Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1145. Pravilnik o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti, stran 1622.

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 77. člena zakona o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o ugotavljanju odstotka vojne invalidnosti
1. člen
Na podlagi tega pravilnika in seznama odstotkov vojne invalidnosti (v nadaljevanju: seznam), ki je sestavni del tega pravilnika, se ugotavlja odstotek vojne invalidnosti (v nadaljevanju: invalidnosti) po stopnji okvare zdravja ter vrste okvar zdravja, zaradi katerih je vojni invalid upravičen do dodatka za posebno invalidnost.
2. člen
Če okvara zdravja ni določena v seznamu, se odstotek invalidnosti določi po načelih medicinske znanosti in s smiselno uporabo določb tega pravilnika, ki veljajo za podobne okvare zdravja.
V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko določi enak ali nižji odstotek invalidnosti, kot je v seznamu določen za podobno okvaro zdravja.
3. člen
Odstotek invalidnosti se določi trajno ali začasno. Začasen odstotek invalidnosti se določi za vse okvare zdravja, če zdravljenje še ni končano in še traja rehabilitacija, s katero se pričakuje izboljšanje. Obdobje, za katero se določi začasna invalidnost, je vezano na realno pričakovanje spremembe stanja okvare zdravja. Trajni odstotek invalidnosti se določi, ko je stanje okvare zdravja dokončno, če so izkoriščene možnosti zdravljenja oziroma rehabilitacije, glede na osebne značilnosti invalida.
4. člen
Vojnega invalida, pri katerem je bila izvedena transplantacija kateregakoli organa, je potrebno ponovno oceniti, praviloma začasno, pri čemer je potrebno upoštevati funkcijo transplantiranega organa.
5. člen
Če je invalidnost posledica več okvar zdravja, za katere je v seznamu določena 20% ali večja invalidnost, se odstotki, določeni v seznamu za posamezne okvare zdravja ne seštevajo, ampak se okvara zdravja, za katero je določen najvišji odstotek invalidnosti (v nadaljevanju: osnovna invalidnost), poveča za 10 ali 20%.
Če je za dve ali tri okvare zdravja iz prejšnjega odstavka v seznamu določenih najmanj 50% in je skupna okvarjenost zdravja dokajšnja, se lahko odstotek osnovne invalidnosti poveča največ za 30%.
Če je za štiri ali več okvar zdravja iz prvega odstavka v seznamu določenih najmanj 50%, je mogoče odstotek invalidnosti za osnovno invalidnost povečati tudi za 40%.
Če je zaradi vseh okvar zdravja invalidnost taka, da je vojni invalid nepremičen in brez tuje pomoči ne more opravljati osnovnih fizioloških potreb, se določi invalidnost 100% I. skupine.
6. člen
Če gre za obojestransko okvaro organov, se odstotek invalidnosti poveča za 10 do 30%.
Okvare parnega organa v točkah: 68, 69, 73 in 79 se lahko ocenijo tudi do 100% II. skupine.
Okvare parnega organa v točkah: 15, 26, 32, 41, 43, 47, 74 (če krna nista primerna za protezo), 86, 87, 90/b, 91, 93, 141/b, 151 in 235/b se lahko ocenijo tudi do 100% I. skupine.
7. člen
Invalidnost I. skupine je mogoče določiti le za okvare zdravja, za katere je v seznamu določena invalidnost 100% I. skupine in skladno z zadnjim odstavkom 5. in 6. člena tega pravilnika.
8. člen
Ocena invalidnosti se poda glede na izvide zdravnika ustrezne medicinske stroke, izdelane z najsodobnejšimi diagnostičnimi metodami, s katerimi se dokaže okvara zdravja in določi stopnja funkcijske okvare organa oziroma organskega sistema. Za okvare zdravja, ki jih ni mogoče dokazati brez hospitalizacije, je le ta obvezna.
9. člen
V primerih, ko se je bolezen, ki jo je imel vojni invalid že prej, v okoliščinah za priznanje statusa vojnega invalida poslabšala in je poslabšanje neposredna posledica teh okoliščin, se pri oceni invalidnosti upošteva odstotek invalidnosti iz seznama, zmanjšan od 10% do 30%.
10. člen
Endogenih in drugih prirojenih ali pridobljenih nagnjenj, ki pogojujejo obolenja katerih vzrok je neznan ali še ni zanesljivo ugotovljen, ni mogoče šteti za podlago za priznanje vojne invalidnosti.
Izjemoma se lahko v primerih, ko za bolezni sicer ni mogoče ugotoviti, da so jo povzročile okoliščine za priznanje statusa vojnega invalida, mogoče pa je sklepati, da so vojne razmere precej vplivale, da se je bolezen v teh okoliščinah poslabšala oziroma so bile te okoliščine sprožilni faktor za pojav bolezni, odstotek invalidnosti oceni na podlagi seznama, zmanjšan od 10% do 30%.
Pri oceni invalidnosti iz 9. člena in prejšnjega odstavka, se upošteva narava bolezni in njen razvoj, trajanje in teža vojnih razmer oziroma razmer pri opravljanju vojaške službe ter drugih okoliščin, ki so vplivale na bolezen.
Odstotka invalidnosti zaradi okvar zdravja iz 9. člena in drugega odstavka tega člena, določenega pri prvem ugotavljanju invalidnosti, pozneje ni mogoče povečati, ne glede na nadaljnje poslabšanje okvare zdravja.
11. člen
Posamezen, zelo poškodovan del telesa (v nadaljevanju: organ) se oceni z do 30% nižjim odstotkom invalidnosti, kot je v seznamu določen za popolno izgubo (amputacijo) tega organa.
Organ, ki je tako okvarjen, da je funkcijsko popolnoma neraben, se lahko oceni z enakim odstotkom invalidnosti, kot je v seznamu določen za popolno izgubo (amputacijo) organa.
Če je na posameznem organu ali delu telesa več okvar, skupen odstotek ne more biti enak ali višji od odstotka, ki se uporablja za amputacijo.
Odstotek invalidnosti za amputirano nogo ali roko se poveča za 10%, če krn ni primeren za protezo.
12. člen
Če je mogoče s kliničnim opazovanjem in dokumentirano anamnezo dokazati nevralgične bolečine in motnje v smislu fantomskega uda ali v primeru pekoče toplote s hudimi bolečinami, se odstotek invalidnosti lahko poveča za 10 do 20%.
13. člen
Odstotek invalidnosti zaradi vnetja sklepov ali posledic te okvare oziroma stanja po vnetjih kosti in sklepov, se določi kot pri poškodbah teh organov in kot posledice, ki jih je vnetje sklepov povzročilo na srcu.
14. člen
Kolikor okvare okončin spremljajo znatne trofične spremembe, se lahko ugotovljeni odstotek invalidnosti poveča za 10%.
Pri okvarah mehkih tkiv se stanje po Compartement sindromu, Sudekova distrofija in Volkmannova kontraktura ocenjujejo glede na funkcijo sosednjih oziroma prizadetih sklepov. Chrush sindrom se ocenjuje glede na prizadetost organskih sistemov in funkcijo sklepov.
Termične okvare se ocenjujejo glede na prizadetost posameznih delov telesa in organov.
Odstotek invalidnosti za zlome in izpahe ter zastareli zlomi in izpahi se ocenijo glede na prizadetost funkcije sklepov. Zastarani in nenaravnani izpahi se ocenijo po seznamu kot omejena gibljivost in zatrditve.
15. člen
Brazgotine in zmečkanine mehkih tkiv se pri določitvi odstotka invalidnosti upoštevajo samo, če ovirajo funkcijo organa ali dela telesa in se ocenjujejo po ustrezni točki seznama.
16. člen
Okvare zdravja, ki ne dosegajo 20% invalidnosti, niso zajete v seznamu.
17. člen
Vojni invalid ima pravico do dodatka za posebno invalidnost, če mu je invalidnost priznana na podlagi okvar zdravja, ki so zajete v tem členu in sicer v naslednjih višinah:
1. 25% odmerne osnove, če gre za:
a) amputacijo dveh ali več okončin, na podlagi česar se ugotovi invalidnost I. skupine;
b) okvaro funkcije dveh ali več okončin, ki je posledica rane ali poškodbe, na podlagi česar se ugotovi 100% invalidnost;
c) popolno izgubo vida na obeh očeh;
d) amputacijo noge nad kolenom ali roke v komolcu ali nad komolcem.
2. 19% odmerne osnove, če gre za:
a) amputacijo noge pod kolenom;
b) amputacijo ene podlakti ali ene pesti;
c) okvaro funkcije ene ali več okončin, ki je posledica rane ali poškodbe ter amputacijo obeh stopal v podgležnju po Chopartu, če se za okvaro oziroma amputacijo ugotovi 80% ali 90% invalidnost.
3. 12% odmerne osnove, če gre za:
a) amputacijo obeh stopal v nartu po Lisfrancku ali amputacijo obeh stopal v podgležnju po Chopartu ali kombinacijo teh dveh amputacij, če se ugotovi invalidnost pod 80%
b) amputacijo ali eksartikulacijo v skočnem sklepu;
c) okvaro funkcije okončine, ki je posledica rane ali poškodbe, če se za to okvaro ugotovi 60% ali 70% invalidnost.
4. 6% odmerne osnove, če gre za okvaro funkcije ene ali več okončin, ki je posledica bolezni, ocenjene z najmanj 80% invalidnostjo.
V primeru, da ima invalid vsaj dve okvari zdravja, iz točke 1, pripada invalidu dodatek za posebno invalidnost v višini 35% odmerne osnove.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati pravilnik o ugotavljanju odstotka vojaške invalidnosti (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84, popr. št. 14/84) in pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima vojaški invalid pravico do ortopedskega dodatka in razvrstitvi teh okvar v stopnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-03/3-96
Ljubljana, dne 22. marca 1996.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
SEZNAM ODSTOTKOV VOJNE INVALIDNOSTI

            I. poglavje - ROKA

               A) Pest

              a) Prsti

1. Omejena gibljivost vseh prstov ene pesti:

a) lažje                    20%

b) težje                    30 do 40%

2. Omejena gibljivost večine prstov na roki,
  razen palca                 20 do 40%

3. Zatrditev palca v interfalangalnem sklepu
  v neugodnem položaju             20%

4. Zatrditev palca v metakarpofalangalnem
  sklepu                    20%

5. Zatrditev palca v metakarpofalangalnem
  sklepu v neugodnem položaju         30%

6. Zatrditev večine prstov roke, razen
  palca                    30 do 40%

7. Zatrditev vseh prstov roke

a) v ugodnem položaju              40 do 50%

b) v neugodnem položaju             60 do 70%

8. Amputacija palca - obe falangi        30%

9. Amputacija obeh falang palca
  z metakarpalno kostjo            40%

10. Amputacija kazalca             20%

11. Amputacija dveh prstov brez metakarpalne
  kosti                    20%

12. Amputacija kazalca in sredinca       30%

13. Amputacija dveh prstov z metakarpalnimi
  kostmi:

a) palca in kazalca               50%

b) kazalca in sredinca             40%

c) sredinca in prstanca             40%

d) prstanca in mezinca             30%

14. Amputacija treh ali več prstov z ohranjenimi
  metakarpalnimi kostmi:

a) palca in katerihkoli prstov (razen kazalca) 40%

b) palca, kazalca in katerihkoli prstov     50%

c) kazalca, sredinca in mezinca         40%

d) zadnjih štirih prstov            50%

e) palca in katerihkoli treh prstov       50%

15. Amputacija vseh prstov ene roke       60%

16. Amputacija obeh palcev in enega kazalca   60%

17. Amputacija obeh palcev, enega kazalca
  in enega sredinca              70%

18. Amputacija obeh palcev in treh drugih
  prstov, vendar ne vseh na isti roki     80%

19. Amputacija treh prstov z metakarpalnimi
  kostmi:

a) palca, kazalca in sredinca          60%

b) kazalca, sredinca in mezinca         50%

c) sredinca, prstanca in mezinca        40%

20. Delna amputacije enega palčevega členka
  in dveh kazalčevih členkov         20%

21. Delna amputacija enega palčevega členka
  in dveh kazalčevih členkov z malo
  gibljivimi krni               30 do 40%

22. Pri delni amputaciji več prstov se določi
  odstotek po dani shemi in sicer tako, da
  se seštejejo odstotki, ki ustrezajo izgubi
  vsakega prstnega členka; če je seštevek
  večji kot 15%, znaša odstotek invalidnosti
  20%, itd., in sicer:

a) za en palčev členek             8%

b) za en kazalčev členek            6%

c) za en členek drugih prstov          4%

23. Zlomi metakarpalnih kosti s funkcionalnimi
  motnjami ali težje deformacije ali izpah
  karpometakarpusa s funkcijsko okvaro,
  upoštevajoč okvaro pesti in posameznih
  prstov                   20 do 40%

              b) Zapestje

24. Omejena gibljivost pesti (hujša)      20 do 30%

25. Zatrditev zapestnega sklepa

a) v ugodnem položaju              30%

b) v neugodnem položaju             40%

26. Amputacija pesti              70%

              B) Podlaket

27. Napačno zaraščeni zlom z omejeno
  pronacijo in supinacijo           20 do 30%

28. Napačno zaraščeni zlomi s popolno
  nepregibnostjo pronacije in supinacije,
  položaj pesti pa ugoden v pronaciji ali
  v srednjem položaju             40%

29. Napačno zaraščeni zlomi s popolno
  negibnostjo pronacije in supinacije,
  položaj pesti pa v supinaciji        50%

30. Lažni sklep ene kosti            20 do 30%

31. Lažni sklep obeh kosti           40%

32. Amputacija podlakta             70%

              C) Laket

33. Gibljivost ohranjena med 105 st. do
  popolne fleksije              40%

34. Gibljivost ohranjena med 90 st. in
  75 st. oziroma med 90 st. in 105 st.    30%

35. Gibljivost ohranjena med 75 st. in 0 st.,
  roka v neugodnem položaju, v ekstenziji   40 do 50%

36. Nepregibnost v pravem kotu ali nekoliko
  manjšem (90 st. do 105 st.)         30%

37. Nepregibnost v ostrem kotu
  (manjšem kot 105 st.)            40%

38. Nepregibnost lakta v popolni fleksiji    60%

39. Nepregibnost v neugodnem iztegnjenem
  položaju (od 75 st. do 0 st.)        50 do 60%

40. Ohlapen sklep                30 do 50%

41. Amputacija roke v laktu (eksartikulacija)  80%

              D) Nadlaket

42. Psevdoartroza nadlahtnice, brez možnosti za
  operativno korekcijo (potreben ortopedski
  aparat)                   60%

43. Amputacija roke v nadlaktu         90%

               E) Rama

44. Omejena gibljivost rame težje stopnje
  (roke ni moč dvigniti več kot vodoravno)  20 do 40%

45. Popolna zatrditev ramena          30 do 60%

46. Ohlapen ramenski sklep (ni mogoče
  ozdravljenje)                20 do 40%

47. Eksartikulacija roke v ramenu 100% II. skupina

        F) Okvare perifernega živčevja roke

48. Ohromelost brahialnega pleksusa

a) lažje stopnje                20%

b) srednje stopnje               40 do 50%

c) težje stopnje                60 do 70%

d) popolna                   80%

49. Paraliza n. axilarisa            30%

50. Pareza n. axilarisa             20%

51. Paraliza n. medianusa ali n. radialisa ali
  n. ulnarisa                 40%

52. Pareza n. medianusa ali n. radialisa ali
  n. ulnarisa                 20 do 30%

53. Paraliza n. musculocutaneusa        30%

54. Pareza n. musculocutaneusa         20%

55. Popolna ohromelost roke           90%

56. Prizadet n. akcesorius           20 do 30%

57. Sindrom karpalnega kanala          20%

            II. poglavje - NOGA

              A) Stopalo

58. Amputacija palca:

a) brez metatarzalne kosti           20%

b) z metatarzalno kostjo            30%

59. Amputacija dveh ali treh prstov z
  metatarzalnimi kostmi, razen palca     30%

60. Amputacija vseh prstov na eni nogi     30%

               B) Nart

61. Zlom ene ali več metatarzalnih kosti,
  če je posledica tega deformacija stopala
  in prstov in otežkoča hojo         20%

62. Amputacija stopala po Lisfrancku      30 do 40%

             C) Podgleženj

63. Zlom ene ali več tarzalnih kosti, z
  deformacijo stopala             20 do 40%

64. Amputacija po Chopartu           40 do 50%

             D) Skočni sklep

65. Omejena gibljivost stopala:

a) težje stopnje                20%

b) v equinusu                  20 do 30%

66. Omejena gibljivost stopala v calcaneus
  položaju                  30%

67. Zatrditev skočnega sklepa:

a) v pravem kotu                20%

b) v neugodnem položaju, v kateremkoli
  drugem kotu                 30 do 50%

68. Amputacija v skočnem sklepu po Pirogovu   50%

69. Eksartikulacija v skočnem sklepu      60%

              E) Golen

70. Dobro zaraščeni zlomi goleni brez atrofije
  mišic, z ohranjeno gibljivostjo sosednjih sklepov:

a) s skrajšanjem do 3 cm            20%

b) s skrajšanjem več kot 3 cm          30%

71. Slabo zaraščeni zlomi goleni (skrajšanje, zdaljša nje):

a) do 3 cm                   30%

b) več kot 3 cm                 30 do 40%

72. Slabo zaraščeni zlomi goleni z deformacijo,
  z deviacijo stopala, z atrofijo mišic,
  s stalno oteklino              40 do 50%

73. Lažni sklep goleni             50%

74. Amputacija v goleni             70%

              F) Pogačica

75. Lažni sklep pogačice, delna ali popolna
  patelektomija                20 do 30%

              G) Koleno

76. Omejena gibljivost kolena desmogenega
  ali artrogenega izvora, z možno ekstenzijo:

a) od 30 st. do 10 st.             20 do 40%

b) pod 30 st.                  40 do 50%

77. Artroplastika ali umeten kolenski sklep   40 do 50%

78. Zatrditev kolena v ugodnem položaju,
  iztegnjenem ali skoraj iztegnjenem     40%

79. Zatrditev kolena v neugodnem položaju
  (v fleksiji od 30 st. do popolne
  fleksije)                  50 do 60%

80. Ohlapen kolenski sklep           20 do 40%

             H) Stegnenica

81. Zlom stegnenice s skrajšanjem do 3 cm,
  brez atrofije mišic in kontrakture sklepov 20%

82. Zlom stegnenice (s skrajšanjem ali zdaljšanjem):

a) od 3 cm do 6 cm               20 do 40%

b) nad 6 cm                   50 do 60%

83. Slabo zaraščen zlom stegneničnega
  vratu                    40 do 60%

84. Lažni sklep stegnenice           60%

85. Lažni sklep stegneničnega vratu       60%

86. Eksartikulacija v kolenu          80%

87. Amputacija v ravni stegna          90%

               I) Kolk

88. Omejena gibljivost kolka

a) v ugodnem položaju              20 do 40%

b) v neugodnem položaju (noga v fleksiji
ali noga v abdukciji, notranji ali zunanji
rotaciji)                    40 do 60%

89. Umeten kolčni sklep             40 do 60%

90. Zatrditev kolka:

a) v ugodnem položaju              50%

b) v neugodem položaju             60 do 70%

91. Eksartikulacija v kolku 100% II. skupina

              J) Medenica

92. Konsolidiran zlom medeničnih kosti
  ter dislokacija simfize, z lažjimi in
  srednjehudimi težavami pri hoji, brez
  komplikacij na drugih organih
  v medenični votlini             20 do 40%

        K) Okvare perifernega živčevja noge

93. Popolna ohromelost lumbosakralnega
  pleksusa na eni strani s posledično
  ohromelostjo noge              80%

94. Paraliza ishiadikusa            60%

95. Pareza ishiadikusa             20 do 30%

96. Paraliza n.peroneusa            40%

97. Pareza n. peroneusa             20 do 30%

98. Paraliza n. tibialisa            40%

99. Pareza n. tibialisa             20 do 30%

100. Paralisa n. femoralisa           40 do 50%

101. Pareza n. femoralisa            20 do 30%

102. Paraliza zg. in sp. glutealnega živca   30%

103. Parestetična meralgija           20%

              L) Ožilje

104. Anevrizme manjših arterij pesti ali
   stopala, ene arterije, podlakta
   ali goleni, itd.              20%

105. Anevrizme obeh arterij pesti ali stopala  20 do 40%

106. Anevrizme obeh arterij podlakta
   ali goleni                 30 do 50%

107. Anevrizme art. femoralis ali
   art. popliteae               40 do 60%

108. Anevrizme art. axilaris ali art.
   brachialis                 50 do 70%

109. Anevrizme art. carotis:

a) zunanje                   50%

b) notranje                   70 do 80%

110. Anevrizme pomembnih in za kirurške
   posege težje dostopnih arterij       40 do 90%

111. Zaporne (okluzivne) bolezni arterij
   (po Dopplerju)               30 do 80%

112. Krčne žile na nogi, težje stopnje     20 do 30%

113. Krčne žile na nogi z razjedami
   in oteklinami               30 do 50%

114. Tromboflebitis in potrombotični sindrom:

a) obsežni tromboflebitis ali globoka venska
tromboza po poškodbi ali po operativnem
poteku (začasno od 1 do 2 let)         30 do 60%

b) potrombozni sindrom z elefantiazo
kot posledico venske tromboze          30 do 50%

115. Limfedem z elefantiazo           30 do 50%

           III. poglavje - GLAVA

           A) Lobanja in možgani

      1. Poškodbe lobanje in okvare centralnega
            živčnega sistema

116. Zlom lobanjskega svoda z udrtjem brez
okvare možgan ali možganskih živcev
(s posledičnimi zapleti)            20 do 30%

117. Zlom lobanjskega dna (baze) brez
okvare možgan ali možganskih živcev
(s posledičnimi zapleti)            30 do 40%

118. Težka poškodba glave:

a) Postkomocijski sindrom            20 do 40%

b) s frakturo lobanje ali brez nje s težko
prizadetostjo možgan in posledično
demenco 80 do 100% II. skupina

119. Dekortizacija, decerebracija 100% I. skupina

120. Psihoorganski sindrom po cranio - cerebralni travmi:

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) srednje stopnje               30 do 60%

c) težje stopnje                70 do 90%

d) Apalični sindrom 90 do 100% I. skupina

121. Epilepsija kot posledica možganske poškodbe ali
   njenih komplikacij:

a) če so napadi redki              20 do 30%

b) če so napadi 1x-3x mesečno          40 do 60%

c) če so napadi 1x- 3x tedensko         60 do 80%

d) če so napadi dnevno ali večkrat
dnevno 80 do 100% II. skupina

e) če spremljajo epileptične napade,
ne glede na pogostnost, trajne psihične
spremembe pacienta, zaradi njegovih
osebnostnih motenj, intelegenčnih motenj
oziroma metalnega upada             40 do 60%

f) v najhujših primerih 100% I. skupina

122. Monopareza

a) lažje stopnje                30 do 40%

b) težje stopnje                50 do 60%

123. Monoplegija                60 do 80%

124. Hemipareza:

a) lažje stopnje                30 do 40%

b) srednje stopnje               40 do 50%

c) težje stopnje z očitno spastiticiteto    60 do 70%

125. Hemiplegija 80 do 100% I. skupina

126. Govorne motnje:

a) dizartrija                  20 do 40%

b) disfazija                  20 do 50%

c) afazija                   50 do 60%

d) afazija z aleksijo, agrafijo         70 do 90%

e) afazija z aleksijo, agrafijo in
izraženimi hudimi psihičnimi
motnjami 70 do 100% II. skupina

127. Agnozija, apraksija

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) težje stopnje                40 do 50%

128. Hemianopsija (homonima, bitemporalna)   30%

129. Bolečinski (Talamični sindrom po poškodbi):

a) lažje stopnje                30 do 50%

b) srednje stopnje               60 do 80%

c) težje stopnje 90 do 100% II. skupine

130. Ekstrapiramidni sindrom, Parkinsonizem,
cerebralni ataktični sindrom po poškodbi:

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) srednje stopnje               40 do 60%

c) težje stopnje 70 do 100% II. skupina

d) najtežje stopnje (zaradi ataksije gibanje
ni mogoče) 100% I. skupina

131. Cerebelarni sindrom:

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) srednje stopnje               40 do 60%

c) težje stopnje (nesposobnost samostojnega
gibanja) 70 do 100% I. skupina

132. Psevdobulbarni sindrom:

a) lažje stopnje                30 do 40%

b) srednje stopnje               50 do 60%

c) težje stopnje                70 do 80%

133. Vegetativne motnje kot posledice
   prizadetosti avtonomnega živčevja:

a) lažje stopnje                20%

b) srednje stopnje               40 do 50%

c) težje stopnje                60 do 80%

       2. Možgansko deblo in možganski živci

134. Ohromelost bulbarnih živcev

a) v manjšem obsegu               30 do 50%

b) v večjem obsegu               60 do 80%

135. Bulbarna paraliza 80 do 100% II. skupina

136. Okvara olfaktoriusa            20%

137. Okvara abducensa ali trohlearisa      30%

138. Okvara okulomotoriusa           40%

139. Pareza bulbomotorjev z diplopijami     50%

140. Ptoza veke (glede na ostrino vida in vidnega polja):

a) delna                    20 do 30%

b) popolna                   40%

141. Atrofija optikusa (glede na stopnjo okvare vida):

a) nepopolna                  30 do 40%

b) popolna                   50%

142. Okvara facialisa:

a) pareza                    30%

b) paraliza                   50%

143. Okvara vestibularisa (nekompenzirana):

a) lažje stopnje                20%

b) srednje stopnje               30 do 40%

c) težje stopnje                50 do 60%

144. Okvara trigeminusa:

a) okvara oftalmikusa z nevroparalitičnim
keratitisom in okvaro vida           30 do 50%

b) okvara motorične veje za žvekalne
mišice                     30 do 40%

c) trigeminus nevralgija:

- težje stopnje                 30 do 40%

- težje stopnje z vsakodnevnimi napadi     50 do 70%

- najtežje stopnje (brezuspešno
 zdravljenje) 70 do 100% II. skupina

145. Nevralgija glosofaringikusa ali
   n. rekurensa                20%

146. Okvara n.vagusa (n. frenikusa), motnje
   požiranja, vegetativne motnje, ipd.    30 do 40%

              B) Čeljust

147. Zlom čeljustnice in ličnice:

a) zlom zgornje čeljustnice z defektom
ali s posledično nepravilno okluzijo      20 do 50%

b) zlom ličnice (otežena gibljivost)      20 do 40%

c) kompliciran zlom ličnice
s posledično diplopijo             20 do 40%

148. Slabo zaraščen zlom spodnje čeljustnice
s prizadeto artikulacijo preostalih zob     30 do 50%

149. Stanje po zlomu spodnje čeljustnice
   z omejenim odpiranjem ust

a) lažje stopnje                20%

b) težje stopnje                30 do 50%

150. Psevdoartroza spodnje čeljusti z okvaro
   čeljustne kosti in zob:

a) lažje stopnje                30 do 50%

b) težje stopnje                60 do 80%

               C) Oči

151. Izguba očesa, popolna izguba vida
   na enem očesu ali izredno zmanjšanje
   vida (ostrina vida je manjša od 0,05)   50%

   Če je vid na enem očesu izgubljen, na
   drugem pa zmanjšan, se odstotek      50%

   poveča za vsakih 0,20 zmanjšanega vida
   za 10%. Enako se ocenjuje tudi zmanjšanje
   vida na obeh očeh (na primer VOD je 0,80,

   VOS je 0,60). Skupni odstotek znaša 30% pri
   zmanjšanju vida za 0,20 na desnem očesu in
   za 0,40 na levem očesu. Zmanjšanje vida se
   ocenjuje s korekcijo.

152. Bitemporalna hemianopsija, kvadrantne
   binazalne in gornje horizontalne
   hemianopsije                30%

153. Večji trajni defekti v vidnem polju na
   obeh očeh, mišljeni absolutni paracentralni
   skotom, katerega najmanjši premer je več
   kot 30 st.                 30%

154. Lagoftalmus očesa 20 do          30%

155. Stalno solzenje kot posledica poškodbe
   solzovoda                 20%

               D) Nos

156. Izguba nosu

a) delna                    20 do 50%

b) popolna                   60%

157 Deformacija nosne piramide         20 do 30%

            E) Usta in zobje

158. Poškodbe neba in jezika (oteženo požiranje
   in govorjenje):

a) lažje stopnje                30%

b) srednje stopnje               40 do 50%

c) težje stopnje                60 do 80%

159. Izguba jezika ali njegova popolna paraliza 90%

160. Delna paraliza jezika in neba (težave
   pri govoru in požiranju)          40 do 60%

161. Izguba skoraj vseh zob:

a) protetična rehabilitacija je možna      30%

b) protetična rehabilitacija je delno možna   40%

c) protetična rehabilitacija ni možna      50%

             F) Uho in sluh

162. Izguba sluha na enem ušesu         30%

163. Popolna izguba sluha na obeh ušesih    70%

164. Obojestranska hujša okvara sluha nad
   90% po Fowlerju              60%

165. Obojestranska hujša naglušnost:

a) skupna izguba sluha nad 70 do 90%
po Fowlerju                   40%

b) skupna izguba sluha 60 do 70%
po Fowlerju                   30%

166. Izguba uhlja                30%

167. Hujša deformacija uhlja in zunanjega
   sluhovoda                 20%

          G) Skaženost - iznakaženost

168. Skaženost (ocenjena po teži skaženosti glave
   in vratu):

a) lažje stopnje                20%

b) srednje stopnje               30 do 40%

c) težje stopnje                50 do 60%

       IV. poglavje - HRBTENICA IN HRBTENJAČA

169. Frakture hrbteničnih vretenc brez živčnih motenj,
   vendar z omejeno gibljivostjo:

a) z manjšimi deformacijami           20 do 30%

b) z večjimi deformacijami           40 do 50%

170. Radikularna okvara:

a) lažje stopnje                20 do 40%

b) težje stopnje                50 do 60%

171. Mielopatija (po prizadetosti udov):

a) lažje stopnje                60%

b) srednje stopnje               70 do 80%

c) težje stopnje 90 do 100 I. skupina

172. Hernia intervertebralnega diskusa po
   poškodbi s trajnimi okvarami živčnih
   korenov (vratnega, prsnega ali
   ledveno-križnega predela):

a) lažje stopnje (lažje okvare
motilitete in senzibilitete)          20 do 30%

b) srednje stopnje               40 do 60%

c) težje stopnje z izraženo
okvaro motilitete, atrofijami
in s trofičnimi motnjami
iz določene radikularne
regije 70 do100% II. skupina

173. Parapareza:

a) lažje stopnje                30 do 50%

b) srednje stopnje               60 do 70%

c) težje stopnje (hoja je možna
 s pripomočki) 80 do 100% II. skupina

174. Paraplegija (flakcidna ali
   spastična - trajna negibnost) 80 do 100% I. skupina

175. Tetrapareza:

a) lažje stopnje                20 do 40%

b) srednje stopnje               50 do 70%

c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

176. Tetraplegija:

a) težje stopnje, z delno
premičnostjo rok 80 do 100% II. skupina

b) najtežje stopnje, bolnik je
povsem nepremičen 100% I. skupina

177. Sindrom Kavde ekvine:

a) lažje stopnje                30%

b) srednje stopnje               40 do 50%

c) težje stopnje                60 do 70%

178. Sfinkterske motnje, nevrogeni mehur,
   motnje potence:

a) lažje stopnje                40%

b) srednje stopnje               50 do 60%

c) težje stopnje                70 do 80%

179. Zgodnja spondiloza, zgodnja
   intra-vertebralna hondroza
   in i.v. osteohondroza, spondilatroza in
   spondilartritis, spondiloliza, spondilolisteza
   (kot posledica poškodbe, vnetja, spremenjene
   mehanike hoje):

   a) s funkcijsko okvaro hrbtenice (bolečinski
   sindrom z omejeno gibljivostjo
   hrbtenice)                20 do 40%

   b) s funkcijsko okvaro hrbtenice
   in nevrološkimi izpadi          50 do 70%

   c) s težjimi funkcijskimi okvarami
   hrbtenice in nevrološkimi
   izpadi 80 do 100% II. skupina

180. Pri aktivni kostni in sklepni tuberkulozi
   med njeno evolucijo in bakterijalnem
   in gljivičnem vnetju pri lokalizaciji na
   hrbtenici, sakroiliakalnih sklepih, kolkih
   in kolenih:

a) če invalid ni popolnoma
nepremičen 60 do 100% II. skupina

b) če je invalid popolnoma nepremičen 100% I. skupina

181. Skrivljenost vratu kot posledica
kakršnekoli poškodbe              20 do 40%

182. Polinevritisi, polinevropatije, poliradikulitisi

a) lažje stopnje, z diskretno okvaro
motilitete                   20 do 30%

b) srednje stopnje               40 do 60%

c) težje stopnje                70 do 80%

d) hude stopnje (hujša okvara motilitete,
senzibilitete, trofike, hoja možna
s pripomočki ali tudi ne) 90 do 100% II. skupine

e) najtežje stopnje (invalid nepremičen) 100% I. skupine

       V. poglavje - PRIZADETOST CENTRALNEGA
         IN PERIFERNEGA ŽIVČNEGA SISTEMA
           PRI DRUGIH OBOLENJIH

183. Prizadetost centralnega in perifernega živčnega
   sistema pri vnetnih, avtoimunih, degenerativnih,
   metabolnih, endokrinih in drugih obolenjih
   (ocenjeno po prizadetosti nevroloških struktur):

a) lažje stopnje                20 do 40%

b) srednje stopnje               50 do 70%

c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina

184. Mišice in nevromuskularni sistem

a) lažje stopnje                30 do 40%

b) srednje stopnje               50 do 70%

c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

         VI. poglavje - GRLO IN SAPNIK

185. Zožitev grla, sapnika ali obeh (oteženo
   dihanje in govor):

a) lažje stopnje                20 do 40%

b) težje stopnje                50 do 80%

186. Poškodba grla ali sapnika (potrebna
   stalna traheostoma):

a) govor za sporazumevanje je še mogoč     80%

b) govor za sporazumevanje ni možen
(stanje podobno kot po laringektomiji)
100% II. skupina

187. Tuberkuloza grla 50 do 100 II. skupina

188. Paraliza živcev grla (zgornjega,
   spodnjega ali obeh)            20 do 40%

        VII. poglavje - ŽRELO IN POŽIRALNIK

189. Okvare žrela:

a) ohromelost žrela               20 do 50%

b) zožitev žrela z motnjami pri požiranju    30 do 60%

c) popolna zožitev žrela (požiranje
ni mogoče) 100% II. skupina

190. Zožitev požiralnika:

a) lažje motnje pri požiranju          20 do 40%

b) težje motnje pri požiranju (potrebno
pogosto bužiranje)               50 do 70%

191. Povsem zaprt požiralnik (hranjenje
   po gastrostomi) 100% II. skupina

          VIII. poglavje - PRSNI KOŠ

192. Slabo konsolidiran zlom reber in grodnice,
   z večjimi deformacijami prsnega koša:

a) brez reperkusij, izraženih na srcu
in pljučih                   20 do 40%

b) če hkrati obstaja respiratorna
ali srčna insuficienca 50 do 100% II. skupina

193. Plevropulmonalna fistula kot posledica
   piotoraksa                 30 do 50%

194. Obsežnejše plevralne zarastline ali
   fibroza pljuč kot posledica poškodb,
   bolezni plevre ali pljuč, deformacije
   prsnega koša, skrivljenosti hrbtenice
   z zmerno respiratorno insuficienco,
   vendar brez srčne insuficience       20 do 40%

195. Obsežnejše plevralne zarastline
   ali fibroza pljuč kot posledica poškodb,
   bolezni plevre ali pljuč, precejšne
   deformacije prsnega koša (fibrotoraks,
   plevralni kronični empijem, tujki v pljučih,
   kontuzije pljuč, uporaba umetne
   ventilacije), hujša skrivljenost hrbtenice
   z izrazito respiratorno insuficienco
   (dispneja, cijanoza), s srčno insuficienco
   (kronično pljučno srce) ali z amiloidozo:

a) srednje stopnje               50 do 70%

b) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

196. Okvara ščitnice s hormonalnimi
   motnjami in/ali prizadetimi obščitnicami:

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) težje stopnje                40 do 60%

197. Okvara sapnika, bronhialnega vejevja
   (z oviranim dihanjem in stalno
   traheostomsko kanilo):

a) srednje stopnje               40 do 50%

b) težje stopnje                60 do 80%

198. Stanje po traheotomiji, okvara torakalne
   stene, diafragme, mediastinuma
   s požiralnikom (torakoplastika-mioplastika,
   disfagia-afagia, trajna gastrostoma):

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) srednje stopnje               40 do 60%

c) težje stopnje 70 do 100% II. skupina

199. Izguba dojke                30%

200. Inaktivna pljučna tuberkuloza srednjega
   in večjega obsega:

a) brez respiratorne in kardiovaskularne
insuficience                  20 do 30%

b) z obliteriranimi plevralnimi sinusi     30 do 50%

201. Aktivna enostranska pljučna tuberkuloza
   ali tuberkuloza pljučne mrene z izlivom,
   pulmonalne ali plevralne fistule
   z empiemom                 60 do 80%

202. Obojestranska ali ekstenzivna
   enostranska aktivna (odprta ali zaprta)
   pljučna tuberkuloza, progresivna, vendar
   še vedno dostopna zdravljenju, in razne
   pulmonalne in plevralne fistule z empiemom
   in večjo splošno telesno slabostjo 80
   do 100% II. skupina

203. Progresivna razširjena
   aktivna obojestranska pljučna
   tuberkuloza z razvito kaheksijo
   in drugimi hudimi komplikacijami
   (respiratorna, kardiovaskularna in
   podobna insuficienca, amiloidoza itd.) 100% I. skupina

204. Stanje po operativnih intervencijah
   na prsnem košu zaradi pljučne tuberkuloze:

a) ekscizija tuberkuloma in kazeoznih
žarišč, resekciji 1-2 segmenta, gornja
torakoplastika do 4 reber            40 do 60%

b) lobektomija, torakoplastika
5 do 7 reber, kavernostomija          50 do 70%

c) pulmektomija, torakoplastika 8 ali več reber 60 do 80%

            IX. poglavje - SRCE

         A) Kompenzirana srčna obolenja

205. Prebolela revmatična mrzlica z znaki
   karditisa ali brez njih z ozirom na posledična
   stanja in brez:

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) težje stopnje                40 do 60%

206. Organska obolenja srčnih zaklopk:

a) brez znatnejšega povečanja srca
in brez pojava srčne dekompenzacije       30%

b) po stopnji povečanja srca in teži
anatomske poškodbe srčnih zaklopk
brez znakov subdekompenzacije
oziroma dekompenzacije srca           30 do 50%

207. Okvare srčne mišice in perikarda
   (koronarne in druge) ali hude motnje
   v ritmu                  40 do 80%

    B) Dekompenzirana srčna obolenja z znaki zastoja
        v pljučih ali velikem krvnem obtoku

208. Srčna insuficienca:

a) delno razvita (z zmerno razvitim
pljučnim zastojem ali povečanjem jeter,
ki jo je mogoče uspešno popraviti)       60 do 80%

b) popolnoma razvita (ki jo je mogoče
zadostno popraviti, izključuje pa vsak
napor) 80 do 100% II. skupina

c) v najhujših primerih 100% I. skupine

          C) Kirurški posegi na srcu

209. Operativna zamenjava valvul:

a) zamenjava ene ali dveh valvul v sinusnem ritmu brez
dekompenzacije srca               30 do 60%

b) zamenjava ene ali dveh valvul z
absolutno aritmijo komore z
občasno dekompenzacijo             80%

c) zamenjava vseh treh valvul 100% II. skupina

d) s stalno srčno dekompenzacijo 100% I. skupina

e) vstavljen srčni vzpodbujevalec        60 do 80%

f) premostitvena operacija venčnih
arterij (by pass)                60 do 80%

           X. poglavje - TREBUH

210. Kila po poškodbi ali operaciji trebuha
   zaradi poškodbe in po obremenitvah     20 do 30%

211. Pooperativno stanje z motnjami
   in težavami po resekciji želodca po
   katerikoli metodi (ulkus pepticum jejuni,
   postprandialni sindrom, anemija)

a) lažje stopnje                20 do 40%

b) težje stopnje                50 do 70%

212. Stanje po poškodbi črevesja
   s prešitjem ali resekcijo         20%

213. Motnje v pasaži črevesja zaradi poškodbe
   ali operacij po poškodbi, odvisno od izrazitosti
   stenotičnih sprememb:

a) lažje stopnje                20 do 30%

b) težje stopnje                40 do 60%

214. Ulkusna bolezen želodca in
   dvanajsternika (glede na
   posledično stanje)             20 do 40%

215. Huda nedohranjenost in pooperativni
   malabsorbcijski sindrom          60 do 80%

216. Črevesne fistule tankega črevesa,
   odvisno od višine in nutricijskih
   problemov (glede na funkcijske
   motnje) 70 do 100% II. skupina

217. Sterkoralne fistule debelega črevesa    30 do 70%

218. Stalni anus preter naturalis
   (po kontinenci) 70 do 100% II. skupina

219. Analne fistule               20 do 40%

220. Inkontinenca (izguba analnega
   sfinktra s prolapsom ali brez ali
   zožitev analnega sfinktra):

a) lažje stopnje                40 do 50%

b) srednje stopnje               60 do 70%

c) težje stopnje 80 do 100% II. skupina

221. Izguba vranice:

a) brez sprememb na krvi            20%

b) s spremembami na krvi            30 do 50%

222. Stanje po poškodbi trebušne slinovke
   ali po prebolelem posttraumatskem tudi
   pooperativnem pankreatitisu        30 do 60%

223. Pankreatična fistula po poškodbi
   ali operaciji (glede na uspešnost
   zdravljenja)                50 do 80%

224. Stanje po traumatski poškodbi jeter    20 do 40%

225. Žolčne fistule po poškodbi žolčevodov
   ali jeter (glede na uspešnost zdravljenja) 30 do 80%

226. Hepatitis:

a) akutni (glede na uspeh zdravljenja)     60%

b) kronični                   30 do 60%

227. Ciroza (posthepatitična):

a) lažje stopnje                60 do 70%

b) težje stopnje 80 do 100% II. skupine

        XI. poglavje - UROPOETIČNI ORGANI

228. Stanje po akutnem glomerulonefritisu
   (glede na uspeh zdravljenja)        40 do 60%

229. Kronični glomerulonefritis z normalno
   ledvično funkcijo (proteinurija do 1 g
   in/ali eritrurija in normalni krvni tlak) 20 do 30%

230. Kronični glomerulonefritis
   s proteinurijo več kot 1g, eritrurijo,
   arterijsko hipertenzijo in normalno
   zmanjšano glomerularno filtracijo
   za manj kot 50%:

a) lažje stopnje                30 do 50%

b) težje stopnje                60 do 80%

231. Kronični glomerulonefritis
   s proteinurijo več kot 1g,
   eritrurijo, arterijsko hipertenzijo
   in zmanjšano glomerularno
   filtracijo za več kot 50% 80 do 100% II. skupina

232. Končna odpoved ledvic, ki zahteva
   zdravljenje s hemodializo ali peritonealno
   dializo 90 do 100% I. skupine

233. Izguba ene ledvice z normalno drugo    30%

234. Izguba ene ledvice z okvarjeno drugo:

a) lažje stopnje                30 do 50%

b) težje stopnje 60 do 100% II. skupina

235. Aktivna tuberkuloza ledvice:

a) lažje stopnje                30 do 50%

b) težje stopnje                60 do 80%

236. Stanje po poškodbi sečnega mehurja:

a) kronični travmatski cistitis         20 do 40%

b) v najhujših primerih, s stalno
  inkontinenco in s sfrknjenim mehurjem    50 do 80%

237. Fistule sečevoda, sečnega mehurja
   ali sečnice, skozi katere teče seč
   (glede na uspeh zdravljenja)        40 do 80%

238. Stalna inkontinenca seča zaradi
   poškodbe zunanjega sfinktra sečnice    50 do 80%

239. Trajna zožitev sečnice z oteženim
   uriniranjem (zaradi spremembe
   izključno na sečnici)           50 do 80%

        XII. poglavje - GENITALNI ORGANI

              A) Moški

240. Izguba enega moda pred 60. letom starosti 20%

241. Izguba obeh mod:

a) pred 60. letom                70%

b) po 60. letu                 50%

242. Izguba penisa:

a) pred 60. letom                80%

b) po 60. letu                 60%

243. Izguba penisa in obeh mod:

a) pred 60. letom 100% II. skupina

b) po 60. letu                 80%

244. Kronično vnetje obmodka z azoospermijo   20%

245. Posttravmatska atrofija testisov      30%

              B) Ženski

246. Izguba enega jajčnika pred 50. letom
   starosti                  20%

247.  Izguba obeh jajčnikov:

a) pred 50. letom                60%

b) po 50. letu                 30%

248. Izguba maternice ali maternice in enega jajčnika:

a) pred 50. letom                60%

b) po 50. letu                 30%

249. Izguba obeh jajčnikov in maternice:

a) pred 50. letom                80%

b) po 50. letu                 40%

250.  Poškodba vulve in vagine        20 do 50%

         XIII. poglavje - DRUGE BOLEZNI

251. Sladkorna bolezen (diabetes mellitus):

a) lažje stopnje (brez nedohranjenosti,
brez glukozurije, ob ustrezni dieti)      20 do 30%

b) srednje stopnje, ki zahtevajo
peroralno antidiabetično terapijo
ali insulin, da bi se ohranilo
ravnovesje v prehrani)             40 do 60%

c) težje stopnje, ki jih je tudi
z velikimi dozami insulina težko
urediti (z nedohranjenostjo
in pogostimi pojavi acidoze ter
komplikacijami na drugih organih) 70
do 100% I. skupina

252. Hipoadenokorticizem (m. addisoni):

a) lažje stopnje                40 do 50%

b) težje stopnje                60 do 80%

253. Kronična malarija s trajnimi posledicami  20 do 40%

254. Zastrupitev, poškodba z bojnimi strupi
   in radiacijske okvare:

a) lažje stopnje                30 do 40%

b) srednje stopnje               50 do 70%

c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina

255. Kronični osteomielitis s pogostimi
   ponavljajočimi fistulami          20 do 40%

256. Amiloidozne okvare notranjih organov
   ali kaheksije:

a) lažje stopnje                20 do 40%

b) srednje stopnje               50 do 70%

c) težje stopnje 80 do 100% I. skupina

257. Somatske bolezni:

- avtoimuna obolenja (Imunopatije, Multipla
 skleroza, Lupus eritematodes, Tireoideopatije,
 Limfocitni tireoiditis, Mb. Basedow, Miastenia,
 Nevrodermitis, Sklerodermia, Psoriaza,
 Revmatoidni artritis, Mb. Bechterew, Mb. Behcet,
 Chronova bolezen, Ulcerozni kolitis, Holangitis,
 Kronični gastritis, Hašimoto bolezen, Mb.
 Sjogren, Vaskulitis, Arteriitis temporalis, ipd.)

- infektivna stanja in infektivna obolenja
 (Nevrosarkoidoza, Nevroborelioza, Meningitis,
 Meningoencefalitis, Encefalitis raznih oblik,
 Poliomielitis, Mononukleoza, Botulizem,
 Toksoplazmoza, Listerioza, Hepatitis, malarija in
 druge podobne tropske bolezni, AIDS)

- endokrine in metabolne bolezni (Tireoideopatije,
 Diabetes insipidus, Mb. Addison, Myelosis
 funicularis)

- maligni neoplastični procesi

- bolezni krvnih celic, kostnega mozga,
 limfatičnega sistema in druge motnje
 hemostaze:

a) v lažjih primerih              20 do 40

b) v srednje težkih primerih          50 do 70

c) v težjih primerih 80 do 100 II. skupine

        XIV. poglavje - NEVROZE IN PSIHOZE

258. Klinično ugotovljene nevrotične motnje:

a) srednje stopnje               30 do 40%

b) težje stopnje (anksiozno
depresivne, fobično depresivne,
fiksirane konverzivne in druge
nevrotske motnje)                50 do 60%

259. Klinično ugotovljene psihoze in psihična stanja:

a-1) v blagi obliki (delazmožen)        20 do 40%

a-2) v težji obliki (delno delazmožen)     50 do 60%

a-3) v najtežji obliki (v razviti fazi bolezni) 70 do 90%

b) reaktivna psihična stanja (psihogena
psihoza, reaktivna depresija, reaktivno
konfuzno delirantna stanja, stanja po
poskusih samomora, psihična neprilagodljivost) 60 do 80%

260. Druge klinično ugotovljene psihične motnje:

a) travmatske stresne motnje
(posttravmatski sindrom)            30 do 50%

b) odvisnost od psihoaktivnih substanc     20 do 40%

AAA Zlata odličnost