Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996

Kazalo

2344. Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide, stran 3066.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in 6. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) je Vlada Republike Slovenije na 203. seji dne 20. junija 1996 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide
1. člen
Ustanovi se Svet Vlade Republike Slovenije za invalide (v nadaljevanju: svet).
2. člen
Svet je strokovno in posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Svet opravlja strokovne naloge za predsednika vlade in Vlado Republike Slovenije in jima nudi strokovno pomoč pri odločanju o zadevah s področja varstva invalidov.
3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– skrbi, da so invalidi ustrezno obravnavani v vseh državnih programskih dokumentih,
– spremlja, ugotavlja in ocenjuje položaj invalidov in uresničevanje invalidskega varstva,
– usklajuje in povezuje nastajanje in izvajanje programov invalidskega varstva,
– daje strokovna mnenja k predlaganim zakonom in podzakonskim aktom na področju invalidskega varstva,
– daje vladi predloge, pobude in priporočila za hitrejše uresničevanje sprejete politike invalidskega varstva,
– daje strokovna mnenja k poročilom o izvajanju nalog na področju invalidskega varstva, ki jih za vlado pripravljajo pristojna ministrstva in Urad Vlade Republike Slovenije za invalide,
– spodbuja delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,
– pospešuje izobraževanje in raziskovanje na področju invalidskega varstva,
– pospešuje mednarodno sodelovanje,
– redno spremlja in ocenjuje izvajanje politike invalidskega varstva,
– analizira in vrednoti podatke o izvajanju programov invalidskega varstva,
– organizira posvete, seminarje in druge oblike srečanj v zvezi s problemi invalidskega varstva,
– ocenjuje načrtovanje in uresničevanje politike, nacionalnega programa in realizacijo letnih načrtov invalidskega varstva,
– daje predloge za oblikovanje izobraževalnih programov za izobraževanje invalidov, za izvajanje programov invalidskega varstva in programov za usposabljanje kadrov, ki delajo na področju varstva invalidov.
4. člen
Svet ima 16 članov in je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ministrstev in sicer po en predstavnik:
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za šolstvo in šport,
Ministrstva za zdravstvo,
Ministrstva za okolje in prostor,
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za invalide
– sedem predstavnikov naslednjih strokovnih inštitucij in sicer po en predstavnik:
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Socialne zbornice Slovenije,
Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Skupnosti zavodov za usposabljanje,
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani
(oddelek za defektologijo),
Republiškega zavoda za zaposlovanje,
– 3 predstavniki invalidskih organizacij in
– predstavnik združenja invalidskih podjetij Slovenije.
5. člen
Člani sveta delujejo nepoklicno in jih imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.
6. člen
Svet vodi predsednik, ki je imenovan izmed predstavnikov strokovnih inštitucij. Predsednik ima dva podpredsednika, ki mu pomagata voditi delo sveta in ga nadomeščata v času njegove odsotnosti. Po funkaciji je prvi podpredsednik direktor Urada Vlade Republike Slovenije za invalide, drugi podpredsednik pa je imenovan izmed predstavnikov invalidskih organizacij.
Predsednika in podpredsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.
7. člen
Strokovne in tehnično administrativne naloge za svet opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za invalide.
8. člen
Svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Vsaj enkrat letno organizira svet srečanje s predstavniki vseh invalidskih organizacij.
Svet deluje na osnovi operativnega letnega načrta dela in poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
Svet lahko za obravnavo posameznih zadev ustanavlja delovne skupine.
9. člen
Dejavnosti in naloge sveta se financirajo iz proračunskih sredstev Urada predsednika Vlade Republike Slovenije.
10. člen
Z dnem ustanovitve sveta se ukine Komisija Vlade Republike Slovenije za invalidsko varstvo.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 192-01/96-2/3-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik