Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1995 z dne 30. 6. 1995

Kazalo

1780. Odlok o proračunu Občine Muta za leto 1995, stran 2645.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 10. člena statuta Občine Muta (MUV, št. 10/95) je Občinski svet občine Muta na seji dne 15. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Muta za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Muta za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Muta.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1995 znašajo 132,203.243 tolarjev.
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del občinskega proračuna.
Župan občine se pooblašča, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javne porabe.
3. člen
Od izvirnih prihodkov občinskega proračuna za leto 1995 se izloči 0,5% v sredstva rezerve občine.
4. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih dosežejo upravni organi s svojo dejavnostjo, so prihodki občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporedijo med letom enakomerno med vse nosilce oziroma uporabnike v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter v skladu z dinamiko prihodkov.
6. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva.
7. člen
Župan lahko začasno zmajša zneske sredstev, ki so v proračunu razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki proračuna niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
8. člen
Za smotrno uporabo sredstev občinskega proračuna je odgovoren župan kot odredbodajalec in vodja računovodstva.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za pokrivanje premalo predvidenih odhodkov na posameznih postavkah in za nepredvidene odhodke ob pogoju, da sodijo ti odhodki v okvir javne porabe občine. O svojih odločitvah obvešča občinski svet,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki,
– začasni vezavi likvidnostnih sredstev proračuna, zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– uporabi sredstev rezerve občine za namene iz 1. točke 12. člena zakona o financiranju občin do 200.000 tolarjev za posamezni primer. O svoji odločitvi obvešča občinski svet.
10. člen
Občinski svet odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture v skladu s 17. členom zakona o financiranju občin.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Št. 04/95
Muta, dne 15. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Muta
Mirko Vošner l. r.

AAA Zlata odličnost