Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1994 z dne 8. 1. 1994

Kazalo

75. Odlok o ustanovitvi sklada za okolje občine Velenje, stran 45.

Skupščina občine Velenje je na podlagi 89. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93) in 16. člena sprememb in dopolnitev Statuta občine Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, št. 13/91) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 7. 12. 1993 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi sklada za okolje občine Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja organizacija in delovanje Sklada za okolje občine Velenje (v nadaljevanju: sklad).
Sklad se ustanovi kot finančna organizacija za financiranje, sofinanciranje in kreditiranje naložb ekoloških sanacijskih programov, ki jih sprejme Skupščine, občine Velenje, drugih naložb s področja varstva okolja in za spodbujanje dejavnosti varstva okolja občinskega pomena.
2. člen
Sklad je javnopravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom, tem odlokom in pravili sklada.
Sklad nastopa v pravnem prometu in nasproti tretjim osebam z imenom Sklad za okolje občine Velenje.
Sedež sklada je v Velenju, Prešernova 1.
Sklad ima pečat okrogle oblike z napisom Občina Velenje Sklad za okolje.
Podrobnejša organizacija in delovanje sta določena s pravili sklada, ki jih sprejme upravni odbor sklada in potrdi Skupščine občine Velenje.
Sklad se vpiše v sodni register.
II. FINANCIRANJE IN NALOGE SKLADA
3. člen
Sklad opravlja naslednje naloge:
1. določa letni program nalog in finančni načrt:
2. spremlja izvajanje letnega programa;
3. upravlja z denarnimi sredstvi sklada;
4. prevzema dosedanje terjatve plačnikov lokalne takse za varstvo okolja iz naslova delnih, kolektivnih povračil za okoljevarstveno ogroženost pravnih oseb;
5. pospešuje odpravo lokalnih virov onesnaževanja na območjih občine, ki niso zajeta v občinskih sanacijskih programih;
6. enkrat letno ali na poziv poroča o svojem delu Skupščini občine Velenje;
7. je lahko investitor izgradnje objektov varstva okolja, potrjenih z ekološkimi sanacijskimi programi občine in drugih investicij varstva okolja občinskega pomena.
Postopek javnih razpisov, podrobnejše pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev določi upravni odbor sklada s posebnim pravilnikom v skladu s tem odlokom in zakonom.
4. člen
Sredstva sklada se pridobivajo:
1. na podlagi določil tega odloka;
2. iz sredstev Sklada stavbnih zemljišč občine Velenje;
3. iz sredstev, pridobljenih s podeljevanjem koncesij za občinske javne službe s področja varstva okolja;
4. z dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter tujih držav;
5. s posojili domačih in tujih oseb ter tujih držav in mednarodnih finančnih ustanov na podlagi zakona;
6. iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in naložbami.
O vsaki zadolžitvi iz 5. točke prejšnjega odstavka odloča Skupščina občine Velenje.
Sklad lahko izjemoma pridobiva sredstva tudi na podlagi odloka o občinskem proračunu.
5. člen
Onesnaževalci, ki obremenjujejo vodo, tla in zrak v občini Velenje in ki ustvarjajo odpadke, ki bremenijo prebivalce občine Velenje, so dolžni plačevati občinsko takso za varstvo okolja.
Porabniki naravnih dobrin lokalnega pomena na območju občine plačajo za njihovo izkoriščanje in rabo povračilo.
Osnova za plačilo takse je vrsta in količina onesnaževanja, za plačilo povračil pa vrsta in obseg izkoriščanja naravne dobrine.
Višino taks in povračil, način obračunavanja, odmere ter plačevanja predpiše Skupščina občine na predlog izvršnega sveta za prihodnje leto do konca tekočega leta.
Takse in povračila iz prvega in drugega odstavka tega člena se vlagajo namensko v investicije in projekte, ki jih financira, sofinancira in kreditira sklad.
III. ORGANIZACIJA SKLADA
6. člen
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Imenuje in razrešuje jih Skupščina občine Velenje na predlog izvršnega sveta.
Sklad zastopa predsednik upravnega odbora.
7. člen
Upravni odbor sprejme pravila sklada, s katerimi še uredijo:
1. notranja organizacija in način poslovanja sklada;
2. pooblastila in zastopanje;
3. naloge in mandat članov upravnega odbora;
4. druga pomembnejša vprašanja v zvezi z organizacijo in poslovanjem sklada.
S pravili, ki urejujejo poslovanje sklada, se uredijo oziroma določijo tudi:
1. način in pogoji ohranjanja vrednosti kapitala ter drugi ukrepi v zvezi z zaščito pred riziki poslovanja sklada;
2. omejitve glede največjega možnega financiranja, sofinanciranja ali posojila oziroma skupnega zneska za posamezno investicijo.
Pravila, naložbena politika sklada, finančni načrt, zaključni račun in poročilo o poslovanju, veljajo, ko da soglasje skupščina občine.
IV. KONSTITUIRANJE SKLADA
8. člen
Sklad se konstituira z imenovanjem upravnega odbora. Konstituiranje sklada ugotovi Skupščina občine Velenje.
Na podlagi ugotovitvenega sklepa iz prejšnjega odstavka in tega odloka priglasi vpis sklada v sodni register občinski upravni organ, pristojen za varstvo okolja, ki opravlja vsa administrativno tehnična dela za sklad.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Izvršni svet Skupščine občine Velenje mora v roku 30 dni od sprejema tega odloka pripraviti predlog za imenovanje upravnega odbora sklada.
Upravni odbor mora v roku 30 dni od imenovanja pripraviti pravila in druge naloge iz svoje pristojnosti, važne za pričetek delovanja sklada.
10. člen
Višino takse in povračila, način njunega obračunavanja, odmere ter plačevanja mora izvršni svet predlagati Skupščini občine Velenje v sprejem najkasneje v roku 60 dni od sprejema tega odloka.
Določilo četrtega odstavka 5. člena se v letu konstituiranja sklada lahko za sprejete sanacijske programe predpiše tudi za tekoče leto.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku občine Velenje in Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 021-010/93-01
Velenje, dne 7. decembra 1993.
Predsednik
Skupščine občine Velenje
Pankrac Semečnik I. r.

AAA Zlata odličnost