Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995

Kazalo

2510. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Destrnik - Trnovska vas, stran 4205.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter na podlagi določila statuta Občine Destrnik–Trnovska vas je Občinski svet občine Destrnik–Trnovska vas na seji dne 3. 8. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občinska uprava je enovit organ.
2. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih s tem odlokom upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine, za krajevne skupnosti v okviru in dolžnosti KS, zadeve iz pristojnosti prenesene iz državne uprave opravlja občinska uprava pod pogoji, ki jih določa zakon.
3. člen
Občinska uprava je glede izvrševanja odločitev občinskega sveta odgovorna občinskemu svetu, odločitev krajevnega sveta odgovorna krajevnemu svetu in v zadevah iz prenesene državne pristojnosti pristojnemu ministrstvu.
4. člen
Občinski upravni organ lahko naroči izvajanje strokovnih del tudi pri zunanjih sodelavcih, organizacijah ali posameznih, vendar le v skladu s sklenjeno pogodbo in v soglasju z županom ali pa v skladu s koncesijskim aktom, ki je sprejet na občinskem svetu na osnovi dobljenih prijav iz javnega razpisa.
5. člen
Občinska uprava – delavci morajo varovati tajnost podatkov, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni kot osebna državna ali uradna tajnost.
6. člen
O delu občinske uprave obvešča javnost župan ali po pooblastilu župana tajnik občine.
7. člen
Občinska uprava je dolžna ravnati s sredstvi občine in občinskega proračuna kot dober gospodar.
8. člen
Če občinski upravni organ ne opravlja svojih obveznosti kakovostno in pravočasno lahko župan vodi postopek za oceno dela občinskega upravnega pristojnika.
9. člen
Sredstva za delo in stroške občinske uprave se zagotavljajo v proračunu občine.
II. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
10. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad, v okviru katerih delajo strokovni in tehnični delavci, ki so zadolženi za posamezna področja. Za svoje delo so odgovorni tajniku občinske uprave in županu.
11. člen
Občinsko upravo vodi župan, za izvajanje nalog občinske uprave lahko po pooblastilu župana skrbi tajnik občinske uprave, ki ga imenuje občinski svet na predlog župana.
Tajnik je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta ter za pravilno delovanje občinskega urada odgovoren županu. Župan daje tajniku potrebne usmeritve in navodila potrebna za njegovo delo.
12. člen
Sistemizacijo delovnih mest v upravi določi župan z aktom o sistemizaciji delovnih mest. O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja v občinski upravi odloča župan, tajnike krajevne skupnosti pa imenuje na osnovi mnenja sveta krajevne skupnosti.
13. člen
Za delavce v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi.
Za župana, podžupane in tajnika se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zvodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti.
14. člen
Občinska uprava lahko na podlagi ustreznih aktov občinskega sveta oziroma v soglasju z županom naroči izvajanje določenih strokovnih nalog pri zunanjih izvajalcih.
III. DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Občinska uprava opravlja vse upravne zadeve razen tistih, ki so s statutom poverjene posameznim delovnim telesom občinskega sveta.
Upravne naloge so naslednje:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta;
– izdajanje posamičnih upravnih aktov;
– priprava splošnih aktov kot so:
– priprava proračuna,
– zaključenega računa,
– drugih aktov in gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa;
– zagotavljanje izvajanja javnih služb in nadzor nad njihovim izvajanjem,
– zagotavljanje dejavnosti na področju gospodarstva, družbenih dejavnosti, varstva okolja, urejanja prostora, gospodarske infrastrukture,
– finančno računovodska opravila,
– skrb za požarno varnost in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– strokovna in administrativna dela za občinski svet, svet krajevne skupnosti, župana, nadzorni odbor in delovna telesa občinskega sveta,
– druge strokovne, organizacijske in tehnične zadeve potrebne za nemoteno delovanje občine.
16. člen
Občinska uprava prevzame iz bivše Občine Ptuj delavce, ki so delali v krajevni skupnosti Občine Destrnik–Trnovska vas.
17. člen
Odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik–Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.

AAA Zlata odličnost