Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/1994 z dne 11. 2. 1994

Kazalo

306. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij, stran 408.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij
1. člen
V 9. členu uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93 in 55/93) se na koncu prve alinee podpičje nadomesti s piko in doda novi stavek, ki se glasi:
"V primeru, da je predlog za izdajo začasne odredbe bil pravočasno vložen, začasna odredba pa še ni izdana oziroma ni še pravnomočna, podjetje predloži pisni sporazum iz prvega odstavka 15. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij."
Za prvo alineo se dodata dve novi alinei, ki se glasita:
"– vračanja nepremičnin na podlagi 25. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I in 31/93);
– odplačno ali neodplačno pridobitev stvari, ki so predmet denacionalizacijskega zahtevka;"
Za deveto alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
"– Izjava, da podjetje ni predmet lastninskega preoblikovanja po zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) oziroma odločbo pristojnega organa o ugotovljenem deležu družbenega kapitala, ki postane lastnina republike, občine ali Mesta Ljubljane."
2. člen
V 10. členu se za tretjo alineo dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
"– prenose materialnih naložb v republikah nekdanje Jugoslavije na Sklad Republike Slovenije za razvoj;
– prenose dolgoročnih finančnih naložb v republikah nekdanje Jugoslavije na Sklad Republike Slovenije za razvoj;
– prenose terjatev (dolgoročnih in kratkoročnih) iz poslovanja v republikah nekdanje Jugoslavije in prenose terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole na Sklad Republike Slovenije za razvoj."
3. člen
V 14. členu se za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
"– terminski plan lastninskega preoblikovanja podjetij".
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Ta način lastninskega preoblikovanja je obvezen za vsa podjetja, ki se preoblikujejo po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, razen za tista podjetja, ki se preoblikujejo s prodajo delnic podjetja po 26. členu zakona in prodajo vseh sredstev podjetja po 27. členu zakona kot edinim načinom lastninskega preoblikovanja oziroma ko je prodaja delnic po 26. členu zakona eden od načinov v kombinaciji možnih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij. V navedenem primeru podjetje oziroma Sklad prenese na sklade iz prvega odstavka tega člena navadne delnice oziroma kupnino v razmerju iz prvega odstavka 22. člena zakona."
5. člen
V tretjem odstavku 22. člena se za besedami "lastniški certifikati" beseda "zaposlenih" nadomesti z besedami "oziroma potrdila po 25. a členu upravičencev."
6. člen
V predzadnji vrstici tretjega odstavka 27. člena še za besedami "presežka certifikatov" dodajo besede "oziroma potrdil".
7. člen
V četrtem odstavku 29. člena se besedilo "pri čemer so kombinacije z drugimi načini znotraj 40% družbenega kapitala podjetja, ki se lastninsko preoblikuje na ta način, možne" nadomesti z besedilom "razen v primeru kombinacije navedenega načina preoblikovanja z načinom preoblikovanja s prodajo delnic podjetja po 26. členu zakona."
8. člen
Zadnji odstavek 33. člena se črta.
9. člen
V drugem odstavku 35. člena se beseda "zaposleni" nadomesti z besedo "upravičenec", za besedami "lastniške certifikate" pa se dodajo besede "oziroma potrdila po 25. a členu zakona."
10. člen
V drugem odstavku 42. člena se v tretji vrstici za besedo "skladu" postavi pika, ostalo besedilo pa se črta.
11. člen
V drugem odstavku 43. člena se besedilo "nanj prenese lastniške certifikate oziroma potrdila" nadomesti z besedilom "mu predloži potrdilo Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije o dejansko razknjiženih lastniških certifikatih oziroma potrdilih upravičencev."
12. člen
Črta se šesta alinea drugega odstavka 57. člena.
13. člen
V petem odstavku 58. člena se besede "pri pravni osebi (družbi za poslovanje z vrednostnimi papirji)" nadomestijo z besedami "v primeru vplačila z izročitvijo lastniških certifikatov pri podjetju in drugih pravnih osebah, ki jih za te namene pooblasti podjetje oziroma v primeru vplačila v gotovini pri bankah ali organizacijah za plačilni promet, ki jih za te namene pooblasti podjetje.".
Za dvanajstim odstavkom Se dodata nova trinajsti in štirinajsti odstavek, ki se glasita:
"Kadar se javna prodaja delnic konča tako, da se vpiše več kot 30% delnic od razpisanih, se vpisovalcem proporcionalno zniža vpisano število delnic, preveč plačana kupnina pa se vrne.
Kadar se javna prodaja uporabi za prodajo delnic pri načinu preoblikovanja z večanjem lastniškega kapitala se enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek tega člena ne uporabljajo, ampak je cena delnic določena fiksno."
Dosedanji trinajsti odstavek postane petnajsti.
14. člen
Četrta in peta alinea 58.a člena se črtata.
15. člen
Četrta alinea 63. člena se črta.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-01/93-3/5-8
Ljubljana, dne 3. februarja 1994.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik