Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1996 z dne 5. 7. 1996

Kazalo

2296. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo, stran 2975.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena, 45.č člena in 45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Podtabor–Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ob upoštevanju usmeritev dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in dolgoročnega plana občine Kranj za obdobje 1986–2000, v skladu z določbami družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986 do 1990 in družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986–1990, sprejme lokacijski načrt za magistralno cesto – avtomobilsko cesto predor Karavanke–Bregana, odsek Podtabor–Naklo, od km 31,34 (0,00) do km 35,60 (4,26), ki ga je izdelal Domplan Kranj, PE Urbanizem, v septembru 1995, pod št. UD/272–63/88.
2. člen
Lokacijski načrt iz 1. člena vsebuje tekstualni del in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
I. Cilji in potek naloge;
II. Planska izhodišča;
III. Obrazložitev lokacijskega načrta, ki obsega:
1. Prostorske pogoje za realizacijo;
2. Prostorske ureditve po posameznih področjih;
IV. Oceno stroškov za izvedbo;
V. Etape izvajanja načrta;
VI. Soglasja.
Grafični prikazi obsegajo:
1. Pregledno situacijo v merilu 1:5000;
2. Kartografske prikaze planskih aktov, v merilu 1:25000 in 1:5000;
3. Geodetski posnetek obstoječega stanja v merilu 1:1000;
4. Pregledno karto namenske rabe površin, s posegi v kmetijska, gozdna, stavbna zemljišča in funkcionalna zemljišča objektov, v merilu 1:1000;
5. Ureditveno situacijo s prikazom poteka predvidene avtoceste in objektov na njej, ukrepov protihrupne zaščite, deviacij obstoječih cest in poti, prestavitev in ureditev obstoječih komunalnih naprav in objektov, predvidenih za rušenje, v merilu 1:1000;
6. Zasnovo ureditve zelenih površin, v merilu 1:1000;
7. Načrt gradbenih parcel, v merilu 1:2880 in 1:1000.
II. OBMOČJE LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Območje lokacijskega načrta je tisto območje, kjer so predvideni vsi posegi, ki so potrebni za realizacijo izgradnje avtoceste kot kompleksne graditve, predvidene s srednjeročnim planom (območje izključne rabe avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami in sicer deviacije cest in poti, nadvozi, podvozi, viadukti, mostovi, propusti, priključki, nato območje vodnogospodarskih ureditev in sicer regulacije vodotokov, nasipi ipd., območje ureditev obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč ter območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav).
Območje obsega zemljišča naslednjih parcelnih številk:
k.o. Naklo
422/1, 422/2, 422/3, 422/4, 422/5, 422/6, 422/7, 423/1, 423/2, 423/3, 424, 427/1, 427/2, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 434/3, 434/4, 435/1, 435/2, 627/1, 627/2, 627/3, 645/1, 647/2;
k.o. Žeje
2/1, 2/2, 4, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 18, 31, 132, 133, 134, 135, 136/3, 136/4, 137/1, 137/2, 137/5, 137/6, 137/7, 138, 140/3, 141/2, 142/2, 326/2, 326/4, 326/5, 326/6, 326/7, 327/2, 334/2, 338/1, 338/2, 338/5, 338/6, 341, 347, 348/1, 348/2, 349, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 356/1, 356/2, 356/4, 358/2, 359, 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 363/1, 364, 365, 366, 367, 375/2, 377, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 382, 383, 384/1, 384/2, 384/3, 385, 386, 387, 388, 393/1, 393/3, 394/1, 394/2, 394/3, 395/1, 396/1, 396/2, 396/3, 397/2, 398, 408/7, 409, 410, 411, 606/5;
k.o. Podbrezje
547, 548/1, 548/2, 550/1, 550/2, 551/1, 551/2, 552/1, 552/2, 553/1, 553/2, 558/1, 558/2, 559/1, 559/2, 560, 561, 562, 572, 573, 574, 587/2, 587/3, 587/4, 587/5, 588/1, 588/2, 588/3, 588/4, 589/1, 592/1, 592/2, 592/3, 593, 594, 595, 597/1, 597/2, 597/3, 598/1, 600, 607, 608, 609, 610/1, 610/2, 611, 612/1, 612/2, 613, 614, 618, 620, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 635/1, 635/2, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 647, 648, 649/1, 649/3, 650, 651, 661, 666/1, 671, 672, 674, 675, 678/1, 678/2, 679, 680, 1016, 1017, 1139/2, 1168, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183/1, 1183/2, 1183/3, 1184/1, 1185/1, 1185/4, 1185/12, 1185/13, 1223/1, 1231, 1232/1, 1232/2, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1235/3, 1235/4, 1235/5, 1236/1, 1236/3, 1237/1, 1237/2, 1237/3, 1238/1, 1238/2, 1239/1, 1239/2, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1240/4, 1240/5, 1241/1, 1241/2, 1241/3, 1241/4, 1242/1, 1242/2, 1243/1, 1243/2, 1244/1, 1244/2, 1244/3, 1244/4, 1245/1, 1245/2, 1250/2, 1251/1, 1251/2, 1252, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273/1, 1273/2, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279/1, 1279/2, 1279/4, 1280/1, 1280/2, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1289/2, 1290/1, 1290/2, 1291, 1292/1, 1292/2, 1293/1, 1293/2, 1294, 1295, 1296/1, 1296/2, 1297/1, 1297/2, 1298, 1299, 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1302/1, 1321/1, 1321/2, 1321/3, 1322/1, 1322/2, 1322/3, 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1324/1, 1324/2, 1324/3, 1325/1, 1325/4, 1326, 1328, 1329/1, 1329/3, 1329/4, 1329/5, 1367, 1368/1, 1368/2, 1369/1, 1369/2, 1372/1, 1372/4, 1372/6, 1372/7, 1373/1, 1373/2, 1376/1, 1376/3, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 1377/4, 1383/2, 1383/3, 1384/1, 1384/2, 1384/3, 1384/4, 1384/5, 1384/6, 1392/1, 1392/3, 1393/1, 1393/2, 1402/2, 1402/3, 1403/1, 1403/2, 1404, 1405, 1419, 1427, 1498, 1499, 1500/1, 1500/2, 1502/1, 1502/2, 1503/1, 1503/4, 1503/5, 1504/1, 1504/2, 1505, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1506/4, 1507, 1510/1, 1510/2, 1515/1, 1515/2, 1515/3, 1516/1, 1516/2, 1516/3, 1517/1, 1517/2, 1518/2, 1519/2, 1520/2, 1521/2, 1525/2, 1525/3, 1526/2, 1526/3, 1527/2, 1527/3, 1528/2, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1530, 1531, 1534/1, 1576, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1578/1, 1578/2, 1579/1, 1580/1, 1580/2, 1581, 1582/1, 1582/2, 1582/3, 1584/1, 1584/2, 1584/3, 1589/2, 1589/3, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1591/1, 1591/2, 1607, 1608/1, 1608/2, 1609, 1610/1, 1610/2, 1635/2, 1651/1, 1651/2, 1654, 1655, 1659, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1677.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE TER DRUGI POSEGI V PROSTOR
4. člen
Na območju lokacijskega načrta bo zgrajena magistralna cesta – avtomobilska cesta, predor Karavanke–Bregana, odsek Podtabor–Naklo, od km 31.34 (0.00) do km 35.60 (4.26), z računsko hitrostjo 120 km/h. Na tem odseku je zgrajena hitra cesta, ki bo služila kot vozišče za smer proti Ljubljani, dodatno pa se bo zgradilo vozišče v smeri proti Gorenjski. Na pretežnem delu obstoječe ceste bo izvedena preplastitev obstoječega betonskega vozišča, razen v območju prečkanja reke Tržiške Bistrice, kjer se bo zaradi dviga nivelete zgradila cela avtocesta od km 2.42 do km 3.82.
Poleg trase avtoceste bo v območju lokacijskega načrta zgrajeno še: priključek Podtabor, priključek Zvirče, razcep Podtabor, vsi pripadajoči objekti na trasi, vse deviacije ter vse prestavitve in novogradnje energetskih in komunalnih naprav ter omrežja zvez.
5. člen
Trasa avtoceste bo izvedena z naslednjim prečnim prerezom:
– srednji ločilni pas min.                4,00 m
– prehitevalni pas z notranjim robnim trakom       4,25 m
– vozni pas na desnem vozišču               3,75 m
– vozni pas na levem vozišču z zunanjim
robnim trakom                       3,95 m
– odstavni pas                      2,50 m
– pas za počasna vozila z robnim trakom
na desnem vozišču                     3,30 m
– pas za počasna vozila z robnim trakom
na levem vozišču                     3,50 m
– zaviralni pas                      3,00 m
– pospeševalni pas                    3,00 m
– bankina z odbojno ograjo                1,50 m
– bankina brez odbojne ograje               1,00 m
– koritnica in berma                   0,75 m
Skupna širina avtoceste se spreminja glede na posamezne odseke.
Širine ramp v razcepu Podtabor so enake obstoječim, in sicer:
– rampa Ljubljana–Ljubelj                 7,50 m
– rampa Ljubelj–Jesenice                 5,00 m
Prečni prerez v priključku Zvirče bo naslednji:
– enosmerna rampa 5 m vozišče + 2 × 0,20 m robni trak + 2 × 1,30 m bankina,
– dvosmerna rampa 2 × 3,50 m vozišče + 2 × 0,20 m robni trak + 2 × 1,30 m bankina,
– vozišče M-1a 2 × 3,75 m vozišče + 2 × 1 m bankina,
– vozišče R-321a 2 × 2,50 m vozišče + 2 × 0,60 m bankina,
– razširitev v križišču 2 × 3 m vozišče + 2 × 0,20 m robni trak + 2 × 1,30 m bankina,
– pospeševalni in zaviralni pas l = 250 m 3 m vozišče + 0,20 m robni trak.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
6. člen
Investitor je dolžan vse prizadete ceste, poti in komunalne naprave, vzpostaviti v stanje, v katerem so bile pred posegom oziroma jih prestaviti in preurediti v skladu z lokacijskim načrtom.
7. člen
Deviacije cest in poti
Gozdna pot od km 0,08 do km 0,20 se prestavi v dolžini 95 m. Širina poti bo znašala 2 m + 2 × 0,5 m.
Regionalna cesta R-321a Podtabor–Zvirče se prestavi v dolžini 956 m. Širina ceste bo znašala 6,60 m + 2 × 1 m.
Poljska pot v Podtaboru od km 0,90 do km 1,36 se prestavi v dolžini 470 m. Širina poti bo znašala 3 m + 2 × 0,5 m.
Pot Podbrezje–Duplje od km 2,08 do km 2,12 se prestavi in poglobi na razdalji 356 m. Širina poti bo znašala 4 + 2 × 0,5 m.
Poljska pot od km 2,58 do km 2,64 se prestavi v dolžini 100 m. Širina poti bo znašala 2,0 m + 2 × 0,5 m.
Poljska pot od km 2,80 do km 3,16 se prestavi v dolžini 435 m. Širina poti bo znašala 3 m + 2 × 0,5 m.
Cesta Bistrica–Žeje se prestavi v dolžini 330 m. Širina ceste bo znašala 5 m + 2 × 0,5 m.
8. člen
Objekti na avtocesti
Priključek Podtabor se uredi tako, da se ukineta rampi za priključitev na magistralno cesto v smeri Zvirč oziroma Podtabora.
Prečkanje ceste Zvirče–Podtabor se izvede s podaljšanjem obstoječega loka širine 13,10 m v dolžini 14,14 m, višina bo enaka obstoječemu.
Razcep Podtabor se uredi s predelavo ramp v smeri Ljubljana–Ljubelj in Ljubelj–Jesenice.
Viadukt na levi polovici avtoceste se zgradi v dolžini 62 m in širini 13,90 m.
Viadukt na desni polovici avtoceste se razširi v dolžini 72 m in širini 4,5 m.
Izgled in višina viaduktov se prilagodita obstoječemu.
Podvoz poljske poti v Podtaboru se podaljša pod levo polovico avtoceste v dolžini 14,35 m in širine 5 m. Prosti gabarit pod okvirjem se prilagodi obstoječemu. Obstoječi podvoz pod rampo Ljubelj–Ljubljana se poglobi do svetle višine 4,5 m, širina 5 m ostane nespremenjena.
Parabolični podvoz poti Podbrezje–Duplje, pod desno polovico avtoceste, se nadomesti z novim podvozom pod celotno avtocesto širine 6 m in svetle višine 3,40 m.
Most Tržiška Bistrica se izvede v dveh polovicah. Desna polovica bo široka 13,90 m, leva pa 13,70 m. Dolžina mostu bo znašala 66 m.
Med profiloma 148 in 158 se pod desnim voziščem zgradi oporni zid v obliki armirane zemlje višine 2 m – 3,50 m, dolžine 190 m. Zunanja čelna stena bo izdelana iz obložnih betonskih plošč v obliki pravilnega šesterokotnika višine 1 m.
Med profiloma 173 in 179 se pod desnim voziščem zgradi podporni težnostni zid višine 2 m – 3 m in težnostni zid s konzolo višine 3–5, skupne dolžine 104 m.
Med profiloma 183 in 191 se med avtocesto in cesto Bistrica–Naklo zgradi težnostni zid s konzolo višine 3 m–5 m, dolžine 140 m.
Med profiloma 177 in 187 se med obema voznima pasovoma zgradi podporni zid v “L” izvedbi višine 2,50 m – 3,50 m, dolžine 184 m.
Zgradi se priključek Zvirče za povezavo magistralne ceste M-1a Podtabor – Ljubelj z regionalno cesto R-321a Podbrezje Zvirče in namesto ukinjenih priključkov s ceste Podbrezje – Zvirče na avtocesto.
V priključku Zvirče se zgradi podvoz širine 10 m, dolžine 13,20 m in svetle višine 4,70 m.
9. člen
Križanje visokonapetostnih električnih daljnovodov z avtocesto
Daljnovod 35 kV Naklo–Radovljica in 10/20 kV Zlato polje–Dača–Bistrica se preuredi.
10. člen
Križanje nizkonapetostnih električnih vodov z avtocesto
1 kV kablovod v Podtaboru se položi v kabelsko kanalizacijo.
11. člen
Križanje vodovoda z avtocesto
Vodovod Duplje–Podbrezje, ki prečka avtocesto med prečnima profiloma Ø63 in Ø64 se prestavi in zaščiti.
Vodovod Bistrica–Žeje, ki prečka avtocesto pri prečnem profilu Ø165, se prestavi.
12. člen
Križanje kanalizacije z avtocesto
V trasi bodoče kanalizacije iz Podbrezij se pod kanalizacijo položi cev profila Ø60 – Ø80 cm, dolžine 45 m.
13. člen
Križanje plinovoda z avtocesto
Magistralni plinovod št. 29 Vodice–Jesenice, ki križa avtocesto med profiloma Ø99 in Ø100 bo zaščiten.
Isti plinovod križa tudi deviacija ceste Podbrezje–Duplje in bo enako zaščiten.
14. člen
Križanje omrežja zvez z avtocesto
Pred izgradnjo avtoceste bo zakoličen obstoječi medkrajevni kabel Kranj–Radovljica, optični kabel Kranj–Karavanški predor in optični kabel za Tržič.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
15. člen
Rušitve stanovanjskih objektov
Zaradi izgradnje avtoceste bo potrebno porušiti naslednje stanovanjske objekte:
– stanovanjska hiša v razcepu Podtabor, med rampo Ljubelj–Ljubljana in glavno traso, parc. št. 1326, k.o. Podbrezje;
– stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem na parc. št. 383, k.o. Žeje;
– stanovanjska hiša v naselju Bistrica pod avtocesto, parc. št. 587/3, k.o. Podbrezje;
– stanovanjska hiša z gospodarskim poslopjem na parc. št. 388, k.o. Žeje, ki je neprimerna za bivanje in se odkupi ter nameni za druge dejavnosti ali poruši.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se, ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov, poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu s predpisi ter v skladu s pogoji, določenimi v občinskih prostorskih aktih.
16. člen
Ostale rušitve
Poruši se nadvoz ceste Bistrica–Žeje.
17. člen
Vodnogospodarske ureditve
Voda iz vozišča avtoceste se odvaja na okolni teren in v vodotok Tržiška Bistrica preko zadrževalnikov in usedalnikov.
Vsi obstoječi propusti so vključeni in prilagojeni novi avtocesti.
Obstoječi leseni jez dolvodno od mostu čez Tržiško Bistrico se obnovi v trajni izvedbi.
18. člen
Varstvo pred hrupom
Od km 0,40 do km 1,57 bo zgrajen protihrupni nasip višine 2 m–2,40 m.
Od km 2,81 do km 3,70 bo postavljena protihrupna stena, predlagana s projektom št. UD/281–59/63, ki ga je izdelal Domplan v marcu 1989.
Za objekt na zemljišču parc. št. 377, k.o. Žeje, je predvidena pasivna protihrupna zaščita objekta.
Investitor mora ob gradnji avtoceste in hitre ceste izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z monitoringom, ki je določen v 26. členu te uredbe.
19. člen
Preoblikovanje terena, zazelenitev brežin, nasipov in usekov, naj bo izvedeno v območjih in na tak način, kot to predvideva lokacijski načrt, to je v skladu z zahtevami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj.
20. člen
Protihrupne nasipe je treba zazeleniti, protihrupne bariere (stene) pa izdelati z elementi ozelenitve, kot je predvideno v poglavju 2.4.2. lokacijskega načrta.
21. člen
Zazelenitev podpornega zidu in vmesnega pasu je treba izvesti v skladu s poglavji 2.4.3. in 2.4.4. lokacijskega načrta.
22. člen
Od km 2,52 do km 2,85, ob desnem robu avtoceste, je potrebno izvesti gostejšo zasaditev z višjo vegetacijo (pretežno iglavci), zaradi zakrivanja devastiranega območja.
23. člen
Izvajalec gradbenih del je dolžan odstraniti plodno zemljo v celotni debelini, brez primesi nerodovitnega materiala in jo deponirati tako, da se ohrani in zavaruje njena plodnost.
Plodna zemlja se uporabi za humuziranje nasipov, ukopov, za zazelenitev območij ukinjenih priključkov in za ure- ditev zelenih površin na območju lokacijskega načrta.
Vsa kmetijska zemljišča, ki bodo med izgradnjo začasno prizadeta, je izvajalec dolžan vzpostaviti v prvotno stanje.
Na območju posega v gozd je potrebno obnoviti gozd- ni rob.
VI. REŽIM IN ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, KI SE NE ZAZIDAJO
24. člen
Na območju trase avtoceste se do začetka gradnje ohrani sedanja namembnost zemljišča.
Pri prestavitvah in izvedbi novih komunalnih vodov se po zaključku del vzpostavi prejšnje stanje in prejšnja raba zemljišča.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
25. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
1. izgradnja levega vozišča, prestavitev energetskih vodov, vodovodov, izgradnja deviacij cest in poti;
2. ureditev desnega vozišča;
3. ureditev zelenic, preoblikovanje terena, postavitev protihrupnih barier in varovalne ograje.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne celote.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
26. člen
Poleg nalog iz drugih določb tega odloka morajo investitorji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja avtoceste;
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na cestnem omrežju;
– vzpostaviti vse eventualno prekinjene dostope do zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku;
– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v času gradnje in po njenem zaključku;
– odstraniti in začasno deponirati prst, tako da se ohrani njena plodnost in količina;
– pri tehnični dokumentaciji obdelati tudi projekt za zunanjo ureditev avtoceste ter pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev;
– redno vzdrževati zadrževalnike in usedalnike;
– izvajati meritve hrupa v času gradnje in dve leti po pričetku obratovanja ter po potrebi izvesti dodatno zaščito prizadetih objektov.
27. člen
Ob zgrajeni cesti, merjeno od roba cestnega sveta, so trije varovalni pasovi, v katerih je raba prostora omejena. V 100-metrskem varovalnem pasu je prepovedana gradnja industrijskih, rudarskih in drugih gospodarskih objektov in naprav.
V varovalnem pasu širine 60 m je prepovedana gradnja stanovanjskih, poslovnih, pomožnih in podobnih stavb.
V varovalnem pasu 10 m ni dovoljeno postavljati ograj.
Izjemoma je dovoljena gradnja objektov in naprav, tudi v varovalnih pasovih, po predhodni ugotovitvi pristojne organizacije za redno vzdrževanje ceste, da gradnja ni v nasprotju s koristmi ceste in prometa. O tem da organizacija soglasje.
IX. TOLERANCE
28. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
X. NADZOR
29. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta za avtocesto predor Karavanke–Bregana, odsek Podtabor–Naklo, opravlja Inšpektorat za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.
XI. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Lokacijski načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri Ministrstvu za okolje in prostor in Občini Naklo.
31. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-9/1-8
Ljubljana, dne 20. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina