Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

2385. Pravilnik o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih, stran 3158.

Na podlagi 10. točke 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o načinu izplačevanja denarnih prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih
1. člen
Ta pravilnik določa način izplačevanja denarnih prejemkov (v nadaljnjem besedilu: prejemki) po zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95), in način vodenja evidenc o izplačilih.
I. IZPLAČEVANJE DENARNIH PREJEMKOV
2. člen
Redni mesečni in letni prejemki ter povračila, doplačila in prispevki se upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku, skrbniku ali pooblaščencu, izplačujejo preko poslovnih bank v Republiki Sloveniji na hranilno knjižico ali tekoči račun.
Šteje se, da je nakazilo opravljeno, ko je nakazano na hranilno knjižico ali tekoči račun upravičenca oziroma osebe iz prejšnjega odstavka.
3. člen
Upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini se prejemki izplačujejo na način, ki je predpisan za plačilni promet s tujino.
Na zahtevo upravičenca se lahko prejemki iz prejšnjega člena izplačujejo tudi na nerezidenčni račun, ki ga ima upravičenec pri eni izmed poslovnih bank v Republiki Sloveniji, ali na hranilno knjižico ali tekoči račun njegovega pooblaščenca v Republiki Sloveniji.
4. člen
Zneski prejemkov se pri izplačilih zaokrožujejo skladno s posebnimi predpisi.
5. člen
Plačila pravnim osebam, katerih storitve pomenijo izvršitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, zdravstvenega varstva in popusta pri vožnji in brezplačne vožnje, se izvršijo na podlagi računa, ki ga izstavijo te pravne osebe v skladu s pogodbo z ministrstvom, pristojnim za vojne invalide (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
6. člen
Mesečni prejemki iz 2. in 3. člena tega pravilnika dospejo v izplačilo zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravlja izplačilo.
Izplačila prejemkov iz prejšnjega odstavka se realizira tistega dne, ko dospejo v plačilo, če pa je ta dan državni praznik, sobota ali nedelja, pa zadnji delovni dan pred državnim praznikom, soboto ali nedeljo.
7. člen
Če se upravičenec preseli na področje druge upravne enote oziroma izpostave (v nadaljnjem besedilu: upravne enote), mora o tem obvestiti prejšnjo krajevno pristojno upravno enoto, ta pa obvesti ministrstvo.
Upravna enota, pristojna po upravičenčevem prejšnjem stalnem prebivališču, pošlje upravni enoti, pristojni po njegovem stalnem prebivališču, skupaj s spisom upravičenca tudi potrebne finančne podatke. Upravna enota, pristojna po upravičenčevem prejšnjem stalnem prebivališču, obdrži za svoj arhiv prepise listin, ki jih potrebuje za dokumentiranje dotedanjih izplačil.
II. POSTOPEK IZPLAČEVANJA DENARNIH PREJEMKOV
8. člen
Prejemke izplačuje ministrstvo na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo upravne enote, ki so pristojne za izvrševanje odločb, s katerimi so priznane pravice po zakonu o vojnih invalidih.
9. člen
Upravne enote za vsakega upravičenca pripravijo in obdelajo podatke, potrebne za izplačilo za tekoči mesec.
Obdelani podatki za izplačilo morajo vsebovati vse potrebne podatke, ki jih za izplačilo sredstev iz državnega proračuna predpiše Ministrstvo za finance.
Podatki za izplačilo morajo biti izdelani tako, da jih je mogoče obdelovati s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov in posredovati na magnetnih medijih ter na papirju kot računalniški izpis.
10. člen
Ministrstvo v skladu s predpisi o javnih naročilih izbere izvajalca zbirne obdelave in prenosa podatkov v postopku centralnega izplačevanja prejemkov in vodenja evidenc o izplačilih (v nadaljnjem besedilu: centralna enota).
Upravne enote posredujejo obdelane podatke najkasneje do 10. v tekočem mesecu centralni enoti, ki najkasneje do 15. opravi zbirno obdelavo podatkov.
11. člen
Na podlagi zbirne obdelave podatkov ministrstvo odredi izplačilo prejemkov upravičencem.
12. člen
V sistem izplačevanja prejemkov upravičencem je lahko vključena banka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima sklenjeno izvajalsko pogodbo z ministrstvom;
– da si lahko prilagodi določeni format podatkov centralne enote v elektronski obliki;
– da si lahko prilagodi izpis podatkov po določeni vsebini;
– da omogoči obvezen potek izplačil in potrditev izplačil po shemi centralnega izplačevanja prejemkov, določenih s pogodbo;
– da omogoči centralni enoti vpogled v algoritem za izračun kontrolne številke tekočega računa ali hranilne knjižice.
13. člen
Vse banke so dolžne obvestiti najkasneje v osmih dneh po izplačilnem dnevu centralno enoto o nerealiziranih izplačilih na način, ki ga določi ministrstvo glede na obdelavo podatkov.
Centralna enota je dolžna o nerealiziranih izplačilih obvestiti upravne enote.
III. EVIDENCA O IZPLAČILIH
14. člen
Evidenco o izplačilih prejemkov (v nadaljnjem besedilu: evidenca) vodi centralna enota v skladu s predpisi o vodenju evidenc za porabo sredstev iz državnega proračuna.
Evidenca se vodi s sredstvi za avtomatsko obdelavo podatkov tako, da jo je mogoče obdelovati in posredovati na magnetnih medijih ali na papirju kot računalniški izpis.
15. člen
Evidenca o izplačilih prejemkov iz 2. in 3. člena tega pravilnika se vodi na podlagi podatkov o izvršenih izplačilih upravičencem.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o imenu in priimku, šifri upravičenca in zneskih prejemkov po vrsti prejemkov, izplačanih za tekoči mesec.
16. člen
Evidenca o izplačilih prejemkov iz 2., 3. in 5. člena tega pravilnika se vodi zbirno in analitično. Zbirno se vodi evidenca za:
– izplačila prejemkov iz 2. in 3. člena tega pravilnika;
– izplačila stroškov zdravstvenega varstva;
– izplačila stroškov zdraviliškega in klimatskega zdravljenja in
– izplačila stroškov popusta pri vožnji.
Analitično se vodi evidenca za:
– izplačila za posamezne prejemke iz 2. in 3. člena za enkratno izplačilo ter iz 5. člena tega pravilnika;
– izplačila posameznim pravnim osebam, katerih storitve pomenijo izvršitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, zdravstvenega varstva in popusta pri vožnji;
– izplačila stroškov agenciji za plačilni promet in bankam;
– morebitna nepravilna izplačila.
Centralna enota vodi poleg evidenc po tem členu tudi zbirno in analitično evidenco o plačilih za delo zdravniških komisij po zakonu o vojnih invalidih.
17. člen
Evidenca iz 15. in 16. člena tega pravilnika se vodi tako, da je mogoče vsak čas ugotoviti stanje porabljenih sredstev ločeno po namenu, za katerega so bila porabljena.
18. člen
Centralna enota do 20. februarja tekočega leta pošlje ministrstvu poročilo o porabljenih sredstvih v preteklem letu.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Upravičenci, ki so do uveljavitve tega pravilnika prejemali denarne prejemke preko poštne nakaznice (APPNI - obr. št. 25 - NAKAZNICA) morajo najkasneje do 1. 11. 1996 pristojni upravni enoti sporočiti številko hranilne knjižice ali tekočega računa poslovne banke, kamor želijo, naj se jim prejemki nakazujejo.
Upravičencu, ki v roku iz prejšnjega odstavka ne sporoči zahtevanih podatkov, bo upravna enota nakazala prejemek na poseben nakazniški račun pri enoti Poštne banke Slovenije, ki je najbližja njegovemu stalnemu prebivališču.
Če banka, kjer ima upravičenec hranilno knjižico ali tekoči račun, ne izpolnjuje pogojev iz 12. člena tega pravilnika, se prejemki nakazujejo preko enote Poštne banke Slovenije, ki je najbližja njegovemu stalnemu prebivališču.
20. člen
V prehodnem obdobju iz 130. člena zakona o vojnih invalidih dospejo mesečni prejemki:
za oktober 1996                  10. 10. 1996;
za november 1996                  11. 11. 1996;
za december 1996                  12. 12. 1996;
za januar 1997                   13. 1. 1997;
za februar 1997                   14. 2. 1997;
za marec 1997                    17. 3. 1997;
za april 1997                    18. 4. 1997;
za maj 1997                     19. 5. 1997;
za junij 1997                    20. 6. 1997;
za julij 1997                    21. 7. 1997;
za avgust 1997                   22. 8. 1997;
za september 1997                  25. 9. 1997;
za oktober 1997                  27. 10. 1997;
za november 1997                28. 11. 1997 in
za december 1997                  30. 12. 1997.
Upravne enote so dolžne najkasneje 20 dni pred dospelostjo izplačil iz prejšnjega odstavka posredovati podatke, potrebne za izplačilo, centralni enoti, ki jih najkasneje 15 dni pred dospelostjo izplačil pošlje ministrstvu.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o izplačevanju denarnih prejemkov predpisanimi z zakoni, ki urejajo temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, in o vodenju evidence o izplačilih (Uradni list SFRJ, št. 15/84 in 70/86) ter prenehata veljati pravilnik o načinu izplačevanja invalidskih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in predpisih o civilnih invalidih vojne ter o kontroli izplačil (Uradni list SRS, št. 45/88) in navodilo o vsebini in načinu vodenja evidence o izplačilih denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zakonu o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 45/88).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. 10. 1996.
Št. 591-03/11-96
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost