Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995

Kazalo

2261. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Medvode, stran 3668.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet Medvode na 7. seji dne 11. julija 1995 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Medvode
1. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da glasi:
“Komisija ima predsednika in šest članov.”
2. člen
28. člen se spremeni tako, da glasi:
“Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obravnava vprašanja v zvezi z mandati članov občinskega sveta in župana, ugotavlja sklepčnost sej sveta, daje mnenja k predlaganim kandidatom za izvolitev, imenovanja in razrešitve, predlaga svetu splošne akte, ki se nanašajo na člane sveta, predlaga predstavnike ustanovitelja v svete zavodov, določa mesečni % stimulacije županu in funkcionarjem ter opravlja druge naloge, ki se nanašajo na mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve.”
3. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Medvode se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 013-3/95
Medvode, dne 11. julija 1995.
Predsednik Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.