Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1994 z dne 25. 3. 1994

Kazalo

655. Odlok o javnih gospodarskih službah v občini Grosuplje, stran 924.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republike Slovenije, 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), in 30. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 20/93) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 2. 3. 1994 sprejela
ODLOK
o gospodarskih javnih službah v občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v občini Grosuplje (v nadaljevanju: občina) in ureja način njegovega opravljanja.
Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.
2. člen
Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
Izvršni svet občine je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema skupščina občine ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.
II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB
3. člen
Občina z akti podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).
Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z akti iz prejšnjega odstavka.
III. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju občine Grosuplje se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, peš poti in drugih javnih površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
8. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
9. urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
10. pogrebne storitve,
11. urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
12. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
13. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
14. oskrba s plinom,
15. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
16. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
17. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
18. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodovodnih, kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb.
Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z akti iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti iz 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. in 18. točke prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne javne službe.
5. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi skupščina občine ali z njenim pooblastilom izvršni svet skupščine občine.
6. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v občini Grosuplje so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– objekti in naprave za oskrbo s toplotno energijo,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– javne sanitarije v naseljih,
– hodniki, peš poti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste.
Z akti iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, namenjeni za izvajanje javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način rabe objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.
IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali z dajanjem koncesij.
8. člen
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov ali javnih podjetij.
9. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske javne službe, pa tudi ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
Vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter druga vprašanja se uredijo z aktom o ustanovitvi režijskega obrata.
10. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje izvršni svet skupščine občine.
11. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
12. člen
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere pristojni organ občine na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti.
Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi skupščina občine s koncesijskim aktom v skladu ž zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
13. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji izvršni svet občine v imenu in za račun občine.
14. člen
Na podlagi odločitve skupščine občine se lahko zagotovi izvajanje dejavnosti iz okvira gospodarskih javnih služb tudi z vlaganjem finančnih in drugih sredstev v zasebnopravne subjekte (podjetja, obratovalnice, posamezniki, idr.).
Vlaganje sredstev se opravi z zbiranjem ponudb na podlagi javnega razpisa ali na podlagi vloge o zainteresiranosti. Postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti, določi izvršni svet skupščine občine v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah.
Po končanem postopku oblikuje pristojni organ občine predlog za izbor in ga posreduje izvršnemu svetu občine, ki odloči z upravno odločbo.
Ponudnik, ki meni, da so bila kršena pravila postopka javnega razpisa ali izbora ali da je izbor neutemeljen, lahko zahteva varstvo v skladu z zakonom.
15. člen
Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju izvršni svet skupščine občine v imenu in za račun občine.
16. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganjih se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
V. ORGANIZACIJA IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
17. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka opravlja javno podjetje, ali se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v zasebnopravne subjekte.
18. člen
Vprašanja povezana s položajem in poslovanjem javnega podjetja se uredijo s posebnim odlokom o preoblikovanju "Komunalnega podjetja Grosuplje" v "Javno komunalno podjetje Grosuplje, družbo z omejeno odgovornostjo" v stoprocentni javni lastnini.
Javno podjetje upravlja z vsemi tistimi infrastrukturnimi objekti, ki so s posebnim sklepom izvršnega sveta skupščine občine prenešeni v upravljanje na javno podjetje.
19. člen
Občina lahko z odlokom iz 18. člena prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene ekonomske, strokovnotehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.
VI. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
20. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb v občini opravlja Direkcija javnih služb (v nadaljevanju: Direkcija), kot samostojna občinska upravna organizacija.
Direkcija je pravna oseba.
21. člen
Direkcija opravlja:
1. strokovne naloge ha področju razvoja javnih služb,
2. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, vzdrževanjem in izgradnjo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata, javnega gospodarskega zavoda ali javnega podjetja oziroma koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge, niso prenešene na režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje, koncesionarja ali osebo, v dejavnosti katere občina vlaga kapital zaradi zagotavljanja javnih dobrin,
3. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenešene posamezne naloge iz tega člena, v zadevah izvajanja teh nalog,
4. naloge v zvezi z informatizacijo in informacijsko bazo za potrebe javnih služb,
5. strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,
6. strokovne tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
7. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
8. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
9. administrativna opravila za svet uporabnikov,
10. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks, prispevkov in nadomestil,
11. druge naloge, določene z zakonom, predpisom občine in programom dela Direkcije,
12. lahko opravlja strokovne naloge s področja dejavnosti stanovanjskega sklada in sklada stavbnih zemljišč.
Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko direkcija s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV
22. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje skupščina občine in ima 5 članov.
23. člen
Svet uporabnikov:
– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge skupščine občine in njenemu izvršnemu svetu,
– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do skupščine in njenega izvršnega sveta,
– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Skupščina občine zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
24. člen
V primeru kršitve dolžnosti kontrahiranja s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
25. člen
Skupščina občine in izvršni svet sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.
Skupščina je dolžna obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, izvršni svet pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejel pripombo ali predlog sveta.
VIII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
26. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži izvršnemu svetu skupščine občine.
Izvršni svet lahko odloči, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev. Hkrati določi tudi tarifne razrede za posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
27. člen
Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do sprejetja aktov iz 3. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom, uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena Zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
Akte iz 3. člena tega odloka pripravi izvršni svet in jih predloži v sprejem skupščini občine.
29. člen
V primeru, da skupščina občine preneha delovati, izvršuje vse pristojnosti skupščine v zvezi z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami v občini izvršni svet skupščine občine.
V primeru prenehanja delovanja izvršnega sveta skupščine občine oziroma v prehodnem obdobju preoblikovanja občine vse pristojnosti v zvezi z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami v občini izvršuje Direkcija javnih služb občine.
30. člen
Prenos informacijske baze, ki je na podlagi 77. člena Zakona o gospodarskih javnih službah postala last občine, izvrši direkcija, ki z njo tudi upravlja.
31. člen
Direkcija iz 20. člena tega odloka se ustanovi v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka.
32. člen
Preoblikovanje javnega podjetja "Komunalno podjetje Grosuplje, p.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje", v skladu s prvim odstavkom 18. člena tega odloka se izvede v enem mesecu od dneva uveljavitve tega odloka.
33. člen
Ureditev razmerij med občino in javnim podjetjem iz 18. člena tega odloka glede uporabe infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarskih javnih služb, se izvede v enem mesecu od dneva uveljavitve tega odloka.
34. člen
Do ustrezne zakonske ureditve razmejitve financiranja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb med republiko in občino (lokalno skupnostjo) se za proračunsko financiranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb uporabljajo določbe veljavnih predpisov.
35. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih dejavnostih v občini Grosuplje (Uradni list SRS, št. 38/83 in 9/88).
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/94
Grosuplje, dne 2. marca 1994.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti