Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996

Kazalo

2319. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer, stran 3018.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 57. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), 7., 46. in 47. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na 19. seji dne 19. 6. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalne dejavnosti v Občini Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o ustanovitvi in organiziranju javnih zavodov na področju vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 18/92, 50/92 in 72/95) v 4., 9., 11. in 23. členu.
2. člen
V 4. členu se črta beseda “organizacijska”:
– zadnja alinea 2. točke in,
– prva vrsta drugega odstavka 9. točke.
Pri besedilu pod zaporedno št. 2 se pri zadnjem odstavku pika nadomesti z besedo “in” ter stavek dopolni z besedami “Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru.”
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da glasi:
Vsak zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskih organov, občanov posameznih naselij šolskega oziroma vzgojnovarstvenega okoliša ali delavcev občinske uprave po 3 predstavnike ustanovitelja za vsak svet zavoda.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Vsak zavod voli svojih 5 predstavnikov tako, da so enakomerno zastopani vsi delavci vseh organizacijskih enot in podružnice, kot sledi:
1. Osnovna šola Mala Nedelja, Osnovna šola Janka Ribiča Cezanjevci, Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru, Osnovna šola Cvetko Golarja Ljutomer, Osnovna šola Stročja vas, Osnovna šola Razkrižje in Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer volijo:
– 3 pedagoško-strokovne delavce šole,
– vzgojitelja enote vrtca in drugih enot zavoda,
– administrativno-tehničnega delavca zavoda
2. Vrtec Ljutomer in Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer volita:
– 4 pedagoško-strokovne delavce zavoda
– administrativno-tehničnega delavca zavoda
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev vsakega zavoda.
Člani sveta vsakega zavoda izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok, učencev oziroma varovancev v zavodu.
4. člen
Doda se nov 9.a člen, ki glasi:
“9.a člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let”.
5. člen
Doda se nov 9.b člen, ki glasi:
“9.b člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 22. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.”
6. člen
Doda se nov 9.c člen, ki glasi:
“9.c člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori v sestavi predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih namestnikov, ki jih imenuje volilna komisija za vsake volitve posebej. Člani in namestniki volilnega odbora morajo imeti aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člana sveta zavoda.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev ter administrativno-računovodskih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.”
7. člen
Doda se nov 9.d člen, ki glasi:
“9.d člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda in posameznih enot oziroma podružnične šole. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.”
8. člen
Doda se nov 9.e člen, ki glasi:
“9.e člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.”
9. člen
Nadomesti se besedilo 11. člena, ki glasi:
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonsko določene pogoje za učitelja, oziroma vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom Ministrstva za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega oziroma vzgojiteljskega zbora in mnenje občine.
Učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
10. člen
Doda se nov 11.a člen, ki glasi:
“11.a člen
Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi zakona.”
11. člen
Doda se nov 11.b člen, ki glasi:
“11.b člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.”
12. člen
Doda se nov 11.c člen, ki glasi:
“11.c člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom in s tem odlokom.
Ne glede na določbo 9. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2000 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo 9. člena tega odloka.”
13.člen
V 23. členu se doda nov odstavek:
“Zavodi uporabljajo tista določila statutov, ki niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom do sprejetja pravil zavoda na podlagi zakona.
Zavodi z določili tega odloka uskladijo svoje statute in jih predložijo v soglasje ustanovitelju v času enega meseca od njegove veljavnosti.”
14. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določba drugega odstavka 2. člena tega odloka velja z dnem uveljavitve tega odloka, uporabljati pa se začne s 1. 1. 1997.
Št. 601-7/96
Ljutomer, dne 19. junija 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost