Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1995 z dne 10. 2. 1995

Kazalo

536. Uredba o obveznosti posredovanja statističnih podatkov plačilnega prometa ter statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, stran 861.

Na podlagi 60. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94), tretjega odstavka 1. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) ter prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obveznosti posredovanja statističnih podatkov plačilnega prometa ter statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
1. člen
S to uredbo določene poročevalske enote morajo posredovati Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljevanju: Agencija) vse zahtevane statistične podatke, določene v tabelarni programski preglednici in v obrazcih, ki so sestavni del te uredbe.
Obveznost posredovanja statističnih podatkov po tej uredbi traja do uveljavitve nacionalnega programa statističnih raziskovanj.
Poročevalske enote so po tej uredbi organi in organizacije, za katere je v tabelarni programski preglednici, ki je sestavni del te uredbe, določena dolžnost posredovanja navedenih statističnih podatkov Agenciji.
Sestavni del te uredbe so tudi enotni obrazci za zbiranje statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha. Statistične podatke iz teh obrazcev morajo kot poročevalske enote za koledarsko leto Agenciji posredovati pravne osebe – gospodarske družbe, gospodarske javne službe in druge pravne osebe, ki vodijo poslovne knjige in morajo sestavljati letna poročila v skladu z zakonom.
2. člen
Poročevalske enote iz prejšnjega člena morajo sestavljati in posredovati statistične podatke Agenciji na način in v rokih, določenih v tabelarni programski preglednici, ki je sestavni del te uredbe.
Poročevalske enote morajo Agenciji posredovati popolne in pravilne podatke brezplačno, pravočasno in na predpisani način.
Poročevalska dolžnost poročevalskih enot traja toliko časa dokler opravljajo opazovano dejavnost oziroma do odprave obveznosti poročanja Agenciji. Poročevalske enote, nad katerimi se začne postopek redne likvidacije ali stečajni postopek ali pri katerih nastane statusna sprememba, morajo Agenciji posredovati zahtevane podatke v 60 dneh od dneva, ko pride do enega izmed navedenih dogodkov.
3. člen
Dolžnost posredovanja statističnih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha po tej uredbi ne vpliva na dolžnost in način predložitve računovodskih izkazov po 70. členu zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93).
4. člen
O izvršitvi programa statističnih raziskovanj po tej uredbi pripravi Agencija poročilo in ga predloži Vladi Republike Slovenije najmanj enkrat letno.
5. člen
Z individualnimi statističnimi podatki mora Agencija ravnati v skladu s predpisi o poslovni, uradni, vojaški oziroma državni tajnosti in jih sme zbirati, obdelovati, uporabljati in posredovati samo za namene, določene z zakonom in to uredbo. Individualni statistični podatki so podatki, ki se nanašajo na konkretno poročevalsko enoto.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka sme Agencija zbirati, obdelovati, uporabljati in drugim uporabnikom posredovati individualne podatke tudi za drugačne namene, če za takšne namene in uporabo dobi pisno privolitev poročevalske enote, na katero se individualni podatki nanašajo.
Statistične podatke iz prvega odstavka Agencija posreduje organizaciji, ki opravlja naloge državne statistike za statistične in analitske namene. Drugim uporabnikom sme Agencija posredovati statistične podatke iz prvega odstavka v skladu z 71. členom zakona o gospodarskih družbah, v skladu z drugim predpisom oziroma v skladu s pisno privolitvijo poročevalske enote, na katero se podatki nanašajo.
Prepovedano je objavljanje zbranih podatkov v individualni obliki.
6. člen
Agencija mora zbrane individualne podatke zavarovati v skladu z logično - tehničnimi in organizacijskimi postopki in ukrepi, s katerimi se preprečuje uničenje, izguba, ponarejanje ali zloraba oziroma nepooblaščena uporaba zbranih individualnih podatkov o poročevalskih enotah.
7. člen
Agencija hrani zbrane statistične podatke o bilanci stanja in bilanci uspeha do izpolnitve namena njihovega zbiranja in obdelave.
Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se zbrani individualni podatki uničijo oziroma shranijo v obliki, ki ne omogoča ponovne identifikacije posamezne poročevalske enote, na katero se podatki nanašajo.
8. člen
Na obrazcih in drugih nosilcih za zbiranje statističnih podatkov po tej uredbi mora biti navedeno naslednje:
– uradni naziv Agencije,
– naziv in vsebina konkretnega statističnega raziskovanja,
– pravna podlaga za izvajanja konkretnega statističnega raziskovanja,
– navedba, da bo Agencija s podatki ravnala v skladu s predpisi o varstvu statistične zaupnosti oziroma tajnosti prejetih individualnih podatkov.
9. člen
Osebe, zaposlene v Agenciji, kakor tudi osebe, ki občasno, na podlagi sklenjene pogodbe opravljajo določene posle za Agencijo, pa pri svojem delu zvedo za vsebino individualnih podatkov o poročevalskih enotah, na katere se podatki nanašajo, morajo takšne podatke varovati kot uradno tajnost v skladu z zakonom.
Dolžnost varovanja uradne tajnosti iz prejšnjega odstavka traja tudi po prenehanju delovnega razmerja v Agenciji oziroma po prenehanju opravljanja občasnih pogodbenih poslov za Agencijo.
10. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek poročevalsko enoto, če Agenciji ne posreduje zahtevanih statističnih podatkov, določenih v tabelarni programski preglednici in v obrazcih, ki so sestavni del te uredbe (1. člen in prvi odstavek 2. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek, tudi odgovorno osebo poročevalske enote, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek poročevalsko enoto, če Agenciji ne posreduje popolnih in pravilnih podatkov brezplačno, pravočasno in na predpisani način ves čas, dokler traja poročevalska dolžnost (drugi in tretji odstavek 2. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorno osebo poročevalske enote, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek Agencijo, če ravna v nasprotju s 4., 5., 6. in 7. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek Agencijo, če podatke zbira na nosilcih v nasprotju z 8. členom te uredbe.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorno osebo Agencije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
13. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 050-04/95-2/1-8
Ljubljana, dne 2. februarja 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost