Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1995 z dne 17. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1995 z dne 17. 2. 1995

Kazalo

546. Navodilo o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, stran 897.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka 15. člena ter drugega odstavka 77. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-1/95, z dne 10. 1. 1995, generalni direktor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja
N A V O D I L O
o vsebini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
To navodilo predpisuje vsebino in način vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2
Na računih plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek agencije (v nadaljnjem besedilu: plan računov) se knjižita promet in stanje denarnih sredstev iz naslova plačil med udeleženci v plačilnem prometu v državi.
3
Podatki o denarnih sredstvih, ki se knjižijo na računih plana računov, so javni, razen tistih, za katere je predpisano, da niso javni.
II. OPREDELITEV PLANA RAČUNOV
4
Plan računov sestavljajo trištevilčni osnovni računi, zbrani v skupine z dvoštevilčno oznako in v razrede z enoštevilčno oznako.
5
RAZRED 1: RAČUNI GOTOVINE IN DRUGIH VREDNOSTI
10  Gotovina
100  Gotovina v blagajni – trezorju agencije
101  Gotovina pri poštah
102  Zamenjani poškodovani bankovci in kovanci
11  Gotovina na poti
110  Dotacije poštam
111  Presežki pošt
116  Dotacije ekspozituram agencije
117  Presežki ekspozitur agencije
16  Taksne in davčne vrednotnice
160  Deponirane zaloge taksnih in davčnih vrednotnic
162  Obračun prodaje taksnih in davčnih vrednotnic
163  Nominalni znesek prodanih taksnih in davčnih vrednotnic
165  Banka Slovenije – prejete in vrnjene taksne in davčne vrednotnice
168  Neobračunani prihodki od prodaje taksnih vrednotnic
18  Obračun primanjkljajev in presežkov pri poštah
187  Blagajniški primanjkljaji pri poštah
188  Blagajniški presežki pri poštah
RAZRED 2: RAČUNI SREDSTEV IZ OBRAČUNA Z BANKO SLOVENIJE
20  Sredstva bank in hranilnic, deponirana pri Banki Slovenije kot rezervna
   sredstva
201  Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije
206  Obvezna rezerva hranilnic pri Banki Slovenije
24  Računi Banke Slovenije
240  Račun Banke Slovenije za gotovino
242  Tekoči račun plačilnega prometa Banke Slovenije
RAZRED 5: RAČUNI SREDSTEV V OBRAČUNU, RAČUNI DEPOZITNIH SREDSTEV TER ZAČASNI IN DRUGI RAČUNI ZA OPRAVLJANJE PLAČILNEGA PROMETA
50  Obračun depozitnih sredstev na vpogled
500  Zbirni obračun depozitnih sredstev bank
506  Zbirni obračun depozitnih sredstev hranilnic
508  Zbirni obračun depozitnih sredstev Banke Slovenije
509  Zbirni obračun sredstev, ki niso depozit na vpogled
51  Obračunana depozitna sredstva na vpogled
518  Obračunana depozitna sredstva na vpogled Banke Slovenije
519  Obračunana sredstva, ki niso depozit na vpogled
53  Začasni in drugi računi za opravljanje plačilnega prometa
533  Nakaznice za izplačilo pri poštah
534  Začasni računi bank
536  Nakaznice za izplačilo pri agenciji
538  Začasni računi pošt
539  Začasni računi agencije
54  Nalogi, odposlani z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in
   telekomunikacijah (TK)
540  Nalogi, odposlani po pošti z zbirnimi avizami odobritve
541  Nalogi, odposlani po pošti z zbirnimi avizami obremenitve
544  Odposlani telefonski nalogi odobritve
545  Odposlani telefonski nalogi obremenitve
546  Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve
547  Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve
548  Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, za katere se pošlje
   dokumentacija
549  Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, za katere se pošlje
   dokumentacija
55  Nalogi, prejeti z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah
   (TK)
550  Nalogi, prejeti po pošti z zbirnimi avizami odobritve
551  Nalogi, prejeti po pošti z zbirnimi avizami obremenitve
554  Prejeti telefonski nalogi odobritve
555  Prejeti telefonski nalogi obremenitve
556  Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve
557  Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve
558  Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, za katere se prejme
   dokumentacija
559  Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, za katere se prejme
   dokumentacija
56  Posebni obračun plačilnega prometa agencije
562  Posebni obračun plačilnega prometa agencije
57  Posebni interni obračuni
570  Posebni obračun agencije
572  Obračun gotovine agencije z Banko Slovenije
574  Likvidacija obračuna med podružnicami agencije
578  Račun usklajevanja opravljenega plačilnega prometa za preteklo leto med
   podružnicami agencije
579  Račun usklajevanja opravljenega plačilnega prometa za tekoče leto med
   podružnicami agencije
58  Obračun opravljenega plačilnega prometa za odposlane naloge iz preteklega leta
580  Obračun po nalogih, odposlanih po pošti z zbirnimi avizami odobritve
581  Obračun po nalogih, odposlanih po pošti z zbirnimi avizami obremenitve
584  Obračun po odposlanih telefonskih nalogih odobritve
585  Obračun po odposlanih telefonskih nalogih obremenitve
586  Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve
587  Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve
588  Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve, za katere se
   pošlje dokumentacija
589  Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve, za katere
   se pošlje dokumentacija
59  Obračun opravljenega plačilnega prometa za prejete naloge iz preteklega leta
590  Obračun po nalogih, prejetih po pošti z zbirnimi avizami odobritve
591  Obračun po nalogih, prejetih po pošti z zbirnimi avizami obremenitve
594  Obračun po prejetih telefonskih nalogih odobritve
595  Obračun po prejetih telefonskih nalogih obremenitve
596  Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve
597  Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve
598  Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve, za katere se
   prejme dokumentacija
599  Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve, za katere se
   prejme dokumentacija
RAZRED 6: ŽIRO IN DRUGI RAČUNI UDELEŽENCEV V PLAČILNEM PROMETU
60  Žiro računi gospodarskih subjektov, zavodov in računi njihovih delov, s
   pooblastili v pravnem prometu
601  Žiro računi gospodarskih subjektov
603  Žiro računi zavodov
604  Posebni računi podružnic gospodarskih subjektov
608  Žiro računi podružnic tujih podjetij
609  Posebni računi delov zavodov
61  Žiro račun Banke Slovenije
611  Žiro račun Banke Slovenije
62  Žiro računi bank, hranilnic in pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po
   posebnih predpisih
620  Žiro računi bank
621  Posebni računi za opravljanje denarnega prometa delov bank.
625  Žiro računi hranilnic
626  Posebni računi za opravljanje denarnega prometa delov hranilnic
627  Žiro računi pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih
628  Posebni računi delov pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih
   predpisih
63  Žiro računi proračunov, upravnih organov in upravnih organizacij
630  Žiro račun državnega proračuna in žiro računi občinskih proračunov
637  Žiro računi upravnih organov in upravnih organizacij
638  Posebni računi upravnih organov
639  Posebni računi upravnih enot
64  Žiro računi krajevnih skupnosti in samoupravnih narodnih skupnosti
645  Žiro računi krajevnih skupnosti
649  Žiro računi samoupravnih narodnih skupnosti
65  Žiro računi skladov, katerih ustanovitelj je občina, žiro računi družbenih
   skladov in posebni računi za poslovanje skladov, ki niso pravne osebe
650  Posebni računi kapitalskega in stanovanjskega sklada Zavoda za pokojninsko in
   invalidsko zavarovanje
651  Posebni računi vzajemnih skladov
652  Žiro računi skladov občin
654  Žiro računi družbenih skladov
655  Žiro računi skladov solidarnosti
656  Posebni računi sredstev prostovoljnega zdravstvenega in pokojninskega
   zavarovanja
66  Žiro računi zavarovalnic, njihovih podružnic ter zavarovalnih družb
664  Žiro računi zavarovalnic in zavarovalnih družb
665  Posebni računi za opravljanje denarnega prometa podružnic zavarovalnic
67  Žiro računi društev, družbenih organizacij, političnih organizacij in
   sindikatov ter njihovih delov in skupnosti stanovalcev
675  Žiro računi skupnosti stanovalcev
678  Žiro računi društev, političnih organizacij, družbenih organizacij in
   sindikatov
679  Posebni računi za opravljanje denarnega prometa delov političnih strank in
   sindikatov
68  Žiro računi drugih udeležencev v plačilnem prometu po pogodbi
685  Žiro računi drugih udeležencev v plačilnem prometu po pogodbi
69  Žiro računi pravnih oseb v likvidaciji oziroma stečaju, depoziti in sredstva,
   ki se ne uporabljajo
690  Žiro računi pravnih oseb v likvidaciji oziroma stečaju
696  Sredstva sodnih depozitov in zasežena sredstva izvršilnih zavezancev
697  Sredstva drugih depozitov
698  Depoziti v gotovini – privatizacija
699  Sredstva z žiro računov in drugih računov pravnih oseb, ki se ne uporabljajo
RAZRED 7: RAČUNI IZLOČENIH SREDSTEV PRAVNIH OSEB IN RAČUNI ZA POSEBNE NAMENE
71  Sredstva rezerv pravnih oseb
710  Sredstva rezerv gospodarskih subjektov
711  Sredstva rezerv Banke Slovenije
713  Sredstva rezerv zavodov
714  Sredstva rezerv zavarovalnic in zavarovalnih družb
715  Sredstva rezerv pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih
   predpisih
718  Sredstva rezerv upravnih organov in upravnih organizacij
74  Sredstva za druge namene pravnih oseb
740  Sredstva za druge namene pravnih oseb
742  Sredstva za druge namene zavarovalnic
743  Sredstva solidarnosti pravnih oseb
747  Protivrednost odkupljenih deviz
748  Sredstva, prenesena banki ali borzni hiši po poslih za račun pravnih oseb
75  Sredstva rezerv proračunov
750  Sredstva rezerv proračunov
76  Izločena denarna sredstva za investicije in za poslovanje poslovnih enot
762  Izločena sredstva gospodarskih subjektov za investicije
763  Izločena sredstva drugih pravnih oseb za investicije
764  Izločena sredstva bank in hranilnic za poslovne enote
765  Izločena sredstva drugih pravnih oseb za poslovne enote
78  Sredstva za posebne namene občin
789  Druga sredstva za posebne namene občin
RAZRED 8: PREHODNI RAČUNI
84  Prehodni računi za vplačevanje javnofinančnih prihodkov in prehodni računi za
   zbiranje drugih sredstev
840  Prehodni računi davkov, carine in drugih javnofinančnih prihodkov proračunov
   (razen prispevkov)
842  Prehodni računi drugih javnofinančnih prihodkov
843  Prehodni računi prispevkov
844  Evidenčni računi dohodnine
845  Evidenčni računi javnofinančnih prihodkov
846  Prehodni računi davkov, prispevkov in drugih javnofinančnih prihodkov
   pristojnih izpostav Republiške uprave za javne prihodke
849  Prehodni računi za druga sredstva, ki se zbirajo in razporejajo na določene
   porabnike sredstev
RAZRED 9: RAČUNI IZVENBILANČNE EVIDENCE
91  Računi izvenbilančne evidence kovancev – depo
910  Depo – kovanci v blagajni – trezorju agencije
911  Depo – kovanci pri poštah
912  Depo – poškodovani kovanci
913  Depo – kovanci v dotacijah poštam
914  Depo – kovanci v presežkih pošt
916  Depo – kovanci v dotacijah ekspozituram agencije
917  Depo – kovanci v presežkih ekspozitur agencije
92  Računi izvenbilančne evidence kovancev – deponenti
920  Deponenti – kovanci v blagajni – trezorju agencije
921  Deponenti – kovanci pri poštah
922  Deponenti – poškodovani kovanci
923  Deponenti – kovanci v dotaciji poštam
924  Deponenti – kovanci v presežkih pošt
926  Deponenti – kovanci v dotacijah ekspozituram agencije
927  Deponenti – kovanci v presežkih ekspozitur agencije
99  Računi izvenbilančne evidence hrambe
992  Hrambe – depoziti
997  Položniki – deponenti
III. NAČIN VODENJA PLANA RAČUNOV
6
Račune plana računov vodijo podružnice agencije v glavni knjigi in v analitičnih evidencah.
V glavni knjigi vodijo podružnice agencije promet in stanje denarnih sredstev po osnovnih – trištevilčnih računih.
V analitičnih evidencah vodijo podružnice agencije promet in stanje denarnih sredstev na individualnih partijah, odprtih v okviru osnovnih računov.
Podružnice agencije morajo ažurno knjižiti promet in stanje denarnih sredstev v glavni knjigi in analitičnih evidencah.
Na podlagi podatkov iz glavne knjige vsaka podružnica agencije zadnji delovni dan v mesecu izdela “Bilanco stanja sredstev na računih plana računov” na obrazcu KNJ-1. Obrazec KNJ-1 je priloga tega navodila.
“Bilanca stanja sredstev na računih plana računov” se izdela mesečno, v predpisanem roku, tudi na ravni države in je zbir podatkov iz poročil KNJ-1 podružnic agencije.
7
S stanjem na dan 31. decembra izdelajo podružnice agencije “Letno bilanco”, na podlagi posebnega navodila o zaključku poslovnega leta in otvoritvi knjig.
8
Glavna knjiga in analitične evidence se odprejo s 1. januarjem tekočega leta.
Glavna knjiga in “Letna bilanca” se hranita trajno.
Knjigovodske listine, ki so podlaga za knjiženje na računih plana računov se hranijo najmanj tri leta (v izvirniku ali na mikrofilmu).
IV. VSEBINA PLANA RAČUNOV
9
RAZRED 1
Na računih razreda 1 – Računi gotovine in drugih vrednosti se knjižita promet in stanje gotovine – denarja in vrednotnic, prejetih od Banke Slovenije ali po njenem nalogu od drugih podružnic agencije oziroma promet in stanje gotovine in vrednotnic, poslanih Banki Slovenije ali po njenem nalogu drugi podružnici agencije.
Na računih skupine 10 – Gotovina se knjižita promet in stanje gotovine v blagajni – trezorju agencije in pri pošti.
Na računu 100 – Gotovina v blagajni – trezorju agencije se knjižita promet in stanje gotovine pri podružnicah agencije. Prek tega računa se evidentira tudi zamenjava obrabljenih bankovcev.
Na računu 101 – Gotovina pri poštah se knjižita promet in stanje gotovine pri pošti.
Na računu 102 – Zamenjani poškodovani bankovci in kovanci se knjižita promet in stanje zamenjanih poškodovanih bankovcev in kovancev.
Na računih skupine 11 – Gotovina na poti se knjižita promet in stanje denarnih dotacij in presežkov, ki jih podružnice agencije pošiljajo poštam, s katerimi so v obračunskem razmerju in izločenim enotam agencije oziroma jih prejemajo od njih.
Na računu 110 – Dotacije poštam se knjižita promet in stanje gotovine, ki jo podružnice agencije pošiljajo poštam, da bi jim zagotovile denarna sredstva, potrebna za gotovinska izplačila.
Na računu 111 – Presežki pošt se knjižita promet in stanje gotovine, ki jo ob koncu dnevnega dela ugotovi pošta kot presežek nad določenim blagajniškim maksimumom in ga pošlje podružnici agencije.
Na računu 116 – Dotacije ekspozituram agencije se knjižita promet in stanje gotovine, ki jo podružnica agencije pošilja svojim ekspozituram, da bi jim zagotovila denarna sredstva, potrebna za gotovinska izplačila.
Na računu 117 – Presežki ekspozitur agencije se knjižita promet in stanje gotovine, ki jo ob koncu dnevnega dela ugotovi blagajna ekspoziture agencije kot presežek nad določenim blagajniškim maksimumom in ga pošlje svoji podružnici.
Na računih skupine 16 – Taksne in davčne vrednotnice se knjižijo prejem, prodaja, zamenjava in obračun prodaje taksnih in davčnih vrednotnic (upravni kolki, sodni kolki in menični blanketi).
Na računu 160 – Deponirane zaloge taksnih in davčnih vrednotnic se knjižita promet in stanje taksnih in davčnih vrednotnic v blagajni in trezorju agencije.
Na računu 162 – Obračun prodaje taksnih in davčnih vrednotnic se knjižita promet in stanje prodanih in odkupljenih taksnih in davčnih vrednotnic.
Na računu 163 – Nominalni znesek prodanih taksnih in davčnih vrednotnic se knjiži nominalni znesek prodanih taksnih in davčnih vrednotnic, za mesečni obračun efektivne prodaje med Banko Slovenije in podružnico agencije.
Na tem računu se knjižijo tudi podatki o odkupljenih (neuporabnih in poškodovanih) taksnih in davčnih vrednotnicah ter presežki in primanjkljaji vrednotnic, nastali pri internem poslovanju podružnic agencije.
Na računu 165 – Banka Slovenije – prejete in vrnjene taksne in davčne vrednotnice se knjiži nominalni znesek taksnih in davčnih vrednotnic, prejetih od Banke Slovenije in vrnjenih Banki Slovenije. Prek tega računa se knjiži tudi obračun opravljene prodaje taksnih in davčnih vrednotnic z Banko Slovenije.
Na računu 168 – Neobračunani prihodki od prodaje taksnih vrednotnic se knjižijo neobračunani prihodki od prodaje taksnih vrednotnic organizacij, ki prodajajo take vrednotnice.
Na računih skupine 18 – Obračun primanjkljajev in presežkov pri poštah se knjižijo primanjkljaji in presežki, ugotovljeni v dnevniku vplačil oziroma dnevniku izplačil pošt, v stanju blagajne pošt ter v dotacijah poštam in v presežkih od pošt.
Na računu 187 – Blagajniški primanjkljaji pri poštah se knjižijo primanjkljaji, ugotovljeni v dnevniku vplačil oziroma dnevniku izplačil pošt, v stanju blagajne pošt ter v dotacijah poštam in v presežkih od pošt.
Na računu 188 – Blagajniški presežki pri poštah se knjižijo presežki, ugotovljeni v dnevniku vplačil oziroma dnevniku izplačil pošt, v stanju blagajne pošt ter v dotacijah poštam in v presežkih od pošt.
RAZRED 2
Na računih razreda 2 – Računi sredstev iz obračuna z Banko Slovenije se knjižita promet in stanje sredstev iz obračuna bank in hranilnic agencije z Banko Slovenije.
Na računih skupine 20 – Sredstva bank in hranilnic, deponirana pri Banki Slovenije kot rezervna sredstva se knjižijo sredstva obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije.
Na računu 201 – Obvezna rezerva bank pri Banki Slovenije se knjižijo sredstva obvezne rezerve bank pri Banki Slovenije.
Na računu 206 – Obvezna rezerva hranilnic pri Banki Slovenije se knjižijo sredstva obvezne rezerve hranilnic pri Banki Slovenije.
Na računih skupine 24 – Računi Banke Slovenije se knjižijo spremembe, nastale iz razmerij med agencijo in Banko Slovenije v zvezi s prejeto in vrnjeno gotovino ter izdanimi in izvršenimi nalogi plačilnega prometa Banke Slovenije.
Na računu 240 – Račun Banke Slovenije za gotovino se knjižijo denarne dotacije, ki jih Banka Slovenije pošilja podružnicam agencije in presežki gotovine, ki jo podružnice agencije pošiljajo Banki Slovenije ter zneski obrabljenih in poškodovanih bankovcev in kovancev, ki jih podružnice agencije pošiljajo Banki Slovenije.
Na računu 242 – Tekoči račun plačilnega prometa Banke Slovenije se knjižijo zneski specifikacij izdanih zbirnih aviz obremenitev oziroma odobritev, ki jih Banka Slovenije pošilja v obračun agenciji za zbirne avize, poslane podružnicam agencije. Prek tega računa se obračunavajo tudi zbirne avize, ki so jih izdale podružnice agencije za Banko Slovenije. Ta račun se odpre samo v podružnici agencije v Ljubljani.
RAZRED 5
Na računih razreda 5 – Računi sredstev v obračunu, računi depozitnih sredstev ter začasni in drugi računi za opravljanje plačilnega prometa se knjižita promet in stanje sredstev iz obračuna depozitnih sredstev na vpogled, ki se vključujejo v depozit bank oziroma v depozit Banke Slovenije, sredstva, položena ali prejeta zaradi izplačila prek podružnic agencije ali pošte ter obračun po opravljenem plačilnem prometu v agenciji.
Na računih skupine 50 – Obračun depozitnih sredstev na vpogled se knjiži dnevni zbirni obračun stanja sredstev na računih v agenciji, ki se vsak dan vključijo v žiro račune bank, hranilnic in Banke Slovenije.
Na računu 500 – Zbirni obračun depozitnih sredstev bank se knjižijo sredstva na vpogled na računih pri agenciji, ki se vsak dan vključijo v žiro račune bank, s katerimi so imetniki računov sklenili pogodbe o deponiranju sredstev.
Na računu 506 – Zbirni obračun depozitnih sredstev hranilnic se knjižijo sredstva na vpogled na računih pri agenciji, ki se vsak dan vključijo v žiro račune hranilnic, s katerimi so imetniki računov sklenili pogodbe o deponiranju sredstev.
Na računu 508 – Zbirni obračun depozitnih sredstev Banke Slovenije se knjižijo sredstva bank, hranilnic, državnega proračuna in pravnih oseb na računih pri agenciji, ki so depozit Banke Slovenije po zakonu ali na podlagi sklenjene pogodbe.
Na računu 509 – Zbirni obračun sredstev, ki niso depozit na vpogled se knjižijo sredstva pravnih oseb, ki nimajo sklenjene depozitne pogodbe z banko ali hranilnico, njihova sredstva pa po predpisu niso depozit Banke Slovenije.
Na računih skupine 51 – Obračunana depozitna sredstva na vpogled se knjiži zbirni obračun depozitnih sredstev.
Na računu 518 – Obračunana depozitna sredstva na vpogled Banke Slovenije se knjižijo sredstva bank, hranilnic, državnega proračuna in pravnih oseb na računih pri agenciji, ki so depozit Banke Slovenije po zakonu ali na podlagi sklenjene pogodbe.
Na računu 519 – Obračunana sredstva, ki niso depozit na vpogled se knjižijo sredstva pravnih oseb, ki nimajo sklenjene depozitne pogodbe z banko, njihova sredstva pa po predpisu niso depozit Banke Slovenije.
Na računih skupine 53 – Začasni in drugi računi za opravljanje plačilnega prometa se knjižijo z žiro računov in drugih računov prenesena sredstva za izplačilo gotovine določenemu prejemniku prek pošte ali agencije.
Na računu 533 – Nakaznice za izplačilo pri poštah se knjižijo z žiro in drugih računov prenesena sredstva za izplačilo gotovine prek pošt.
Na računu 534 – Začasni računi bank se knjižijo zneski z nepravilnih nalogov, prejetih prek bank oziroma ugotovljene razlike za vplačila prek bank, ki so jih opravili samostojni podjetniki – posamezniki in druge fizične osebe v dobro računov, ki se vodijo pri agenciji.
Na računu 536 – Nakaznice za izplačilo pri agenciji se knjižijo z žiro in drugih računov prenesena sredstva za izplačilo gotovine prek agencije.
Na računu 538 – Začasni računi pošt se knjižijo zneski z nepravilnih nalogov, prejetih prek pošt, ter zneski izgubljenih dnevnikov vplačil in dnevnikov izplačil, izkazanih v stanju blagajne pošt.
Na računu 539 – Začasni računi agencije se knjižijo zneski ugotovljenih razlik pri opravljanju plačilnega prometa v agenciji.
Na računih skupine 54 – Nalogi, odposlani z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK) se knjižijo zneski odposlanih nalogov drugim podružnicam agencije z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijsko (TK), ter uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 540 – Nalogi, odposlani po pošti z zbirnimi avizami odobritve se knjižijo zneski odposlanih zbirnih aviz odobritve drugim podružnicam agencije po pošti in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 541 – Nalogi, odposlani po pošti z zbirnimi avizami obremenitve se knjižijo zneski odposlanih zbirnih aviz obremenitve drugim podružnicam agencije po pošti in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 544 – Odposlani telefonski nalogi odobritve se knjižijo zneski odposlanih telefonskih nalogov odobritve drugim podružnicam agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 545 – Odposlani telefonski nalogi obremenitve se knjižijo zneski odposlanih telefonskih nalogov obremenitve drugim podružnicam agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 546 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve se knjižijo zneski odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve drugim podružnicam agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 547 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve se knjižijo zneski odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve drugim podružnicam agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 548 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, za katere se pošlje dokumentacija se knjižijo zneski odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve, za katere se pošlje dokumentacija drugim podružnicam agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 549 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, za katere se pošlje dokumentacija se knjižijo zneski odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve, za katere se pošlje dokumentacija drugim podružnicam agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računih skupine 55 – Nalogi, prejeti z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK) se knjižijo zneski prejetih nalogov od drugih podružnic agencije z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK), ter uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 550 – Nalogi, prejeti po pošti z zbirnimi avizami odobritve se knjižijo zneski prejetih zbirnih aviz odobritve od drugih podružnic agencije po pošti in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 551 – Nalogi, prejeti po pošti z zbirnimi avizami obremenitve se knjižijo zneski prejetih zbirnih aviz obremenitve od drugih podružnic agencije po pošti in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 554 – Prejeti telefonski nalogi odobritve se knjižijo zneski prejetih telefonskih nalogov odobritve od drugih podružnic agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 555 – Prejeti telefonski nalogi obremenitve se knjižijo zneski prejetih telefonskih nalogov obremenitve od drugih podružnic agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 556 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve se knjižijo zneski prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve od drugih podružnic agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 557 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve se knjižijo zneski prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve od drugih podružnic agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 558 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, za katere se prejme dokumentacija se knjižijo zneski prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve, za katere se prejme dokumentacija od drugih podružnic agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računu 559 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, za katere se prejme dokumentacija se knjižijo zneski prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve, za katere se prejme dokumentacija od drugih podružnic agencije in uskladitev opravljenega plačilnega prometa iz tega naslova v tekočem letu.
Na računih skupine 56 – Posebni obračun plačilnega prometa agencije so knjižena sredstva primarne emisije iz naslova konverzije dinarske v tolarsko valuto.
Na računu 562 – Posebni obračun plačilnega prometa agencije so knjižena sredstva, obračunana v agenciji po nalogu Banke Slovenije.
Na računih skupine 57 – Posebni interni obračuni se knjižijo posebni interni obračuni med podružnicami agencije iz naslova opravljenega gotovinskega plačilnega prometa.
Na računu 570 – Posebni obračun agencije se knjiži prenos stanja sredstev z računa 572 – Obračun gotovine agencije z Banko Slovenije na dan 31. decembra preteklega leta.
Na računu 572 – Obračun gotovine agencije z Banko Slovenije se knjižijo zneski prejete gotovine od Banke Slovenije in zneski vrnjene gotovine Banki Slovenije.
Na računu 574 – Likvidacija obračuna med podružnicami agencije se knjiži prenos stanja z računa 579 – Račun usklajevanja opravljenega plačilnega prometa za tekoče leto med podružnicami agencije, na dan 31. decembra preteklega leta.
Na računu 578 – Račun usklajevanja opravljenega plačilnega prometa za preteklo leto med podružnicami agencije se knjižijo prejete oziroma poslane uskladitve po nalogih, prejetih in poslanih z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK) med podružnicami agencije, za opravljen plačilni promet v preteklem letu. Na tem računu se na ločenih partijah knjiži obračunan plačilni promet iz preteklega leta, posebej za odobritve in posebej za obremenitve.
Na računu 579 – Račun usklajevanja opravljenega plačilnega prometa za tekoče leto med podružnicami agencije se knjižijo prejete oziroma poslane uskladitve po nalogih, prejetih in poslanih z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK) med podružnicami agencije, za opravljen plačilni promet v tekočem letu. Na tem računu se na ločenih partijah knjiži obračunan plačilni promet, opravljen v tekočem letu, posebej za odobritve in posebej za obremenitve.
Na računih skupine 58 – Obračun opravljenega plačilnega prometa za odposlane naloge iz preteklega leta se knjiži prenos stanja sredstev odprtih postavk po nalogih, odposlanih z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK), drugim podružnicam agencije, na dan 31. 12. preteklega leta. Na računih te skupine se knjižijo tudi zneski usklajenih zbirnih aviz, odposlanih v preteklem letu, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 580 – Obračun po nalogih, odposlanih po pošti z zbirnimi avizami odobritve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 540 – Nalogi, odposlani po pošti z zbirnimi avizami odobritve, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih zbirnih aviz odobritve, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 581 – Obračun po nalogih, odposlanih po pošti z zbirnimi avizami obremenitve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 541 – Nalogi, odposlani po pošti z zbirnimi avizami obremenitve, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih zbirnih aviz obremenitve, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 584 – Obračun po odposlanih telefonskih nalogih odobritve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 544 – Odposlani telefonski nalogi odobritve, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telefonskih nalogov odobritve, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 585 – Obračun po odposlanih telefonskih nalogih obremenitve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 545 – Odposlani telefonski nalogi obremenitve, drugim podružicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telefonskih nalogov obremenitve, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 586 – Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 546 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra prejšnjega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 587 – Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 547 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 588 – Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve, za katere se pošlje dokumentacija se knjiži prenos stanja sredstev z računa 548 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, za katere se pošlje dokumentacija, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve, za katere se pošlje dokumentacija, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 589 – Obračun po odposlanih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve, za katere se pošlje dokumentacija se knjiži prenos stanja sredstev z računa 549 – Odposlani telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, za katere se pošlje dokumentacija, drugim podružnicam agencije, na dan 31. decembra preteklega leta. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve, za katere se pošlje dokumentacija, odposlanih do 31. decembra preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računih skupine 59 – Obračun opravljenega plačilnega prometa za prejete naloge iz preteklega leta se knjižijo prenosi stanja sredstev za odprte postavke po nalogih, prejetih z zbirnimi avizami po pošti, po telefonu in telekomunikacijah (TK), od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na računih te skupine se knjižijo tudi zneski usklajenih zbirnih aviz, izdanih v preteklem letu, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 590 – Obračun po nalogih, prejetih po pošti z zbirnimi avizami odobritve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 550 – Nalogi, prejeti po pošti z zbirnimi avizami odobritve, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih zbirnih aviz odobritve iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 591 – Obračun po nalogih, prejetih po pošti z zbirnimi avizami obremenitve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 551 – Nalogi, prejeti po pošti z zbirnimi avizami obremenitve, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih zbirnih aviz obremenitve iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 594 – Obračun po prejetih telefonskih nalogih odobritve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 554 – Prejeti telefonski nalogi odobritve, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telefonskih nalogov odobritve iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 595 – Obračun po prejetih telefonskih nalogih obremenitve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 555 – Prejeti telefonski nalogi obremenitve, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se evidentira tudi obračun usklajenih telefonskih nalogov obremenitve iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 596 – Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 556 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 597 – Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve se knjiži prenos stanja sredstev z računa 557 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 598 – Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih odobritve, za katere se prejme dokumentacija se knjiži prenos stanja sredstev z računa 558 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi odobritve, za katere se prejme dokumentacija, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov odobritve, za katere se prejme dokumentacija, iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
Na računu 599 – Obračun po prejetih telekomunikacijskih (TK) nalogih obremenitve, za katere se prejme dokumentacija se knjiži prenos stanja sredstev z računa 559 – Prejeti telekomunikacijski (TK) nalogi obremenitve, za katere se prejme dokumentacija, od drugih podružnic agencije, na dan 31. decembra preteklega leta in nalogi iz preteklega leta, prejeti v tekočem letu. Na tem računu se knjiži tudi obračun usklajenih telekomunikacijskih (TK) nalogov obremenitve, za katere se prejme izvirna dokumentacija, iz preteklega leta, katerih obračun je opravljen v tekočem letu.
RAZRED 6
Na računih razreda 6 – Žiro in drugi računi udeležencev v plačilnem prometu se knjižita promet in stanje sredstev na žiro in drugih računih udeležencev v plačilnem prometu.
Na računih skupine 60 – Žiro računi gospodarskih subjektov, zavodov in računi njihovih delov, s pooblastili v pravnem prometu se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb iz gospodarstva in njihovih podružnic, zavodov in enot zavodov, ki imajo pooblastila v pravnem prometu.
Na računu 601 – Žiro računi gospodarskih subjektov se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost. Na tem računu se knjižita tudi promet in stanje sredstev povezanih družb in zadrug.
Na računu 603 – Žiro računi zavodov se knjižita promet in stanje sredstev zavodov in javnih zavodov, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.
Na računu 604 – Posebni računi podružnic gospodarskih subjektov se knjižita promet in stanje sredstev podružnic gospodarskih subjektov, ki so jim dana pooblastila v pravnem prometu. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računih gospodarskih subjektov, ki jim te podružnice pripadajo.
Na računu 608 – Žiro računi podružnic tujih podjetij se knjižita promet in stanje sredstev podružnic tujih podjetij, katerih sedež je izven Republike Slovenije, opravljajo pa v Republiki Sloveniji pridobitno dejavnost.
Na računu 609 – Posebni računi delov zavodov se knjižita promet in stanje sredstev enot zavodov, ki so jim dana pooblastila v pravnem prometu. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računih zavodov, ki jim te enote pripadajo.
Na računih skupine 61 – Žiro račun Banke Slovenije se knjižita promet in stanje sredstev Banke Slovenije.
Na računu 611 – Žiro račun Banke Slovenije se knjižita promet in stanje sredstev Banke Slovenije.
Na računih skupine 62 – Žiro računi bank, hranilnic in pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih se knjižita promet in stanje sredstev na žiro računih bank, hranilnic ter pravnih oseb, ki jim posebni predpisi dovoljujejo opravljati finančne posle.
Na računu 620 – Žiro računi bank se knjižita promet in stanje sredstev bank.
Na računu 621 – Posebni računi za opravljanje denarnega prometa delov bank se knjižita promet in stanje sredstev delov bank, ki so jim dana pooblastila v pravnem prometu. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računih bank.
Na računu 625 – Žiro računi hranilnic se knjižita promet in stanje sredstev hranilnic.
Na računu 626 – Posebni računi za opravljanje denarnega prometa delov hranilnic se knjižita promet in stanje sredstev delov hranilnic, ki so jim dana pooblastila v pravnem prometu. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računih hranilnic.
Na računu 627 – Žiro računi pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih (borzne hiše, skladi itd.).
Na računu 628 – Posebni računi delov pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih se knjižita promet in stanje sredstev delov pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih in so jim dana pooblastila v pravnem prometu. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računih pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih.
Na računih skupine 63 – Žiro računi proračunov, upravnih organov in upravnih organizacij se knjižita promet in stanje sredstev državnega proračuna, občinskih proračunov ter sredstva proračunov občin ter upravnih organov in upravnih organizacij.
Na računu 630 – Žiro račun državnega proračuna in žiro računi občinskih proračunov se knjižita promet in stanje sredstev državnega proračuna in občinskih proračunov.
Na računu 637 – Žiro računi upravnih organov in upravnih organizacij se knjižita promet in stanje sredstev upravnih organov in upravnih organizacij.
Na računu 638 – Posebni računi upravnih organov se knjižita promet in stanje sredstev, ki se iz državnega proračuna namenijo za financiranje upravnih enot. Računi se vodijo pri posameznih ministrstvih.
Na računu 639 – Posebni računi upravnih enot se knjižita promet in stanje sredstev, ki se iz računov 638 namenijo za financiranje upravnih enot. Računi se vodijo po upravnih enotah.
Na računih skupine 64 – Žiro računi krajevnih skupnosti in samoupravnih narodnih skupnosti se knjižita promet in stanje sredstev krajevnih skupnosti in žiro računih samoupravnih narodnih skupnosti.
Na računu 645 – Žiro računi krajevnih skupnosti se knjižita promet in stanje sredstev krajevnih skupnosti.
Na računu 649 – Žiro računi samoupravnih narodnih skupnosti se knjižita promet in stanje sredstev samoupravnih narodnih skupnosti.
Na računih skupine 65 – Žiro računi skladov, katerih ustanovitelj je občina, žiro računi družbenih skladov in posebni računi za poslovanje skladov, ki niso pravne osebe se knjižita promet in stanje sredstev skladov, ki jih na podlagi zakona ustanovi občina, skladov, ustanovljenih po prejšnjih predpisih z namenom pospeševanja proizvodnje določenih dejavnosti in skladov, ki niso pravne osebe, vendar jim zakon nalaga izkazovanje denarnih sredstev ločeno od denarnih sredstev pravne osebe, ki z njimi upravlja.
Na računu 650 – Posebni računi kapitalskega in stanovanjskega sklada Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se knjižita promet in stanje sredstev kapitalskega sklada in stanovanjskega sklada, ki sta bila ustanovljena na podlagi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Na računu 651 – Posebni računi vzajemnih skladov se knjižita promet in stanje sredstev vzajemnih skladov, oblikovanih po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
Na računu 652 – Žiro računi skladov občin se knjižita promet in stanje sredstev skladov, ki jih na podlagi zakona ustanovijo občine.
Na računu 654 – Žiro računi družbenih skladov se knjižita promet in stanje sredstev skladov, ustanovljenih po prejšnjih predpisih, z namenom pospeševanja proizvodnje določenih dejavnosti.
Na računu 655 – Žiro računi skladov solidarnosti se knjižijo promet in stanje sredstev skladov solidarnosti, katerih sredstva se uporabljajo za odpravo posledic elementarnih nesreč ali za socialno varnost.
Na računu 656 – Posebni računi sredstev prostovoljnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja se knjižita promet in stanje sredstev, ki se oblikujejo pri zavarovalnicah in zavodih, ki izvajajo posle prostovoljnega zdravstvenega in prostovoljnega pokojninskega zavarovanja v skladu z zakonom.
Na računih skupine 66 – Žiro računi zavarovalnic, njihovih podružnic ter zavarovalnih družb se knjižita promet in stanje sredstev zavarovalnic in njihovih podružnic, ki imajo pooblastila v pravnem prometu.
Na računu 664 – Žiro računi zavarovalnic in zavarovalnih družb se knjižita promet in stanje sredstev zavarovalnic in zavarovalnih družb.
Na računu 665 – Posebni računi za opravljanje denarnega prometa podružnic zavarovalnic se knjižita promet in stanje sredstev za opravljanje denarnega prometa podružnic zavarovalnic. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računih zavarovalnic in zavarovalnih družb.
Na računih skupine 67 – Žiro računi društev, družbenih organizacij, političnih organizacij in sindikatov ter njihovih delov in skupnosti stanovalcev se knjižita promet in stanje sredstev društev, družbenih organizacij, političnih organizacij in sindikatov ter njihovih delov, ki imajo pooblastila v pravnem prometu, in skupnosti stanovalcev.
Na računu 675 – Žiro račun skupnosti stanovalcev se knjižita promet in stanje sredstev skupnosti stanovalcev, organiziranih po prejšnjih predpisih, ki svojega poslovanja še niso uskladile s stanovanjskim zakonom.
Na računu 678 – Žiro račun društev, političnih organizacij, družbenih organizacij in sindikatov se knjižita promet in stanje sredstev društev, političnih organizacij, družbenih organizacij in sindikatov. Na tem računu se knjižita tudi promet in stanje sredstev sindikatov.
Na računu 679 – Posebni računi za opravljanje denarnega prometa delov političnih strank in sindikatov se knjižita promet in stanje sredstev delov političnih strank in sindikatov, ki so jim dana pooblastila v pravnem prometu. Sredstva na teh računih so sestavni del sredstev na žiro računu pravne osebe, ki ji del pripada.
Na računih skupine 68 – Žiro računi drugih udeležencev v plačilnem prometu po pogodbi se knjižita promet in stanje sredstev samostojnih podjetnikov – posameznikov in fizičnih oseb.
Na računu 685 – Žiro računi drugih udeležencev v plačilnem prometu po pogodbi se knjižita promet in stanje sredstev samostojnih podjetnikov – posameznikov in fizičnih oseb.
Na računih skupine 69 – Žiro računi pravnih oseb v likvidaciji oziroma stečaju, depoziti in sredstva, ki se ne uporabljajo se knjižita promet in stanje sredstev na žiro računih pravnih oseb v likvidaciji oziroma stečaju. Na računih te skupine se knjižijo tudi sredstva depozitov ter sredstva pravnih oseb, ki se ne uporabljajo.
Na računu 690 – Žiro računi pravnih oseb v likvidaciji oziroma stečaju se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb v likvidaciji oziroma stečaju.
Na računu 696 – Sredstva sodnih depozitov in zasežena sredstva izvršilnih zavezancev se knjižita promet in stanje sredstev sodnih depozitov, ki se vplačujejo pri sodišču. Na tem računu se knjižijo tudi zasežena sredstva izvršilnih zavezancev, ki se po sklepu pristojnega sodišča zasežejo ob pravnomočnosti sklepa o izvršbi.
Na računu 697 – Sredstva drugih depozitov se knjižita promet in stanje sredstev drugih depozitov pravnih oseb na različnih podlagah predvsem za vplačila ustanovnega kapitala v gotovini.
Na računu 698 – Depoziti v gotovini – privatizacija se knjižita promet in stanje sredstev, ki jih v gotovini vplačujejo fizične osebe pri notranjem odkupu delnic.
Na računu 699 – Sredstva z žiro računov in drugih računov pravnih oseb, ki se ne uporabljajo se knjižijo sredstva, prenesena z žiro računov in drugih računov pravnih oseb in drugih imetnikov računov, ki niso poslovali prek žiro računov več kot eno leto. Organizacijska enota agencije vodi analitično evidenco po pravnih osebah in drugih imetnikih računov, katerih sredstva so bila prenesena na ta račun.
RAZRED 7
Na računih razreda 7 – Računi izločenih sredstev pravnih oseb in računi za posebne namene se knjižita promet in stanje sredstev pravnih oseb izločenih za določene namene.
Na računih skupine 71 – Sredstva rezerv pravnih oseb se knjižita promet in stanje sredstev rezerv pravnih oseb, ki jih izločajo na poseben račun. Plačila z računov te skupine se ne opravljajo neposredno, temveč se sredstva prenesejo na žiro račun pravne osebe in z njega opravijo plačila.
Na računu 710 – Sredstva rezerv gospodarskih subjektov se knjižita promet in stanje sredstev rezerv pravnih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost na področju gospodarstva.
Na računu 711 – Sredstva rezerv Banke Slovenije se knjižita promet in stanje sredstev rezerv Banke Slovenije.
Na računu 713 – Sredstva rezerv zavodov se knjižita promet in stanje sredstev rezerv zavodov in javnih zavodov, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.
Na računu 714 – Sredstva rezerv zavarovalnic in zavarovalnih družb se knjižita promet in stanje sredstev rezerv zavarovalnic in zavarovalnih družb, kot so sredstva rezerv varnostne rezerve, sredstva matematične rezerve življenjskega zavarovanja ipd.
Na računu 715 – Sredstva rezerv pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih se knjižita promet in stanje sredstev rezerv pravnih oseb, ki opravljajo finančne posle po posebnih predpisih.
Na računu 718 – Sredstva rezerv upravnih organov in upravnih organizacij se knjižita promet in stanje sredstev rezerv republiških in občinskih upravnih organov in upravnih organizacij.
Na računih skupine 74 – Sredstva za druge namene pravnih oseb se knjižita promet in stanje sredstev zavodov, skladov, občin, družbenih organizacij, društev in drugih pravnih oseb za različne namene.
Na računu 740 – Sredstva za druge namene pravnih oseb se knjižita promet in stanje sredstev za druge namene zavodov. Na tem računu se vodijo sredstva za pospeševanje dejavnosti, za znanstveno-raziskovalno delo ipd.
Na računu 742 – Sredstva za druge namene zavarovalnic se knjižita promet in stanje sredstev sklada za preventivo, ki jih izločajo zavarovalnice za ukrepe za odpravo in zmanjšanje morebitnih neugodnih učinkov škode na premoženju zavarovancev.
Na računu 743 – Sredstva solidarnosti pravnih oseb se knjižita promet in stanje sredstev, za katere pravne osebe sklenejo, da se vodijo na posebnem računu za namene kot so: sredstva solidarnosti, oblikovana v okviru pravnih oseb, sredstva rizičnega sklada, ter druga sredstva za druge namene.
Na računu 747 – Protivrednost odkupljenih deviz se knjižita promet in stanje sredstev iz naslova menjalniškega poslovanja.
Na računu 748 – Sredstva, prenesena banki ali borzni hiši po poslih za račun pravnih oseb se knjižita promet in stanje sredstev, prenesenih iz poslov, ki jih banke ali borzne hiše opravljajo za račun pravnih oseb v skladu z veljavnimi predpisi.
Na računih skupine 75 – Sredstva rezerv proračunov se knjižita promet in stanje sredstev rezerv državnega proračuna in občinskih proračunov.
Na računu 750 – Sredstva rezerv proračunov se knjižita promet in stanje sredstev rezerv državnega proračuna in občinskih proračunov.
Na računih skupine 76 – Izločena denarna sredstva za investicije in za poslovanje poslovnih enot se knjižita promet in stanje sredstev izločenih za investicije in za poslovanje poslovnih enot.
Na računu 762 – Izločena sredstva gospodarskih subjektov za investicije se knjižita promet in stanje sredstev izločenih za investicije.
Na računu 763 – Izločena sredstva drugih pravnih oseb za investicije se knjižita promet in stanje sredstev izločenih za investicije drugih pravnih oseb.
Na računu 764 – Izločena sredstva bank in hranilnic za poslovne enote se knjižita promet in stanje sredstev, ki jih banke in hranilnice izločajo za tekoče poslovanje svojih poslovnih enot.
Na računu 765 – Izločena sredstva drugih pravnih oseb za poslovne enote se knjižita promet in stanje sredstev, ki jih druge pravne osebe izločajo za tekoče poslovanje svojih poslovnih enot – podružnic.
Na računih skupine 78 – Sredstva za posebne namene občin se knjižita promet in stanje sredstev, ki se oblikujejo in uporabljajo po občinskih predpisih in se ne vštevajo v prihodek proračuna občine.
Na računu 789 – Druga sredstva za posebne namene občin se knjižita promet in stanje sredstev za posebne namene, ki se po predpisih občin oblikujejo in uporabljajo za izpolnjevanje določenih nalog in akcij. Na tem računu se smejo voditi samo sredstva, ki se ne vključujejo v bilance občinskih proračunov in so časovno omejena.
RAZRED 8
Na računih razreda 8 – Prehodni računi se knjižijo vplačani javnofinančni prihodki in druga sredstva.
Na računih skupine 84 – Prehodni računi za vplačevanje javnofinančnih prihodkov in prehodni računi za zbiranje drugih sredstev se knjižita promet in stanje vplačanih javnofinančnih prihodkov ter drugih sredstev, ki se zbirajo na prehodnih računih in se v skladu z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona oziroma na podlagi pogodbe, razporejajo določenim prejemnikom sredstev. S teh računov se ne smejo opravljati plačila.
Na računu 840 – Prehodni računi davkov, carine in drugih javnofinančnih prihodkov proračunov (razen prispevkov) se knjižita promet in stanje vplačanih javnofinančnih prihodkov (razen prispevkov) državnega proračuna in občinskih proračunov, ki jih vplačujejo zavezanci v skladu z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
Na računu 842 – Prehodni računi drugih javnofinančnih prihodkov se knjižita promet in stanje drugih prihodkov, ki se razporejajo drugim prejemnikom in jih vplačujejo zavezanci v skladu z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
Na računu 843 – Prehodni računi prispevkov se knjižita promet in stanje vplačanih prispevkov za socialno varnost, ki se razporejajo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter v državni proračun in jih vplačujejo zavezanci v skladu z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi zakona.
Na računu 844 – Evidenčni računi dohodnine se knjižita promet in stanje vplačane dohodnine. Dohodnino, vplačano v dobro tega računa, razporedi agencija na prehodni račun 840.
Na računu 845 – Evidenčni računi javnofinančnih prihodkov se knjižita promet in stanje javnofinančnih prihodkov upravnih organov. Prihodke, vplačane v dobro tega računa, razporedi upravni organ ali agencija v določenih rokih na prehodne račune, v skladu z veljavnimi predpisi.
Na računu 846 – Prehodni računi davkov, prispevkov in drugih javnofinančnih prihodkov pristojnih izpostav Republiške uprave za javne prihodke se knjižita promet in stanje sredstev, ki jih vplačujejo pravne osebe, samostojni podjetniki – posamezniki in druge fizične osebe, odmerjajo pa jih pristojne uprave za javne prihodke. Prihodke, vplačane v dobro tega računa, razporedi pristojna uprava za javne prihodke v določenih rokih na prehodne račune, v skladu s predpisi.
Na računu 849 – Prehodni računi za druga sredstva, ki se zbirajo in razporejajo na določene porabnike sredstev se knjižita promet in stanje sredstev, ki jih pravna oseba ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Sredstva, vplačana v dobro tega računa razporedi pravna oseba ali pa agencija na podlagi pogodbe, v določenih rokih na žiro račune upravičencev.
RAZRED 9
Na računih razreda 9: Računi izvenbilančne evidence se knjižijo vrednosti in sredstva, ki so položena pri agenciji v hrambo oziroma depozit in evidenca o stanju kovancev, ki so del gotovine v blagajnah in trezorjih agencije, pri poštah ipd.
Na računih skupine 91 – Računi izvenbilančne evidence kovancev – depo se knjiži vrednost kovancev, ki so sestavni del gotovine v blagajnah in trezorjih agencije, vrednost gotovine v blagajnah in trezorjih agencije, vrednost gotovine pri poštah, v dotacijah poštam in izločenim enotam agencije, ter v presežkih pošt in izločenih enot agencije. Vse knjižbe se opravijo v breme računov te skupine.
Na računu 910 – Depo – kovanci v blagajni – trezorju agencije se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 100 – Gotovina v blagajni – trezorju agencije.
Na računu 911 – Depo – kovanci pri poštah se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 101 – Gotovina pri poštah.
Na računu 912 – Depo – poškodovani kovanci se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 102 – Zamenjani poškodovani bankovci in kovanci.
Na računu 913 – Depo – kovanci v dotacijah poštam se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 110 – Dotacije poštam.
Na računu 914 – Depo – kovanci v presežkih pošt se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 111 – Presežki pošt.
Na računu 916 – Depo – kovanci v dotacijah ekspozituram agencije se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 116 – Dotacije ekspozituram agencije.
Na računu 917 – Depo – kovanci v presežkih ekspozitur agencije se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 117 – Presežki ekspozitur agencije.
Na računih skupine 92 – Računi izvenbilančne evidence kovancev – deponenti se knjižijo vrednosti kovancev, ki so sestavni del gotovine v blagajni in trezorju agencije, vrednosti gotovine pri poštah, v dotacijah poštam in izločenim enotam agencije in v presežkih pošt in izločenih enot agencije. Vse knjižbe se opravijo v dobro računov te skupine.
Na računu 920 – Deponenti – kovanci v blagajni – trezorju agencije se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 100 – Gotovina v blagajni – trezorju agencije.
Na računu 921 – Deponenti – kovanci pri poštah se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 101 – Gotovina pri poštah.
Na računu 922 – Deponenti – poškodovani kovanci se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 102 – Zamenjani poškodovani bankovci in kovanci.
Na računu 923 – Deponenti – kovanci v dotaciji poštam se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 110 – Dotacije poštam.
Na računu 924 – Deponenti – kovanci v presežkih pošt se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 111 – Presežki pošt.
Na računu 926 – Deponenti – kovanci v dotacijah ekspozituram agencije se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 116 – Dotacije ekspozituram agencije.
Na računu 927 – Deponenti – kovanci v presežkih ekspozitur agencije se knjiži nominalna vrednost kovancev, ki so del stanja na računu 117 – Presežki ekspozitur agencije.
Na računih skupine 99 – Računi izvenbilančne evidence hrambe se knjižijo vrednosti in sredstva, položena pri agenciji kot hramba oziroma depozit. Položene vrednosti in sredstva se vodijo po nominalni vrednosti ali po številu kosov.
Na računu 992 – Hrambe – depoziti se knjižijo vrednosti, prejete v hrambo, kot so: vrednostni papirji (obveznice, menice), dokumenti, zavarovalne police, rezervni ključi ipd.
Na računu 997 – Položniki – deponenti se knjižijo vrednosti prejetih hramb po položnikih – deponentih (pravnih in fizičnih osebah), ki so izročili vrednosti v hrambo organizacijski enoti agencije.
V. KONČNI DOLOČBI
10
Z dnem uveljavitve tega navodila prenehajo veljati določbe navodila glede vsebine in načina vodenja enotnega plana računov družbenega računovodstva v Službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 46/90, 74/90, 22/91, 28/91 in Uradni list RS, št. 31/91 in 67/93).
11
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-19/95
Ljubljana, dne 13. februarja 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica

AAA Zlata odličnost