Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995

Kazalo

2240. Odlok o proračunu Občine Destrnik-Trnovska vas za leto 1995, stran 3644.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Destrnik-Trnovska vas, sprejetega dne 26. junija 1995 in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na seji dne 26. junija 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Destrnik-Trnovska vas za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Destrnik-Trnovska vas za leto l995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Destrnik-Trnovska vas.
2. člen
Občinski proračun za leto l995 obsega 223,022.313 SIT, in sicer:
a) bilanci prihodkov in odhodkov:
prihodkov                    210,543.143 SIT
odhodkov                     223,022.313 SIT
b) računu financiranja :
prihodkov (najetje posojil)            12,479.170 SIT
odhodkov                          0 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in v posebnem delu proračuna, ki so sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Od prihodkov iz točke a) prvega odstavka prejšnjega člena se izloči 1% v sredstva rezerv (stalna proračunska rezerva) in 1% v tekočo proračunsko rezervo Občine Destrnik-Trnovska vas. Izločevanje v rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve Občine Destrnik-Trnovska vas 2% letnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, se vplačujejo v proračun.
V proračun občine se stekajo tudi vsi drugi prihodki, ki jih realizira Občina Destrnik-Trnovska vas, s tem, da se namenski prihodki postavk proračuna usmerjajo na ustrezne postavke odhodkov (namenska poraba).
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta oziroma s pogodbo med Občino Destrnik-Trnovska vas in nosilcem oziroma uporabnikom sredstev drugače določeno.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede na število in strukturo delavcev.
9. člen
Občinska uprava ter drugi uporabniki proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev, ki so uporabnikom odobrene v občinskem proračunu, je odgovoren župan ter tajnik občine in predstojnik finančnega organa kot odredbodajalci.
12. člen
Občinski svet odloča na svojih sejah o uporabi sredstev rezerv Občine Destrnik-Trnovska vas za izdatke, nastale kot posledice izrednih okoliščin, za katere so sredstva zagotovljena v proračunu, kot so zlasti: poplava, suša, požar, potres in druge naravne nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci. V nujnih primerih lahko o uporabi sredstev rezerv odloča župan, ki o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve, občinskega proračuna za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke občinskega proračuna do višine l50.000 SIT za posamezen primer oziroma skupaj 300.000 SIT med dvema sejama občinskega sveta. O svoji odločitvi obvešča občinski svet:
– o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki;
– o uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
14. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb v višini 10% zagotovljene porabe občine.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
15. člen
Če bodo prihodki v letu l995 doseženi v manjšem obsegu, kot so predvideni z bilanco, bodo za kritje primanjkljaja uporabljena razpoložljiva sredstva rezerv Občine Destrnik-Trnovska vas v skladu z 12. členom zakona o financiranju občin. Sredstva, ki so uporabljena za kritje primanjkljaja, bo Občina Destrnik-Trnovska vas v letu l996 vračala v sredstva rezerv z dodatnim odstotnim izločanjem skupnih prihodkov, dokler ne bo nadomeščen znesek, ki je bil uporabljen za kritje primanjkljaja.
16. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Trnovska vas, dne 26. junija 1995.
Podpredsednika
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.
Albin Druzovič l. r.
             B I L A N C A
    prihodkov in odhodkov proračuna Občine Destrnik -
          Trnovska vas za leto 1995

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO 
PORABO                           150.423.000

A. PRIHODKI, KI SE RAZPOREJAJO
MED REP.IN OBČINO                      36.651.000
1. Dohodnina (30 %)                     36.651.000

B. PRIHODKI, KI PRIPADAJO OBČINI               3.772.000
2. Upravne takse                       3.772.000

C. FINANČNA IZRAVNAVA                    110.000.000
3. Nakazana v letu l995                   110.000.000

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
(D + E + F                          58.520.143

D. DAVKI IN DRUGE                       3.349.000
4. Odškodnina zaradi spremb.
namem.kmet.zemljišč                       654.000
5. Odškodnine in nadomes.za degr.in onesn.          l.575.000
6. Prihodki določeni z drugimi                l.120.000
6.1. Požarna taksa                      1.120.000

E. PRIHODKI OD PREMOŽENJA                   6.679.000
7. Najemnine za stanovanja                   572.000
8. Najemnine za poslovne                    107.000
9. Prodaja premoženja                     6.000.000

F. PRIHODKI IZ NASLOVA 
SOFINANCIRANJA                        48.492.143
10. Prispevek rep.min.za ekonomske 
odnose in razvoj                       28.492.143
11. Prispevek rep.min. za varstvo 
okolja in prostor                      20.000.000

III. PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA                1.600.000
13. Delitvena bilanca                     1.600.000
 
VSI PRIHODKI SKUPAJ                     210.543.143

FINANČNI NAČRT ODHODKOV

A. TEKOČI ODHODKI
l. Plače,prispevki in drugi osebni prejemki          6.743.066
1.1. Plače,prispevki in dr.oseb.prejemki 
v organih in upravi lok.skupnosti               6.743.066
2. Materialni stroški                    13.400.000
2.1. Stroški za tisk in objavo                1.000.000
2.2. Str.za prosl.pokrov.prired.in por.obrede          300.000
2.3. Stroški za pokr.prired.župana               700.000
2.4. Stroški sejnin občinskega sveta 
in odborov ter podžupanov                   3.500.000
2.5. Stroški reprezentance                  1.200.000
2.6. Storitve Občine Ptuj                   3.500.000
2.7. Dejavnost uprave občine                 3.200.000
3. Socialni transferji                    1.175.906
3.1. Izobraževanje                      1.097.030
3.2. Socialno varstvo - subvencije stanarin           78.876
4. Plačila storitev in dotacije javnim            55.297.450
4.1. Izobraževanje                      16.760.240
4.2. Otroško varstvo                     10.990.238
4.3. Socialno                        17.166.399
4.4. Kultura                         2.348.524
4.5. Šport                           826.446
4.6. Zdravstvo                        6.801.000
4.7. Znanost                          280.000
4.8. Interesne dejavnosti mladih                124.603
5. Druga plačila storitev                   9.286.400
5.1. Kmetijstvo                         500.000
5.2. Komunalno in cestno gospodarstvo             8.214.400
5.3. Stanovanjsko gospodarstvo                 572.000
6. Plačila obresti                       479.170
7. Subvencije in transferi v gospodarstvu           3.150.000
7.1. Kmetijstvo                        3.000.000
7.2. Turizem                          150.000
8. Drugi odhodki                       54.039.268
8.1. Financiranje strank                   l.260.000
8.2. Sredstva za krajevne skupnosti             49.579.268
8.3. Drugo                          3.200.000

B. INVESTICIJSKI ODHODKI                   76.442.593
9. Delovanje občine                      2.200.000
9.1. Organi in uprava lokal.skupnosti             2.200.000
10. Družbene dejavnosti                    1.110.830
10.1. Izobraževanje                       907.830
10.2. Otroško varstvo                      203.000
11. Gospodarska infrastruktura                60.992.143
11.1. Cestno gospodarstvo                  20.000.000
11.2. Komunalno gospodarstvo z var.okolja          37.492.143
11.3. Urejanje prostora                     500.000
12. Gospodarski razvoj in drugo               12.139.620
12.1. Poslovni prostori                    6.000.000
12.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami       6.139.620

C. REZERVE                          3.008.460
1.1. Stalna proračunska rezerva                1.504.230
1.2. Tekoča proračunska rezerva                1.504.230

ODHODKI SKUPAJ A + B + C =                 223.022.313
 
PRIMANJKLAJ                         12.479.170

RAČUN FINANCIRANJA

A. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
1. Zadolževanje pri izvajalcih                12.479,170 

B. ODPLAČILA KREDITOV
1. Odplačila dolgoročnih kreditov
2. Odplačila kratkoročnih kreditov

C. NETO ZADOLŽEVANJE 
PRORAČUNA                          12.479,170 



AAA Zlata odličnost