Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995

Kazalo

2500. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Bled), stran 4177.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 - odločba US RS, 45/94 - odločba RS RS in Uradni list RS, št. 57/94) in statutarnega sklepa Občine Bled je Občinski svet občine Bled na predlog župana na 2. seji dne 9. 2. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za opravljanje nalog občine in delovanja njenih organov ima občina svojo upravo (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
2. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, organizacijsko tehnične, upravne in administrativne naloge za področja iz pristojnosti občine.
Za posamezna področja lahko občina, skupaj z drugimi občinami, organizira skupno izvajanje določenih nalog.
Organizacijo in način izvajanja skupnih nalog določijo občinski sveti občin na predlog županov.
3. člen
Občinska uprava opravlja naloge, določene s statutom občine, z odloki, odredbami, s pravilniki, navodili in z drugimi akti, ki jih izdajata občinski svet in župan, ter naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi države.
Občinska uprava se mora ravnati po usmeritvah občinskega sveta in župana ter izvajati politiko na posameznih področjih, ki sta jo določila občinski svet in župan.
4. člen
Občinska uprava odloča v upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte ter opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost po tem odloku.
5. člen
Občinska uprava opravlja naloge za občane, svet in druge organe občine, oblikuje predloge predpisov občine in drugih aktov, ki jih sprejemajo občinski svet in župan.
6. člen
Občinska uprava v okviru svoje pristojnosti izvaja poleg predpisov tudi odločitve občinskega sveta in župana, sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz občinske pristojnosti, spremlja razvoj in izvajanje njihovih nalog ter predlaga ukrepe za uresničevanje sprejetih odločitev organov občine.
Občinska uprava lahko posamezne naloge realizira pogodbeno z zunanjimi izvajalci. O tem odloča župan.
7. člen
Občinska uprava lahko izvaja strokovne, upravne in druge naloge iz državne pristojnosti, v skladu s pooblastili, ki jih dobi ob prevzemu teh nalog.
8. člen
Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti je odgovoren tajnik občine.
Upravni organi lahko odrečejo podatke, ki so z zakonom določeni kot skrivnost.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
Organizacija občinske uprave
9. člen
Občinska uprava je organizirana enovito.
V okviru enotno organizirane občinske uprave se za opravljanje posameznih dejavnosti organizirajo upravne službe za naslednja področja:
– splošne, pravne, upravne in normativne zadeve,
– finančne zadeve,
– razvojno gospodarske zadeve, turizem in gospodarjenje z občinskim premoženjem,
– družbene dejavnosti,
– urejanje prostora, izvajanje nalog gospodarske infrastrukture in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi,
– upravne naloge iz pristojnosti občine in države,
– komunalno redarstvo.
Delovno področje občinske uprave
10. člen
Občinska uprava izvaja naslednje dejavnosti:
a) splošne, pravne, upravne in normativne zadeve
– pripravlja strokovne podlage za izdelavo statuta, poslovnika, odlokov in drugih občinskih aktov,
– izvaja del nalog s področja javnih gospodarskih služb in zavodov,
– izvaja del nalog nadzora iz občinske pristojnosti (nudenje strokovne pomoči županu pri njegovi nadzorstveni funkciji),
– sodeluje pri pripravi gradiva za občinski svet,
– izvaja naloge izvensodne poravnave sporov,
– sestavlja pogodbe, ocene sprejetih pogodb in pravno spremlja pogodbe,
– zastopa interese občine pri sporih na ustavnem sodišču in drugih državnih organih,
– vodi zahtevna upravna in druga opravila, predvsem na področju pridobivanja in oddaje nepremčnin, izvajanju javne funkcije ter pri investicijskih vlaganjih občine,
– strokovna pomoč pri izvajanju volilnih opravil.
Upravne naloge iz pristojnosti občine in države
– izvaja vse upravne naloge iz pristojnosti občine in iz prenesene pristojnosti,
– vodi upravne postopke,
– vodi evidenco o upravnih postopkih in pripravlja poročila.
Administrativno tehnične zadeve
– vodi vse vrste evidenc,
– sprejema in oddaja pošto,
– arhivira,
– izvaja kadrovske zadeve,
– opravlja organizacijske, spremljajoče in pomožne naloge za delovanje občinske uprave in organov občine,
– vodi evidenco in hranjenje najdenih predmetov;
b) finančne zadeve
– pripravlja proračun in zaključni račun proračuna,
– izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine,
– izvaja vsa blagajniška, knjigovodska in računovodska opravila,
– izvaja računovodska in finančna opravila za sklade, krajevne skupnosti in izvajalske organizacije, kadar tako odloči občinski svet,
– pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti,
– pripravlja premoženjsko bilanco,
– izvaja plačilni promet,
– izvaja finančni nadzor nad izvajalci, ki se financirajo iz proračuna,
– pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine in daje mnenja k najemanju in dajanju kreditov;
c) razvojno gospodarske zadeve, turizem in gospodarjenje z občinskim premoženjem
– pripravlja programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, povezanih z delovanjem gospodarskih javnih služb in zavodov, z dejavnostjo, ki je vezana na turizem,
– izvaja naloge iz pristojnosti več izvajalcev, povezanih s turistično gospodarsko dejavnostjo in koordinira njihovo delo,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj podjetja ali zavoda,
– izvaja funkcijo usklajevalca in izvajalca skupnih nalog za pospeševanje posameznih področij,
– koordinira programe, ki se financirajo iz naslova namenskih komunalnih taks,
– izvaja programe javnih del,
– pripravlja programe in natečajne vloge, kjer občina in država sodelujeta pri pripravi projekta,
– opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem občinskih zgradb in nepremičnin, vzdrževanjem sredstev opreme in sredstev za delo občine in njenih organov ter drugega premoženja;
d) družbene dejavnosti
– izvaja naloge na področju vzdrževanja, obnavljanja, nakupa osnovnih sredstev in opreme za te dejavnosti,
– pripravlja programe in letne načrte nalog iz občinske pristojnosti,
– zbira in zagotavlja podatke in druge dokumente za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti,
– izvaja republiške finančne transferje ter vodi in spremlja porabo sredstev pri izvajalcih,
– koordinira delo med občinsko upravo in izvajalci,
– opravlja strokovne naloge na tem področju, ki jih po predpisih izvaja občina,
– sodeluje v postopkih priprave in usklajevanj programov izvajalskih organizacij,
– pripravlja predpise iz občinske pristojnosti,
– sodeluje in pospešuje društveno dejavnost in jim nudi strokovno pomoč;
e) urejanje prostora, izvajanje nalog gospodarske infrastrukture in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi
– pripravlja usmeritve za posege v prostor,
– pripravlja prostorske načrte občine,
– pripravlja lokacijsko dokumentacijo za gradnje in dokumentacije za določitev funkcionalnih zemljišč,
– vodi evidenco o posegih v prostor,
– pripravlja strokovna mnenja in informacije,
– pripravlja programe na področju komunalnih dejavnosti, cest in gozdnih cest, prometa in zvez, varstva okolja,
– izvaja koordinacijo z izvajalci na področju gospodarske infrastrukture,
– vodi strokovni nadzor in spremlja izvajanje nalog programa gospodarske infrastrukture,
– izvaja strokovne naloge za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– izvaja strokovne naloge in dela na področju stanovanjske dejavnosti in pripravlja strokovne podlage za razvrščanje stanovanj,
– v okviru strokovno tehničnih in razvojnih nalog pripravlja gradiva in vodi postopke za ustanavljanje in organiziranje javnih podjetij in drugih javnih gospodarskih služb. Ostale strokovno tehnične in razvojne naloge občina lahko prenese na izvajalce v za to usposobljenih organizacijah oziroma podjetjih,
– organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
– pripravlja koncesijske akte,
– koordinira delo za pripravo in sprejem programov krajevnih skupnosti.
Komunalno redarstvo
– opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, na podlagi posebnega pooblastila,
– izvaja nadzor na področju javnega reda in miru,
– izvaja nadzor nad javnimi prireditvami,
– izvaja nadzor v prometu iz občinske pristojnosti,
– v zvezi s svojo nadzorstveno funkcijo izdaja sklepe in druge posamične akte.
Poleg nalog, navedenih v prejšnjih alineah, opravlja občinska uprava tudi druge naloge, določene s predpisi in sklepi organov občine.
III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE
11. člen
Občinsko upravo vodi župan.
12. člen
Naloge občinske uprave izvajajo tajnik občine, višji upravni, upravni, strokovno tehnični in administrativni delavci.
13. člen
Delavci občinske uprave morajo opravljati svoje delo v okviru nalog, določenih s predpisi, navodili organov občine in navodili župana ter tajnika občine.
Naloge morajo opraviti učinkovito in pravočasno in so zato tudi odgovorni županu.
14. člen
Delavci občinske uprave s posebnimi pooblastili morajo izvajati naloge v okviru pooblastila. Pooblastilo mora biti dano pisno in se hrani v osebni evidenci delavca.
IV. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Sredstva za delo občinske uprave določi občinski svet na predlog župana, v višini pokrivanja stroškov za opravljene naloge oziroma za naloge, za katere so pooblaščeni.
Sredstva se zagotovijo v proračunu občine.
Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu, zaračunava. Ta sredstva so sestavni del proračuna.
Naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo, financira država iz državnega proračuna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Občinski svet skladno s tem odlokom določi načrt delovnih mest v občinski upravi, na predlog župana.
Župan v roku šestih mesecev izvede organizacijo občinske uprave in načrta delovnih mest v skladu s tem odlokom in s statutom.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 014-1/95-1
Bled, dne 9. februarja 1995.
Župan
Občine Bled
Vinko Golc, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina