Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1995 z dne 10. 1. 1995

Kazalo

32. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podgorci za obdobje od 1.2.1995 do 31.1.2000, stran 59.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 37. člena statuta Krajevne skupnosti Podgorci ter poročila volilne komisije z dne 4. 12. 1994 o glasovanju na referendumu za 5. krajevni samoprispevek, je Svet KS Podgoroci na seji dne 15. 12. 1994 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Podgorci za obdobje od 1. 2. 1995
do 31. 1. 2000
1. člen
V Krajevni skupnosti Podgorci se na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 4. 12. 1994 uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu za sofinanciranje in uresničitev 5-letnega programa. Območje Krajevne skupnosti Podgorci zajemajo vasi: Bresnica, Cvetkovci, Osluševci, Podgorci, Preclava, Ritmerk in Strjanci.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvaja za dobo 5 let za čas od 1. 2. 1995 do 31. 1. 2000 za sofinanciranje in uresničitev programa, ki se deli na štiri dele: A, B, C in D.
A) Program:
Modernizacija in vzdrževanje krajevnih cest
– cesta v Podgorcih
– cesta v Cvetkovcih
– cesta na Bresnici in Preclavi
– cesta v Ritmerku in Strjancih
– cesta v Osluševcih
– fine prevleke
– gramoziranje krajevnih cest
B) Program:
Druge komunalne dejavnosti
– vzdrževanje mostov in propustov na krajevnih cestah
– vzdrževanje in širitev javnih razsvetljav
– vzdrževanje pokopališča, mrliške vežice, ureditev dovozne ceste do pokopališča in ureditev parkirišča ob pokopališču
– sofinanciranje kanalizacije (odsekov) v strnjenih naseljih
– čiščenje jarkov ob krajevnih cestah
– financiranje zimske službe in dobava peska za posip klancev ob poledici
– sofinanciranje izgradnje pločnikov ob magistralni cesti
– sofinanciranje avtobusnih postajališč ob magistralni cesti
– vzdrževanje in dobava prometne signalizacije ob močneje obremenjenih krajevnih cestah
– postopna zamenjava podzemnih hidrantov z nadzemnimi
– delno sofinanciranje dokumentacije za kabelsko televizijo
C) Program:
Krajevna samouprava in družbene dejavnosti
– zagotavljanje sredstev za nemoteno delovanje krajevne skupnosti
– sofinanciranje srečanja starejših krajanov in obdaritev otrok za Božič
– redne letne dotacije društvom za njihovo delovanje in vzdrževanje društvenih domov
– sofinanciranje programa požarne varnosti v KS
– sofinanciranje vzdrževanja kulturno-zgodovinskih spomenikov in spomenikov NOV
– sofinanciranje vzdrževanja zunanjih športnih objektov v lasti KS in športnih društev
D) Program:
Druge naloge
– nerazporejena sredstva
3. člen
Višina sredstev, ki bodo zbrana s tem krajevnim samoprispevkom po cenah iz prve polovice leta 1994 znašajo po oceni 41,200.000 SIT in se bodo uporabila za planske naloge po naslednjem ključu:
A) program – modernizacija in vzdrževanje krajevnih cest 19,000.000 ali 46 %
B) program – ostale komunalne dejavnosti 14,000.000 ali 35 %
C) program – družbene dejavnosti in krajevna samouprava 7,400.000 ali 18 %
D) program – druge naloge 400.000 ali 1 %
4. člen
Zavezanci za krajevni samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Podgorci, in sicer:
– 2 % – zaposleni delavci od neto OD
– 6 % – kmetje od katastrskega dohodka
– 2 % – upokojenci od neto pokojnin
– 2 % – zavezanci (obrtniki in podjetniki) od zavarovalne osnove in dobička, če si plačujejo prispevke za socialno varnost iz tega naslova
– 2 % – zavezanci od zneska najnižje pokojninske osnove (obrtniki in samostojni podjetniki), če si ne plačujejo prispevkov za socialno varnost iz tega naslova
– 100 DEM letno v tolarski protivrednosti zaposleni zdomci
– 80 DEM letno v tolarski protivrednosti zdomci upokojenci
– v denarju enodnevni zaslužek navadnega delavca letno za pokopališče in vežico po gospodinjstvu (znesek določi svet KS vsako leto v skladu z rastjo cen).
5. člen
Krajevni samoprispevek bodo obračunavale in ga odvajale na žiro račun Krajevne skupnosti Podgorci št. 52410-842-038-82518, delovne organizacije, skupnosti, zasebni podjetniki in obrtniki, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS in drugi ob vsakem izplačilu osebnega dohodka, nadomestil in pokojnin. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo občani, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, opravljajo samostojno obrt ali intelektualne storitve, odmerja in odvaja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava v Ormožu v imenu KS Podgorci.
Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani, ki so na začasnem delu v tujini, imajo pokojnino iz tujine plačujejo vsako leto samoprispevek na žiro račun KS Podgorci, za kar izstavi položnice krajevna skupnost v skladu s 4. členom tega sklepa. Prav tako izstavi KS vsako leto položnice gospodinjstvom za samoprispevek za pokopališče in vežico.
6. člen
Samoprispevka v denarju so oproščeni krajani, glede katerih velja oprostitev po zakonu, in sicer:
– od socialnovarstvenih pomoči
– od invalidnin
– od pokojnine z varstvenim dodatkom
– od štipendij učencev in študentov
– od nagrad, ki jih prejemajo učenci in študentje na delovni praksi
– od pomoči otrokom.
7. člen
Svet Krajevne skupnosti Podgorci je odgovoren za zbiranje sredstev in pravilno uporabo, in sicer za tiste namene (izglasovan program) za kaj je bil samoprispevek izglasovan.
8. člen
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v določenem roku se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
9. člen
O uporabi sredstev samoprispevka se vsako leto sestavi zaključni račun, ki se predloži svetu KS v potrditev. Morebitni višek dohodka samoprispevka uvedenega s tem sklepom se lahko uporabi tudi za ostale druge dejavnosti krajevne skupnosti po predhodnem sklepu sveta KS.
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 2. 1995 dalje pa do 31. 1. 2000.
Št. 378/94
Podgorci, dne 16. decembra 1994.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Podgorci
Stanko Pignar l. r.

AAA Zlata odličnost