Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995

Kazalo

2264. Odlok o preoblikovanju javnega Komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Ribnica d.o.o., stran 3669.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka 1. člena, 580., 457. in 459. člena zakona o gospodarskih službah (Uradni list RS, št. 30/93) ter 17. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica je Občinski svet občine Ribnica na seji dne 29. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o preoblikovanju javnega Komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Ribnica d.o.o.
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje javnega podjetja “Komunalno podjetje Komunala Ribnica p.o.”, Breže 1B, Ribnica (v nadaljevanju: Komunalno podjetje Ribnica).
2. člen
S tem odlokom se Komunalno podjetje Ribnica v družbeni lastnini, ki je vpisano v sodni register pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, enota v Ljubljani, pod vl. št. 1/433/00, preoblikuje v javno komunalno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti Občine Ribnica.
Javno komunalno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo se organizira s celotnim premoženjem Komunalnega podjetja Komunala Ribnica, ki je na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Ribnica št. 46 z dne 21. 12. 1993 postalo lastnina Občine Ribnica.
II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
3. člen
Firma družbe je: Javno komunalno podjetje Ribnica d.o.o. Sedež družbe je v Ribnici, Breže 1 B.
4. člen
Družba ima pečat z naslednjo vsebino: Javno komunalno podjetje Ribnica d.o.o.
III. DEJAVNOSTI DRUŽBE
5. člen
Dejavnosti družbe so lokalne javne službe za:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
2. ravnanje s komunalnimi odpadki,
3. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
4. javna snaga in čiščenje javnih površin,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih poti,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
7. urejanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
8. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
9. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodno in distribucijo toplotne energije,
10. upravljenje, vzdrževanje in obnavljanje kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb,
11. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
12. pogrebne storitve,
13. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
14. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
6. člen
Družba opravlja dejavnosti iz točke a prejšnjega člena na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki ustanovitelja in drugi predpisi.
IV. USTANOVITELJ DRUŽBE
7. člen
Ustanovitelj družbe je Občina Ribnica.
Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet občine Ribnica oziroma drug pristojni organ ustanovitelja.
V. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE
8. člen
Osnovni kapital družbe, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v družbo, znaša 101,963.989 SIT in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Osnovni kapital družbe sestavlja celotno premoženje Komunalnega podjetja Ribnica p.o., ki je z aktom iz drugega odstavka 2. člena tega akta postalo lastnina ustanovitelja.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe.
Infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju javne službe, ki so v lasti ustanovitelja, upravlja, uporablja in izkorišča javno podjetje v skladu s posebno pogodbo.
Vpisi nepremičnih stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v 90 dneh po vpisu družbe v sodni register.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe.
Direktor
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom.
11. člen
Direktor na lastno odgovornost vodi posle družbe in jo zastopa.
S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornost direktorja.
Nadzorni svet
12. člen
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.
Nadzorni svet sestavljajo štirje predstavniki ustanovitelja in en predstavnik delavcev.
Postopek imenovanja in razrešitve članov nadzornega sveta se podrobneje uredi s statutom družbe.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika.
13. člen
Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe: skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovoskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
14. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz točke a 5. člena tega akta so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnosti družbe iz točke b 5. člena tega akta se financiranjo s cenami storitev po tržnih načelih.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
16. člen
Družba ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin; izvajanje investicijskih del in najemanje posojil in kreditov, ki presegajo 25% osnovnega kapitala družbe, kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev; sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; sklepanje kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto; podeljevanje prokure in neomejenih pooblastil.
IX. IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE
17. člen
Morebitno izgubo družbe pokriva ustanovitelj v skladu z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička družbe odloča ustanovitelj v skladu z zakonom.
S statutom družbe se podrobneje določi način ugotavljanja in pokrivanja izgube družbe ter način ugotavljanja in uporabe dobička odbora družbe.
X. STATUT DRUŽBE
18. člen
S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. je pravni naslednik Komunalnega podjetja Komunala p.o.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati delavski svet z izvršilnimi organi in nadzorni odbor Komunalnega podjetja Ribnica p.o.
21. člen
Člani nadzornega sveta družbe se imenujejo v 30 dneh po sprejetju statuta družbe.
22. člen
Pravice zaposlenih v družbi se podrobneje uredijo s statutom družbe skladno z določbami zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
23. člen
Občinski svet občine Ribnica sprejme statut družbe v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/82).
25. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01-NTK-353-6-95
Ribnica, dne 29. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ribnica
mag. Andrej Mate l. r.

AAA Zlata odličnost