Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/1994 z dne 13. 4. 1994

Kazalo

783. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja, stran 1119.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
1. člen
Drugi odstavek 2. člena uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja (Uradni list RS, št. 24/93, 62/93 in 72/93) se črta.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
"- kulturne spomenike in naravne znamenitosti". Dosedanji četrta in peta postaneta peta in šesta alinea.
V drugem odstavku 4. člena se za besedama "iz prvih" beseda "treh" nadomesti z besedo "štirih".
3. člen
V 23. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:. "Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za vse elemente opreme, ki v skladu z veljavnimi predpisi niso bili predmet obvezne revalorizacije in so zaradi tega v računovodskih izkazih podcenjeni (npr. umetniški predmeti)."
4. člen
V prvem odstavku 28. člena se prva alinea točke l/d spremeni tako, da se glasi:
"- knjigovodski vrednosti, kadar navadne delnice ali deleži ne predstavljajo več kot 20% lastniškega kapitala podjetja in kadar je knjigovodska vrednost podjetja izdajatelja nižja od tolarske vrednosti 60,000.000 SIT;"
5. člen
V petem odstavku 46. člena se za besedilom "se razlika izkaže v otvoritveni bilanci" postavi pika in se ostalo besedilo črta.
6. člen
52. člen se spremeni tako, da se glasi: "Če je tako ugotovljen osnovni kapital podjetja enak nič, podjetje ravna po 189. členu zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93)".
7. člen
Prvi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: "Kolikor je vrednost podjetja ugotovljena z ocenitvijo s strani pooblaščenih cenilcev, nižja oziroma višja od vrednosti osnovnega kapitala po tej metodologiji, se na podlagi take vrednosti določi cena delnic. Razlika se ne vnese v otvoritveno bilanco stanja".
V drugem odstavku 53. člena se za besedama "dolgoročnimi rezervacijami" besedilo "iz prejšnjega odstavka" nadomesti z besedilom "po tej uredbi".
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-2/11-8
Ljubljana, dne 31. marca 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti