Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996

Kazalo

2341. Uredba o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih, stran 3064.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
1. člen
S to uredbo se v skladu z zakonom določijo količniki za določitev osnovne plače in dodatki zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih.
2. člen
Količniki za določitev osnovne plače delovnih mest, ki niso določeni z zakonom in s to uredbo, se določijo v aktih o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Pri tem se upoštevajo količniki za določitev osnovne plače delovnih mest iste stopnje zahtevnosti, določeni z zakonom.
3. člen
Za delovna mesta višjih upravnih delavcev v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih se določijo naslednji količniki za določitev osnovne plače:
– višji svetovalec 4,40,
– svetovalec predstojnika 4,70,
– pomočnik predstojnika 5,30,
– podsekretar 5,60,
– svetovalec Vlade Republike Slovenije 6,00,
– državni podsekretar 6,40,
– generalni sekretar 6,80.
Za delovno mesto šefa kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije se uporablja količnik, določen za generalnega sekretarja, za delovno mesto šefa kabineta generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije pa se uporablja količnik, ki je določen za državnega podsekretarja.
Za delovna mesta šefov kabinetov ministrov se smiselno uporabljajo količniki, ki so določeni za ostale višje upravne delavce.
4. člen
Za delovna mesta načelnikov upravnih enot se določijo količniki za določitev osnovne plače v višini 5,60, 6,00, 6,40 ali 6,80, za delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot in vodij izpostav v upravni enoti pa količniki v višini 4,40, 4,70, 5,30, 5,60 ali 6,00.
5. člen
Količnik za zaposlenega na delovnem mestu iz 3. in 4. člena te uredbe določi organ, pristojen za imenovanje ali od njega pooblaščeno telo.
6. člen
Za delovna mesta delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi se za vrednotenje posebnih pogojev dela in posebne odgovornosti določi dodatek, in sicer za:
– inšpektorje v višini 15% osnovne plače;
– davčne izterjevalce v višini do 12% osnovne plače.
Za delovna mesta načelnikov upravnih enot se za vrednotenje posebnih odgovornosti določi dodatek v višini 12% osnovne plače.
7. člen
Za delovna mesta vodij notranjih organizacijskih enot, ki nimajo statusa višjega upravnega delavca, se določi dodatek za vodenje v višini do 10% osnovne plače.
8. člen
Za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki ne smejo opravljati posameznih del v drugem državnem organu, podjetju, drugi organizaciji in skupnosti, pri zasebnem delodajalcu ter samostojnega osebnega dela, ki je neposredno povezano z delom v državnem organu, se določi dodatek v višini 15% osnovne plače.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za višje upravne delavce Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske obveščevalno -varnostne agencije, Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Carinske uprave Republike Slovenije ter Ministrstva za obrambo, ki jim pripada dodatek iz 9. člena te uredbe, in za višje upravne delavce Davčne uprave Republike Slovenije, ki jim pripada dodatek iz 10. člena te uredbe.
9. člen
Za vrednotenje posebnih obremenitev, omejitev in prepovedi, ki se nanašajo na delovna mesta inšpektorjev, ki neposredno opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora, pooblaščenih uradnih oseb Ministrstva za notranje zadeve, delavcev Slovenske obveščevalno – varnostne agencije, pooblaščenih uradnih oseb Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, pooblaščenih uradnih oseb v Carinski upravi Republike Slovenije in delavcev Ministrstva za obrambo, ki opravljajo posebej zahtevna operativna dela obrambe in zaščite, se določi dodatek v višini 15% osnovne plače.
Določilo prejšnjega odstavka ne velja za delovna mesta inšpektorjev Davčne uprave Republike Slovenije, ki jim pripada dodatek iz 10. člena te uredbe.
10. člen
Za vrednotenje posebnih odgovornosti ter zaradi omejitev, ki izhajajo iz dela, pripadajo delavcem Davčne uprave Republike Slovenije dodatki, in sicer:
– zaradi omejitev, ki izhajajo iz dela, pripada delavcem Davčne uprave Republike Slovenije, ki ne smejo biti člani uprave ali nadzornega sveta gospodarskih družb ter ne smejo opravljati dejavnosti, ki je nezdružljiva z opravljanjem davčne službe, dodatek v višini 15% osnovne plače;
– zaradi posebnih odgovornosti pripada delavcem Davčne uprave Republike Slovenije dodatek v višini do 30% osnovne plače.
11. člen
Za vrednotenje posebnih obremenitev, ki se nanašajo na delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, ki vodijo in opravljajo dejanja v upravnem postopku denacionalizacije, se določi dodatek v višini do 20% osnovne plače.
12. člen
Na območju lokalnih skupnosti, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, se za delovna mesta, za katera je v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest predpisan pogoj znanje jezika narodne skupnosti, določi dodatek, in sicer za:
– aktivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 6% osnovne plače,
– pasivno znanje jezika narodne skupnosti v višini 3% osnovne plače.
13. člen
Višina dodatka iz 6., 7., 10. in 11. člena te uredbe se za posamezno delovno mesto določi v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
Upravnim delavcem, ki opravljajo naloge, ki so povezane s posebnimi napori, s psihofizičnimi obremenitvami in z delom s strankami ter zaradi teh posebnosti svojega dela ne prejemajo nobenih drugih dodatkov, pripadajo dodatki, in sicer:
– delavcem na delovnih mestih v V. tarifni skupini v višini 0,30 količnika,
– delavcem na delovnih mestih v VI. tarifni skupini v višini 0,35 količnika,
– delavcem na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini v višini 0,40 količnika.
15. člen
Strokovno tehničnim delavcem, ki opravljajo naloge, ki so povezane s posebnimi napori in s psihofizičnimi obremenitvami ter zaradi teh posebnosti svojega dela ne prejemajo nobenih drugih dodatkov, pripadajo dodatki, in sicer:
– delavcem na delovnih mestih v V. tarifni skupini v višini 0,25 količnika,
– delavce na delovnih mestih v VI. tarifni skupini v višini 0,30 količnika,
– delavce na delovnih mestih v VII., VIII. in IX. tarifni skupini v višini 0,35 količnika.
16. člen
Zaposlenim v vladnih službah in v upravnih organih pripada dodatek za delo v upravi v višini 0,15 količnika.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za delavce iz 14. in 15. člena te uredbe ter za:
– višje upravne delavce,
– delavce, ki prejemajo dodatek za inšpektorje,
– delavce, ki prejemajo dodatek za posebna pooblastila in odgovornosti v skladu s to uredbo,
– delavce davčne službe, ki prejemajo dodatek po posebnem zakonu,
– delavce v upravnih enotah, ki prejemajo dodatek za denacionalizacijo, dodatek za delo na področju upravnih notranjih zadev in dodatek za obrambo.
17. člen
Dodatek za mentorstvo v višini 30% urne vrednosti osnovne plače pripada delavcu, ki je s programom določen za mentorja pripravniku, in sicer za vsako z normativom določeno mentorsko uro.
18. člen
Dodatek za akademski naziv pripada delavcu s specializacijo po dveletnem programu, z magisterijem in doktoratom znanosti, ki ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, na katerega je delavec razporejen, v višini:
– 0,20 količnika za specializacijo,
– 0,30 količnika za magisterij,
– 0,50 količnika za doktorat znanosti.
19. člen
Pooblaščenim uradnim osebam Ministrstva za notranje zadeve, ki opravljajo naloge v policijskih enotah na sklic, ustanovljenih na podlagi 24. člena zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 19/91, 4/92 in 58/93) pripada za čas neposrednega izvajanja nalog v taki enoti dodatek za delo v posebnih policijskih enotah na sklic v višini 100% urne vrednosti osnovne plače za vsako uro dela.
20. člen
Pooblaščenim uradnim osebam in določenim delavcem na področju obrambe in zaščite pripada dodatek za posebno nevarnost in ogroženost v višini 0,20 količnika.
Dodatek iz prejšnjega odstavka pripada delavcem, razporejenim na delovna mesta, na katerih opravljajo naloge v specifičnih in posebej neugodnih delovnih razmerah, kot na primer delo z eksplozivnimi sredstvi in razstrelivi, dezaktiviranje eksplozivnih sredstev, posebna izpostavljenost nevarnosti in ogroženost delavca pri opravljanju nalog na področju preiskovanja posebej hudih oblik organiziranega kriminala ter opravljanje specifičnih varnostnih nalog v tujih državah.
Delovna mesta, na katerih pripada delavcem ta dodatek, določi pristojni minister po predhodnem soglasju Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne in kadrovske zadeve.
21. člen
Dodatki iz 14., 15. in 16. člena se izplačujejo od 1. 8. 1996 dalje v višini 50%, od 1. 9. 1996 dalje v višini 75% in od 1. 10. 1997 dalje v višini 100%.
22. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah (Uradni list RS, št. 22/94, 32/94, 56/94, 82/94 in 45/95).
23. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 10. člena, ki velja od 1. 7. 1996 dalje.
Št. 113-01/96-21/1-8
Ljubljana, dne 27. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina