Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1995 z dne 30. 5. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1995 z dne 30. 5. 1995

Kazalo

1356. Zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (ZPDF), stran 2093.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin
Razglašam zakon o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. maja 1995 in o njem ponovno odločal na seji dne 26. maja 1995.
Št. 012-01/95-41
Ljubljana, dne 26. maja 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PREVZEMU DRŽAVNIH FUNKCIJ, KI SO JIH DO 31. 12. 1994 OPRAVLJALI ORGANI OBČIN
1. člen
Državne funkcije, ki so jih po 5. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije do 31. 12. 1994 opravljali organi občin na podlagi predpisov, izdanih pred uveljavitvijo ustave Republike Slovenije, opravljajo od 1. 1. 1995 dalje pristojni državni organi.
2. člen
Upravne naloge, ki so s predpisi iz prejšnjega člena določene kot pristojnosti občinskih organov in so jih do 31. 5. 1995 opravljale upravne enote in ministrstva v skladu s 101. členom zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), opravljajo od 1. 6. 1995 ti organi v skladu z določbami tega zakona.
3. člen
Upravne enote opravljajo upravne naloge, ki so določene kot pristojnosti občinskih organov v naslednjih zakonih:
I. Na delovnem področju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
1. zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76 in 1/89),
2. zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/82 - odločba US in 71/93),
3. zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90),
4. zakon o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 12/91-I),
5. zakon o vojaških invalidih (Uradni list SRS, št. 30/78, 12/85, 11/88 in Uradni list RS, št. 5/90),
6. zakon o varstvu udeležencev vojne (Uradni list RS, št. 14/90),
7. zakon o temeljnih pravicah imetnikov “Partizanske spomenice 1941” (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90),
8. zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90),
9. zakon o temeljnih pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90),
10. zakon o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912-1918 (Uradni list SRS, št. 51/71 in 19/73),
11. zakon o grobiščih in grobovih borcev (Uradni list SRS, št. 4/78),
12. zakon o zaznamovanju in vzdrževanju pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih armad v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 60/75).
II. Na delovnem področju Ministrstva za gospodarske dejavnosti:
1. zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93, 24/95 - odločba US),
2. zakon o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86),
3. zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89).
III. Na delovnem področju Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
1. zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91 in 46/92 - odločba US),
2. zakon o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86),
3. zakon o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86),
4. zakon o prepovedi nomadske paše (Uradni list SRS, št. 11/81 in 42/86),
5. zakon o vinu in o drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 16/74 in 29/86),
6. zakon o higieni proizvodnje in prometa z mlekom (Uradni list SRS, št. 14/61 in 29/86),
7. zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86),
8. zakon o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87),
9. zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86),
10. zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79),
11. zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93, 24/95 - odločba US),
12. zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73, 1/86 in 76/94 - odločba US).
IV. Na delovnem področju Ministrstva za kulturo:
1. zakon o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), razen 18., 26. in 29. člena,
2. zakon o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 8/90).
V. Na delovnem področju Ministrstva za notranje zadeve:
1. zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 30/91-I, 38/92, 61/92 - odločbi US in 13/94),
2. zakon o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81 in 38/86),
3. zakon o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 16/74, 28/81, 38/86 in 5/91),
4. zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I),
5. zakon o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 8/90),
6. zakon o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86 ter Uradni list RS, št. 8/90),
7. zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva (Uradni list SRS, št. 6/83 in Uradni list RS, št. 26/90 in 11/91-I),
8. zakon o enotni matični številki občanov (Uradni list SRS, št. 1/80),
9. zakon o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 - prečiščeno besedilo in Uradni list RS, št. 44/90),
10. zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list SRS, št. 18/77),
11. zakon o osebni izkaznici (Uradni list SRS, št. 16/74, 29/79 in 42/86),
12. zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I),
13. zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91-I),
14. zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91),
15. zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 1/91-I),
16. zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/86),
17. zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 ter Uradni list RS, št. 8/90, 12/92 in 58/93),
18. zakon o pravnem položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/86 in Uradni list RS, št. 22/91),
19. zakon o postopku z najdenimi stvarmi (Uradni list SRS, št. 31/76),
20. zakon o overitvi podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72),
21. zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86).
VI. Na delovnem področju Ministrstva za okolje in prostor:
1. zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91 - odločba US, 13/93 - odločba US, 18/93, 47/93 in 71/93),
2. zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 40/94 - odločba US in 69/94 - odločba US),
3. zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in 24/92 - odločba US),
4. zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81, 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91 in 46/92 - odločba US),
5. zakon o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80, 30/87 in 20/89),
6. zakon o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 56/92 - odločba US, 13/93 - odločba US, 31/93, 24/95 - odločba US),
7. stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-I, 21/94 in 22/94 - odločba US),
8. zakon o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91-I),
9. zakon o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 ter Uradni list RS, št. 8/90 in 26/92), razen 18., 26. in 29. člena.
VII. Na delovnem področju Ministrstva za promet in zveze:
1. zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88),
2. zakon o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87),
3. zakon o varnosti na javnih smučiščih (Uradni list SRS, št. 16/77 in 42/86),
4. zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah (Uradni list SRS, št. 17/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 8/91),
5. zakon o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77, 21/86 in 29/86).
VIII. Na delovnem področju Ministrstva za šolstvo in šport:
1. zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80 in Uradni list RS, št. 8/90),
2. zakon o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 8/90),
3. zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/91-I), razen 32., 33. in 34. člena.
IX. Na delovnem področju Ministrstva za zdravstvo:
1. zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok (Uradni list SRS, št. 11/77 in 42/86),
2. zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 18/87).
4. člen
Pristojna ministrstva in upravni organi v njihovi sestavi neposredno opravljajo upravne naloge, ki so s predpisi iz 1. člena tega zakona določene kot pristojnosti občinskih organov na področjih:
1. geodetske službe,
2. upravnega in inšpekcijskega nadzorstva,
3. obrambe in zaščite.
5. člen
Šteje se, da so posamične upravne akte, ki so jih izdale upravne enote, ministrstva in organi v njihovi sestavi na podlagi 101. člena zakona o upravi do dneva uveljavitve tega zakona, izdali pristojni organi.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona neha veljati drugi odstavek 101. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94).
7. člen
Ta zakon začne veljati 1. junija 1995.
Št. 020-01/95-5/1
Ljubljana, dne 26. maja 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost