 procentov. Projektirani normalni prečni profil znaša 19,80 m in sicer: 4 vozni pasovi po 3,50 m, 4 robni pasovi po 0,30 m, srednji ločilni pas širine 2,00 m in dve bankini po 1,30 m. V vkopih je predvidena še koritnica širine 0,75 m in berma široka 1,75 m.
7. člen
Trasa
Potek trase:
Odsek hitre ceste Vipava–Selo je dolg 11,520 km in se začne na meji med občino Vipava in občino Ajdovščina oziroma na meji med katastrskima občinama Vrhpolje in Budanje. Trasa v smeri proti Ajdovščini z blagim levim radijem sledi niveleti terena, ves čas dvignjena nad obstoječi teren. Ajdovščino obide po južni strani in se pri priključku izravna, nato pa zopet z levim radijem 5000 m sledi terenu do vasi Cesta, ki jo obide po južnem robu. Trasa se pred vasjo Cesta dviga v naklonu 1,7% do lokalne ceste na Vipavski križ, ki traso prečka na pokritem vkopu v raščenem terenu. Trasa je na tem delu predvidena kot prekriti vkop na dolžini 240 m ter pri km 22,220 preide v desni radij 1600 m in prečka dolino in železniško progo z viaduktom “Ribnik” dolžine 437 m, nato prečka magistralno cesto v km 23,010 in se obrne z radijem 1400 m v levo, nato desno z radijem 1250 ter izmenoma v usekih in nasipih nadaljuje do km 24,770, kjer ponovno prečka magistralno cesto. Od tu dalje trasa poteka južno od magistralne ceste z desnim zavojem radija 1750 nato pa z levim radijem 2000 m do viadukta “Selo”, ki se začne v km 26,740 in je dolg 321 m. Trasa se od tu dalje v vkopu nadaljuje do konca odseka, ki se naveže na že zgrajen odsek Selo–Vrtojba v km 27,280.
8. člen
Priključek
Na odseku hitre ceste se izvede priključek Ajdovščina v km 18,980 v obliki poldiamanta na severni strani in četrt deteljice na južni strani. Lociran je južno od Ajdovščine in se priključuje na krajevno cesto Ajdovščina–Dolenje, posredno pa tudi na magistralno cesto M 10-5.
Normalni prečni profil enosmerne rampe znaša 8,90 m, od tega vozišče 5,20 m, robna pasova po 0,35 m in bankini po 1,50 m.
Normalni prečni profil dvosmerne rampe znaša 10,30 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,35 m in dve bankini po 1,30 m.
9. člen
Deviacije
Zaradi izgradnje hitre ceste je treba izvesti deviacije naslednjih cest in poti:
Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba nasipne nožice od km 15,760 do km 17,000 dolžine 1127 m in širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m, v makadamu.
Magistralno cesto M 10-5 med km 16,400 in 17,400 hitra cesta dvakrat tangira in se zato prestavi proti severu v dolžini 1020 m, širine 10,60 m, in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve bankini po 1,50 m. V križišču s krajevno cesto v Dolenje je načrtovana razširitev za pas za leve zavijalce in razširitev za obojestransko avtobusno postajališče izven cestišča dolžine 13 m, širine 3,5 m s pasom širine 2,0 m za čakališče za potnike ter uvozni in izvozni rampi. Deviacija se izvede v asfaltu.
Deviacija krajevne ceste Dolga Poljana–Dolenje z nadvozom v km 17,010, dolžine 357 m, širine vozišča 5,0 m z dvema bankinama po 1,0 m v asfaltni izvedbi.
Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba hitre ceste od km 17,030 do km 18,460, dolžine 1451 m in širine 3,0 m z bankinama širine 0,5 m, v makadamu.
Deviacija poljske poti, ki povezuje poljsko pot z magistralno cesto s podvozom pod hitro cesto v km 17,630 je dolga 178 m in široka 3,0 m z bankinama po 0,5 m, v makadamu.
Zgradi se nova obvozno–servisna cesta južno od Ajdovščine na odseku od trgovskega centra “Hubelj” do letališča. Reko Hubelj prečka z novim mostom, železniško progo pa v podvozu. Izvedejo se tudi vsi priključki na prometnice, ki jih deviacija prečka. V križiščih so predvideni pasovi za leve zavijalce. Dolžina te deviacije je 2126 m z dvema voznima pasovoma širine po 3,50 m, s po dvema robnima pasovoma širine po 0,30 m in dvema bankinama širine po 1,50 m. Obvozno–servisna cesta se izvede v asfaltu.
Krajevna cesta Ajdovščina–Dolenje se prestavi na novo lokacijo od Tekstine do Ustja z novim križiščem pri tovarni Ika, novim polnim križiščem, ki ga tvori z obvozno–servisno cesto in z nadvozom preko hitre ceste v km 18,990. Izvede se tudi priključke na poljske poti in dovoz do čistilne naprave. Deviacija služi tudi za navezavo priključka Ajdovščina in je dolga 900 m. Prečni prerez od Tekstine do kraka C je načrtovan v širini 11,00 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m s pasom za leve zavijalce širine 3,00 m, dva robna pasova po 0,30 m, hodnik za pešce širine 1,60 m, bankina širine 1,30 m oziroma 0,50 m ob hodniku. Prečni prerez od kraka C do Ustja je načrtovan s po dvema voznima pasovoma širine 2,50 m in bankinama po 1,00 m. Deviacija se načrtuje v asfaltu.
Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba nasipne nožice obvozno–servisne ceste med km 19,6 in 19,7, dolžine 169 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,5 m, v makadamu.
Deviacija poljske poti poteka vzdolž južnega roba hitre ceste od km 20,030 do km 20,650, dolžine 620 m in širine 3,0 m z bankinama širine 0,50 m, v makadamu.
Peš pot poteka vzdolž severnega roba hitre ceste od km 20,600 do km 21,080, dolžine 480 m in širine 3,0 m, v makadamu.
Magistralna cesta M 10-5 v območju Nemškarice od km 20,840 do km 21,480 se prestavi severneje od obstoječe trase, da se omogoči izvennivojsko križanje lokalne ceste v Velike Žablje z železnico in hitro cesto. S cesto v Velike Žablje se oblikuje T križišče s pasom za leve zavijalce. Dolžina deviacije je 680 m, širina 10,60 m in sicer: dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,30 m in dve bankini po 1,50 m. Deviacija se načrtuje v asfaltu.
Deviacija lokalne ceste v Velike Žablje je načrtovana na lokaciji zahodno od potoka Jovšček trasirana tako, da se ohrani naravne meandre in naravni značaj struge potoka in v čim večji meri uporabi traso obstoječe magistralne ceste M 10-5. Z magistralno cesto tvori T križišče, križanje z železnico in hitro cesto v km 21,080 se izvede v podvozu. Dolžina deviacije je 800 m, širina vozišča 5,00 m z obojestransko bankino širine 1,00 m. Izvedba se načrtuje v asfaltu.
Deviacija poljske poti, ki jo v km 21,730 tangira hitra cesta se izvede južno od obstoječe v dolžini 111 m in širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m širine, v makadamu.
Deviacija lokalne ceste Cesta–Vipavski Križ, ki prečka hitro cesto v km 21,950 po pokritem ukopu je načrtovana v dolžini 160 m in širini 5,50 m, z bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.
Deviacija poljske poti je predvidena ob južnem robu hitre ceste med km 22,090 in km 22,210 v dolžini 131 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.
Deviacija poljske poti poteka ob južnem robu hitre ceste med km 22,730 in km 22,880, dolžine 160 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,5 m, v makadamu.
Deviacija magistralne ceste M 10-5 se načrtuje zaradi ublažitve kota križanja s hitro cesto v km 23,010. Križanje se izvede v podvozu pod kotom 77°, dolžina deviacije je 880 m, širina dveh voznih pasov je 7,00 m, dveh robnih pasov po 0,30 m in dveh bankin po 1,50 m. V križišču z lokalno cesto v Skrilje je načrtovana razširitev za tretji pas za leve zavijalce. Deviacija se izvede v asfaltu.
Lokalna cesta v Skrilje, ki križa hitro cesto v km 23,350 v nadvozu se prestavi zaradi ublažitve vzponov v dolžini 316 m s širino vozišča 5,00 m z enostranskim hodnikom za pešce in bankino širine 1,00 m, v asfaltu.
Lokalna cesta v Bajči se zaradi križanja s hitro cesto v km 23,630 prestavi proti zahodu v km 23,690, kjer v nadvozu prečka hitro cesto. Dolžina deviacije je 440 m, širina 5,00 m z enostranskim hodnikom za pešce in bankino širine 1,00 m, v asfaltu.
Deviacija gozdne poti se načrtuje ob južnem robu vkopne brežine hitre ceste od km 23,690 do km 23,880 v dolžini 196 m in širine 3,00 m z obojestransko bankino širine 0,50 m, v makadamu.
Deviacija poljske poti od km 23,900 do krajevne ceste ob potoku Košivec se predvideva na severni strani nasipne brežine hitre ceste v dolžini 129 m, širine 3,00 m in bankinama po 0,50 m, v makadamu.
Krajevna cesta ob potoku Košivec se v območju križanja s hitro cesto v km 24,020 prestavi in izravna v dolžini 250 m, širine vozišča 5,00 m in bankine širine 1,00 m, v asfaltu.
Deviacija poljske poti med km 24,180 in km 24,260 poteka ob južnem robu nasipa, dolžine 85 m, širine 3,00 m z bankino po 0,50 m širine, v makadamu.
Deviacija poljske poti poteka ob južnem robu nasipa hitre ceste od km 24,370 do deviirane krajevne ceste v Kukanje v dolžini 142 m, širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.
Magistralna cesta M 10-5 se na odseku od km 24,400 do km 24,900 prestavi proti jugu, da se doseže ustreznejši kot križanja s hitro cesto. Pri odcepu v Kukanje se doda pas za leve zavijalce. Dolžina je 720 m, širina 10,60 m in sicer, dva vozna pasova po 3,50 m, robna pasova po 0,30 m in bankini po 1,50 m. Deviacija se utrdi kot magistralna cesta v asfaltu.
Krajevna cesta v Kukanje, ki prečka hitro cesto v podvozu v km 24,480 skupaj s hudourniško grapo se delno prestavi in prilagodi deviaciji magistralne ceste v dolžini 220 m in širini 5,00 m z bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.
Lokalna cesta, ki se v Potočah odcepi v Branik in dalje na Kras se na isti lokaciji niveletno spremeni zaradi križanja s hitro cesto v km 25,460, dolžine 285 m in širine 5,00 m z bankinama širine po 1,00 m, v asfaltu.
Deviacija poljske poti med km 25,460 in 25,630, ki se odcepi iz ceste v Branik se prestavi proti jugu v dolžini 192 m, širine 3,00 m z bankinama po 0,50 m širine, v makadamu.
Deviacija lokalne ceste v km 26,250 se izvede v podvozu, dolžina 253 m, širina 5,00 m z obojestransko bankino širine 1,00 m, v asfaltu.
Deviacija gozdne poti se na odseku od km 27,120 do konca odseka izvede ob južnem robu vkopa hitre ceste, dolžine 182 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.
Deviacija gozdne poti se na odseku od km 27,240 do konca odseka načrtuje ob severnem robu vkopa hitre ceste, dolžine 45 m in širine 3,00 m z bankinama širine po 0,50 m, v makadamu.
10. člen
Na odseku hitre ceste se zgradijo naslednji objekti:
Viadukti
Viadukt Ribnik med km 22,220 in km 22,657 prečka dolino med Vipavskim Križem in Šibunkom ter železniško progo v dolžini 437 m brez priključnih nasipov, svetle višine 5,80 m nad železniško progo.
Viadukt Selo od km 26,739 do km 27,060 v dolžini 321 m prečka dolino s potokom Vrtovinščkom in lokalno potjo, višina nad potokom je 8,60 m.
Ostali pogoji glede urejanja viaduktov:
– območja pod viadukti je treba po končani gradnji nemudoma sonaravno urediti.
Mostovi
Most v km 18,459 čez Kožmanski potok, širine 12,50 m, dolžine 21,0 m z višino pretočnega profila 2,7 m in kotom križanja 35°.
Most v km 18,515 čez reko Hubelj, širine 28 m, dolžine 25 m z višino pretočnega profila 2,7 m in kotom križanja 77°.
Most na obvozno–servisni cesti v km 0,237, širine 28 m in dolžine 10,20 m prečka reko Hubelj pod kotom križanja 55° s pretočnim profilom višine 2,7 m.
Pod mostom je poleg potoka tudi kopna površina širine več kot 1 m, ki omogoča prehod živalim.
Pokriti vkop
Vkop na odseku hitre ceste od km 21,780 do km 22,040 v dolžini 260 m se izvede kot pokriti vkop, površine nad njim se humuzirajo in zasadijo.
Podhodi
Podhod za pešce in kolesarje v km 16,056 skupaj s propustom melioracijskega jarka, širine 6,00 m, dolžine 30,00 m in kotom križanja 88°, svetla višina 2,5 m.
Podhod za pešce in kolesarje v km 18,458, širine 3,00 m, dolžine 21,00 m, kot križanja 77° svetla višina 3,00 m.
Podvozi
Podvoz za deviacijo poljske poti v km 17,630, širine 4,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 90°.
Podvoz za obvozno–servisno cesto v km 1,708 ob križanju z železniško progo, širine 7,80 m in dolžine 12,00 m, kot križanja 75° in višina prostega profila 4,70 m.
Podvoz za lokalno cesto v km 21,080, širine 7,00 m in dolžine 19,10 ter kotom križanja 90°, z urejenim hodnikom za pešce.
Podvoz za lokalno cesto (deviacija 1-10/2) v km 0,121 ob križanju z železniško progo, širine 8,40 m in dolžine 9,00 m ter kotom križanja 85°.
Podvoz za magistralno cesto v km 23,006 širine 10,60 m, dolžina 30,88 m, kot križanja 77°.
Podvoz za krajevno cesto, potok Košivec in prehod divjadi v km 24,030, širine 20,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 80°.
Podvoz za krajevno cesto in hudourniško grapo v km 24,484, širine 12,35 m, dolžine 21,07 m in kotom križanja 78°.
Podvoz za deviacijo magistralne ceste v km 24,777, širine 10,60 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 60°.
Podvoz za lokalno cesto v km 26,250, širine 7,00 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 90°.
Nadvozi
Nadvoz za krajevno cesto Dolga Poljana–Dolenje v km 17.080, širine 6,45 m, dolžine 48,30 in kotom križanja 78°.
Nadvoz za lokalno cesto Ajdovščina–Ustje v km 18,984, širine 11,45 m, dolžine 54,82 m in kotom križanja 76°.
Nadvoz za lokalno cesto v Skrilje v km 23,305, širine 8,45 m, dolžine 54,44 m ter kotom križanja 80°.
Nadvoz za lokalno cesto k Bajčam v km 23,688, širine 8,45 m, dolžine 43,09 m in kotom križanja 77°. Nadvoz je v krivini z radijem 60 m.
Nadvoz za lokalno cesto v Branik v km 25,462, širine 8,45 m, dolžine 51,80 m in kotom križanja 88°.
Prepusti
V km 16,704 za potok Podovšek prepust širine 4,90 m, dolžine 19,20 m in kotom križanja 88°.
V km 0,279 deviacije magistralne ceste 1-2/2 za potok Podovšek prepust širine 4,90 m, dolžine 9,60 m in kotom križanja 75°.
V km 16,989 za potok Puščavec prepust širine 5,70 m, dolžine 19,10 m in kotom križanja 81°.
V km 0,562 deviacije 1-2/2 magistralne ceste za potok Puščavec prepust, širine 4,80 m, dolžine 17,50 m in kotom križanja 82°.
V km 0,892 deviacije magistralne ceste 1-2/2 za Kožmanski potok prepust širine 4,50 m, dolžine 9,60 m in kotom križanja 85°.
Na deviaciji poljske poti 1-5/2 za Kožmanski potok prepust širine 4,50 m, dolžine 4,00 m in kotom križanja 90°.
V km 18,680 za melioracijski jarek prepust širine 2,50 m, dolžine 36,00 m in kotom križanja 45°.
V km 19,505 za odvodnik prepust širine 4,50 m, dolžine 25,00 m in kotom križanja 45°.
V km 0,593 deviacije magistralne ceste 1-6/2 prepust širine 2,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 60°.
V km 0,642 deviacije lokalne ceste 1-7/2 prepust širine 4,50 m, dolžine 8,00 m in kotom križanja 90°.
V priključku poljske poti na deviacijo lokalne ceste 1-7/2 prepust širine 4,50 m, dolžine 3,50 m in kotom križanja 90°.
V km 0,245 deviacije lokalne ceste 1-7/2 prepust širine 2,50 m, dolžine 15,00 m in kotom križanja 90°.
V km 1,378 deviacije magistralne ceste 1-6/2 prepust širine 4,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 50°.
V km 20,520 za odvodnik (pri Bonetu) prepust širine 5,00 m, dolžine 19,20 m in kotom križanja 85°.
V km 21,052 za potok Jovšček prepust, širine 12,50 m, dolžine 21 m in kotom križanja 80°.
V km 0,551 deviacije magistralne ceste 1-9/2 za potok Jovšček prepust širine 10,50 m, dolžine 13,00 m in kotom križanja 90°.
V km 0,585 deviacije lokalne ceste 1-10/2 prepust širine 5,00 m, dolžine 7,00 m in kotom križanja 90°.
V km 0,871 deviacije magistralne ceste 1-9/2 prepust širine 5,00 m, dolžine 11,00 m in kotom križanja 90°.
V km 23,457 za potok Skrivšek prepust širine 8,00 m, dolžine 39,80 m in kotom križanja 60°.
V km 24,955 za Kamenjski potok prepust širine 7,70 m, dolžine 23,90 m in kotom križanja 80°.
V km 25,755 za potok Malenšček prepust širine 8,20 m, dolžine 24,13 m in kotom križanja 63°.
Ostali pogoji glede urejanja prepustov:
Vsa prečkanja površinskih vodotokov je treba načrtovati tako:
– da bo svetli prerez premostitve sposoben prevajati 100-letno visoko vodo pri odgovarjajoči varnostni višini, ki ne sme biti manjša od 1,0 m,
– da bodo propusti pod hitro cesto normalno prehodni, to je najmanj 2,0 m visoki in 1,5 m široki, če gre za pravokoten profil, sicer pa ustrezno povečani.
V. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
11. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev hitre ceste mora vsebovati tudi krajinskoureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
Trasa hitre ceste
Odbojne ograje na hitri cesti so v kovinski izvedbi in ne presegajo višine 0,75 m, izjemoma je dopustna izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami.
Kjer hitra cesta poseže v urbano strukturo ali se ji približa, se ob upoštevanju obstoječih vzpostavijo novi ambienti, predvsem ob obvozno–servisni cesti v Ajdovščini.
Vmesni ločilni pas je zatravljen ali zasajen z nizkimi grmovnicami.
Objekti na hitri cesti
Cestni objekti in oprema morajo biti arhitekturno oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter usklajeni z urbano in krajinsko podobo.
Viadukt Selo mora biti oblikovan tako, da so podporni stebri pod viaduktom postavljeni simetrično pod obema voznima pasovoma izven struge potoka Vrtovinšček zato, da se ohrani njegov naravni potek.
Cestna oprema in razsvetljava ceste morajo izkazovati enotne oblikovne elemente.
Priključek
Na območju priključka mora biti vmesni prostor med priključnimi rampami in hitro cesto ustrezno zazelenjen.
Posegi v obcestni prostor
Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst.
Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
Razporejanje vegetacije mora zagotavljati varnost vožnje in poudarjati optično vodenje prometa.
Robovi izsekanega gozda naj bodo zaokroženi in sanirani s primerno višinsko in vrstno strukturo avtohtone vegetacije.
Regulirane struge vodotokov je treba urejati sonaravno tako, da se ohranijo biotopi (vodna flora in favna ter rastje ob vodi). Pri izboru rastlin se uporabi le avtohtono rastje.
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu, brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.
Protihrupne zaščite
Protihrupne zaščite so lahko izvedene iz različnih materialov, vendar pa morajo biti zaradi potrebne zaščite pred vplivi burje ustrezno zazelenjene in obsajene.
Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora in ga zaradi percepcije voznika na hitri cesti spreminjati na ustrezni razdalji.
Na mestih, kjer se odpirajo zanimivi pogledi se izvede transparentna protihrupna ograja.
VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
12. člen
Odvodnjavanje meteornih vod
Odvodnjavanje meteornih voda z vozišča ne sme poslabšati naravnega vodovja in se izvede z ustreznimi nagibi vozišča:
– ena polovica v srednji ločilni pas ter dalje v obcestno muldo oziroma drenažno–kanalizacijsko cev,
– druga polovica preko bankin po nasipu in terenu ali preko bankin v obcestni jarek–muldo oziroma v koritnico ob strani ter dalje v drenažno–kanalizacijsko cev.
Na osnovi hidrogeoloških karakteristik zemljin in hribin so za zaščito odvodnika meteornih vod s cestišča predvideni naslednji načini odvodnjavanja:
– razpršeno ponikanje preko bankin po nasipu z zadrževanjem v obcestnih muldah ter z iztočnimi objekti pred prelivi jarkov v površinske odvodnike je predvideno:
od km 15,760 do km 18,900,
od km 19,500 do km 21,080,
od km 23,390 do km 23,450,
od km 25,800 do km 26,580,
– iztočni objekti–jaški so izdelani iz betonskih cevi Ř 100 (Ř 120) cm, ustrezno hidravličnim zahtevam, oziroma so lahko tudi pravokotnega profila, položenih vertikalno na betonsko podlago. Na jašek je priključena cev na koti dana jarka. Pred vtokom v jašek je izdelana poglobitev jarka s funkcijo usedalnika. Jašek je v dnu poglobljen v primerjavi z vtokom in iztokom in ima vgrajeno potopno steno s funkcijo lovilca olja. Iztočni objekt je vgrajen v zemeljski nasip višine cca 70 cm z izdelanim varnostnim prelivom. Iztočni objekti so nameščeni na iztokih iz obcestnih jarkov na profilih:
– profil 795 v km 15,900,
– profil 803 v km 16,060,
– profil 817 v km 16,340,
– profil 830 v km 16,600,
– profil 835 v km 16,700,
– profil 849 v km 16,980,
– profil 853 v km 17,057,
– profil 865 v km 17,300,
– profil 881 v km 17,620,
– profil 883 v km 17,660,
– profil 887 v km 17,740,
– profil 912 v km 18,240,
– profil 923 v km 18,460,
– profil 926 v km 18,530,
– profil 935 v km 18,700,
– profil 975 v km 19,500,
– profil 1025 v km 20,510,
– profil 1026 v km 20,520,
– profil 1051 v km 21,020,
– profil 1052 v km 21,030,
– profil 1173 v km 23,460,
– profil 1301 v km 26,020,
– profil 1302 v km 26,040 desno,
– profil 1302 v km 26,040 levo,
– profil 1313 v km 26,260,
– zbiranje vode v usedalniku z zadrževalnikom s prelivom v vodotok je predvideno:
od km 18,900 do km 19,500 (zadrževalnik Ia),
od km 21,080 do km 22,200 (zadrževalnik I),
od km 22,200 do km 22,860 (zadrževalnika II in III),
od km 22,860 do km 23,390 (zadrževalnik IV),
od km 23,450 do km 23,620 (zadrževalnik V),
od km 23,620 do km 24,020 (zadrževalnik VI),
od km 24,020 do km 24,480 (zadrževalnik VII),
od km 24,480 do km 24,780 (zadrževalnik VIIa),
od km 24,950 do km 25,800 (zadrževalnik VIII),
od km 26,580 do konca trase (zadrževalnika IX in X),
Viadukta se odvodnjavata v predvidene zadrževalne bazene, viadukt Ribnik v zadrževalnika II in III, viadukt Selo v zadrževalnika IX in X.
Zadrževalniki so locirani izven varovalne ograje hitre ceste v neposredni bližini vodotokov, oblikovno in dimenzijsko prilagojeni tehničnim zahtevam in naravnim danostim prostora in okolja.
Območje zadrževalnika se obsadi z drevesno in grmovno obvodno vegetacijo na način in z vrstami, ki so značilne za obravnavano območje.
Dostopi za vzdrževanje se uredijo iz obstoječih lokalnih cest.
Odvodnjavanje podvoza obvozno–servisne ceste pod železniško progo se uredi s prečrpavanjem.
13. člen
Vodovod
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje vodovode:
Primarni vodovod PVC 140 Ajdovščina–Planina v km 18,895 je treba prestaviti na odseku od Tovarniške ulice v Ajdovščini do Ustja ob novo predvideno deviacijo te ceste v litoželezni izvedbi Ř 150 mm. Izvesti je treba tudi prevezavo napajalnega vodovoda za čistilno napravo iz opuščenega na novi vodovod.
Vodovod Petrgalovše–Plače (jeklen cevovod Ř 80 mm) v km 21,470 se rekonstruira tako, da se v dolžini 38 m položi v zaščitno salonitno cev in zgradi vodovodna jaška za namestitev izpusta in zračnika.
Oskrbovalni vodovod Cesta–Vipavski Križ (jeklen cevovod Ř 100 mm) je treba v območju križanja s hitro cesto v km 21,950 prestaviti ob traso deviacije ceste Cesta–Vipavski Križ.
Magistralni vodovod Izvir Hublja–Batuje (jeklen cevovod Ř 300 mm), ki ga hitra cesta prečka v km 23,930 je treba v dolžini 73 m zamenjati, zaščititi in opremiti s kontrolnim zasunom. Na isti lokaciji je treba izvesti tudi zaščito napajalnega vodovoda za Dobravlje (Ř 150 mm) ob križanju s potokom in krajevno cesto.
Magistralni vodovod Izvir Hublja–Batuje je treba na odseku od km 24,190 do km 24,290 prestaviti ob hitro cesto s prečkanjem v zaščitni cevi.
Primarni vodovod Ř 150 mm Potoče–Brje v km 25,460 je treba prestaviti ob deviacijo lokalne ceste 1-25/2 oz pritrditi na mostno konstrukcijo nadvoza nad hitro cesto.
Vodovod v km 26,800 pod viaduktom Selo, ki oskrbuje objekte južno od trase, je treba zaščititi pred poškodbami med gradnjo.
14. člen
Elektrika
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje elektroenergetske vode:
– DV 110 kV Ajdovščina–Idrija v km 17,025–izvede se prestavitev med stebroma 8 in 10 v smeri proti zahodu,
– DV 20 kV RTP Ajdovščina–Rusne v km 18,620–izvede se prestavitev med lesenima drogoma st.m. 18 in 20 na jeklena križna stebra,
– kablovod 2 x 20 kV RTP Ajdovščina–mesto Ajdovščina v km 18,540 hitre ceste in v km 0,550 obvozno–servisne ceste–izvede se mehanska zaščita z uvlačenjem v obbetonirano PE cev,
– kablovod 2 x 20 kV RTP Ajdovščina–RP Ajdovščina križa hitra cesta v km 18,890 (območje priključka Ajdovščina)–vsa križanja hitre ceste in prključnih krakov je treba mehansko zaščititi z uvlačenjem v PE cev in obbetoniranjem,
– nizkonapetostni podzemni kabel v km 20,695–izvede se mehanska zaščita,
– DV 20 kV odcep za TP Otkovše v km 21,970–rekonstrukcija v območju križanja zaradi večjega razpona med stebri na dolžini cca 180 m,
– nizkonapetostni vod, ki napaja objekte južno od viadukta Ribnik se pod njim v km 22,426 kablira v dolžini cca 90 m,
– DV 10 kV RP Dobravlje–HE Hubelj v km 22,758–prestavitev na odseku od RP Dobravlje do st. m. 90 v dolžini cca 600 m,
– nizkonapetostni vod v km 23,620–vod se kablira in delno prestavi v dolžini cca 100 m,
– DV 20 kV odcep za TP Kukanje prečka hitra cesta v km 24,530 in deviacijo magistralne ceste 1-23/2–daljnovod se prestavi v dolžini cca 180 m in preveže na prestavljeno lokacijo daljnovoda TP Potoče–TP Dobravlje,
– DV 20 kV TP Potoče–TP Dobravlje križa deviacijo magistralne ceste 1-23/2 v km 0,200 in hitro cesto v km 24,810–daljnovod se prestavi na novo lokacijo med st.m 12 in 18 v dolžini cca 600 m,
– DV 20 kV odcep za TP Brje v km 25,440–izvede se novo križanje na isti lokaciji,
– nizkonapetostni prosti vod v km 26,800–vod se kablira od TP Vrtovin do kabelske omarice na objektu v dolžini cca 180 m,
– DV 20 kV RP Vrtovin–TP Batuje v km 27,080–daljnovod se prestavi med st. m. 3 in 10 v dolžini cca 400 m tako da se poveča kot križanja,
– nizkonapetostni podzemni kabel za napajanje MRP prečka obvozno–servisna cesta v km 0,550–kabel se prestavi in izvede mehanska zaščita.
Poleg navedenega se demontira vse vode za napajanje tistih objektov, ki se rušijo.
15. člen
Plin
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prilagoditi plinovod.
Trasa hitre ceste križa v km 18,740 razdelilni plinovod R 34, ki povezuje magistralni plinovod M 3 z MRP Ajdovščina. Izvede se zaščita pred obremenitvami z betonskimi ploščami in zavarovanje med gradnjo.
Obvozno–servisna cesta 1-6/2 poteka v bližini razdelilne postaje in prečka priključni cevovod P 341(2) v km 0,520 in cevovod P 342 v km 0,480, zato se izvede zaščita pred obremenitvami.
Tovarniška cesta, ki se rekonstruira, prečka cevovod P 341(2) v km 0,090–ukrep ni potreben.
Vse zaščite in prestavitve plinovodov je treba izvesti pred pričetkom gradnje hitre ceste na odseku Vipava–Selo sočasno tudi na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava.
16. člen
Telekomunikacijski vodi
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje telekomunikacijske objekte in naprave:
Koaksialni kabel in naročniški kabel, ki sta položena v skupni trasi se od km 16,400 do km 17,640 prestavi ob severni rob deviacije magistralne ceste 1-2/2.
TK 10 za Ustje in TV 36 za RTP Ajdovščina v km 18,900 se prestavi v peto nasipa deviacije lokalne ceste 1-7/2 od Tovarniške ulice do Ustja oziroma v cevi v nadvozu.
Samonosilni naročniški kabel, ki ga tangira obvozno–servisna cesta 1-6/2 pri letališču v km 1,950 se kablira v dolžini cca 600 m na isti trasi.
Koaksialni kabel, optični kabel in naročniški kabel, ki prečka deviacijo magistralne ceste 1-9/2 v km 0,170 in km 0,600 se prestavi v dolžini cca 90 m oziroma 200 m.
Samonosilni naročniški kabel za Vipavski Križ v km 21,950 se kablira in prestavi ob deviacijo ceste v Vipavski Križ.
Samonosilni kabel med km 23,550 in 23,680 se prestavi ob deviacijo lokalne ceste 1-17/2 in izvede z zemeljskim kablom.
Samonosilni kabel v km 24,030 se nadomesti z zemeljskim kablom ki se položi ob rob deviacije krajevne ceste 1-20/2 oziroma v cevi v podvozu 3-12/2.
Naročniške telefonske kable položene ob cesti Potoče–Branik se prilagodi deviaciji te ceste oziroma položi v cevi v nadvozu v km 25,470.
Koaksialni kabel in naročniška kabla od km 25,680 do km 26,560 se prestavi v novo traso ob južni strani hitre ceste s priklopom naročniškega kabla na obstoječi vod pod hitro cesto v km 26,460.
17. člen
Kanalizacija
Zaradi gradnje hitre ceste in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje kanalizacijske objekte in naprave.
V km 18,530, kjer hitra cesta prečka sušni kanal ob desnem bregu Hublja se zgradi nov revizijski jašek.
Kanal Ř 80 cm, ki odvaja odpadno vodo iz centra BIS v zbirni kanal na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 se obbetonira in zgradi dva revizijska jaška.
Zbirni kanal ob levem bregu Hublja na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 z razbremenilnikom se prestavi na novo lokacijo s pretokom v Hubelj.
Meteorni kanal Ř 80 cm in sušni kanal Ř 80 cm ob desnem bregu Hublja na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 se obbetonira na mestu križanja.
Meteorni kanal Ř 80 cm na odseku obvozno–servisne ceste med km 0,150 in 0,300 z revizijskim jaškom se na mestu križanja prestavi in zgradi dva revizijska jaška.
Nerealizirane projekte za odsek zbirnega kanala v območju priključnih krakov priključka Ajdovščina in na lokaciji križanja z obvozno–servisno cesto 1-6/2 v km 1,370 (proj. štev. 67-01/PAD–Projekt Nova Gorica) je treba uskladiti s projekti hitre ceste.
S projekti hitre ceste je treba predvideti tudi potrebne uskladitve predvidenih zbirnih kanalov naselij Budanje, Duplje in Dolga Poljana.
18. člen
Klic v sili
Ob celotni trasi hitre ceste je treba urediti sistem za klic v sili, ki ga sestavlja centrala v avtocestni bazi, stebrički ob hitri cesti ter kabel za napajanje in prenos informacij.
Stebrički klica v sili se postavijo na obeh straneh hitre ceste v približni razdalji 2000 m.
Za napajanje in prenos informacij se zgradi 6 cevna kabelska kanalizacija, položena v bankino ceste na severni strani, vsa prečkanja pa se izvede v zaščitnih ceveh Ř 125 mm z obbetoniranjem.
Na lokacijah stebričkov za klic v sili se izvedejo razširitve hitre ceste za varno zaustavljanje avtomobilov.
19. člen
Javna razsvetljava
Na odseku hitre ceste je treba razsvetliti celoten priključek Ajdovščina, ki zajema tudi vse štiri priključne krake, obvozno–servisno cesto 1-6/2 v dolžini ca 400 m in deviacijo lokalne ceste 1-7/2 od TP Ajdovščina do km 0,650.
Napajanje je izvedeno s podzemnimi kabli iz TP Ajdovščina in iz novo predvidenih prižigališč.
Rasvetljen je tudi pokriti vkop pod Vipavskim križem in podvoz v km 21,080.
20. člen
Železnica
Hitra cesta prečka železniško progo Prvačina–Ajdovščina v km 22,730 na viaduktu, katerega minimalna višina od zgornjega roba tirnice do spodnjega roba konstrukcije je 5,8 m, stebri viadukta pa so oddaljeni od osi tira min. 3,0 m.
Kjer se hitra cesta približa železnici je od osi tira oddaljena najmanj 8,0 m.
VII. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
21. člen
Rušenja obstoječih objektov
Zaradi gradnje hitre ceste je treba odstraniti naslednje stanovanjske objekte:
Stanovanjski objekt Dolga Poljana številka 1, drvarnico in tri vrtne lope na parcelah številka *239, 1366 k.o. Budanje.
Stanovanjsko hišo Cesta številka 32 z gospodarskim poslopjem na parcelah številka: 1512, 1513 k.o. Vipavski Križ.
Stanovanjsko hišo Cesta številka 34 A na parcelah številka: *142/2, 1506/9 k.o. Vipavski Križ.
Stanovanjsko hišo Cesta številka 98, gospodarsko poslopje in nadstrešek na parcelah številka: *151, 1832/1 k.o. Vipavski Križ.
Stanovanjsko hišo Cesta številka 97 s hlevom in prizidano garažo na parceli številka *143 k.o. Vipavski Križ.
Stanovanjsko hišo Cesta številka 99 s prizidano garažo na parcelah številka *145, *146, *148, *149 k.o. Vipavski Križ.
Stanovanjsko hišo Vrtovin 18 s prizidano garažo na parceli številka *71/5, k.o. Vrtovin.
Stanovanjsko hišo Vrtovin številka 18 A in garažo na parceli številka *71/8 k.o. Vrtovin.
Opuščeno transformatorsko postajo na parceli številka *282 k.o. Budanje.
Objekt avtobusne postaje za Dolgo Poljano na parceli številka 881/1, k.o. Šturje.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.
22. člen
Gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda
– V neposredni bližini hitre ceste se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda. Za ureditev novega gozdnega roba se uporabijo avtohtone vrste gozdne vegetacije.
– Vse prizadete gozdne površine izven cestnega telesa bodo urejene in pogozdene z ustrezno drevesno vrsto v skladu z gozdnogojitvenim načrtom.
– Gradnja v gozdnih območjih mora čimmanj posegati v prostor izven samega cestnega telesa (minimalna sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje objektov).
– Novourejeni gozdni rob se izvede z avtohtono vegetacijo, skladno z gozdno gojitvenim načrtom.
– Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti.
– Poseki gozda morajo biti izvedeni strokovno, na podlagi detajlnega načrta.
– Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.
– Med gradnjo in med obratovanjem se morajo nadzorovati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo.
23. člen
Ureditve v območjih kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč:
– investitor izgradnje hitre ceste na odseku Vipava–Selo je po končani gradnji dolžan plačati stroške, nastale v zvezi s kmetijskimi prostorsko–ureditvenimi operacijami, ki so posledica posega hitre ceste na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč;
– na mestih, kjer hitra cesta prizadane trajne nasade in njihovo infrastrukturo, se le ti rekonstruirajo;
– na območju, kjer hitra cesta preseka izgrajene melioracijske komplekse, se izvedejo delne rekonstrukcije oziroma prilagoditve melioracijskih sistemov tako, da je zagotovljeno nadaljne funkcioniranje teh sistemov;
– rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani njena plodnost in količina; pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,2 m;
– investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgradnje in po izgradnji;
– vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okolnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obdelovalne površine.
24. člen
Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi gradnje hitre ceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne bo poslabšal.
Zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih, ki jih križa hitra cesta ali druge ureditve določene s to uredbo.
Ti vodotoki oziroma križanja so:
– Podovšek, križa hitro cesto v km 16,704 in deviacijo magistralne ceste v km 0,279, dolžina ureditve 205 m,
– Puščavec, križa hitro cesto v km 16,991 in deviacijo magistralne ceste v km 0,562, dolžina ureditve 425 m,
– Kožmanski potok (OJ 3), križa hitro cesto v km 18,459, deviacijo magistralne ceste 1-2/2 v km 0,892 in deviacijo poljske poti 1-5/2, dolžina ureditve 1550 m s tremi prepusti na poljskih poteh,
– Hubelj, križa hitro cesto v km 18,515 in deviacijo magistralne ceste v km 0,236, ureditev od obvozno-servisne ceste do hitre ceste z ustrezno navezavo gorvodno in nizvodno na obstoječo strugo, dolžina ureditve cca 430 m,
– Odvodnik, ki križa hitro cesto v km 18,680, dolžina ureditve 830 m (od obvozno-servisne ceste do iztoka v obstoječo odvodno mrežo),
– Odvodnik obrtne cone, križa hitro cesto v km 19,505, deviacijo magistralne ceste 1-6/2 v km 1,378, deviacijo lokalne ceste 1-7/2 v km 0,642 in priključek poljske poti, dolžina ureditve 1050 m,
– Jovšček, križa hitro cesto v km 21,025 in deviacijo magistralne ceste v km 0,551, dolžina ureditve 350 m. Pri ureditvi se upošteva povečanje vodnih količin iz zaledja (letališča). Obstoječi prepust na magistralni cesti se opusti.
– Potok, ki križa hitro cesto v km 22,955, dolžina ureditve 100 m,
– Skrivšek, križa hitro cesto v km 23,457, dolžina ureditve 150 m,
– Košivec, križa hitro cesto v km 24,034, dolžina ureditve 160 m,
– Pritok Košivca, prečka hitro cesto v km 23,952, ureditev predvidena v obsegu križanja 150 m,
– Hudourniška grapa, prečka hitro cesto v km 24,488, dolžina ureditve 200 m,
– Kamenski potok, prečka hitro cesto v km 24,955, dolžina ureditve 175 m,
– Malenšek, prečka hitro cesto v km 25,755, dolžina ureditve 250 m,
– Potok, ki križa hitro cesto v km 26,045, dolžina ureditve 150 m.
Vse posege v površinske vodotoke je treba načrtovati tako, da se:
– preveri možnost sproščanja materiala v višjih legah, ki bi ga lahko vodotoki odlagali na prehodu v dolino in z njm zasuli korito ter predvidi ustrezne ukrepe,
– preveri in po potrebi novelira osnovne hidrološke podatke.
Odvodnjavanje cestnega telesa:
Na celotnem odseku hitre ceste se v strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85).
Padavinska voda s hitre ceste se zbira v odtočnih jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrževalniki vode z zbiralci olj in usedalniki nesnage. Pri dimenzioniranju zadrževalnikov se upošteva 15 minutni računski naliv kapacitete 300 l/sek/h s pogostnostjo n=1 in površinsko obremenitvijo 10 m/h. Koristni prostornini objekta se doda dodatnih 7 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v primeru razlitja.
Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varovanja virov in podtalnice:
– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov;
– vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji živih bitij v in ob vodotokih;
– pri načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju mostov, prepustov, sistema odvodnjavanja cestišča, regulacij in ureditev vodotokov je treba upoštevati hidrološke podatke in dinamične značilnosti vodotokov;
– odvzem vode za tehnološke potrebe med gradnjo je treba izvajati tako, da se vedno ohranja ekološko sprejemljivi pretok ter v soglasju z upravljalcem vodotoka;
– vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sonaravno, z obsaditvijo vodotoka.
25. člen
Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– celotni odsek trase hitre ceste je treba pred gradnjo fotodokumentirati v skladu z navodili službe za varstvo naravne dediščine;
– živalskim vrstam, ki so vezane na širši prostor je prehajanje čez hitro cesto preprečeno z varnostno žične ograjo ob hitri cesti;
– za prehod divjadi služita viadukta “Ribnik” in “Selo” ter podvoz 3-12/2 v km 24,030, ki je širok 20,0 m, ustrezno je dimenzioniran še prepust potokov Jovšček in Malenšček;
– zaščito ptic pri preletu zagotavljajo predvidene zasaditve proti burji;
– prehajanje dvoživk je zagotovljeno z dovolj velikimi prepusti obstoječih potokov in strug, ki omogočajo prehod svetlobe. Vhodi morajo biti lijakasti, ob cesti pa dovolj gosta zaščitna mreža;
– investitor mora pred pričetkom gradnje v primernem letnem času zagotoviti floristični popis vrst na povirnem kraku potoka Vrtovinšek nad vasjo Selo in potoka Jovšček na odseku ob hitri cesti;
– vse naravno ohranjene vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov;
– investitor mora na vseh odsekih potokov, kjer bodo izvedene regulacije, prestavitve ali prečkanja z mostovi zagotoviti izvedbo preventivnih odlovov rib. Preventivne odlove rib opravi ribiška družina Ajdovščina.
– ureditve reguliranih odsekov morajo omogočati podobne življenjske pogoje vodnim živalim kot je to slučaj v današnjem stanju;
– sestavni del projekta hitre ceste je tudi krajinsko ureditveni načrt, ki mora upoštevati pogoje določena v tej uredbi.
26. člen
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Za varovanje objektov in območij kulturne dediščine, se morajo izvesti naslednji ukrepi:
– spominsko obležeje v Logu se prestavi na območje odstranjene stavbe Dolga Poljana 1 in ustrezno uredi okolica;
– investitor mora zagotoviti stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli in izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih najdišč;
– pred začetkom del je treba izdelati, skladno z navodili pristojnih služb, posnetek kulturne dediščine na celotnem območju trase hitre ceste.
27. člen
Varstvo pred hrupom
Na osnovi prognoze prometa za 20-letno plansko obdobje po končani gradnji so določeni naslednji ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim hrupom:
------------------------------------------------------------------------------------------
   odsek       stran    višina     dolžina     vrsta
od km   do km    ceste    m       m        zaščite
------------------------------------------------------------------------------------------
17,28   17,70    desna    2,0      420       obojestranska
                                  absorbcijska
                                  ograja
17,70   18,20    desna    2,0      500       absorbcijska
                                  ograja
20,44   20,81    desna    2,0      370       obojestranska
                                  absorbcijska
                                  ograja
20,81   21,01    desna    3,5      200       obojestranska
                                  absorbcijska
                                  ograja
21,79   22,03                  240       prekritje
                                  ukopa
22,20   22,44    desna    2,0      240       absorbcijska
                                  ograja
23,54   23,68    desna    3,0      140       absorbcijska
                                  ograja
24,10   24,30    leva     2,0      200       absorbcijska
                                  ograja
25,20   25,37    desna    2,0      170       absorbcijska
                                  ograja
25,70   26,02    desna    2,0      320       absorbcijska
                                  ograja
26,21   26,37    desna    2,0      160       absorbcijska
                                  ograja
26,37   26,57    desna    2,5      200       absorbcijska
                                  ograja
26,57   26,73    desna    1,5      160       absorbcijska
                                  ograja
26,61   27,01    južna    2,0      400       absorbcijska
                                  ograja
Investitor mora ob gradnji hitre ceste izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili Uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 33. členu te uredbe.
28. člen
Varstvo pred burjo
– Glede na jakost, pogostnost in smer burje so načrtovani zaščitni vegetacijski pasovi vzdolž privetrne strani hitre ceste na dolinskem delu, to je od začetka odseka v km 15,760 do km 22,500 oziroma do viadukta Ribnik ter vzdolž priključkov na hitri cesti.
– Vegetacijski pas min. širine 5 m sestavljajo najmanj tri vzporedne vrste dreves zasajene čim bližje cestišča v medsebojni oddaljenosti le nekaj metrov.
– Drevesne vrste so avtohtone z nizkimi in gostimi krošnjami.
– Na nasipih med odbojno in zaščitno ograjo ter med drevjem so zasajene grmovnice.
– Zaščitni vegetacijski pas služi tudi kot element krajinskega urejanja, predstavlja zaščito pred preleti ptic in zaščito pred širjenjem emisij škodljivih snovi.
– Na mostovih, viaduktih in drugih izjemno izpostavljenih mestih so zaščitne ograje oziroma zaščitne stene višine do 2,0 m.
– Ostale zaščitne mere so opozorilni znaki za bočne vetrove in smerokazi vetra.
29. člen
Varstvo zraka
Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov. Ustrezna zasaditev vegetacije dodatno izboljšuje stanje, saj kot ovira v turbulentnem toku zraka zvišuje plast mešanja in s tem redčenja škodljivih snovi.
30. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost objektov ob hitri cesti se ne bo spremenila. Povsod so zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila, tangirani vodovodi se prestavijo, preskrba s požarno vodo ne bo okrnjena.
31. člen
Deponije viškov materiala
Idejni projekt hitre ceste predvideva 112000 m3 viškov nenosilnega materiala. Nenosilni material se deponira na stalne deponije s prednostjo uporabe viškov materiala v občini Ajdovščina:
– za ureditev sanitarne deponije pod Dolgo Poljano se porabi 55000 m3 na parcelah oziroma delih parcel štev. 2684, 2681, 2682 in 773 vse k.o. Budanje,
– za zasip gramoznice v Vrtojbi 57000 m3 na parcelah oziroma delih parcel, ki jih določa lokacijska dokumentacija štev. 352-01-292/94, ki jo je izdelala Služba za prostorsko načrtovanje občine Nova Gorica.
Ostali pogoji glede urejanja deponij:
– deponije materiala ne smejo ovirati odtoka voda, biti morajo ustrezno zavarovane pred erozijo ter imeti urejen odtok padavinskih vod;
– v času obratovanja je treba redno kontrolirati stanje deponij z vidika stabilnosti, hortikulturnega vzdrževanja in sprotno sanirati eventualne posedke;
– z nenosilnim materialom se ne sme zasipavati vodotokov ter močvirnih zemljišč.
Stalne deponije nenosilnega materiala niso vključene v ureditveno območje lokacijskega načrt. Investitor gradnje hitre ceste mora zanje pridobiti ustrezno prostorsko dokumentacijo ter dovoljenje za poseg v prostor.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE
32. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov
– deli trase hitre ceste
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
– objekti na trasi hitre ceste.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
Obvozno–servisna cesta južno od Ajdovščine na odseku od trgovskega centra “Hubelj” do letališča se izvaja kot prva prioriteta.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
33. člen
MONITORING
Investitor gradnje hitre ceste mora:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa, v skladu s predpisi pri čemer je v nadaljevanju 33. člena določena vsebina spremljanja stanja le obvezni minimum.
– pri določitvi točk monitoringa naj se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih kjer je to mogoče je potrebno monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi ali lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavine okolja (tla, vode, zrak, hrup) je potrebno zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
– točke spremljanja stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
Vsakoletni rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Investitor gradnje hitre ceste je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati na sestavine okolja na določenih mestih in v določenem časovnem obdobju:
Tla in rastline – dve leti po pričetku obratovanja, dvakrat letno opravljati pedološke analize in preiskave tal na težke kovine (svinec, cink, baker, krom, nikelj) in preiskave vsebnosti teh kovin v rastlinah (koruza, pšenica, trta, sadno drevje, trava) na lokacijah v Logu, Žapužah, Ajdovščini, Kukanjah in Čebulih. V primeru prekoračitve dopustnih vrednosti je treba uvesti dodatne zaščitne ukrepe.
Vode – po vzpostavitvi stabilnih razmer obratovanja, dvakrat letno, na lokacijah štirih izpustov iz zadrževalnikov meriti emisijo snovi in toplote odpadne padavinske vode iz cestišča. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti je treba v skladu s predpisi izvesti dodatne ukrepe za zmanjšanje emisije in skupaj s pristojnim organom pripraviti načrt nadaljnjega monitoringa. Dve leti po pričetku obratovanja hitre ceste se preveri stanje vodnega režima na mestih vodnogospodarskih ureditev in objektov. V primeru poškodb ali poslabšanja vodnega režima v skladu s pristojnim organom izvesti dodatne ukrepe in načrt nadaljnjega preverjanja stabilizacije stanja.
Zrak – dve leti po pričetku obratovanja, enkrat letno v zimskem času izvajati enomesečne meritve NOx, CO, lebdečih delcev in ozona na lokaciji v bližini Ajdovščine. V primeru prekoračitve dopustnih koncentracij je treba izvesti ustrezne ukrepe.
Hrup – med gradnjo in dve leti po pričetku obratovanja hitre ceste izvajati monitoring hrupa in ustreznost izvedenih protihrupnih ukrepov. V primeru ugotovljenih prekoračitev dopustnih ravni hrupa je treba takoj zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe.
Živali – med gradnjo in tri leta po začetku obratovanja hitre ceste spremljati stanje prehajanja in zadrževanja živali zlasti na območjih viaduktov Ribnik in Selo ter prehoda ob potoku Košivec. Zaradi prehajanja vodnih živali je potrebno preveriti ustreznost izvedenih rešitev (razširjeni prepusti). V primeru ugotovitve odstopanj od predvidenih sonaravnih rešitev je treba v skladu z možnostmi izvesti dodatne ukrepe za zaščito in prehod živali.
Gozd – tri leta po pričetku obratovanja hitre ceste je potrebno na območju novonastalih gozdnih robov spremljati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo ter v primeru ugotovljenih odstopanj od načrtovanih rešitev uvesti dodatne ukrepe.
Burja – pred dokončanjem izgradnje hitre ceste je potrebno izvesti instrumentalne celoletne meritve burje. Meritve je treba ponoviti dve leti po izgradnji hitre ceste. Na podlagi izmerjenih rezultatov in tako določene stopnje izpostavljenosti burji, je potrebno preveriti predvidene rešitve in v primeru odstopanj zagotoviti dodatne ukrepe.
Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
34. člen
Poleg vseh obveznosti navedenih v predhodnih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca med gradnjo in po njen tudi:
– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa na obstoječi magistralni cesti M 10-5 in železnici,
– za zagotovitev ustrezne prometne varnosti in prepustnosti v času gradnje hitre ceste je treba pred gradnjo hitre ceste zgraditi pas za leve zavijalce v križiščih magistralne ceste M 10-5 in lokalne ceste za Budanje in Duplje,
– magistralno cesto M 10-5 skozi naselje Cesta urediti s hodniki za pešce,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po izgradnji,
– zgraditi dostope, ki v načrtu niso predvideni, bodo pa utemeljeno zahtevani v postopku zaslišanih prizadetih strank,
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali transportom med gradnjo, je treba pred začetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji hitre ceste pa obnoviti,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji hitre ceste zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja hitre ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, oziroma ob nezgodi zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– vzdrževati protihrupne ograje in vegetacijo na ali ob njih,
– vzdrževati vetrozaščitne vegetacijske pasove.
X. TOLERANCE
35. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
XI. NADZOR
36. člen
Izvajanje te uredbe nadzira Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor–Uradu RS za prostorsko planiranje in na občini Ajdovščina.
38. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-04/96-13/1-8
Ljubljana, dne 6. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost